ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г"

Препис

1 ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца. Дейност 1. Осъществяване на дейности, в изпълнение на политиките за обхващане на децата в образователната система. Дейност 2. Разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. РИО - Велико Търново, Дирекция Образование, младежки дейности и спорт при подкрепа, гр. Велико Търново, подкрепа на SOS Детски селища България, ЦМЕДТ Амалипе, гр. Велико Дирекция Образование, при РЦПИОВДУСОП, гр. Велико Търново, РИО - Велико Търново, ЦСРИ за деца и младежи с увреждания и техните семейства, гр. Велико Търново, Дневен център за деца с увреждания Дъга, гр. Велико Постоянен Намаляване броя на отпадащите от образователната система деца; Увеличаване броя на децата, реинтегрирани в образователната система след отпадане от училище; Обучени учители за формиране на знания, умения и компетенции за работа в интеркултурна среда. Повишаване на обхвата на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на възраст 5 и 6 години; Постоянен Увеличаване броя на интегрираните деца със специални образователни потребности в детски и учебни заведения; Осигуряване на ресурсни учители и специалисти за подпомагане на интегрираното обучени; Продължаване на практиката за провеждане на занятия в изнесената паралелка в Дневен център за деца с увреждания Дъга, гр. Велико Търново; 1

2 Оперативна цел 2: Създаване на условия Дейност 3. Подпомагане на деца и техните родители, с цел редовно посещаване на училище. Дейност 4. Реализиране на проект Твоят час по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и проект за средищните училища на МОН. Дейност 1. Разкриване на "Общностен център за деца и РИО - Велико Търново, Дирекция Социално подпомагане Велико Търново, Дирекция Образование младежки дейности и спорт при подкрепа, гр. Велико Търново, подкрепа на SOS Детски селища България, ЦМЕДТ Амалипе, гр. Велико РИО - Велико Търново, Дирекция Образование при Община Велико Повишаване квалификацията на педагогическите кадри за работа с деца със специални образователни потребности; Проведени съвместни обучения на специалисти от образователната и социална сфера и родители на деца със специални образователни потребности, с цел подобряване на координацията и повишаване ефективността на съвместната им работа г. Намаляване на безпричинните отсъствия на децата от училище; Проведени консултации и оказана подкрепа на родителите с цел повишаване уменията им за отговорно родителство г. Организиране и провеждане на дейности по интереси; Създадена стимулираща учебна среда за привличане на децата в училище. Община Велико 2016 г. Функциониращ "Общностен център за деца и родители 2

3 за социално включване на децата в риск. родители "ЦАРЕВГРАД" по Процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP Услуги за ранно детско развитие по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси година. Дейност 2. Реализиране на Проект Приеми ме 2015 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Дейност 3. Реализиране на Проект Подкрепа за независим живот по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Дейност 4. Разкриване на подкрепа за деца и семейства, гр. Велико Търново, ул. Димитър Найденов 4, като държавно делегирана дейност. Дирекция Социално подпомагане Велико "ЦАРЕВГРАД"; Брой обхванати деца и родители ползвали услуги по проекта; Брой назначен персонал г. Брой деца в риск от изоставяне, на които е осигурена сигурна семейна среда, чрез предоставяне на социалната услуга приемна грижа ; Брой проучени, обучени и оценени приемни семейства; Брой назначени приемни семейства. Община Велико 2016 г. Функциониращ Център за социални услуги за социално включване в общността и в домашна среда; Сдружение SOS Детски селища България, гр. София. м. април 2016 г. Брой обхванати деца и родители ползвали услуги по проекта; Брой назначен персонал. Гарантиран достъп на децата до основни услуги, необходими за тяхното развитие и закрила; Подкрепа на семейства да полагат грижи за своите деца, чрез увеличаване на родителския капацитет; Подкрепени социални услуги от резидентен тип за деца и младежи, 3

4 функциониращи на територията на Община Велико Дейност 5. Приоритетно настаняване на деца в семейна среда, пред настаняване в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип. Дейност 6. Намаляване на капацитета ДДЛРГ Пеньо и Мария Велкови, гр. Велико Дейност 7. Закриване на ДДЛРГ Пеньо и Мария Велкови, гр. Велико Дейност 8. Увеличаване на капацитета на ЦНСТ I и ЦНСТ II, гр. Велико Търново, ул. Цветарска 14. Дирекция Социално подпомагане Велико Търново, Дирекция Социални дейности и здравеопазване при Община Велико Търново, Ръководители на социални услуги резидентен тип и на специализирани институции за деца. Община Велико Община Велико Община Велико Постоянен м. април 2016 г. м. декември 2016 г. м. април 2016 г. Превенция на изоставянето и намаляване на броя на децата, настанени в специализирани институции; Осигурена грижа в семейства на роднини и близки за деца в риск; Увеличен брой деца, настанени в семейства на осиновители и приемни семейства; Намален брой рискови и проблемни осиновявания, както и случаи на разсиновявания. Намален капацитет на специализираната институция за деца от 40 на 8 места. Закрита специализирана институция ДДЛРГ Пеньо и Мария Велкови, гр. Велико Увеличен капацитет на ЦНСТ I гр. Велико Търново, ул. Цветарска 14 от 8 на 15 места; Увеличен капацитет на ЦНСТ II, гр. Велико Търново, ул. Цветарска 14 от 8 на 15 места. 4

5 Дейност 9. Реализиране на проект Подай ръка мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността Дейност 10. Осигуряване на достъпа до дневна грижа за деца с увреждания. Дейност 11. Насърчаване участието на всички деца в извънкласни дейности в училища и обслужващи звена, с цел осмисляне на свободното време. Дирекция Социални дейности Велико Търново и Център за обществена подкрепа на SOS Детски селища България. Велико Търново, Дирекция Социално подпомагане Велико Търново, Дневен център за деца с увреждания Дъга, гр. Велико Търново, Дневен център за деца с увреждания от 0 7 години към ДМСГД, гр. Дебелец, ЦСРИ за деца и младежи с увреждания и техните семейства, НПО. при Велико Търново, Младежки дом, гр. Велико Търново, Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, Центрове за работа с деца и младежи, ЦМЕДТ Амалипе, гр. Велико Търново, Центъра за обществена подкрепа на SOS м. май 2016 г Разработени и утвърдени Стандарти за мобилна социална работа ; Проведена заключителна конференция за представяне на резултатите от проектните дейности. Постоянен Подобрено качество на живот на децата с увреждания, чрез осигурен достъп до адекватна и гъвкава дневна и почасова грижа; Постоянен Реализиране на Национална програма Асистенти за хора с увреждания ; Осигурен транспорт за деца с увреждания от и до учебните заведения и до дома им. Създадени кръжоци, клубове и групи по интереси за организиране и осмисляне на свободното време на деца и младежи; Реализиране на Ателие Чети с мен за деца потребители на Центъра за обществена подкрепа на SOS Детски селища България; Реализиране на Програма за Ученически игри, общински етап; Брой деца в неравностойно положение, участвали в извънкласни и извънучилищни 5

6 Дейност 12. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Дейност 13. Оптимизиране на механизма за взаимодействие между органите и институциите, осъществяващи дейности и мерки за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни правонарушители. Детски селища България. РУ Полиция, гр. Велико Търново, Дирекция Социално подпомагане - Велико Търново, Дирекция Социални дейности и здравеопазване при при подкрепа, гр. Велико Търново, подкрепа на SOS Детски селища България, Центрове за работа с деца и младежи, Превантивно информационен център, МКБТХ. МКБППМН, РУ Полиция, гр. Велико Търново, Дирекция Социално подпомагане Велико Търново, Дирекция Образование, младежки дейности и спорт при Велико Търново, Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново, ЦМЕДТ дейности; Проведена Лятна детска полицейска академия. Постоянен Намаляване броя на децата, жертва на трафик и насилие; Провеждане на съвместни кампании от МКБТХ, МКБППНП, ЦМЕДТ Амалипе по превенция на насилието над деца и младежи; Развитие на спортната и физическа активност на подрастващите с цел намаляване на насилието между тях чрез осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих; Ефективно изпълнение на дейностите заложени в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие. Постоянен Намаляване броя на противообществените прояви извършвани от малолетни и непълнолетни лица на територията на общината; Корекция на поведението на децата и предотвратяване на противообществените прояви; Проведени срещи с ученици за запознаване със Закона за борба срещу противообществените 6

7 Оперативна цел 3: Подобряване здравето на децата. Дейност 14. Разкриване на Център за ранна интервенция на изоставянето от биологичните родители на деца с вродени малоформации, родови травми към ДМСГД, гр. Дебелец. Дейност 1. Повишаване на здравната култура сред населението чрез здравно образование за децата и техните родители. Амалипе, гр. Велико Дом за медико социални грижи за деца, гр. Дебелец. РЗИ Велико Търново, Велико Търново, Центрове за работа с деца и младежи, ЦМЕДТ Амалипе, гр. Велико Търново, Превантивно информационен център. прояви на малолетни и непълнолетни г. Осигурена среда, в която да бъдат настанени децата с родителя, с цел подкрепа на детето и семейството да преодоляване на последиците от увреждането; Предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания в институции; Подкрепа и развиване на базисни умения при родителите в полагането на специфични грижи за децата с увреждания. Постоянен Проведени кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот; Реализиране на програма Синди - детска компонента Здрави деца в здрави семейства и Движи се и победи ; Намаляване на риска от социално-значими заболявания в детска възраст; Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България; Развиване и прилагане на програми за превенция на 7

8 употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата. Оперативна цел 4: Насърчаване формирането на активна гражданска позиция по всички въпроси, касаещи благосъстоянието на децата в община Велико Търново Дейност 2. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната система, както и специализирани часове по здравно образование. Дейност 1. Привличане на родителски организации като партньори на детски и учебни заведения, с цел превръщането им в привлекателно място за подрастващите. РЗИ Велико Търново, Велико Търново, БМЧК Велико Търново, ЦМЕДТ Амалипе, гр. Велико РИО Велико Търново, при Дирекция Социални дейности Велико Търново, НПО, Постоянен Развити умения на учениците за здравословен начин на живот чрез организирани извънкласни и извънучилищни дейности; Разширяване и разнообразяване на дейностите, свързани с превенция на сексуално - рисковото поведение, репродуктивното здраве и борбата със стигмата. Постоянен Осигурена възможност на родителските организации за участие при вземане на решения, касаещи благосъстоянието на децата на територията на Община Велико Търново; Реализиране на програмата на УНИЦЕФ Работилница за родители- да пораснем заедно. Дейност 2. Повишаване на информираността и обществената ангажираност по отношение проблемите на децата в Община Велико при Дирекция Социални дейности Велико Търново, специализирани институции за деца, социални услуги за деца и младежи от резидентен тип и социални услуги в общността, НПО, Градски Постоянен Развитие на ученическото самоуправление и участие на ученическите съвети в разработване политиката на съответното училище; Участие на родителски и детски/ младежки организации в работни срещи, обсъждания и други събития, касаещи благосъстоянието на децата на територията на Община 8

9 Дейност 3. Насърчаване на изявите на дарбите на децата. ученически парламент, ЦМЕДТ Амалипе, гр. Велико Търново, медии. РИО - Велико Търново, при Общински детски комплекс, гр. Велико Постоянен Велико Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2016 г; Създаване на стимулираща учебна среда и допълнителна подготовка за участие в олимпиади и национални състезания по културно - образователни области по Модул 1 от НП С грижа за всеки ученик ; Реализиране на информационни и мотивационни кампании в Детски градини и училища за участие в дейности по Националния календар на МОН за учебните 2015/2016 г. и 2016/2017 г. Програма за детето за 2016 година е съгласувана с всички отговорни институции и организации, ангажирани с благосъстоянието на децата в Община Велико Планираните дейности в Програмата са обсъдени и приети от Комисията за детето и от Обществения съвет за социално подпомагане при Община Велико Настоящият документ е отворен и подлежи на допълване, изменяне и актуализиране. 9

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно