Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т

Размер: px
Започни от страница:

Download "Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т"

Препис

1 Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от тях, които са субхармонични. Лема-Определение 5.1. Нека D е област в C, а u : D R { } е функция с u(d) { }. Следните условия са еквивалентни: (i) за α R праобразът u 1 (, α) на интервал (, α) R е отворено подмножество на D; (ii) за a D е в сила lim sup u(z) u(a). z a,z a Ако горните условия са изпълнени, то u се нарича полу-непрекъсната отгоре. Ако u : D R { } е полу-непрекъсната отгоре, то u е ограничена отгоре върху всеки компакт K D и достига точната си горна граница върху K. Доказателство: Да предположим, че е изпълнено (i) и е нарушено (ii). Тогава съществува точка a D и редица {z k } k=1 D \ {a}, клоняща към a, така че u(a) < lim sup u(z k ) = inf k sup n N k n u(z k ). Следователно sup u(z k ) > u(a) за n N. С други думи, съществува реално k n положително число ε, така че sup u(z k ) u(a)+ε. В резултат, можем да изберем k n подредица {z kn } n=1 {z n } n=1 с условието u(z kn ) u(a) + ε за n N. Това е еквивалентно на {z kn } n=1 u 1 [u(a) + ε, ). Но съгласно предположение (i), подмножеството u 1 [u(a) + ε, ) D е затворено, така че lim z k n = a u 1 [u(a) + ε, ). По този начин получаваме u(a) u(a) + ε, което противоречи на избора на ε > и доказва (i) = (ii). Обратно, при предположение (ii) трябва да докажем, че за α R подмножеството u 1 [α, ) D е затворено. По-точно, ако редица {z k } k=1 u 1 [α, ) клони към точка a D, то твърдим, че u(a) α. Наистина, от u(z k ) α за k N и условие (ii) следва, че u(a) lim sup u(z k ) α. k Накрая, да допуснем, че съществува компакт K D, върху който някаква полу-непрекъсната отгоре функция u : D R { } е неограничена отгоре. Тогава за n N съществува z n K с u(z n ) n. След евентуално преминаване към подредица можем да считаме, че редицата {z n } n=1 K е сходяща към точка a K, съгласно компактността на K. Но тогава по условие (ii) имаме u(a) lim sup u(z n ) = lim u(z n) =. Противоречието доказва, че u е ограничена отгоре върху всеки компакт K D. Още повече, твърдим, че M := sup u(ζ) се достига в някоя точка ζ o K. ζ K Наистина, ако u е постоянна върху K, то няма какво да се доказва. Ако u не 4

2 5. КРИТЕРИЙ ЗА СУБХАРМОНИЧНОСТ 41 е постоянна върху K, то съществува редица {ζ n } n=1 K с lim u(ζ n) = M, u(ζ n ) < M. След евентуално преминаване къв подредица можем да считаме, че редицата {ζ n } n=1 е сходяща и клони към ζ o K. Сега за ε > съществува n o N, така че u(ζ n ) M ε за n n o. С други думи, ζ n u 1 [M ε, ) за n n o. Доколкото u е полу-непрекъсната отгоре, праобразът u 1 [M ε, ) K е затворено и съдържа ζ o = lim ζ n. По този начин, u(ζ o ) M ε за ε >, така че u(ζ o ) M. Комбинирайки с u(ζ o ) M получаваме u(ζ o ) = M, Q.E.D. Лема 5.2. За произволна ограничена отгоре и полу-непрекъсната отгоре функция u : D R { } съществува редица от непрекъснати върху D функции {u k } k=1, така че във всяка точка z D редицата {u k(z)} k=1 R е намаляваща и клони към u(z). Доказателство: Нека M := sup u(ζ), ζ D δ k (z, ζ) := u(ζ) k ζ z за z, ζ D и u k (z) := sup δ k (z, ζ). ζ D Тогава < u k (z) < и u k (z) δ k (z, z) = u(z). Твърдим, че u k (z) u k+1 (z) за z D и k N. По-подробно, ако u k+1 (z) = lim δ k+1(z, ζ n ) за някаква редица {ζ n } n=1 D, то δ k+1 (z, ζ n ) δ k (z, ζ n ) u k (z) за n N дава u k+1 (z) u k (z). От неравенството на триъгълника ζ z ζ z + z z за z, z, ζ D следва, че δ k (z, ζ) δ k (z, ζ) k z z. Прилагайки sup получаваме ζ D u k (z) u k (z ) k z z. Последното неравенство е в сила и след размяна на z с z, така че u k (z) u k (z ) k z z. Това доказва непрекъснатостта на u k : D R за k N. Остава да проверим, че във всяка точка z D числовата редица {u k (z)} k=1 R клони към u(z) R { }. Ако u(z) >, то за произволно ε R > подмножеството u 1 (, u(z) + ε) D е отворена околност на z. Затова съществува диск D(z, δ) D(z, δ) u 1 (, u(z) + ε) D с подходящ радиус δ R >. За достатъчно големи k o N е в сила M k o δ < u(z). Всяка точка z u 1 (, u(z) + ε) изпълнява неравенствата δ k (z, z ) = u(z ) k z z u(z ) < u(z) + ε. Точките z u 1 (, u(z) + ε) са извън D(z, δ), така че По този начин, δ k (z, z ) = u(z ) k o z z < u(z ) k o δ M k o δ < u(z). u(z) u k (z) = sup δ k (z, z ) < u(z) + ε за k k o z D и редицата {u k (z)} k=1 R клони към u(z) >. Ако u(z) =, то за произволно C R > подмножеството u 1 (, C) D е отворено и съдържа диск D(z, δ) D(z, δ) u 1 (, C) D. Ако z u 1 (, C), то за k N е в сила δ k (z, z ) = u(z ) k z z u(z ) < C.

3 42 5. КРИТЕРИЙ ЗА СУБХАРМОНИЧНОСТ Избираме достатъчно голямо k o N, така че k o δ > M+C. Тогава за произволни z u 1 (, C) и k k o имаме δ ko (z, z ) = u(z ) k o z z < M k o δ < C. В резултат, u k (z) = sup δ k (z, z ) C за k k o и редицата {u k (z)} k=1 R z D клони към lim u k(z) = = u(z), Q.E.D. k Определение 5.3. Нека D C е област, а u : D R { } е полунепрекъсната отгоре функция в D. Казваме, че u е субхармонична, ако за произволно отворено подмножество U D с компактна затворена обвивка U D и всяка хармонична функция h U : U R с непрекъснато продължение h U : U R неравенствата u(ζ) h(ζ) за ζ U водят до u(z) h(z) за z U. При наличие на двукратна R-диференцируемост, субхармоничните функции са обобщение на изпъкналите функции u : (a, b) R в интервала (a, b) R. Наистина, за произволни a t < t 1 b, непрекъснатите решения h : [t, t 1 ] R на диференциалното уравнение d2 h dt = са линейните функции h(t) = αt + β 2 за някакви α, β R. Функциите u : (a, b) R, за които условията u(t ) h(t ) и u(t 1 ) h(t 1 ) върху краищата на произволен интервал [t, t 1 ] (a, b) влекат u(t) h(t) за t [t, t 1 ] се наричат изпъкнали. Да отбележим също, че всяка хармонична функция h o е субхармонична. Наистина, за всяко отворено подмножество U D с компактна затворена обвивка U D и за всяка хармонична функция h : U R с непрекъснато продължение h : U R, функцията h o h : U R е хармонична. Съгласно Твърдение 4.8, h h изпълнява принципа за максимума, т.е. h o (z) h(z) sup [h o (ζ) h(ζ)] за z U. По този начин, от h o (ζ) h(ζ) за ζ U следва h o (z) h(z) за z U и h o се оказва субхармонична. Лема 5.4. Нека функцията u : D R { } е субхармонична в областта D. Тогава: (i) u 1 ( ) не съдържа непразно отворено в C подмножество; (ii) за произволен диск D(a, ρ) D интегралът u(a + ρe iθ ) dθ < по граничната окръжност D(a, ρ) D е сходящ. Доказателство: (i) Ако допуснем противното, то съществува отворено в C подмножество U u 1 ( ). Без ограничение на общността считаме, че U е множеството на вътрешните точки на u 1 ( ), т.е. z U точно когато съществува диск D(z, ε) u 1 ( ). Избираме гранична точка a U = U \U и затворен диск D(a, ρ) D. Тогава D(a, ρ) U и D(a, ρ) [D \ u 1 ]. След евентуално свиване на ρ можем да считаме, че D(a, ρ) U. Тогава D(a, ρ) U е отворено подмножество на D(a, ρ). Ако U o е околност на D(a, ρ) с компактна затворена обвивка U o D, то съгласно Лема-Определение 5.1, полу-непрекъснатата отгоре функция u е ограничена върху компакта U o, а оттам и върху U o. Сега по Лема 5.2 съществува редица {u k } k=1 от непрекъснати в U o функции u k : U o R, така че във всяка точка

4 5. КРИТЕРИЙ ЗА СУБХАРМОНИЧНОСТ 43 z U o числовата редица {u k (z)} k=1 R намалява и клони към u(z). Нека h k (z) := 1 P (z, θ)u k (a + ρe iθ )dθ за z D(a, ρ) и h k (z) = u(z) за z D(a, ρ). Лема 4.1 гарантира хармоничността на функциите h k : D(a, ρ) R и непрекъснатостта на h k : D(a, ρ) R. От h k (ζ) = u k (ζ) u(ζ) за ζ D(a, ρ) и субхармоничността на u получаваме u(z) h(z) за z D(a, ρ). В частност, за z o D(a, ρ) \ u 1 ( ) имаме < u(z o ) h k (z o ) = 1 P (z o, θ)u k (a + ρe iθ )dθ. За всяко фиксирано θ [, ] редицата {P (z o, θ)u k (a + ρe iθ )} k=1 намалява и клони към P (z o, θ)u(a + ρe iθ ) благодарение на P (z o, θ) >. Следователно по Теоремата на Лебег за монотонна сходимост, редицата от интеграли 1 P (z o, θ)u k (a + ρe iθ )dθ намалява и клони към 1 P (z o, θ)u(a + ρe iθ )dθ. Вземайки предвид, че отвореното подмножество U D(a, ρ) D(a, ρ) има положителна мярка, получаваме < u(z o ) 1 P (z o, θ)u(a + ρe iθ )dθ =. Противоречието доказва, че u 1 ( ) не съдържа отворено в C подмножество. (ii) По аналогия с (i) да изберем околност U o на D(a, ρ) с компактна затворена обвивка U o D. Тогава полу-непрекъснатата отгоре функция u : U o R е ограничена. В резултат, съществуват непрекъснати функции u k : U o R, така че във всяка точка z U o редицата {u k (z)} k=1 R намалява и клони към u(z). Тогава h k (z) = 1 k=1 P (z, θ)u k (a + ρe iθ )dθ е редица от хармонични в D(a, ρ) и непрекъснати в D(a, ρ) функции, изпълняващи неравенствата u(z) h k (z) за z D(a, ρ). Съгласно (i), множеството u 1 ( ) не покрива D(a, ρ) и съществува z o D(a, ρ)\u 1 ( ). За произволна функция v : U o R да означим v + (z) := max(v(z), ) и v (z) := min(v(z), ) за z U o и да разложим v = v + + v = v + v. Полагайки I + k := 1 I k := 1 получаваме < u(z o ) I + k P (z o, θ)u + k (a + ρeiθ )dθ, P (z o, θ) u k (a + ρeiθ ) dθ, I k. Ако S k = { θ [, ] u k ( a + ρe iθ ) > },

5 44 5. КРИТЕРИЙ ЗА СУБХАРМОНИЧНОСТ то Въвеждаме M k := I + k = 1 ( P (z o, θ)u k a + ρe iθ ) dθ. S k u k (z) и забелязваме, че sup z D(a,ρ) M 1 M 2... M k M k Следователно u k (a+ρe iθ ) M 1 за k N и θ [, ]. От друга страна, непрекъснатата функция P (z o, ) : [, ] R > е ограничена върху компакта [, ], т.е. съществува C := sup P (z o, θ) <. Вземайки предвид 1 dθ = 1, получаваме I + k M 1C за k N. От друга страна, редицата { u k (a + ρeiθ ) } θ [,] k=1 е монотонно растяща и сходяща към u (a+ρe iθ ) за всички θ [, ]. Вземайки предвид, че P (z o, θ) >, получаваме монотонно растяща редица { P (zo, θ) u k (a + ρeiθ ) } k=1, клоняща към P (z o, θ) u (a + ρe iθ ). По Теоремата на Лебег за монотонната сходимост, редицата I k = 1 P (z o, θ) u k (a + ρeiθ ) dθ расте монотонно и клони към I := 1 P (z o, θ) u (a + ρe iθ ) dθ. [ ρe iθ +(z o a) ρe iθ (z o a) По този начин, от I k M 1C u(z o ) следва ] I M 1 C u(z o ) <. Доколкото ядрото на Поасон P (z o, θ) = Re зависи непрекъснато от θ и затвореният интервал [, ] е компактен, съществува δ R >, така че P (z o, θ) δ за θ [, ]. Следователно откъдето и δ u (a + ρe iθ ) dθ <, u (a + ρe iθ ) dθ <. Ако S = { θ [, ] u ( a + ρe iθ) > } и M = S sup θ [,] S k=1 u ( a + ρe iθ), то u + ( a + ρe iθ) dθ = u ( a + ρe iθ) dθ M dθ M dθ = M <, така че Q.E.D. u(a + ρe iθ ) dθ = u + (a + ρe iθ ) u (a + ρe iθ ) dθ u + (a + ρe iθ )dθ + u (a + ρe iθ ) dθ <,

6 5. КРИТЕРИЙ ЗА СУБХАРМОНИЧНОСТ 45 Твърдение 5.5. (Критерий за субхармоничност)нека u : D R { } е полу-непрекъсната отгоре функция в област D C. В такъв случай, u е субхармонична тогава и само тогава, когато за a D съществува R = R(a) R > с условието u(a) 1 u(a + ρe iθ )dθ за < ρ < R(a). (5.1) Доказателство: Нека u : D R { } е субхармонична и D(a, R) D. Тогава съществува отворена околност U o D(a, R) с компактна затворена обвивка U o D. В качеството си на полу-непрекъсната отгоре, функцията u е ограничена върху U o U o. Това дава възможност да приложим Лема 5.2 и да изберем редица {u k } k=1 от непрекъснати функции u k : U o R, която във всяка точка z U o намалява и клони към u(z). Тогава функцията h k (z) := 1 P (z, θ)u k (a + ρe iθ )dθ е хармонична в D(a, ρ) и непрекъсната в D(a, ρ) за всички < ρ < R. Съгласно определението за субхармоничност, u(ζ) u k (ζ) = h k (ζ) за ζ D(a, ρ) дава u(z) h k (z) за z D(a, ρ). По този начин получаваме u(z) h k (z) = 1 за P (z, θ)u k (a + ρe iθ )dθ за z D(a, ρ). Приложението на Теоремата на Лебег за монотонната сходимост дава В частност, u(z) 1 P (z, θ)u(a + ρe iθ )dθ за z D(a, ρ), < ρ < R. u(a) 1 u(a + ρe iθ )dθ, възоснова на P (a, θ) = 1. Обратно, да предположим, че за всяка точка a D съществува D(a, R) D, така че върху всяка вътрешна окръжност D(a, ρ) D(a, R) е в сила (5.1). За произволно отворено подмножество U D с компактна затворена обвивка U D ще докажем, че u(z) sup u(ζ) за z U. (5.2) Тогава всяка хармонична функция h : U R с непрекъснато продължение h : U R има хармонична, а оттам и субхармонична противоположна h : U R. Прилагайки доказаната посока на твърдението получаваме h(a) 1 [ h(a + ρe iθ )]dθ за < ρ < R. Събирайки почленно с (5.1) стигаме до извода, че u(a) h(a) 1 [u(a + ρe iθ ) h(a + ρe iθ )]dθ за < ρ < R.

7 46 5. КРИТЕРИЙ ЗА СУБХАРМОНИЧНОСТ Това дава възможност да приложим (5.2) и да стигнем до неравенствата u(z) h(z) sup [u(ζ) h(ζ)] за z U. Сега u(ζ) h(ζ) за ζ U води до u(z) h(z) за z U и доказва субхармоничността на u. Да допуснем, че (5.2) не е изпълнено. Тогава съществува z o U с u(z o ) > sup u(ζ). (5.3) Полу-непрекъснатата отгоре функция u е ограничена върху компакта U и достига sup u(z) = u(c) в някаква точка c U. Съгласно (5.3) точката е вътрешна z U за U. Нека V е свързаната компонента на U, съдържаща c и S = {z V u(z) = u(c)}. Очевидно, S е непразно, доколкото c S. Вземайки предвид, че u(z) u(c) за z V, можем за представим S = {z V u(z) u(c)} = u 1 [u(c), ) V. Това показва, че S V е относително затворено във V, благодарение на полунепрекъснатостта на u отгоре. Твърдим, че за b S с D(b, R b ) V имаме D(b, R b ) S, така че S V е отворено, а оттам и съвпада с V. Условието D(b, R b ) S е еквивалентно на D(b, ρ) S за < ρ < R b. По предположение, u(c) = u(b) 1 u(b + ρe iθ )dθ за < ρ < R b. Ако съществува θ o [, ] с u(b + ρe iθo ) < u(c), то съществува достатъчно малко ε o >, така че u(b+ρe iθo ) < u(c) ε o. Но множеството u 1 (, u(c) ε o ) е отворено съгласно полу-непрекъснатостта на u отгоре, така че съществува непразен отворен интервал I [, ], съдържащ θ o и съставен от такива θ, за които u(b + ρe iθ ) < u(c) ε o. Означавайки с l(i) и l([, ] \ I) мерките на I и [, ] \ I оценяваме u(c) 1 I u(b + ρe iθ )dθ + 1 [,]\I u(b + ρe iθ )dθ < (u(c) ε o ) l(i) ] \ I) l(i) + u(c)l([, = u(c) ε o. От l(i) > следва противоречие, което доказва D(b, R b ) S за b S. В резултат, S = V води до u V u(c), откъдето u(z o ) > sup u(ζ) sup ζ V Това установява верността на (5.2), Q.E.D. u(ζ) = u(c) = sup u(z) u(z o ). z U

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим Глава 13 Пълни многообразия Определение 13.1. Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделимите пред-многообразия X се наричат многообразия. Ако

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

Глава 14 Теорема на Бенке-Зомер. Локална псевдоизпъкналост. Ще започнем с изучаване на една Теорема на Бенке-Зомер, известна под името Принцип за непр

Глава 14 Теорема на Бенке-Зомер. Локална псевдоизпъкналост. Ще започнем с изучаване на една Теорема на Бенке-Зомер, известна под името Принцип за непр Глава 14 Теорема на Бенке-Зомер. Локална псевдоизпъкналост. Ще започнем с изучаване на една Теорема на Бенке-Зомер, известна под името Принцип за непрекъснатост. За целта да напомним, че произволна n-торка

Подробно

Microsoft Word - DIS.doc

Microsoft Word - DIS.doc Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане 1 Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivndg@yhoo.com. Четени са през

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове Семинар 6 / Семинар 6: Лява и дясна граница. Непрекъснатост на числови функции. Изследване графиките на функции: Кривина, максимум, минимум и инфлексна точка Лява и дясна граница на функция Числото b се

Подробно

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове Семинар / 7 Семинар : Парциална сума на числов ред. Метод на пълната математическа индукция. Критерии за сходимост на редове.! Редица (последователност): x, x,, x, x! Ред: x x x...... Числов ред (безкрайна

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc Лекция 9 9 Функции на комплексна променлива Криви и области в комплексната равнина Тук се предполага че основните определения за комплексно число както и свойствата на алгебричните операции между комплексни

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

Microsoft Word - MA11 sec77.doc

Microsoft Word - MA11 sec77.doc Лекця 7 7 Дефнця свойства на определен нтеграл Сум на Дарбу Определенят нтеграл е фундаментално средство в математката с разнообразн съдържателн прложеня Той се зползва за пресмятане на геометрчн фзчн

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc Лекция α Функциите e ln и Функциите e и ln Тук ще дадем още едно определение за експоненциалната функция което разбира се води до същия резултат както определението със степенен ред без да доказваме еквивалентността

Подробно

Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = n в точка p M. Разд

Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = n в точка p M. Разд Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = в точка p M. Раздуването на M в p заменя точката p с проективно пространство

Подробно

Глава 11 Гладки и особени точки. Бирационалност на неприводимо многообразие с хиперповърхнина. Нека X k n е неприводимо афинно многообразие над алгебр

Глава 11 Гладки и особени точки. Бирационалност на неприводимо многообразие с хиперповърхнина. Нека X k n е неприводимо афинно многообразие над алгебр Глава 11 Гладки и особени точки. Бирационалност на неприводимо многообразие с хиперповърхнина. Нека X k n е неприводимо афинно многообразие над алгебрично затворено поле k, а X е точка от X. В Лема-Определение

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Лекции по математика за Биолози ( Т. Боев, ФМИ - БФ ) О П Р Е Д Е Л Е Н И И Н Т Е Г Р А Л И (кратък вариант) 0.1. Уводни бележки. а) Интеграли и лица

Лекции по математика за Биолози ( Т. Боев, ФМИ - БФ ) О П Р Е Д Е Л Е Н И И Н Т Е Г Р А Л И (кратък вариант) 0.1. Уводни бележки. а) Интеграли и лица Лекции по математика за Биолози ( Т. Боев, ФМИ - БФ ) О П Р Е Д Е Л Е Н И И Н Т Е Г Р А Л И (кратък вариант).. Уводни бележки. а) Интеграли и лица на фигури. Класическият въпрос за пресмятане лицата (

Подробно

Глава 2 Ньотеровост и еднозначно разлагане на зародиши на холоморфни функции Продължаваме с изучаване на зародишите на холоморфните в 0 n C n функции.

Глава 2 Ньотеровост и еднозначно разлагане на зародиши на холоморфни функции Продължаваме с изучаване на зародишите на холоморфните в 0 n C n функции. Глава 2 Ньотеровост и еднозначно разлагане на зародиши на холоморфни функции Продължаваме с изучаване на зародишите на холоморфните в 0 n C n функции. Да напомним, че u O n точно когато u(0 n ) 0 В такъв

Подробно

Лекция 6 Ко-верижни комплекси и кохомологии. Сингулярни кохомологии и гладки сингулярни кохомологии. 1. Определения. Определение 6.1. Фамилията {(C n,

Лекция 6 Ко-верижни комплекси и кохомологии. Сингулярни кохомологии и гладки сингулярни кохомологии. 1. Определения. Определение 6.1. Фамилията {(C n, Лекция 6 Ко-верижни комплекси и кохомологии. Сингулярни кохомологии и гладки сингулярни кохомологии. 1. Определения. Определение 6.1. Фамилията {(C n, d n )} n Z от леви (десни) R-модули C n и R-модулни

Подробно

MergedFile

MergedFile ЛЕКЦИИ по КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ доц д-р Ваня Хаджийски второ издание София 8 г На светлата памет на моите родители СЪДЪРЖАНИЕ Предисловие 9 Лекция Комплексни числа Редици и редове от комплексни числа Алгебрична

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

DIC_all_2014.dvi

DIC_all_2014.dvi РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА В И С Ш А М А Т Е М А Т И К А ЧАСТ II y y = e O y = ln Диференциално и интегрално смятане Габрово, 04 Автори: Авторите са преподаватели в катедра Математика

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

DIC_all_2015_color.dvi

DIC_all_2015_color.dvi РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА В И С Ш А М А Т Е М А Т И К А ЧАСТ II y y = e O y = ln Диференциално и интегрално смятане Габрово, 05 Автори: Авторите са преподаватели в катедра Математика

Подробно

Глава 12 Пред-многообразия Така както диференцируемите многообразия се моделират локално чрез евклидови пространства, така и квази-проективните многоо

Глава 12 Пред-многообразия Така както диференцируемите многообразия се моделират локално чрез евклидови пространства, така и квази-проективните многоо Глава 12 Пред-многообразия Така както диференцируемите многообразия се моделират локално чрез евклидови пространства, така и квази-проективните многообразия X се моделират локално с афинни многообразия.

Подробно

Глава 6 Диференциални форми. Лема на Poincare За да въведем ко-допирателното разслоение на гладко или комплексно многообразие, както и неговите външни

Глава 6 Диференциални форми. Лема на Poincare За да въведем ко-допирателното разслоение на гладко или комплексно многообразие, както и неговите външни Глава 6 Диференциални форми. Лема на Poincare За да въведем ко-допирателното разслоение на гладко или комплексно многообразие, както и неговите външни степени, са необходими някои предварителни сведения

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Лекция 1 Предварителни сведения за модули 1. Модули, бимодули Навсякъде в настоящия курс разглежданите пръстени R са асоциативни и имат единица 1 R, о

Лекция 1 Предварителни сведения за модули 1. Модули, бимодули Навсякъде в настоящия курс разглежданите пръстени R са асоциативни и имат единица 1 R, о Лекция 1 Предварителни сведения за модули 1. Модули, бимодули Навсякъде в настоящия курс разглежданите пръстени R са асоциативни и имат единица 1 R, освен ако не е специално указано. Да напомним, че асоциативен

Подробно

Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е п

Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е п Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е пръстен, ако са изпълнени аксиомите 1.-4. за абелева

Подробно

Глава 10 Рационални диференциални 1-форми 1. Определение и структура на свободен модул на рационалните диференциални 1-форми около гладка точка Ако X

Глава 10 Рационални диференциални 1-форми 1. Определение и структура на свободен модул на рационалните диференциални 1-форми около гладка точка Ако X Глава 10 Рационални диференциални 1-форми 1. Определение и структура на свободен модул на рационалните диференциални 1-форми около гладка точка Ако X k n е квази-афинно многообразие над алгебрично затворено

Подробно

Квадратно уравнение ax 2 + bx + c = 0 = a(x x 1 )(x x 2 ) x 1,2 = b ± b2 4ac 2a Формули за съкратено умножение (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a b) 2 = a

Квадратно уравнение ax 2 + bx + c = 0 = a(x x 1 )(x x 2 ) x 1,2 = b ± b2 4ac 2a Формули за съкратено умножение (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a b) 2 = a Квадратно уравнение + + c = = ( )( ), = ± 4c Формули за съкратено умножение ( + ) = + + ( ) = + ( )( + ) = ( + ) = + + + ( ) = + ( + )( + ) = + ( )( + + ) = Правила за степенуване m = +m : m = = m m (

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно