1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М"

Препис

1 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л. Ш у м е н, ф а к с , e - m a i l : d g s. s h u m e d p s h u m e n. b g У Т ВЪР Ж Д А В АМ : ДИР Е К Т ОР Т П ДГ С :чл.2от З З Л Д / ин ж. ч л. 2 от З З Л Д / да т а : г П РО Т О КО Л Д н е с, г. к ом и с и я н а з н а ч е н а с ъ с З а п ов е д 1 4 / г. н а Д и р е к т ор а н а Т П ДГ С Шум ен в съ ста в : П Р Е ДС Е Д АТ Е Л :ч л. 2 о т ЗЗЛ Д ста р ши л есн и ч ей п р и Т П ДГ С Шум ен, С Е К Р ЕТ АР : ч л. 2 о т ЗЗ ЛД з а м. счет ов о ди т ел п р и Т П ДГ С Шум ен Ч Л Е Н О В Е : ч л. 2 о т ЗЗ ЛД ст. Л есн и ч ей п р и Т П ДГ С Шум ен. 2. ч л. 2 о т ЗЗЛД а дв о ка т п р и Ш АК 3. ч л. 2 о т З ЗЛД л есн и ч ей п р и Т П ДГ С Ш ум ен, с е съ б р а н а з а с еда н и е от 1 0, 0 0 ч а са в сграда т а н а Т П ДГ С Шум ен, да п р ов ед е о тк ри т к о н к у рс п о ре д а н а ч л. 1 5 и сл. о т Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от г., в сила от г.; посл. изм. И доп., бр. 90 от г.) от горски насаждения, разположени в държавни горски територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС Шумен, с предмет: Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба 8/ г. за сечите в горите сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от горски насаждения, разположени в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Шумен, от Обект 1 отдели: 199/з, 228/у, 201/е, 202/в, 199/л, 220/б, 220/е с общо прогнозно количество от 1378 пл. м. 3 ; Обект 2 отдели: 221/б, 221/в, 225/г, 225/а, с общо прогнозно количество от 1485 пл. м. 3 ; Обект 3 отдели: 106/г, 94/б, 111/в, 98/б, 98/д, с общо прогнозно количество от 1702 пл. м. 3 ; Обект 4 отдели: 71/к, 59/б, 71/л, 70/г, 70/о, 71/з, 72/ж, 73/г, с общо прогнозно количество от 1371 пл. м. 3 ; Обект 5 отдели: 115/т, 77/в, 77/г, 82/е, 83/о, с общо прогнозно количество от 1666 пл. м. 3 ; Обект 6 отдели: 120/б, 141/д, с общо прогнозно количество от 1519 пл. м. 3 ; Обект 7 отдел: 152/г, с прогнозно количество от 1608 пл. м. 3 ; Обект 8 отдели: 168/и, 163/а, 166/б, с общо прогнозно количество от 1674 пл. м. 3 ; Обект 9 отдели: 162/д, 161/б, 162/г, с общо прогнозно количество от 1598 пл. м. 3 ; Обект 10 отдели: 179/к, 181/в, 182/ж, 168/т, 178/г, с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. 3, о тк ри т съ с З ап о в ед / г. н а Д и рек то р а н а Т П Д ГС Ш у мен. П р и съ с т в а х а в си ч ки ч л ен ов е н а к ом и си я т а. С ъ об щ е н о б е, ч е с а в а л и д н и р а з п ор е д б и т е н а На р е д б а т а з а усл ов и я т а и р е д а з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н е н и е т о н а д е й н о с т и в г ор с к и т е т е р и т ор и и - д ъ р ж а в н а и о б щ и н с к а с о б с т в е н о с т, и з а п ол з в а н е т о н а д ъ р в е с и н а и н е д ъ р в е с н и г ор с к и п р од ук т и и ус л ов и я т а з а п р ов е ж д а н е н а п р оц е д ур а т а. П р и от к р и в а н е н а п р о ц е д ур а т а с е ус т а н ов и, ч е в з а л а т а п р и с ъ с т в а т п р е д с т а в и т е л н а : І. Кан ди д а т 1 Е О О Д Б о я н Б о й ч ев, Е И К - ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Р а з г р а д, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, д еп оз и р а л оф ерта з а у ч а сти е з а : О б ек т 1. При от криван е н а п р оц ед ур а т а с е ус т а н о в и, ч е п р и съ ства п р ед ста в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. І І. К ан ди д а т 2 Е О О Д П л а т ан, Е И К - ч л. 2 о т З ЗЛД, с еда л и щ е и а др е с н а уп р а в л ен и е:г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т З ЗЛД, д еп о з и р а л оф ер т а з а уч а сти е з а : О б ек ти 3, 4 и 5. П р и от криване н а п р оц ед ур а т а п р и съ ства п р едс т а в и т ел н а ка н ди да т а -н а дл еж н о уп ъ л н ом о щ ен п р ед ста в и т ел. І І І. Кан ди д а т 3. Е О О Д Лес Ко р ек т Е И К - ч л. 2 о т З ЗЛД, с еда л и щ е и а др е с н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т З ЗЛД, д еп оз и р а л оф ерта з а уч а сти е з а : О б ек т 10. При от криван е н а п р оц ед ур а т а с е у ста н о в и, ч е п р и съ ства п р ед ста в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. І V. К ан ди д а т 4 Е О О Д К а ро л и н а Ком ер с, Е И К - ч л. 2 о т З ЗЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш у м ен, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, д еп о з и р а л оф ерта з а уч а сти е з а : О б ек т и

2 2 2, 7, 9. При от криван е н а п р оц ед ур а т а с е ус т а н ов и, ч е п р и съ ства п р ед ста в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. V. Кан ди д ат 5 Е О О Д Д ест ан и М, Е И К - ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т З ЗЛД, д еп о з и р а л оф ер т а з а уч а сти е з а : О б ек ти 6 и 8. П р и от криване н а п р оц ед ур а т а с е ус т а н ов и, ч е п р и съ с т в а п р едс т а в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. С ог л е д г ор е ус т а н ов е н о т о к ом и с и я т а в з е е д и н од уш н о с л е д н о т о П Р О Т О К О Л Н О Р Е Ш ЕН И Е 1. І. Н а о сн о в ан и е ч л. 2 2 о т Н а р ед б а т а з а усл ов и я т а и р еда з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а д ей н ос т и в г ор ски т е т еритор и и - дъ р ж а в н а и общи н с ка с об ств е н о ст, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р од у кти п р и стъпва къ м п р ов еж да н е н а к он к ур са. В п л ик А н а К ан ди д а т 1 Е О О Д Б о я н Б о й ч ев, се у ст ан о в и н ал и ч и е т о н а сл е дн и те д о к у мен ти : 1. С п и съ к н а п р ед ста в ен и т е д ок у м ен т и. 2. З а я в л ен и е з а уч а с т и е в к он к ур са з а О б ек т 1 с п о сочен Е И К и н а у досто в е рен и е в р егистъ р а п о ч л о т ЗГ в И А Г. К ом и си я т а п р и п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а п р ов ер и сл уж ебн о в р ег и с т р и т е н а Аг Вп и И АГ а кт уа л н о стта н а з а я в ен от о от ка н ди да т а. 3. Д ек л а р ац и я 1 з а з а я в ен и об ст о я т ел ства п о ч л. 1 8, а л. 1 от Н а р едба т а з а и об щи н ска с о б ств ен о ст, и з а п ол з в а н ето н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р о д у кти - п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а ор и г и н а л. 4. Д ек л а р ац и я 2 з а д екларирани о бст о я т елст в а п о п р и кл ючили д ог ов ор и з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н о сти в едн ог о ди шн и я ср о к от да т а т а н а п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а с п р и л ож ен и п р еп ор ъ ки о т съ от в етн от о Т П ДГ С - 2 л и ста. 5. Д ек л а р ац и я 4 - сп и съ к п о обр а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, д ока з в а ща т ех н и ч ес ка т а о б езп еч ен о ст н а ка н д и да т а съ с с о б ств ен а т ехника, съ г л а сн о и з и скв а н и я т а н а усл ов и я с п р и л ож ен и къ м т я х : -За в ер ен о от ка н ди да т а и з в л еч ен и е о т б а л а н сов и т е см ет ки и л и сч ет ов одн и т е кн и г и з а ДМ А, от н осн о п р и т еж а в а н а т а от ка н ди да т а м и н и м а л ен бр ой С О БС Т В Е Н А т ех н и ка, съ г л а сн о и з и с кв а н и я т а н а усл ов и я т а, о си г ур я в а ща и з в ъ р шв а н е н а д ей н о ст т а ; -Д о к ум ен т и з а р ег и страция н а т ех н и ка т а п о р еда н а З Р К З Г Т - з а в ер ен и к оп и я ; -Т а л он и з а п р ем и н а л т ех н и ч ес ки п р ег л е д н а съ ща т а п р ед К Т И з а в ер ен и к оп и я. -Д о к ум ен т з а м он т и р а н а GP S си ст ема н а т ех н и ка т а з а т р а н сп ор т 2 4 л и ста - з а в ер ен и к оп и я 5. Д ек л а р ац и я 5-сп и съ к п о о бразец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а щ о б езп еч ен ос т т а н а ка н ди да т ъ т с кв а л и ф и ц и р а н и р а бот н и ц и и служ и т ели з а и з п ъ л н ен и е н а съ от в етния в и д д ей н о ст с п р и л ож ен и къ м н ея : -С п р а в ка з а а кт уа л н от о съ ст оя н и е н а в си ч ки д ей стващи д ог ов ор и, уд о ст ов ер ен и е з а д екларира н и да н н и п о ч л. 6 2, а л. 5 о т К Т, и з да д ен о п о Т Д Н АП н а сл уж и т ел и т е и р а ботниците н а ка н ди да т а, от г ов а р я щи з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н ос т т а в ДГ Т, в бр ой ки съ от в етс т в а щи н а и з и ск у еми я м и н и м а л ен бр ой т ехника з а и з в ъ р шв а н е н а д е й н ос т т а с п р и л ож ен и з а в ер ен и к оп и я от сл едн и т е д ок у м ен т и : - св и д ет ел ства з а п р и д о би т а п р а в о сп ос о бн ос т з а р а б о т а с БМТ, т ех н и ка з а и з в оз, т ех н и ка з а р а м п и р а н е, у д ос т ов ер я в а щи о бразов а н и ет о и п р оф еси он а л н а т а кв алифика ц и я н а т ез и сл уж и т ели и р а б о т н и ц и н а ка н ди да т а и у д о ст ов ер ен и е з а р егист р а ц и я н а л и ц ен з и р а н и я л ес ов ъ д. 1 2 л и ста - з а в ер ен и к оп и я. 6. Д ек л а р ац и я 6 п о об р а з ец а къ м д ок у м ен т а ц и я т а, ч е уч а стни къ т п р и т еж а в а н еобх о ди м о к ол и ч ес т в о сп ец и а л и з и р а н о т ех н и ч ес к о о б ор у дв а н е п о бр ой к ом п л екти, в съ ст о я н и е, к ол и ч ес т в о, ка ч еств о и в и д от г о в а р я щ н а и з и скв а н и я т а с п р и л ож ен о к оп и е н а с ер т и ф и ка т IS O : К оп и е от д о к ум ен т з а в н ес ен а г а р а н ц и я з а уч а сти е з а О б ек т Д ек л а р ац и я 7 о т н осн о з а п о з н а в ан е с ес т еств о т о н а р а б о т а и п р и ем а н е у сл ов и я т а н а п р о ект о д ог ов ор а. 9. Д ек л а р ац и я 8 че н я м а да и з п ол з в а п о ди з п ъ л н и т ел и Д ек л а р ац и я 1 0 з а съ г л а си е об р а б от ка н а л и ч н и да нн и п о З З Л Д 1 1. А дминистрат и в н и св ед ен и я 1 2. П л и к 2 с ц ен ов а оф ерта з а О б ек т 1 н а длеж н о оф ор м ен.

3 3 В п ли к А К ан ди д а т 2 Е О О Д П л а т ан, с е у ст ан о в и н ал и ч и е то н а сл е д н и те докумен ти : 1. С п и съ к н а п р ед ста в ен и т е д ок у м ен т и. 2. З а я в л ен и е з а уч а с т и е в к он к ур са з а О б ек т 2 с п о сочен Е И К и н а у досто в е рен и е в р егистъ р а п о ч л о т ЗГ в И А Г. К ом и си я т а п р и п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а п р ов ер и сл уж ебн о в р ег и с т р и т е н а Аг Вп и И АГ а кт уа л н о стта н а з а я в ен от о от ка н ди да т а. 3. Д ек л а р ац и я 1 з а з а я в ен и об ст о я т ел ства п о ч л. 1 8, а л. 1 от Н а р едба т а з а и об щи н ска с о б ств ен о ст, и з а п ол з в а н ето н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р о д у кти - п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а ор и г и н а л. 4. Д ек л а р ац и я 2 з а д екларирани о бст о я т елст в а п о п р и кл ючили д ог о в ор и з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н о сти в едн ог о ди шн и я ср о к от да т а т а н а п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а с п р и л ож ен и п р еп ор ъ ки о т съ от в етн от о Т П ДГ С - 2 л и ста. 5. Д ек л а р ац и я 4 - сп и съ к п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а ща т ех н и ч ес ка т а о б езп еч ен о ст н а ка н ди да т а съ с с о б ств ен а т ехника, съ г л а сн о и з и скв а н и я т а н а усл ов и я с п р и л ож ен и къ м т я х : -За в ер ен о от ка н ди да т а и з в л еч ен и е о т б а л а н сов и т е см ет ки и л и сч ет ов одн и т е кн и г и з а ДМ А, от н осн о п р и т еж а в а н а т а от ка н ди да т а м и н и м а л ен бр ой С О БС Т В Е Н А т ех н и ка, съ г л а сн о и з и с кв а н и я т а н а усл ов и я т а, о си г ур я в а ща и з в ъ р шв а н е н а д ей н о ст т а ; -Д о к ум ен т и з а р ег и страция н а т ех н и ка т а п о р еда н а З Р К З Г Т - з а в ер ен и к оп и я ; -Т а л он и з а п р ем и н а л т ех н и ч ес ки п р ег л е д н а съ ща т а п р ед К Т И з а в ер ен и к оп и я. -Д о к ум ен т з а м он т и р а н а GP S си с т ем а н а т ех н и ка т а з а т р а н сп о р т 1 3 л и ста - з а в ер ен и к оп и я 5. Д ек л а р ац и я 5-сп и съ к п о о бразец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а щ о б езп еч ен ос т т а н а ка н ди да т ъ т с кв а л и ф и ц и р а н и р а бот н и ц и и служ и т ели з а и з п ъ л н ен и е н а съ от в етния в и д д ей н о ст с п р и л ож ен и къ м н ея : -С п р а в ка з а а кт уа л н от о съ ст оя н и е н а в си ч ки д ей стващи д ог ов ор и, уд о ст ов ер ен и е з а д екларира н и да н н и п о ч л. 6 2, а л. 5 о т К Т, и з да д ен о п о Т Д Н АП н а сл уж и т ел и т е и р а ботниците н а ка н ди да т а, от г ов а р я щи з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н ос т т а в ДГ Т, в бр ой ки съ от в етс т в а щи н а и з и ск у еми я м и н и м а л ен бр ой т ехника з а и з в ъ р шв а н е н а д е й н ос т т а с п р и л ож ен и з а в ер ен и к оп и я от сл едн и т е д ок у м ен т и : - св и д ет ел ства з а п р и д о би т а п р а в о сп ос о бн ос т з а р а б о т а с БМТ, т ех н и ка з а и з в оз, т ех н и ка з а р а м п и р а н е, у д ос т ов ер я в а щи о бразов а н и ет о и п р оф еси он а л н а т а кв алифика ц и я н а т ез и сл уж и т ели и р а б о т н и ц и н а ка н ди да т а и у д о ст ов ер ен и е з а р егист р а ц и я н а л и ц ен з и р а н и я л ес ов ъ д. 9 л и ста - з а в ер ен и к оп и я. 6. Д ек л а р ац и я 6 п о об р а з ец а къ м д ок у м ен т а ц и я т а, ч е уч а стни къ т п р и т еж а в а н еобх о ди м о к ол и ч ес т в о сп ец и а л и з и р а н о т ех н и ч ес к о о б ор у дв а н е п о бр ой к ом п л екти, в съ ст о я н и е, к ол и ч ес т в о, ка ч еств о и в и д от г о в а р я щ н а и з и скв а н и я т а. 7. К оп и е от д о к ум ен т и з а в н ес ен и г а р а н ц и и з а уч а сти е з а О б ек ти 3, 4 и Д ек л а р ац и я 7 о т н осн о з а п о з н а в ан е с ес т еств о т о н а р а б о т а и п р и ем а н е у сл ов и я т а н а п р о ект о д ог ов ор а. 9. Д ек л а р ац и я 8 че н я м а да и з п ол з в а п о ди з п ъ л н и т ел и Д ек л а р ац и я 1 0 з а съ г л а си е об р а б от ка н а л и ч н и да нн и п о З З Л Д 1 1. П л и к ов е 2 с ц ен ов и оф ерти з а О б ек т и 3, 4 и 5 на длеж н о оф ор м ен и П ъ л н о м ощн о з а в ер ен о к оп и е н а п р ед ста в ен и я п р ед к ом и си я т а о р и г и н а л. В пл и к А Кан ди д а т 3. Е О О Д Ле с Ко рек т, с е у с т ан о в и н ал и ч и ет о н а сл е дн и те д о к у мен ти : 1. С п и съ к н а п р ед ста в ен и т е д ок у м ен т и. 2. З а я в л ен и е з а у ч а сти е в к он к ур са з а О б ек т 1 0 с п о с о ч ен Е И К и н а у досто в е рен и е в р егистъ р а п о ч л о т ЗГ в И А Г. К ом и си я т а п р и п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а п р ов ер и сл уж ебн о в р ег и с т р и т е н а Аг Вп и И АГ а кт уа л н о стта н а з а я в ен от о от ка н ди да т а. 3. Д ек л а р ац и я 1 з а з а я в ен и об ст о я т ел ства п о ч л. 1 8, а л. 1 от Н а р едба т а з а и об щи н ска с о б ств ен о ст, и з а п ол з в а н ето н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р о д у кти - п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а ор и г и н а л.

4 4 4. Д ек л а р ац и я 2 з а д ек л а р и р а н и о бс т оя т ел ства п о п р и ключ и л и д ог ов ор и з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н о сти в едн ог о ди шн и я ср о к от да т а т а н а п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а с п р и л ож ен и п р еп ор ъ ки о т съ от в етн от о Т П ДГ С - 2 л и ста. 5. Д ек л а р ац и я 4 - сп и съ к п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а ща т ех н и ч ес ка т а о б езп еч ен о ст н а ка н ди да т а съ с с о б ств ен а т ехника, съ г л а сн о и з и скв а н и я т а н а усл ов и я с п р и л ож ен и къ м т я х : -За в ер ен о от ка н ди да т а и з в л еч ен и е о т б а л а н сов и т е см ет ки и л и сч ет ов одн и т е кн и г и з а ДМ А, от н осн о п р и т еж а в а н а т а от ка н ди да т а м и н и м а л ен бр ой С О БС Т В Е Н А т ех н и ка, съ г л а сн о и з и с кв а н и я т а н а усл ов и я т а, о си г ур я в а ща и з в ъ р шв а н е н а д ей н о ст т а ; -Д о к ум ен т и з а р ег и страция н а т ех н и ка т а п о р еда н а З Р К З Г Т - з а в ер ен и к оп и я ; -Т а л он и з а п р ем и н а л т ех н и ч ес ки п р ег л е д н а съ ща т а п р ед К Т И з а в ер ен и к оп и я. -Д о к ум ен т з а м он т и р а н а GP S си с т ем а н а т ех н и ка т а з а т р а н сп о р т 1 6 л и ста - з а в ер ен и к оп и я 5. Д ек л а р ац и я 5-сп и съ к п о о бразец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а щ о б езп еч ен ос т т а н а ка н ди да т ъ т с кв а л и ф и ц и р а н и р а бот н и ц и и служ и т ели з а и з п ъ л н ен и е н а съ от в етния в и д д ей н о ст с п р и л ож ен и къ м н ея : -С п р а в ка з а а кт уа л н от о съ ст оя н и е н а в си ч ки д ей стващи д ог ов ор и, уд о ст ов ер ен и е з а д екларира н и да н н и п о ч л. 6 2, а л. 5 о т К Т, и з да д ен о п о Т Д Н АП н а сл уж и т ел и т е и р а ботниците н а ка н ди да т а, от г ов а р я щи з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н ос т т а в ДГ Т, в бр ой ки съ от в етс т в а щи н а и з и ск у еми я м и н и м а л ен бр ой т ехника з а и з в ъ р шв а н е н а д е й н ос т т а с п р и л ож ен и з а в ер ен и к оп и я от сл едн и т е д ок у м ен т и : - св и д ет ел ства з а п р и д о би т а п р а в о сп ос о бн ос т з а р а б о т а с БМТ, т ех н и ка з а и з в оз, т ех н и ка з а р а м п и р а н е, у д ос т ов ер я в а щи о бразов а н и ет о и п р оф еси он а л н а т а кв алифика ц и я н а т ез и сл уж и т ели и р а б о т н и ц и н а ка н ди да т а и у д о ст ов ер ен и е з а р егист р а ц и я н а л и ц ен з и р а н и я л ес ов ъ д. 8 л и ста - з а в ер ен и к оп и я. 6. Д ек л а р ац и я 6 п о об р а з ец а къ м д ок у м ен т а ц и я т а, ч е уч а стни къ т п р и т еж а в а н еобх о ди м о к ол и ч ес т в о сп ец и а л и з и р а н о т ех н и ч ес к о о б ор у дв а н е п о бр ой к ом п л екти, в съ ст о я н и е, к ол и ч ес т в о, ка ч еств о и в и д от г о в а р я щ н а и з и скв а н и я т а. 7. К оп и е от д о к ум ен т з а в н ес ен а г а р а н ц и я з а уч а сти е з а О б ек т Д ек л а р ац и я 7 о т н осн о з а п о з н а в ан е с ес т еств о т о н а р а б о т а и п р и ем а н е у сл ов и я т а н а п р о ект о д ог ов ор а. 9. Д ек л а р ац и я 8 че н я м а да и з п ол з в а п о ди з п ъ л н и т ел и Д ек л а р ац и я 1 0 з а съ г л а си е об р а б от ка н а л и ч н и да нн и п о З З Л Д 1 1. П л и к 2 с ц ен ов а оф ерта з а О б ек т 1 0 н а длеж н о оф ор м ен П о дп и са н и п одп еч а т а н п р о ект н а д ог ов ор В п л ик А К ан ди д а т 4 Е О О Д К а р о л и н а Ком е рс, с е у с т ан о в и н ал и ч и ет о н а сл е дн и те д о к у мен ти : 1. С п и съ к н а п р ед ста в ен и т е д ок у м ен т и. 2. З а я в л ен и е з а уч а с т и е в к он к ур са з а О б ек т 2 с п о сочен Е И К и н а у досто в е рен и е в р егистъ р а п о ч л о т ЗГ в И А Г. К ом и си я т а п р и п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а п р ов ер и сл уж ебн о в р ег и с т р и т е н а Аг Вп и И АГ а кт уа л н о стта н а з а я в ен от о от ка н ди да т а. 3. Д ек л а р ац и я 1 з а з а я в ен и об ст о я т ел ства п о ч л. 1 8, а л. 1 от Н а р едба т а з а и об щи н ска с о б ств ен о ст, и з а п ол з в а н ето н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р о д у кти - п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а ор и г и н а л. 4. Д ек л а р ац и я 2 з а д екларирани о бст о я т елст в а п о п р и кл ючили д ог о в ор и з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н о сти в едн ог о ди шн и я ср о к от да т а т а н а п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а с п р и л ож ен и п р еп ор ъ ки о т съ от в етн от о Т П ДГ С - 3 л и ста. 5. Д ек л а р ац и я 4 - сп и съ к п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а ща т ех н и ч ес ка т а о б езп еч ен о ст н а ка н ди да т а съ с с о б ств ен а т ехника, съ г л а сн о и з и скв а н и я т а н а усл ов и я с п р и л ож ен и къ м т я х : -За в ер ен о от ка н ди да т а и з в л еч ен и е о т б а л а н сов и т е см ет ки и л и сч ет ов одн и т е кн и г и з а ДМ А, от н осн о п р и т еж а в а н а т а от ка н ди да т а м и н и м а л ен бр ой С О БС Т В Е Н А т ех н и ка, съ г л а сн о и з и с кв а н и я т а н а усл ов и я т а, о си г ур я в а ща и з в ъ р шв а н е н а д ей н о ст т а ; -Д о к ум ен т и з а р ег и страция н а т ех н и ка т а п о р еда н а З Р К З Г Т - з а в ер ен и к оп и я ; -Т а л он и з а п р ем и н а л т ех н и ч ес ки п р ег л е д н а съ ща т а п р ед К Т И з а в ер ен и к оп и я.

5 5 -Д о к ум ен т з а м он т и р а н а GP S си ст ема н а т ех н и ка т а з а т р а н сп ор т 1 5 л и ста - з а в ер ен и к оп и я 5. Д ек л а р ац и я 5-сп и съ к п о о бразец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а щ о б езп еч ен ос т т а н а ка н ди да т ъ т с кв а л и ф и ц и р а н и р а бот н и ц и и служ и т ели з а и з п ъ л н ен и е н а съ от в етния в и д д ей н о ст с п р и л ож ен и къ м н ея : -С п р а в ка з а а кт уа л н от о съ ст оя н и е н а в си ч ки д ей стващи д ог ов ор и, уд о ст ов ер ен и е з а д екларира н и да н н и п о ч л. 6 2, а л. 5 о т К Т, и з да д ен о п о Т Д Н АП н а сл уж и т ел и т е и р а ботниците н а ка н ди да т а, от г ов а р я щи з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н ос т т а в ДГ Т, в бр ой ки съ от в етс т в а щи н а и з и ск у еми я м и н и м а л ен бр ой т ехника з а и з в ъ р шв а н е н а д е й н ос т т а с п р и л ож ен и з а в ер ен и к оп и я от сл едн и т е д ок у м ен т и : - св и д ет ел ства з а п р и д о би т а п р а в о сп ос о бн ос т з а р а б о т а с БМТ, т ех н и ка з а и з в оз, т ех н и ка з а р а м п и р а н е, у д ос т ов ер я в а щи о бразов а н и ет о и п р оф еси он а л н а т а кв алифика ц и я н а т ез и сл уж и т ели и р а б о т н и ц и н а ка н ди да т а и у д о ст ов ер ен и е з а р егист р а ц и я н а л и ц ен з и р а н и я л ес ов ъ д. 9 л и ста - з а в ер ен и к оп и я. 6. Д ек л а р ац и я 6 п о об р а з ец а къ м д ок у м ен т а ц и я т а, ч е уч а ст н и къ т п р и т еж а в а н еобх о ди м о к ол и ч ес т в о сп ец и а л и з и р а н о т ех н и ч ес к о о б ор у дв а н е п о бр ой к ом п л екти, в съ ст о я н и е, к ол и ч ес т в о, ка ч еств о и в и д от г о в а р я щ н а и з и скв а н и я т а. 7. К оп и е от д о к ум ен т и з а в н ес ен и г а р а н ц и и з а уч а сти е з а О б ек ти 2, 7, Д ек л а р ац и я 7 о т н осн о з а п о з н а в ан е с ес т еств о т о н а р а б о т а и п р и ем а н е у сл ов и я т а н а п р о ект о д ог ов ор а. 9. Д ек л а р ац и я 8 че н я м а да и з п ол з в а п о ди з п ъ л н и т ел и Д ек л а р ац и я 1 0 з а съ г л а си е об р а б от ка н а л и ч н и да нн и п о З З Л Д 1 1. П л и к ов е 2 с ц ен ов и оф ерти з а О б ек т и 2, 7, 9 на дл еж н о оф о р м ен и. В п ли к А н а К ан ди д а т 5 Е О О Д Д ес т ан и М, с е у с т ан о в и н ал и ч и е то н а сл е дн и те д о к у мен ти : 1. С п и съ к н а п р ед ста в ен и т е д ок у м ен т и. 2. З а я в л ен и е з а у ч а сти е в к он к ур са з а О б ек ти 6 и 8 с п о соч ен Е И К и н а у досто в е рен и е в р егистъ р а п о ч л о т ЗГ в И А Г. К ом и си я т а п р и п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а п р ов ер и сл уж ебн о в р ег и с т р и т е н а Аг Вп и И АГ а кт уа л н о стта н а з а я в ен от о от ка н ди да т а. 3. Д ек л а р ац и я 1 з а з а я в ен и об ст о я т ел ства п о ч л. 1 8, а л. 1 от Н а р едба т а з а и об щи н ска с о б ств ен о ст, и з а п ол з в а н ето н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р о д у кти - п о об р а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а ор и г и н а л. 4. Д ек л а р ац и я 2 з а д екларирани о бст о я т елст в а п о п р и кл ючили д ог ов ор и з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н о сти в едн ог о ди шн и я ср о к от да т а т а н а п р ов еж да н е н а п р оц ед ур а т а с п р и л ож ен и п р еп ор ъ ки о т съ от в етн от о Т П ДГ С - 2 л и ста. 5. Д ек л а р ац и я 4 - сп и съ к п о обр а з ец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, д ока з в а ща т ех н и ч ес ка т а о б езп еч ен о ст н а ка н ди да т а съ с с о б ств ен а т ехника, съ г л а сн о и з и скв а н и я т а н а усл ов и я с п р и л ож ен и къ м т я х : -За в ер ен о от ка н ди да т а и з в л еч ен и е о т б а л а н сов и т е см ет ки и л и сч ет ов одн и т е кн и г и з а ДМ А, от н осн о п р и т еж а в а н а т а от ка н ди да т а м и н и м а л ен бр ой С О БС Т В Е Н А т ех н и ка, съ г л а сн о и з и с кв а н и я т а н а усл ов и я т а, о си г ур я в а ща и з в ъ р шв а н е н а д ей н о ст т а ; -Д о к ум ен т и з а р ег и страция н а т ех н и ка т а п о р еда н а З Р К З Г Т - з а в ер ен и к оп и я ; -Т а л он и з а п р ем и н а л т ех н и ч ес ки п р ег л е д н а съ ща т а п р ед К Т И з а в ер ен и к оп и я. -Д о к ум ен т з а м он т и р а н а GP S си ст ема н а т ех н и ка т а з а т р а н сп ор т 1 5 л и ста - з а в ер ен и к оп и я 5. Д ек л а р ац и я 5-сп и съ к п о о бразец а къ м д о к ум ен т а ц и я т а, дока з в а щ о б езп еч ен ос т т а н а ка н ди да т ъ т с кв а л и ф и ц и р а н и р а бот н и ц и и служ и т ели з а и з п ъ л н ен и е н а съ от в етния в и д д ей н о ст с п р и л ож ен и къ м н ея : -С п р а в ка з а а кт уа л н от о съ ст оя н и е н а в си ч ки д ей стващи д ог ов ор и, уд о ст ов ер ен и е з а д екл а р и р а н и да н н и п о ч л. 6 2, а л. 5 о т К Т, и з да д ен о п о Т Д Н АП н а сл уж и т ел и т е и р а ботниците н а ка н ди да т а, от г ов а р я щи з а и з в ъ р шв а н е н а д ей н ос т т а в ДГ Т, в бр ой ки съ от в етс т в а щи н а и з и ск у еми я м и н и м а л ен бр ой т ехника з а и з в ъ р шв а н е н а д е й н ос т т а с п р и л ож ен и з а в ер ен и к оп и я от сл едн и т е д ок у м ен т и : - св и д ет ел ства з а п р и д о би т а п р а в о сп ос о бн ос т з а р а б о т а с БМТ, т ех н и ка з а и з в оз, т ех н и ка з а р а м п и р а н е, у д ос т ов ер я в а щи о бразов а н и ет о и п р оф еси он а л н а т а кв алифика ц и я

6 6 н а т ез и сл уж и т ели и р а б о т н и ц и н а ка н ди да т а и уд о ст ов ер ен и е з а р ег и с т р а ц и я н а л и ц ен з и р а н и я л ес ов ъ д. 5 л и ста - з а в ер ен и к оп и я. 6. Д ек л а р ац и я 6 п о об р а з ец а къ м д ок у м ен т а ц и я т а, ч е уч а стни къ т п р и т еж а в а н еобх о ди м о к ол и ч ес т в о сп ец и а л и з и р а н о т ех н и ч ес к о о б ор у дв а н е п о бр ой к ом п л екти, в съ ст о я н и е, к ол и ч ес т в о, ка ч еств о и в и д от г о в а р я щ н а и з и скв а н и я т а с п р и л ож ен о к оп и е н а с ер т и ф и ка т IS O : К оп и я от д о к ум ен т и з а в н ес ен и г а р а н ц и и з а уч а сти е з а О б ек ти 6 и Д ек л а р ац и я 7 о т н осн о з а п о з н а в ан е с ес т еств о т о н а р а б о т а и п р и ем а н е у сл ов и я т а н а п р о ект о д ог ов ор а. 9. Д ек л а р ац и я 8 че н я м а да и з п ол з в а п о ди з п ъ л н и т ел и Д ек л а р ац и я 1 0 з а съ г л а си е об р а б от ка н а л и ч н и да нн и п о З З Л Д 1 1. К оп и е н а с ер т и ф и ка т IS O : П л и к ов е 2 с ц ен ов и оф ерти з а О б ек т и 6 и 8 на дл еж н о оф о р м ен и. С ъ г л а сн о г о р ек он ста т и р а н от о п р и съ об р а з я в а н е с р а з п ор ед би т е н а ч л. 2 2, а л. 2-5, о т Н а р ед ба т а з а усл ов и я т а и р еда з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а д ей н ос т и в г ор ски т е т ер и т ор и и - дъ р ж а в н а и общи н с ка собств ен ос т, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор с ки п р о д у кти и п р едв а р и т ел н о об я в ен и т е у сл ов и я к ом и си я т а в з е еди н од у шн о сл едн о т о П РО Т О КО ЛНО РЕ Ш Е Н И Е 2. Д О П У С КА до уч а с т и е в к он к у р сн а т а с еси я ка кт о сл едн а : 2.1. Кандидат 1 ЕООД Боян Бойчев, за: Обект Кандидат 2 ЕООД Платан, за: Обекти 3, 4 и Кандидат 3. ЕООД Лес Корект за: Обект Кандидат 4 ЕООД Каролина Комерс, за: Обекти 2, 7, Кандидат 5 ЕООД Дестани М, за: Обекти 6 и 8. К ом и си я т а сл ед ка т о у ста н ов и, ч е н е с а н а л и ц е др уг и о сн ов а н и я п о ч л. 2 4, а л. 1 о т Н а р ед ба т а з а усл ов и я т а и р еда з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а д ей н ос т и в г ор ски т е т ер и т ор и и - дъ р ж а в н а и общи н с ка собств ен ос т, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р о д ук т и п р и стъпи къ м с л едв а щи я ета п н а кон к ур са от в а р я н е н а ц ен ов и т е оф ерти на доп у сн а т и т е ка н ди да т и з а съ о т в ет н и т е о б екти, и кла са ц и я н а съ щ и т е н а ба з а п р едв а р и т ел н о о бяв ен и я кри т ерий: Н а й - н и ска п р едл ож ен а ц ен а. О б ек т 1 от д ели: / з, / у, / е, / в, / л, / б, / е с о бщ о п р ог н оз н о к ол и ч еств о о т п л. м. 3, д о уч а с т и е е д оп усн а т а ц ен ов а т а оф ерта н а Кандидат 1 ЕООД Боян Бойчев 1. П р едл ож ен а об ща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а к а то о б я в и сл е дн ат а к л а с а ц и я за О б ек т 1 от д ел и : / з, / у, / е, / в, / л, / б, / е с о б щ о п р о г н о з н о к ол и ч еств о о т п л. м. 3. с е класи р а и о б ек т а е сп еч ел ен от : К а н ди дат 1 Е О О Д Б о я н Б о й ч ев, Е И К - ч л. 2 о т ЗЗЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Р а з г р а д, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а об ща крайна ц ен а , 0 0 л в. (ш ест д ес ет и ч ет и р и х и л я ди с т о и ш ест лев а ) б ез в кл. ДДС и , 2 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 3 0 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 1 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 2,

7 7 З а О б ек т 2 от д ел и : / б, / в, / г, / а, с о бщ о п р ог н оз н о к ол и ч е ств о от п л. м. 3 ; д о у ч а сти е е д оп у с н а т а ц ен ов а т а оф ер т а н а К ан ди д а т 4 Е О О Д К а ро л и н а Ко м ер с 1. П р едл ож ен а об ща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а к а то о б я в и сл едн а т а к л а с а ц и я за О б ек т 2 о т д ели : / б, / в, / г, / а, с об щ о п р ог н оз н о к о л и ч еств о от п л. м. 3. с е кла си р а и об ек т а е сп еч ел ен от : К ан ди д а т 4 Е О О Д Каро л и н а Ком е рс, Е ИК - ч л. 2 о т ЗЗЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т З ЗЛД п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а о бща к р а й н а ц ен а , 0 0 л в. ( с ед ем д ес ет и едн а х и л я ди, ш ест д ес ет и с ед ем л ев а ) б ез в кл. ДДС и , 4 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 3 5 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 2 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 3, За О б ек т 3 о т д ели : / г, 9 4 / б, / в, 9 8 / б, 9 8 / д, с о б щ о п р ог н о з н о к ол и ч е ств о от п л. м. 3, до уч а с т и е е д оп у с н а т а ц ен ов а т а оф ерта н а Кан ди д ат 2 Е О О Д П л а т ан 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я Коми си я т а п ри с тъ п и к ъ м о ц ен к а н а о ф е р т а т а п о п ре дв ари тел н о о б я в е н а т а ме то ди к а к а то о б я в и сл е дн а т а к л ас а ц и я з а О б ек т 3 о т д ели : / г, 9 4 / б, / в, 9 8 / б, 9 8 / д, с об щ о п р ог н оз н о к о л и ч ест в о от п л. м. 3. с е класи р а и о б екта е сп еч ел ен от : К а н ди дат 2 Е О О Д П л а т ан, Е И К - ч л. 2 о т З ЗЛД 7, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, п р и сл едн и т е п а р а м ет р и н а о к он ч а т ел н а т а оф ер т а : 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. ( с ед ем д ес ет и с ед ем х и л я ди ч ет и р и с т от и н и еди н а д ес ет л ев а ) б ез в к л. ДДС и , 2 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 5 5 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 3 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 4, За Обект 4 о тдел и : 7 1 / к, 5 9 / б, 7 1 / л, 7 0 / г, 7 0 / о, 7 1 / з, 7 2 / ж, 7 3 / г, с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч ес тв о о т п л. м. 3, до у ч а сти е е д оп у сн а т а ц ен ов а т а оф ерта н а К ан ди д а т 2 Е О О Д П л а т ан 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я Коми си я т а п ри с тъ п и к ъ м о ц ен к а н а о ф е р т а т а п о п ре дв ари тел н о о б я в е н а т а ме то ди к а к а то о б я в и сл е дн ат а к л ас а ц и я за Обект 4 о т д ели : 7 1 / к, 5 9 / б, 7 1 / л, 7 0 / г, 7 0 / о, 7 1 / з, 7 2 / ж, 7 3 / г, с об щ о п р ог н оз н о кол и ч еств о от п л. м. 3.

8 8 и о бщи н ска с об ств ен о ст, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г о р ск и п р о д ук т и, с е класи р а и об ек т а е сп еч ел ен о т : К ан ди д а т 2 Е О О Д П л а т ан, Е ИК - ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е:г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т З ЗЛД, п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а об ща крайна ц ен а , 0 0 л в. ( ш ес т д ес ет и ч етири х и л я ди п етс т от и н и д ес ет л ев а ) б ез в кл. ДДС и , 0 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 5 0 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 4 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 5, За Обект 5 о тд ел и : / т, 7 7 / в, 7 7 / г, 8 2 / е, 8 3 / о, с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч е с тв о о т п л. м. 3, до у ч а сти е е д оп у сн а т а ц ен ов а т а оф ерта н а Кан ди д а т 2 Е О О Д П л а т ан 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я Коми си я т а п ри с тъ п и к ъ м о ц ен к а н а о ф е р т а т а п о п ре дв ари тел н о о б я в е н а т а ме то ди к а к ат о о б я в и сл е дн ат а к л а с ац и я за За Обект 5 от д ел и : / т, 7 7 / в, 7 7 / г, 8 2 / е, 8 3 / о, с о бщ о п р ог н о з н о к ол и ч ес т в о от п л. м. 3. с е класи р а и об ек т а е сп еч ел ен от : К а н ди дат 2 Е О О Д П л а т ан, Е И К - ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е:г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, п р и следн и т е п а р а м етри н а о к он ч а т ел н а т а оф ер т а : 1. П р едл ож ен а о бща к р а й н а ц ен а , 0 0 л в. ( с ед емд ес ет и д ев ет х и л я ди с ед емд ес ет и п ет л ев а ) б ез в кл. ДДС и , 0 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 7 5 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 5 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 6, За Обект 6 о тдели: 120/ б, 141/ д, с о бщ о п ро г но з но ко личество о т 1519 пл. м. 3, до уч асти е е д оп у сн а т а ц ен ов а т а оф ер т а н а Кан ди дат 5 Е О О Д Д ес т ан и М. 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а, к ат о о б я в и сл е дн ат а к л ас а ц и я за Обект 6 от д ел и : / б, / д, с о б щ о п р ог н оз н о к ол и ч еств о о т п л. м. 3. с е класи р а и о б екта е сп еч е л ен от : К ан ди д а т 5 Е О О Д Д ес т ан и М, Е И К - ч л. 2 о т ЗЗЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т ЗЗЛД, п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. (с ед емд ес ет и едн а х и л я ди д ев етс т от и н и п етд ес ет л ев а ) б ез в кл. ДДС и , 0 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 5 0 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 6 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 7,

9 9 За Обект 7 о т д ел : / г, с п р ог н оз н о к ол и ч ес т в о от п л. м. 3, д о уч а сти е е д оп у сн а т а ц ен ов а т а оф ерта н а Кан ди д ат 4 Е О О Д Каро л и н а Ком е рс, 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а, к а то о б я в и сл едн а т а к л а с ац и я з а Обект 7 от д ел : / г, с п р ог н оз н о к ол и ч еств о о т п л. м. 3. с е кла си р а и об ек т а е сп еч е л ен от : К ан ди д а т 4 Е О О Д Каро л и н а Ком е рс, Е ИК - ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, с еда л и щ е и а д р ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш у м ен, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а о б ща крайна ц ен а , 0 0 л в. ( с ед емд ес ет и ч ет и р и х и л я ди п етс т от и н ш ест д ес ет и о с ем лев а ) б ез в кл. ДДС и , 6 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 4 0 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 7 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 8, За Обект 8 от д ел и : / и, / а, / б, с об щ о п р ог н оз н о к ол и ч еств о о т п л. м. 3, д о уч а с т и е е д оп у сн а т а ц ен ов а т а о ф ер т а н а Кан ди д а т 5 Е О О Д Д ес т ан и М, 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а, к а то о б я в и сл едн а т а к л а с а ц и я за Обект 8 от д ел и : / и, / а, / б, с о бщ о п р ог н о з н о к ол и ч ес т в о о т п л. м. 3. с е класи р а и о б екта е сп еч е л ен от : К ан ди д а т 5 Е О О Д Д ес т ан и М, Е И К - ч л. 2 о т ЗЗЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т ЗЗЛД, п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а об ща крайна ц ен а , 0 0 л в. ( ос ем д ес ет и ш ес т х и л я ди дв ест а п етд ес ет и ш ест лев а ) б ез в кл. ДДС и , 2 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 8 0 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 8 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 9, За Обект 9 от д ел и : / д, / б, / г, с о бщ о п р ог н оз н о к о л и ч еств о о т п л. м. 3, д о уч а с т и е е д оп усн а т а ц ен ов а т а оф ерта н а К ан ди д а т 4 Е О О Д К ар о л и н а Ком ер с, 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а, к ат о о б я в и с л е д н а т а к л а с а ц и я з а Обект 9 от д ели : / д, / б, / г, с о бщ о п р ог н о з н о к ол и ч ес т в о о т п л. м. 3. с е кла си р а и об ек т а е сп еч е л ен от : К ан ди д а т 4 Е О О Д Каро л и н а Ком е рс, Е ИК -

10 10 ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, с еда л и щ е и а д р ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш у м ен, ч л. 2 о т ЗЗ ЛД, п р и сл едн и т е п а р а м ет р и н а о к он ч а т ел н а т а о ф ер т а : 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. ( ос ем д ес ет и едн а х и л я ди ш ест ст от и н и п етд ес ет л ев а ) б ез в кл. ДДС и , 0 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 5 0 л в. К ом и си я т а об я в и з а п р и ключил к о н курса з а О б ек т 9 и п ри с тъ п и к ъ м п ро в еж д ан е н а п ро ц е ду р а т а з а О б ек т 10, За Обект 10 о т д ели : / к, / в, / ж, / т, / г, с о бщ о п р о г н о з н о к ол и ч еств о о т п л. м. 3, д о уч а с т и е е д оп у сн а т а ц ен ов а т а оф ерта н а К ан д и дат 3. Е О О Д Лес Ко рек т, 1. П р едл ож ен а о бща крайна ц ен а , 0 0 л в. б ез в кл. Д ДС - в оп р ед ел ен и я ме то ди к а, к ат о о б я в и сл е дн ат а к л ас ац и я з а Обект 10 от д ели: / к, / в, / ж, / т, / г, с об щ о п р ог н оз н о к ол и ч ес т в о от п л. м. 3. с е кла си р а и об екта е сп еч ел ен от : К ан ди д а т 3. Е О О Д Лес Ко рек т Е И К - ч л. 2 о т ЗЗЛД, с еда л и щ е и а др ес н а уп р а в л ен и е: г р. Ш ум ен, ч л. 2 о т ЗЗЛД, п р и сл едн и т е 1. П р едл ож ен а о бща к р а й н а ц ен а , 0 0 л в. ( с ед емд ес ет и д ев ет х и л я ди ч ет и р и с т от и н дв а д ес ет и п ет л ев а ) б ез в кл. ДДС и , 0 0 л в с в кл. ДДС. 2. Г а р а нц и я з а и з п ъ л н ен и е н а д ог ов ор а в р а з м ер н а , 2 5 л в. К ом и си я т а о бяви з а п р и ключил к он к ур с а з а О б ек т 1 0 и н а к о н к у рс а к а то ц я л о. К ом и си я т а о бяви з а п р и ключил о з а с еда н и ет о н а г Н а ст оя щи я т п р от о к ол с е съ ста в и в еди н екз емпляр. К ом и си я :1 ч л. 2 о т ЗЗ ЛД 2 ч л. 2 о т ЗЗ ЛД 3 ч л. 2 о т ЗЗ ЛД 4 ч л. 2 о т ЗЗЛД 5 ч л. 2 о т ЗЗ ЛД

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т 3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од то Феде л ко е ул ует от о е, о к е п п о еде о уд т

Подробно

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О... 1 еде е... 4 1. О тел е о к п т л е о т о т е ко по е е о ок

Подробно

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «-»

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «-» JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о

Подробно

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44,

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е   О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е www.artevrika.ru, О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, е дло к о л., к те у, Ше к ул, до, о., л е е е л о

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113

Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113 Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113 Бе оп но т е ду од е ол е оп о т ол ( до д у о к о ко л о ле ко т кт ук ет ео од о т о е к т ук дл полу е под о о о ол о ле ко т кт ) ук ет то, то п о л у ло к плу т де о ет п

Подробно

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел о е пе е у то о о т те то, деле ле е то пл о о о т

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

Untitled-1.indd

Untitled-1.indd О Л Л К К ОЛ О К О ОЛ Л О О К О ОЛ Л К К Л К Л Л Л К Л 6 10 22 40 54 88 120 158 178 205 Эт к по ол т е тол ко л, о оп т те о ко т ол кол е т о о те ко, пол уе те к к. л удо т пол о теле к т ло - т л, к

Подробно

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о О О О Л о ок т до о п к о,. укко 2017. О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о де т у е о о о о е е о т от у т 2016 од отокол о е

Подробно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I. ( 1 2019.) 1. щ : ( ). щ : ( ) : : 140402,..,.,.,.408 :. 8(496) 615-16-47 : polytech-kolomna@mail.ru 2398 22 2016. 90 01 0009465. 3.3 22 2016. 2398 90 01 0039519, 90 01 0039520 19 2018. 2793 90 01 0002930,

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О ТЭ Р- К 6 е е, око 8 од З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од О ще т о о н ченно от ет т енно тью «А2-Ауд т».: (495) 361-18-12 e-mail: a2@a2audit.ru

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И 3 В E С '1 И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. M КИРОВА Том 152 1966 П РИ М ЕН ЕН И Е Н ИЗКОЧАСТОТНО ГО И НД УКТИ ВН О ГО П А РА MFTPOHA б е з п о д м а

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ "Ивановский колледж легкой промышленности" ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017

ВЫПУСК 2 ОГБПОУ Ивановский колледж легкой промышленности ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 ЫПУК 2 ОГБПОУ "Иакй колледж легкой омышленнт" ЕТИК КОЛЛЕДЖА ОКТЯБРЬ 2017 Е ЕГ ГО ОД Д Я Я О МЕ ЕР РЕ Е...... д дн з зо ол ло то ой й о е ен м м р р о тм ме еч ча ае т о од д н н з з а ам мы ых х е тл лы

Подробно

Аудиторское заключение и Финансовая отчетность _______________

Аудиторское заключение и Финансовая отчетность _______________ .: (495) 361-38-88 e-mail: audit@audit-sta.ru : 1047796366705 : 7724512849 : 11606057684 Ч 115211,., К, 59,. 1, / 74 ЮЧ " " " ", 1077711000190 18.10.2007, 18.10.2007 3479, 121099,.,, 8 ( " ",,, ), : 31

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у,

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у, JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д тто : ООО «Т -» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о о к е: ООО

Подробно

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в од етод е к ук к те л те Бълга к е к Д ако М а огое ч деца т я о ко / ел К е те л те л к е к ко о ое де п ед т л т ц ло т ко цепц подпо о о у е е 1 по л к е к дец д у е к т

Подробно

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет Всичко за бюджет ( к.з+к.4 ) 01 00 Запл и възн. перс. ет по тр. и сл. правоотн. 42 000 446 425 488 425 01 01 за пя. и в ъ зн. перс. н

Подробно

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертно о совета к э н В И Лебединский МЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л : п е е. оот ет т к о е де т от.. N ут е де е п л о

Подробно

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в. 1964 К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет  те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

АО «KASPI BAnK»

АО «KASPI BAnK» [Вв и к ] ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ыaspi BANы» О О ТО.04.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Kaspi Bank» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно