Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Размер: px
Започни от страница:

Download "Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с"

Препис

1 Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор, Дирекция Развитие на мрежата и строителство Пламен Малджиев МСУ Станислава Илиева директор Дирекция Правна Одобрение: Дата на влизане в сила: г. Име на файла: Председател на УС на Николай Николов Член на УС на Красимир Иванов ТС-ВН_СрН_НН-018 за неизолирани алуминиевостоманени, v05.doc

2 Стр. 2 от 5 Съдържание 1. Област на приложение 3 2. Условия на работа 3 3. Изисквания 3 4. Обозначение 3 5. Окомплектовка и опаковка 4 6. Контрол на качеството на доставените материали 4 7. Документация 4 8. Приложими наредби, правилници и стандарти 5 9. Приложения 5

3 Стр. 3 от 5 1. Област на приложение Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на неизолирани алуминиево-стоманени за монтаж на открито, предназначени за пренос и разпределение на електрическата енергия по въздушни електропроводни линии ниско, средно и високо напрежение. 2. Условия на работа 2.1. Монтаж на открито; 2.2. Температура на околната среда: от -25 C до +40 C; 2.3. Средна стойност на температурата на околната среда за период от 24 h: 35 C; 2.4. Относителна влажност на въздуха: до 100 % ; 2.5. Нормално замърсена атмосфера; 2.6. Надморска височина: до 2000 m; 2.7. Режим на работа: продължителен. 3. Изисквания 3.1. Електрически характеристики Специфичното електрическо съпротивление на алуминиевите жици не трябва да надвишава 0,0283 Ω.mm/m Основни характеристики на проводника Материал на проводника: алуминий и стомана Номинални сечения: АС-35, АС-50, АС-70, АС-95; АС-185, АСО-300, АСО Параметри в табличен вид са посочени в Приложение Конструкция на проводника: алуминиеви жици, усукани около многожична стоманена сърцевина В проводника не трябва да има: преплитане, начупване, сплескване, разкъсване и задиране на отделните жици Преди усукване на алуминиевите жици, стоманената сърцевина трябва предварително да бъде гресирана в съответствие с изискванията на методиката в БДС 1133:1989 (или еквивалентно). 4. Обозначение Върху барабаните трябва да се постави устойчив и четлив етикет, съдържащ наименование или знак на производителя, тип на проводника, номер на барабана, дължина, тегло на проводника, брутно тегло, дата на производство и стрелка с надпис за посоката на развиване. 5. Окомплектовка и опаковка Всяка партида трябва да е комплектувана с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие, гаранционна карта и протоколи от заводски изпитания. Изделията се доставят с подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защитата от повреди по време на транспортирането, товаро-разтоварните дейности и съхраняването. 6. Контрол на качеството на доставените материали Възложителят има право да извършва входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

4 Стр. 4 от 5 7. Документация Да се предостави необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация Технически данни и характеристики на предлаганите изделия, включително: конструкция на проводника; диаметри на алуминиевото и стоманеното жило; максимално електрическо съпротивление; минимално разрушаващо усилие за целия проводник; маса на стомана, алуминий и на целия проводник; проектен експлоатационен срок на изделието Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандартите, на които отговаря; 7.3. Протоколи от типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории; 7.4. Образец на заводски изпитания; 7.5. Каталог на предлаганите изделия; 7.6. Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация; 7.7. Условия и срок на гаранцията на изделието; Когато се предоставят преводи на документи, същите да бъдат придружени с копие на оригинала, на езика на който са издадени. 8. Приложими наредби, правилници и стандарти Наредба 3 от г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. БДС 1133:1989 Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени (или еквивалентно). БДС 5875:1973 Тел стоманен поцинкован за сърцевини на (или еквивалентно). БДС 6255:1982 Проводници алуминиеви неизолирани, електротехнически. Технически изисквания (или еквивалентно). 9. Приложения Приложение 1 Параметри на проводника Означение АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 алуминий 36,9 68,0 68,0 95,4 Сечение, mm 2 стомана 6,2 11,3 11,3 15,9 общо 43,1 79,3 79,3 111,3 Диаметър на носещото жило - d2, mm стомана - d2 1 х 2,8 1 х 3,8 1 х 3,8 1 х 4,5

5 Стр. 5 от 5 Диаметър на проводника - D, mm 8,4 9,6 11,4 13,5 Максимално допустими стойности на електрическото съпротивление при 20 ºС, Ω/km 0,78 0,6 0,425 0,305 Минимално разрушаващо усилие, kn 13,0 17,0 23,0 32,5 алуминий 101,0 187,0 187,0 262,0 Маса, kg/km стомана 48,0 88,0 88,0 124,0 общо 149,0 275,0 275,0 386,0 Грес, марка Температура на прокапване на греста, ºС Допустимо токово натоварване, A 170,0 215,0 265,0 320,0 Проектен експлоатационен срок, г Означение AC-185 АСО-300 АСО-400 алуминий 181,14 291,13 391,95 Сечение, mm 2 стомана 34,36 37,17 49,48 общо 215,50 328,30 441,43 Диаметър на носещото жило - d2, mm Стомана - d2 7х2,5 7х2,0 7х3,0 Диаметър на проводника- D, mm 18,98 23,52 27,24 Максимално допустими стойности на електрическото съпротивление при 20 0 C, Ω/km 0,160 0,099 0,074 Минимално разрушаващо усилие, kn 70,471 93, ,481 алуминий Маса, kg/km стомана общо Грес, марка Температура на прокапване на греста, ºС Допустимо токово натоварване, A Проектен експлоатационен срок, г

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

<4D F736F F D20D3CAC0C7C0CDC8DF20F5EBFFE12E646F63>

<4D F736F F D20D3CAC0C7C0CDC8DF20F5EBFFE12E646F63> Гр. София, 1606, бул. Пенчо Славейков 15A +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bg Приложение 5 УКАЗАНИЯ За реда, по който предприятията, желаещи да произвеждат брашно и хляб по Утвърден

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел Л06-К I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно