П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател, Гергана Мутафова, Евгени Диков и Йордан Стоев. ОТСЪСТВАТ: На заседанието присъства и: Мая Атанасова, главен експерт юрисконсулт в дирекция Правна, Диана Стоянова, главен експерт юрисконсулт в дирекция Правна и Диляна Янкова, главен експерт юрисконсулт в дирекция Правна. Заседанието протече при следния дневен ред: 1. Разглеждане на преписки, образувани по жалби и сигнали. 2. Справка за броя на разгледаните и решени преписки от Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС за трето тримесечие на 2017 г. и месец януари 2018 г. 3. Разни. ОТНОСНО:Т.1. Разглеждане на преписки, образувани по жалби и сигнали Преписка с вх. ВСС-10918/17/ г., образувана по сигнали от... /Общ сигнал т. 1/ Пореден сигнал, в който се изразява недоволство от получен отговор от КПЕ към ПК на ВСС. КПЕПК, КПЕ към СК на ВСС и КПЕ към ПК на ВСС многократно са отговаряли на жалбоподателя.

2 2 На жалбоподателя е отговаряно, поради което и на основание чл. 124 от АПК сигналът не следва да се разглежда. Приема за сведение и отнася преписката към дело Отговор от административния ръководител на по преписка с вх. ВСС-14271/17/ г., образувана по сигнал от... /Общ сигнал т. 1/ Административният ръководител на уведомява, че e възложил на административния ръководител на да извърши проверка по жалбите на, в които се съдържа оплакване срещу действията и поведението на прокурор от, в качеството му на наблюдаващ прокурор по ДП 960/2016 г. по описа на, и се излагат твърдения за отправени заплахи към жалбоподателката от страна на същия. В хода на проверката е констатирано, че прокурор с Постановление от г. е образувал ДП 960/2016 г. по описа на за извършено престъпление по чл.308, ал.1 от НК. При образуване на досъдебното производство погрешно е уведомена от прокурор за наличие на права, в качеството на пострадало лице, което я е мотивирало да отправи до наблюдаващия прокурор ред искания. С Постановление от г. прокурор е спрял наказателното производство, поради неразкриване на извършителя. е подала сигнал до за осъществяване на инстанционен контрол и с Постановление от г. е отменила горецитираното Постановление. С Постановление от г. прокурор за втори път е спрял наказателното производство по ДП 960/2016 г. по описа на, поради неразкриване на извършителя на престъплението. По повод на получена жалба от в е изготвено становище от зам.окръжния прокурор, в което е изразено мнение, че работата на наблюдаващия прокурор по ДП 960/2016 г. по описа на не е достатъчно задълбочена и прецизна и е проявен формален подход при формиране на крайните изводи. С Постановление от г. на е отменено и второто Постановление на прокурор за спиране на наказателното производство по ДП 960/2016 г. като са дадени указания по събиране и проверка на доказателства. По случая е представено становище и от прокурор... След отправено искане от за отвод на прокурор, същият с Постановление от г. се е отвел от изпълнението на функциите на наблюдаващ прокурор по ДП 960/2016 г. по описа на...

3 3 С Постановление от г. прокурор от е отказал да отведе прокурор, който е депозирал сигнал до... С Постановление от г. отменя Постановлението на и отвежда прокурор от... от ръководството и надзора върху разследването по ДП 960/2016 г. По повод твърдения на, че е била заплашвана от прокурор, същата е била поканена от административния ръководител на за уточняване на изнесеното в жалбата. Жалбоподателката е депозирала сведение, в което е уточнила, че заплахата се е изразявала в уведомяване от страна на прокурор, че й той ще пусне жалба срещу нея. Прокурор също е депозирал сведение, в което категорично е отрекъл истинността на изложените твърдения от... В резултат на извършената проверка е констатирано, че не са налице основания за упражняване на правомощията на административния ръководител по чл.312, ал.1, т.1 от ЗСВ. В конкретния случай не е констатирано системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони от прокурор... Не е налице и действия или бездействие от страна на наблюдаващия прокурор, което неоправдано да забавя производството по ДП 960/2016 г. по описа на в рамките на разследването са извършени множество следствени и процесуални действия, а вземането на решения по вътрешно убеждение, съответно произнасяне по чл.242, ал.1 от НПК не може да се приеме за действие, което неоправдано да забавя разследването. Не е констатирано и нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което да е накърнило престижа на съдебната власт. Административният ръководител на уведомява, че указанията, дадени на прокурор от представител на горестоящата прокуратура, са изпълнени, с изключение на възлагането от страна на разследващия орган на експертно изследване на обстоятелството, за което по делото вече са били събрани непротиворечиви и убедителни доказателства. С оглед на изложеното, административният ръководител на е уведомил административния ръководител на за липсата на основание за изготвяне на предложение за образуване на дисциплинарно производство. Да се уведоми жалбоподателят със следния текст на писмо: Във връзка с преписка ВСС-14271/2017 г., образувана по Ваши жалби, в които се съдържа оплакване срещу действията и поведението на прокурор от, в качеството му на наблюдаващ прокурор по ДП 960/2016 г. по описа на, и се излагат твърдения за отправени

4 4 заплахи към жалбоподателката от страна на същия, Ви уведомяваме следното: В резултат на извършената проверката е констатирано, че прокурор с Постановление от г. е образувал ДП 960/2016 г. по описа на за извършено престъпление по чл.308, ал.1 от НК. При образуване на досъдебното производство Вие погрешно сте била уведомена от прокурор за наличие на права, в качеството на пострадало лице, което Ви е мотивирало да отправите до наблюдаващия прокурор ред искания. С Постановление от г. прокурор е спрял наказателното производство, поради неразкриване на извършителя. След подаден от Вас сигнал до за осъществяване на инстанционен контрол, с Постановление от г. е отменила горецитираното Постановление. С Постановление от г. прокурор за втори път е спрял наказателното производство по ДП 960/2016 г. по описа на, поради неразкриване на извършителя на престъплението. С Постановление от г. на е отменено и второто Постановление на прокурор за спиране на наказателното производство по ДП 960/2016 г. като са дадени указания по събиране и проверка на доказателства. След отправено от Вас искане за отвод на прокурор, същият с Постановление от г. се е отвел от изпълнението на функциите на наблюдаващ прокурор по ДП 960/2016 г. по описа на... С Постановление от г. прокурор от е отказал да отведе прокурор, който е депозирал сигнал до... С Постановление от г. отменя Постановлението на и отвежда прокурор от... от ръководството и надзора върху разследването по ДП 960/2016 г. По повод на Вашите твърдения, че сте била заплашвана от прокурор, Вие сте била поканена от административния ръководител на за уточняване на изнесеното в жалбата. Депозирали сте сведение, в което се уточнила, че заплахата се е изразявала в уведомяване от страна на прокурор, че й той ще пусне жалба срещу Вас. Прокурор също е депозирал сведение, в което категорично е отрекъл истинността на изложените от Вас твърдения. В заключение е констатирано, че не са налице основания за упражняване на правомощията на административния ръководител по чл.312, ал.1, т.1 от ЗСВ. В конкретния случай не е констатирано системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони от прокурор... Не е налице и действия или бездействие от страна на наблюдаващия прокурор, което неоправдано да забавя производството по ДП 960/2016 г. по описа на в рамките на разследването са извършени множество следствени и процесуални действия, а вземането на решения по вътрешно убеждение, съответно произнасяне по чл.242, ал.1 от НПК не може да се приеме за

5 5 действие, което неоправдано да забавя разследването. Не е констатирано и нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което да е накърнило престижа на съдебната власт Преписка с вх. ВСС-16427/ г., образувана по сигнал от... /Общ сигнал т. 1/ След изготвена от служител на СДВР справка, съдържаща данни за извършени престъпления против данъчната и осигурителната система от страна на жалбоподателя и неговите синове е образувано досъдебно производство с 332/2015 г. по описа на... След близо две години разследване същото е прекратено поради липса на извършено престъпление. Сигнализаторът се обръща към нас с молба за извършване на проверка на длъжностното лице от системата на МВР, относно неговата компетентност и предприемане на съответните дисциплиниращи мерки. В сигнала не се споменава името на служителя на МВР. На основание чл. 112 от АПК жалбата от с вх. ВСС-16427/ г. да се изпрати на Министъра на вътрешните работи по компетентност Преписка с вх. ВСС-70/ г., образувана по сигнал от... /Общ сигнал т. 1/ Твърди се, че по различни прокурорски преписки, образувани по повод извършени кражби в дома на жалбоподателката, прокурор е възпрепятствала действията на наблюдаващите прокурори. Иска се извършването на проверка и налагане на дисциплинарно наказание на магистрата. Липсва конкретика. Цитират се номера на различни преписки и телефоните на прокурори от различни органи на Прокуратурата. На основание чл. 112 от АПК жалбата от с вх. ВСС-70/ г. да се изпрати на Главния прокурор на Република България по компетентност.

6 Преписка с вх. ВСС-319/ г., образувана по сигнал от, получен по електронната поща. /Общ сигнал т. 1/ Изразява се недоволство от извършени процесуални действия от прокурори и от постановени прокурорски актове. Жалбоподателката поддържа оплаквания за съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон. Поставят се за обсъждане въпроси, свързани със законосъобразността и правилността на Постановленията на, и... Отправя се молба за извършване на проверка. Да се уведоми жалбоподателят със следния текст на писмо: Във връзка с преписка ВСС-319/ г., образувана по Ваша жалба, Ви уведомяваме следното: Изложените от Вас твърдения касаят извършени процесуални действия от прокурори, както и законосъобразността и правилността на прокурорски актове, които подлежат на инстанционен контрол. Прокурорите и следователите са независими, при осъществяване на своите функции, като при постановяване на своите актове същите се основават само на закона и на събраните по делото доказателства. Законът не позволява на Висшия съдебен съвет и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС да дават указания на органите на съдебната власт при изпълнение на служебните им задължения, да се произнасят по правилността на актовете на магистратите или да обсъждат предприетите от тях процесуални действия. С оглед на изложеното Вашата жалба е извън правомощията на Висшия съдебен съвет и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС. В случай на несъгласие с конкретни прокурорски актове бихте могли да ги атакувате по реда на инстанционния контрол. ОТНОСНО:Т.2. Справка за броя на разгледаните и решени преписки от на ВСС за трето тримесечие на 2017 г. и месец януари 2018 г.

7 7 Приема за сведение справката за броя на разгледаните и решени преписки от на ВСС за трето тримесечие на 2017 г. и месец януари 2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: (п) ГЕОРГИ КУЗМАНОВ

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е по

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е по ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е постоянно действащ помощен орган към Съдийската колегия

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-604/2016 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-604/2016 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целк Р Е Ш Е Н И Е Ж-604/2016 г. София, 22.08.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 21.06.2017 г., на основание

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно