SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

Размер: px
Започни от страница:

Download "SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017"

Препис

1 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 -

2 BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на изделието по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. Почистването и поддръжката на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години, и то под наблюдение. Съхранявайте уреда и захранващия кабел далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна възраст. С уреда не трябва да си играят деца. Преди да свържете каната към контакт на захранването, проверете дали номиналното напрежение на нейния етикет съвпада с електрическото напрежение в контакта. Свързвайте каната само с правилно заземен контакт. Каната е предназначена за домашна употреба и други подобни места, като например: ухни за персонал в магазини, офиси и други работни места; селскостопански ферми; хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи; учреждения за нощувки и закуски. Не поставяйте каната върху первази на прозорци, дъски за отцеждане на кухненски мивки или върху нестабилни повърхности. Винаги я поставяйте върху стабилна, равна и суха повърхност. Не поставяйте каната върху оборудване или устройства, които са източник на топлина. Никога не използвайте каната в непосредствена близост до вана, душ или басейн. Не мийте каната или нейната основа под течаща вода и не потапяйте нея или нейната основа във вода или друга течност. Използвайте каната само с доставената с нея основа. Използвайте каната изключително за кипване на вода за пиене. Не я използвайте за нагряване на други течности или храни. Винаги сваляйте каната от основата, преди да я пълните. При пълнене на каната се старайте нивото на водата да покрива наймалко маркировката за минимално ниво и също така да не преминава над маркировката за максимално ниво. Ако каната се препълни, би могло да изпръска вряща вода

3 Внимавайте да не разливате вода върху съединителя, когато поставяте каната върху основата и когато я сваляте от нея. Проверявайте дали капакът е добре затворен преди пускане на каната. Не отваряйте капака и не боравете с него по какъвто и да било начин докато водата кипи. Внимание: неправилната употреба може да доведе до наранявания. Повърхността на нагревателния елемент и карпуса на каната остават горещи след употреба поради остатъчна топлина. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжката за повдигане и носене на каната. Бъдете особено внимателни, когато изливате вода от каната, за да избегнете изгаряне от вряла вода или пара. Винаги изваждайте щепсела на кабела на каната от контакта, когато я оставяте без надзор, когато не я използвате и преди да я почиствате. Почиствайте я в съответствие с инструкциите в глава Почистване и поддръжка. Изваждайте щепсела на кабела на каната от контакта с леко издърпване на щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди захранващия кабел или контакта. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в професионален сервизен център. Забранено е да се използва каната, ако е с повреден захранващ кабел. За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте каната сами и не правете каквито и да било корекции по нея. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество

4 A

5 BG Бързоварна кана Ръководство за потребителя Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали с предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба. Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача и гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя. ОПИСАНИЕ НА БЪРЗОВАРНАТА КАНА A1 Капак A2 Чучур с подвижна филтрираща цедка във вътрешността A3 Маркировка за ниво на водата (не е показана), намираща се във вътрешността на каната. A4 Основа с централен съединител A5 Бутон за отваряне на капака A6 Дръжка A7 Превключвател 0/I (изкл./ вкл.) със светлинен индикатор за захранване ПРЕДИ УПОТРЕБА НА БЪРЗОВАРНАТА КАНА ЗА ПРЪВ ПЪТ 1. Отстранете всички опаковъчни материали от бързоварната кана и нейната основа A4. 2. Напълнете каната с чиста вода до маркировката за максимално ниво на водата. Кипнете водата и изпразнете съдържанието на каната. Тази процедура се повтаря 2 до 3 пъти. Забележка: За кипване на вода в бързоварната кана процедирайте в съответствие с инструкциите в глава Използване на бързоварната кана. 3. С това каната е готова за експлоатация. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЪРЗОВАРНАТА КАНА 1. Определете желаната дължина на захранващия кабел и го натиснете в канала в основата A4. Поставете основата A4 върху стабилна, равна и чиста повърхност. 2. Напълнете каната с необходимото количество вода. Можете да я пълните през чучура A2 или през отвора след повдигане на капака A1. За да отворите капака A1, натиснете бутона A5. Нивото на водата трябва да достига най-малко маркировката за минимално ниво (0,5 l), но не трябва да надвишава маркировката за максимално ниво (1,7 l). След като напълните каната, затворете правилно капака А1. Внимание: Не пълнете каната, когато тя е поставена върху основата A4. 3. Поставете каната върху основата A4. Вкарайте щепсела в захранващ контакт и плъзнете превключвателя A7 в положение I (вкл.), за да пуснете каната. Светва светлинният индикатор на захранването. Внимание: Не включвайте каната, когато е празна Неправилната употреба на каната може да се отрази негативно върху нейния експлоатационен ресурс. Ако включите случайно каната без вода, термостатът прекъсва електрическата верига след достигане на определена температура. Превключвателят A7 се премества в положение 0 (изкл.) и светлинният индикатор изгасва. Каната може да бъде използвана отново след няколко минути, след като изстине нагряващата основа. 4. Веднага след като заври водата, каната се изключва автоматично и светлинният индикатор на захранването изгасва. Забележка: Експлоатацията на каната може да бъде прекъсвана по всяко време с преместване на превключвателя A7 в положение 0 (изкл.). 5. Изливайте врялата вода в подготвен съд, купа или чаша. Старайте се каната да остава във вертикално положение при носене, особено ако е пълна чак до отметката за максимално ниво. 6. Ако желаете да пълните каната отново, бъдете особено внимателни при отваряне на капака A1, за да избегнете изгаряне от излизащата пара. 7. След като приключите да я използвате, изваждайте щепсела на кабела на каната от захранващия контакт. Изпразвайте каната и я оставяйте да изстива. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Преди почистване изваждайте щепсела на кабела на каната от контакта и я оставяйте да изстине. За почистване на външните части на каната използвайте суха кърпа или кърпа, напоена със слаб разтвор на неутрален кухненски почистващ препарат. След нанасяне на кухненски почистващ препарат избърсвайте повърхността с леко навлажнена кърпа и след това подсушавайте. За почистване на основата A4 използвайте само суха кърпа. Никога не използвайте разтворители, абразивно действащи почистващи препарати и др

6 Почистване на филтрите Сменяемият филтър служи за улавяне на котлен камък и по този начин предотвратява изсипването му в чаша заедно с водата. Редовно почиствайте филтъра под течаща вода с помощта на тънка найлонова четка, или го потапяйте в течение на няколко часа в разтвор на оцет във вода (препоръчително съотношение на разреждане 1:2). След прилагане на разтвора изплаквайте филтъра под течаща струя чиста вода. Премахване на котлен камък Котленият камък във вътрешността на каната може да повлияе негативно върху нейния експлоатационен ресурс, така че е важно да го премахвате редовно въз основа на това колко често се използва каната. По време на стандартна употреба (от 3 до 5 пъти дневно) препоръчваме отлаганията от котлен камък да се отстраняват: веднъж месечно в райони с твърда и много твърда вода; веднъж на всеки два до три месеца в райони с мека и средно твърда вода. За премахване на отлаганията от котлен камък е възможно да се използва: 8 % бял оцет, обикновено предлаган в магазините. Напълнете каната с 1 l вода и ¼ l оцет. Доведете разтвора до кипене и го оставете да действа в каната в течение на 2 часа. След това изпразнете каната и преди по-нататъшна употреба кипнете чиста вода в нея четири до пет пъти. лимонена киселина. Кипнете 1 l вода в каната, в кипналата вода добавете 30 g лимонена киселина и оставете разтвора да действа в течение на около 30 минути. След това изпразнете каната и преди по-нататъшна употреба кипнете чиста вода в нея четири до пет пъти. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Диапазон на номинално напрежение V Номинална честота...50/60 Hz Номинална мощност W Вместимост... 1,7 l Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации. ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред. Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към местните власти или служби за събиране. В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци. За стопански субекти в държави от Европейския съюз Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация. Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз. Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно. Този продукт отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSV 330WH BG Електрически спирализатор - 1 - BG Електрически спирализатор Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

SSM 3120WH BG Тостер за сандвичи Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSM 3120WH BG Тостер за сандвичи Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSM 3120WH BG Тостер за сандвичи - 1 - BG Тостер за сандвичи Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА. Този уред може да бъде използван от деца на възраст

Подробно

SBL 5750SS BG Смесител Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBL 5750SS BG Смесител Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBL 5750SS BG Смесител - 1 - BG Смесител Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

SBG 5000BK BG Контактна скара Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK BG Контактна скара Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK BG Контактна скара - 1 - BG Контактна скара Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSJ 4050NP BG Шнекова сокоизстисквачка - 1 - BG Шнекова сокоизстисквачка Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

MANUAL PL438C.fh10

MANUAL PL438C.fh10 Модел PL438C Fecha de compra Certificado de garantía Certificado de garantia Mod. PL438C Sello del Vendedor Carimbo do Vendedor УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Fecha de Venta Data da Venta Nombre y dirección del

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно