ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”"

Препис

1 ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност професор в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл Управление на сигурността и отбраната ) по учебни дисциплини: Мениджмънт на сигурността и отбраната, Публична администрация на отбраната, Икономическа сигурност, Икономически основи на сигурността и отбраната, Икономически основи на корпоративната сигурност и Корупционни практики и превенция на корупцията на кандидата доц. д-р Лидия Стоянова Велкова Военна академия Георги Стойков Раковски катедра Лидерство, факултет Национална сигурност и отбрана

2 1. Обща характеристика на научноизследователската, научноприложната и педагогическата дейност на кандидата Професионалните интереси на доц. д-р Лидия Стоянова Велкова са в областта на икономиката и управлението на сигурността и отбраната и, поконкретно, в областите на икономическата сигурност, икономическите аспекти на развитието на отбранителната индустриална база и ресурсното осигуряване на отбраната, икономическите насоки на разработването на визия за отбраната, лидерството в сигурността и обраната, организационното проектиране в сигурността и отбраната и др. Мнението ми за научната и образователната дейност на кандидата за придобиване на академичната длъжност професор е формирано въз основа на следните трудове, документи и справки, с които се запознах подробно: 1.1. Публикация на монографичен труд Корупцията заплаха за икономическата сигурност, Диомира, С., Трудът е самостоятелен. Обемът на труда е 262 печатни страници, структурирани във въведение, шест глави, заключение и библиография. В труда са използвани 144 заглавия. Рецензиран е от хабилитирани лица и издаден през 2015г. 1.2 Методическо пособие за разработване на есе, реферат и курсова работа от студентите в магистърска специалност Мениджмънт на сигурността и отбраната и специализантите от курсовете, водени от катедра Мениджмънт на сигурността и отбраната, ВА, С. Издаден е В сферата на горецитираните области на професионални интереси на кандидата са представени за рецензиране 30 броя публикации, като в това число 2 броя, публикувани в чужбина. Общият обем на научните публикации, представени за рецензиране, отпечатани и издадени в страната и чужбина, е 557 печатни страници. Преобладават самостоятелните публикации (24 броя) пред тези в съавторство (6 броя). В чужбина е отпечатан 1 доклад, които е самостоятелен. Всички статии и доклади са преминали през рецензиране и/или през одобрение на международни програмни комитети. Всички публикации са извън тези, въз

3 основа на които е придобито ОНС Доктор - публикувани са в период от 2005 до 2015 г. Доц. Велкова е участвала в шест броя научно-изследователски и научно-приложни проекти. Цялостната продукция на кандидата, въз основа на която давам моето становище, се състои от 1 монография, 1 методическо пособие и 30 бр. статии и доклади, в общ обем от над 855 стандартни машинописни страници, които представляват научни трудове извън тези, въз основа на които е придобито ОНС Доктор. Посочените научни трудове значително надвишават минималните изисквания, съдържащи с в Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия Георги Стойков Раковски. 2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата Доц. д-р Лидия Велкова притежава богат педагогически опит, натрупан през периода г. Оттогава досега тя е последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент във Военна академия Георги Стойков Раковски, където провежда занятия със студенти по икономико-управленски дисциплини. Доц. Велкова в различни периоди от време е била и лектор в други университети, като: АМВР ( ); ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград ( ); УниБИТ ( ). Кандидатът е учен, тясно обвързан с педагогическия процес. Монографичният труд и публикациите след получаването на научната степен Доктор се използват в педагогическата дейност на кандидата, на различни равнища от сферата на висшето образование: подготовка на студенти, обучаващи се в образователните степени бакалавър, магистър и подготовка на дипломанти. За цялата си преподавателска дейност кандидатът е разработил във Военна академия Георги Стойков Раковски шест оригинални учебни дисциплини ( Публична администрация на отбраната ; Икономически основи на сигурността и отбраната ; Икономическа сигурност ; Икономическа сигурност на корпорацията ; Основи на международния

4 икономикс ; Корупционни практики и превенция на корупцията ). За всяка от тях кандидатът е подготвил и учебно-помощни материали. 3. Основни научни резултати и приноси Приемам формулираните научни, научно-приложни и приложни приноси на кандидата, тъй като те представляват доразвиване и обогатяване на съществуващите знания с нови изследвания. 4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката Тази проблематика е изключително актуална и значима. Тя изследва реални и значими проблеми за науката и практиката, особено важни за засилване на различни аспекти на националната сигурност. В обобщение считам, че кандидатът е откроил нерешени или частично решени въпроси, в областта на икономиката и управлнието на сигурността и отбраната, позволяващи укрепване на различни аспекти на сигурността. Практическата пригодност и приложимост на научните трудове на кандидата е реализирана и в учебния процес на Военна академия Георги Стойков Раковски. 5. Критични бележки за представените трудове Мога да посоча следните критични бележки към научната продукция и дейността на кандидата като учен и преподавател: 1. Необходимо е фокусиране на бъдещите научни търсения на кандидата в едно до две тясно специализирани направления от областта на икономиката и управлнието на сигурността и отбраната. Така ще се засили авторовото присъствие в научния дискурс по поставени за разглеждане въпроси. 2. В отделни научни публикации се чувства необходимостта от поголяма научна аргументация на авторовите идеи; 3. В смисъл на по-горе изброените, препоръчвам засилване на публикационната активност на кандидата в списания, които са индексирани/реферирани в чужбина и/или имат импакт фактор. Посочените критични бележки, които в основната си част трябва да бъдат разглеждани като препоръки за развитието на бъдещата научна

5 дейност на кандидата, не намаляват по никакъв начин качествата на научната продукция на доц. д-р Лидия Велкова. 6. Заключение. След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната научноизследователска стойност, открих оригинални, актуални и значими научни, научно-приложни и приложни постижения, свързани основно с икономиката и управлнието на сигурността и отбраната и, по-конкретно, в областите на икономическата сигурност, икономическите аспекти на развитието на отбранителната индустриална база и ресурсното осигуряване на отбраната, икономическите насоки на разработването на визия за отбраната, лидерството в сигурността и обраната, организационното проектиране в сигурността и отбраната, които представляват принос за развитието на теорията и практическото решаване на широк кръг от проблеми. Кандидатът за професор доц. д-р Лидия Стоянова Велкова, притежава необходимата квалификация и професионална подготвеност, които се изискват за заемане на тази академична длъжност. 7. Оценка на кандидатите Доц. д-р Лидия Стоянова Велкова е единствен кандидат за заемане на академичната длъжност по този конкурс. В горната точка съм обобщил основанията си да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при факултет Национална сигурност и отбрана на Военна академия Георги Стойков Раковски да избере доц. д-р Лидия Стоянова Велкова да заеме академичната длъжност професор в професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл Управление на сигурността и отбраната ) г. Член на журито: София (проф. д.ик.н. Кирил Ангелов)

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов, ВСУ "Черноризец Храбър", E-mail: st_sim@abv.bg; 0888 929 428 за научните трудове, представени по конкурс

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc Рецензия на представените материали от доц. д-р Николай Стоянов Колев за участие в обявен от Бургаския свободен университет конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 05.02. 07.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно