Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,

Размер: px
Започни от страница:

Download "Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,"

Препис

1 Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на ресурсите на БД Образование и Неправителствени организации.те осигуряват възможност за събиране, съхраняване и предоставяне на информация и за задоволяване на широк диапазон потребителски търсения, свързани с избора на амбициозните млади хора от гр. Търговище и региона. База данни Образование Базата е създадена с цел да дава навременна и актуална информация за предстоящи кандидатстудентски изпити и избор на средни училища профилирани и професионални гимназии, средни общообразователни училища, намиращи се на територията на община Търговище и на цялата страна. Информацията, включена в тази база данни е предназначена за специфична група от потребители това са младите хора: ученици след 7 клас и кандидатстуденти. База данни Образование започна да работи ефективно през настоящата учебна година. Работата по обслужване на този кръг потребители през изминалата кандидастудентска кампания показа, че те наистина се нуждаят и търсят такава информация, а за нас е удовлетворение, че Библиотека П. Стъпов може целогодишно да им я предостави. В настоящия момент базата разполага с данни за 56 университета, 53 колежа, 7 висши училища, 7 академии, 28 средни училища на територията на Община Търговище и по-големите градове в България. Всяка година информацията се допълва и актуализира. В режим на преглед потребителят може да получи цялостна информация за съответното учебно заведение. Софтуерният продукт дава възможност за препратки към отделните информационни полета. Това се вижда от екранния прозорец (частично показан запис с допълнително отваряне на Още информация): Вж Екран В поле Сведения за УЗ се съдържа информация за неговата история, структура, особености. В поле Контакт се прави връзка с адреса, телефони, електронен адрес, и Интернет-страницата на съответното учебно заведение. От тук може директно да се ползва връзка с Интернет сайта за максимално разширяване на предоставяната информация. От този прозорец се вижда и вида на УЗ, дали е получило акредитация, има ли филиали и в кои градове са те, кой е ръководителят му и допълнителни сведения за него. Чрез отделна връзка може да се видят и всички изпитни дисциплини, с които се кандидатства и датите на провеждане. Прави се препратка и към списък с всички специалности, изучавани във ВУЗ-а, а от там и към

2 сроковете за подаване на документи. Базата има възможност за предоставяне на информация за обучение и в чужбина, но тази част от програмата все още не е разработена. От този екранен прозорец в режим на преглед се вижда и информацията за: пълното наименование на УЗ, какво е нивото на образование, което се получава в него, кои са изпитните дисциплини, какъв е срока за подаване на документи, пълен списък на специалностите, формите на обучение (редовно, задочно), с какви изпити се кандидатства за дадена специалност, кога се провеждат те, както и допълнителни сведения, представляващи интерес за кандидатстудентите, а също и полето Ключови думи, с помощта на които може да се улесни търсенето. Всеки запис може да съдържа информация по следните полета: Пълно наименование на УЗ Съкратено наименование Ключови думи Филиали Акредитация Адрес Телефон Интернет страница Ръководител на УЗ Ниво на образование Начин на кандидатстване Срок за кандидатстване Изпитни дисциплини Специалности Свободен текст Други База данни Образование има възможност за съхраняване на

3 прикачени файлове текстов или сканиран за предоставяне на документи, снимки или друга информация за УЗ. При изпълняване на различни видове потребителски търсения, се използва екранен прозорец за търсене и/или речника с отделни полета. БД Образование работи ефективно от края на миналата учебна година и беше използвана активно през периодите на кандидатстване в профилирани и професионални гимназии и през кандидатстудентска кампания 2004г. Базата може да се използва целогодишно и безплатно и в това е нейното предимство пред други информационни центрове в града. Базата предлага възможности за различни видове търсения по всички полета, т.е. в цялата база данни или търсенето може да се ограничи по отделни полета от речника. Възможно е търсене само по един термин (просто търсене) или по няколко термина (комбинирано търсене). Въпрос 1: Какви специалности предлага Софийски университет, с какви изпити се кандидатства, кога се провеждат те, какви са възможностите за контакти. Търсене: Търсенето се осъществява по наименование Софийски университет. Въпрос 2: Пример за комбинирано търсене е изпълняване на запитване: В кои ВУЗ-ове в София се изучава специалност икономика? Търсене: От поле Специалности се избира икономика, а от полеадрес София. Изпълнява се търсенето, резултатът е списък с учебни заведения в София, в които се изучава тази специалност. Въпрос 3: В кои ВУЗ-ове се изучават специалности масажист или рехабилитатор. Търсене: От поле Специалности се избират термини рехабилитатор и масажист, двата термина се свързват с логически оператор или". Резултатът е списък от няколко учебни заведения. Вдясно на екрана се виждат пълните данни за учебното заведение. Вж Екран БД Неправителствени организации Това е друга база от данни, допълваща информационното обслужване в библиотеката. В гр. Търговище и региона работят немалък брой НПО в различни сфери на стопанския и обществен живот. Тяхната дейност в областта на здравеопазването, образованието, екологията, културата

4 съвместно с други институции все повече се разраства. Заедно с това се увеличава и интересът към този тип организации и нуждата от повече информация за тях. БД Неправителствени организации е създадена с цел да предоставя такава информация на гражданите, различни специалисти и институции, за да се развиват контакти и идеи между тях. Информационната база съдържа данни както за местни, така и за неправителствени организации с национално значение. В режим на преглед на информационна система Неправителствени организации всеки потребител може да види пълното наименование на съответната НПО на български и на английски език, Интернет адрес, откъдето има възможност за директна връзка със сайта в Интернет, както и адреси за контакти и телефони на организацията. Може да се получи също и информация за отговорни лица на неправителствената организация, за тази спечелила конкурса, темата на проекта и партньорите по него, както и програмата по която той се изпълнява. В няколко подполета се отразява и предмета на дейност на съответната неправителствена организация, а в поле Бележки се вижда информация за създаването й, историята и други данни: Вж Екран В режим на въвеждане и редактиране на данните информацията се въвежда в следните полета: Наименование на НПО (на български и на английски език) Интернет адрес от тук базата предоставя възможност за директна връзка с Интернет сайта на съответната органиция. Адрес на регистрация и кореспонденция- където е възможно попълване на информацията в отделни повтарящи се подполета. Отговорни лица на НПО Структури вземащи решения Предмети на дейност на НПО в отделни подполета се въвежда информация за същността на работа на организацията. Отворени програми чрез повтарящи се полета могат да се въведат данни за Наименование на програмата, координатор, телефон, електронен адрес, дата на затваряне на програмата Организации, спечелили проект въвежда се информация за програмата, организацията, името на проекта и града, в който се работи. Бележки обща информация в свободен текст за организацията. Други Търсенията в БД Неправителствени организации могат да се извършват в цялата БД или да бъдат ограничени по отделни полета. Няколко примера за възможностите за търсене:

5 Въпрос 1: Колко неправителствени организации има на територията на град Търговище? Търсене: От поле Адреси за кореспонденция въвеждаме Търговище, резултатът е списък от няколко записа на неправителствени организации. Въпрос 2: Кои неправителствени организации в Търговище се занимават чуждоезиково обучение? Търсене: От поле Адреси за кореспонденция в речника се изписва Търговище, след това от поле Предмети на дейност чуждоезиково. Резултатът е запис на Фондация Английски клуб (пример за комбинирано търсене). Информацията, която се съхранява в бази данни Образование и Неправителствени организации е готова за предоставяне на читателите на Библиотека Петър Стъпов и може реално да бъде използвана. Процесът на събиране на информацията е сложен, свързан с трудности и все още не е приключил. Изказвам дълбока благодарност на всички висши учебни заведения, които безплатно ни предоставиха кандидатстудентска информация и данни за условията на обучение в тях. Без съмнение взаимното сътрудничество и обмен на идеи е верния път за изпълнението на най-важната роля на образователно-културните институти непрекъснато повишаване информираността на търсещите нови хоризонти на познанието. Милена Иванова, библиотека "П. Стъпов" - Търговище

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Приложение 2б към Заповед.. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствена организация за участие в изпълнението на Програма Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България на Министерство

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

2018 г. Какво ново в Е-либ Прима?

2018 г. Какво ново в Е-либ Прима? 2018 г. Какво ново в Е-либ Прима? Обединяване на многотомни издания Еталон Статус на записа Временни документи-регистрация и отчисляване Отпечатване на КДБФ Отпечатване на Акт за дарение Отпечатване на

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

Slide 1

Slide 1 Интернет каталог Модули: Гугъл интерфейс Моята библиотека Интернет навигатор Индекс Гугъл интерфейс Автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация: пълнотекстово съдържание корици

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Само в Eventplus.bg филтри за търсене поспециализирани критерии Само в Eventplus.bg организаторите могат да търсят по специализирани

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно