ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"

Препис

1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария Иванова Киркова Кмет на Община Харманли УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт: С държавен вестник бр.88 от 2017г, считано от г се изменят разпоредбите на чл.71 от Закона за местните данъци и такси относно случаите, в които не се събира такса за битови отпадъци. Съгласно новата разпоредба в закона не се събира такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации когато имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл.9 от ЗМДТ. За пръв път законодателят поставя изискването декларацията да е по образец и да е подадена по ред определен в наредбата по чл.9 от ЗМДТ т.е.общинският съвет трябва да приеме промени в изпълнение на това законово изискване. 2.Цели, които се поставят: Това налага привеждане на приетите нормативни актове от Общински съвет Харманли в съответствие с новите законови изисквания за избягване на евментуални несъответствия между закон и подзаконов нормативен акт. уредба: 3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени. 4.Съответствие с правото на Европейския съюз: Наредба за изменение и допълнение на Наредба 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли е подзаконов нормативен акт от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА от

2 Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление. Проектът на Наредбата е съобразен с чл.3 т.1 във вр. с т.2 и чл.4 от Европейската харта за местно самоуправление. Предлаганият проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманлине противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за нормативните актове предлагам на Общински съвет Харманли да вземе следното: РЕШЕНИЕ: 1/ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли.. С уважение: Мария Киркова.... Кмет на Община Харманли ПРОЕКТ

3 Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли (приета с Решение /.. на Общински съвет Харманли) Р Е Ш Е Н И Е : 1. Създава се нов чл.6а със следното съдържание: (1) Не се събира такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации когато имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба. (2) Декларацията се подава от всеки собственик или ползвател - задължен за такса битови отпадъци или от упълномощен от тях представител. Когато лицата декларацията се подава от пълномощник се прилага копие на нотариално заверено пълномощно В случаите на съсобственост на имота /наличие на повече от един собственик/ - декларацията се подава поотделно от всеки един от тях. (3) Декларацията се подава в срок до 31 октомври на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота. (4) Декларацията се подава в Дирекция Местни данъци и такси - Община Харманли и се приема от длъжностно лице орган по приходите. Завежда се в регистър, като на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. При липсващи реквизити в декларацията, както и необходимост от представяне на допълнителна информация на лицето се изпраща съобщение, с което му се дава 7-дневен срок за изправяне на нередностите, както и за представяне на допълнителни документи и обстоятелства. (5) Декларация, която не е подписана от задължените за такса битови отпадъци лица или от техните упълномощени лица не се приема. В случаите на упълномощаване лицата прилагат към декларацията копие на нотариално заверено пълномощно. (6) В случаите на повече от един собственик/ползвател на имота, декларацията поражда последици само и единствено когато всички задължени за такса битови отпадъци лица са подали надлежно оформена и подписана декларация, с която декларират неползването на имота през цялата година. (7) Декларацията не поражда последици в случаите когато задълженото лице е декларирало имота като основно жилище по смисъла на &1 т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ и за което ползва намаление на данък върху недвижимите имоти в размер на 50 на сто.

4 2. Определя и приема образец на декларация по чл.71 ал.1 т.2 от ЗМДТ представляваща Приложение 1 към настоящата наредба.както следва : Приложение 1 Вх.... Дата. До Дирекция МДТ Община Харманли ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71 т.2 от ЗМДТ и чл.4 от Наредба 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации от :... ЕГН /БУЛСТАТ..., /собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК / собственик / ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес : /собствено, бащино и фамилно име на представляващия /.телефон за контакт... /адрес по местоживеене за физическите лица или седалище и адрес на управление на предприятието/ Уважаеми господин / госпожо., Декларирам в качеството си на задължено за такса битови отпадъци лице, че имот с партиден..., представляващ :..., находящ се на адрес:... с на ИТ при ЕВН България Електроснабдяване ЕООД Пловдив... и на ИТ при ВиК Хасково... няма да се използва през цялата. година. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс Дата...20.г Подпис на декларатора:.

5 От кого се подава Декларацията се подава от всеки собственик или ползвател - задължен за такса битови отпадъци или от упълномощен от тях представител. В случаите на съсобственост на имота / наличие на повече от един собственик / - декларацията се подава поотделно от всеки един от тях. Кога се подава Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се ползва през цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да плащат такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. Срок на подаване Декларацията се подава датата на придобиване на имота. до 31 октомври на предходната година или в двумесечен срок от Къде се подава Декларацията се подава в Дирекция Местни данъци и такси - Община Харманли. От кого се приема - Декларацията се приема от длъжностно лице орган по приходите и се завежда в регистър, след проверка в софтуера за администриране на местни данъци и такси на обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Кога поражда последици - Декларацията поражда последици когато е надлежно оформена попълнена и подписана лично от задължените за такса битови лица или от техните упълномощени лица като за целта се прилага и копие на нотариално заверено пълномощно. В случаите на повече от един собственик / ползвател на имота, декларацията поражда последици само и единствено когато всички задължени за такса битови отпадъци лица са подали надлежно оформена и подписана декларация, с която декларират неползването на имота през цялата година. Декларацията не поражда последици в случай, че има липсващи данни и не е подписана съгласно изискванията, както и в случаите когато задълженото лице е декларирало имота като основно жилище по смисъла на &1 т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ и за което ползва намаление на данък върху недвижимите имоти в размер на 50 на сто. ДЕКЛАРАЦИЯ ЕГН / ЕИК... Декларирам, че във връзка с гореподписаната декларация за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации за 20.г, за недвижим имот находящ се на адрес :... не възразявам за получаване на информация от страна на общинска администрация за изразходваните ел. енергия и количество вода за този недвижим имот. Известно ми е, че при констатиран разход на ток и вода, както и установени други факти, удостоверяващи ползването на имота, дължим солидарно дължимата такса битови отпадъци в пълен размер заедно с начислената лихва. Запознат съм със разпоредбата на чл.123 ал.4 от ЗМДТ, съгласно която при деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до освобождаване от такса нося административно-наказателна отговорност - глоба в размер от 10 до 400лв, а за юридическите лица и ЕТ имуществена санкция в размер от 100 до 3000лв. Дата :...20.г Декларатор :

6 /подпис/ Преходните и заключителни разпоредби 3.Промените влизат в сила веднага след обнародването от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли се допълва както следва: След израза отр. в Протокол 32/ г.. се поставя израза,изменена и допълнена с Решение..., отразено в Протокол./.... С уважение, МАРИЯ КИРКОВА Кмет на община Харманли Изготвил: Грета Абаджиева, Директор Дирекция МДТ С уважение: Мария Киркова..П.. Кмет на Община Харманли.

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91, Изх. Дата: ИЗВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91,   Изх. Дата: ИЗВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор 05751 / 20-70, 24-79 Факс 23-91, e-mail: tervel2000@yahoo.com Изх. Дата: ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокол 6 от заседание на Общински съвет

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА  СТАРА ЗАГОРА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА от Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл. 487-501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно