УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанство Научна специалност Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление (Туризъм) в УНСС. Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд, съгласно Заповед 3048/ г. на Ректора на УНСС. Автор на дисертационния труд: Тема на дисертационния труд: Мая Александрова Цоклинова Въздействие на свободното време върху туризма 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Икономика на туризма, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, по научна специалност Икономика и управление (Туризъм), съгласно Заповед на Ректора на УНСС 985/ г. Обучението е осъществено в редовна форма през периода от г. до г. Кратка биографична справка Мая Александрова Цоклинова е родена на г. в град Пазарджик. През 2004 година завършва средното си образование в Немска езикова гимназия,,бертолт Брехт, град Пазарджик с отличен успех, първи чужд език - френски. В периода година завършва висше образование, ОКС Бакалавър, специалност Туризъм в Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград. През 2009 година придобива ОКС Магистър по специалност,,икономика на туризма към УНСС. От 2010 година е редовен докторант към катедра,,икономика на туризма. Заемани академични и други длъжности до момента (вкл. длъжности извън ВУ или научна организация) 1

2 От 2010 до 2012 г. взема участие в национални и международни научни конференции. През последните години работи по проекти към Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването. Участвала е в международни семинари, организирани от Фондация за хотелиерско обучение, Manchester Metropolitan University и Софийски университет Св. Климент Охридски. Докторант Мая Цоклинова е водила семестриални занятия по учебната дисциплина Основи на туризма. Кратка информация за изпълнението на индивидуалния план Докторант Мая Цоклинова извършва в срок предвидената в индивидуалния докторантски план работа. Полага с отличен успех всички докторантски изпити и предсрочно представя своята дисертация. По време на обучението си като докторант, Мая Цоклинова е атестирана с положителна оценка. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Структура и обем на дисертационния труд Дисертационният труд е разработен в класическата структура от уводна част актуалност и значимост на изследваната проблематика, обект и предмет на изследването, цел и изследователски задачи, авторова теза и хипотези; три глави и заключение. Той е в обем от 241 страници. Разработката включва 10 страници увод, 200 страници основен текст, заключение от 4 страници, 4 страници списък на таблиците и фигурите, 11 страници приложения и 11 страници списък на използваните литературни и информационни източници (общо 177, от които 80 заглавия на български език, 75 на английски език, 6 на френски език, 3 на испански език, 7 на руски език и 6 интернет страници). Основният текст е илюстриран от 29 таблици и 37 фигури, които не просто го онагледяват, а са негова съществена съдържателна част. Оценка за актуалността на темата, целта, задачите, обекта, предмета и основната теза на дисертационния труд Дисертационният труд е посветен на актуална проблематика. Той е сполучлив опит за изследване и разкриване на тенденцията към намаляване на работната седмица и увеличаване на наличното свободно време. Значението на представения дисертационен труд нараства и поради обстоятелството, че българските публикации по разглежданата проблематика не са особено многобройни. В дисертацията докторант Мая Цоклинова предлага теоретично знание, умело използвано за практико-приложни решения. 2

3 Успешно е интерпретирано настоящото състояние на проблема и на тази основа е формулирана основната цел на дисертационния труд. За нейното постигане са дефинирани шест изследователски задачи: 1.) Да се проучат и определят детерминантите на свободното време и моделите за неговото въздействие върху туризма. 2.) Да се изследват детайлно промените, влияещи върху свободното време и туризма. 3.) Да се идентифицира и анализира проблемът за планиране на свободното време и туризма. 4.) Да се класифицират непазарните методи за оценка на въздействието на свободното време върху туризма. 5.) Да се установят подходящи методи за анализ и оценка на оползотворяването на свободното време, като се адаптират към конкретна териториална единица в Република България. 6.) Да се формулират и обосноват насоки и препоръки за повишаване оползотворяването на свободното време чрез туризъм, по примера на конкретна териториална единица в Република България. Положително се оценява изборът на обект и предмет на изследването. Коректно формулираната авторова теза, а именно че въздействието на свободното време върху туризма повишава потреблението на туристически дейности, като основен и предпочитан вид занимания за неговото оползотворяване, се реализира посредством следните три хипотези: Хипотеза 1: Туристическите дейности са основна и предпочитана форма за оползотворяване на свободното време. Хипотеза 2: Промяната в структурата на работното и свободното време благоприятства развитието на различни специализирани видове туризъм. Хипотеза 3: Туристическите услуги са по-силно зависими от качеството на туристическите ресурси и екологията на околната среда, в сравнение с културните дейности и домашно-базираните интернет занимания. Оценка на използваната научна литература по проблематиката, разглеждана в дисертационния труд Внимателното запознаване с дисертационния труд позволява да се направи заключението, че за постигане на поставената цел е събрана, обработена и систематизирана голям обем научна и емпирична информация по избраната проблематика. Използваните литературни източници и извлечените от тях теоретични постановки са внимателно подбрани и критично анализирани. 3

4 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Основни научни и/или научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния труд Основни моменти в първа глава на дисертационния труд: изведени са основните фактори, влияещи върху организирането на свободното време и туризма; проследена е еволюцията на теоретичната мисъл за въздействието на свободното време върху туристическата индустрия; особено внимание е отделено на концептуалните отношения между свободното време и туризма; разгледани са различни модели за измерване въздействието на неработното време върху туристическия сектор; поставен е акцент върху корелацията гъвкаво работно време - свободно време. Основни моменти във втора глава на дисертационния труд: поставен е акцент върху глобалните промени в моделите за оползотворяването на свободното време; определени са мотивите, които подтикват хората да изберат туристически дейности през неработното време; разгледана е необходимостта от планиране на туристическата материална база на даден регион; последователно са дефинирани факторите, които трябва да се вземат под внимание при планиране на пространствата; синтезирани са непазарни методи за анализ и оценка на дейности през свободното време. Основни моменти в трета глава на дисертационния труд: представени са методологически инструменти за реализиране на емпиричното проучване на дисертационния труд и резултатите от него; в логическа последователност са посочени методите, които се използват за оценка на дейностите през неработното време; извършени са две изследвания - пилотно и основно; коректно и точно са анализирани и обобщени резултатите от проучванията; набелязани са препоръки и насоки за повишаване оползотворяването на свободното време чрез туризъм в Република България. Дисертационният труд завършва със заключение, в което са представени основните обобщения от емпиричния анализ. Формулирани са изводи и препоръки за популяризирането на туризма в Република България, като предпочитана форма за оползотворяване на 4

5 свободното време. Използвана методология в дисертационния труд Методиката на изследване в дисертационния труд е подходяща и съобразена с неговите основна цел и изследователски задачи. В разработката са използвани традиционни научноизследователски методи като историческия, индукция и дедукция, анализ и синтез, както и дискриптивни и статистически техники. Приложните въпроси на въздействието на свободното време върху туризма са реализирани чрез непазарни методи за оценка и анализ. Оценка на изпълнението на поставените задачи и постигането на целта на дисертационния труд Научната информация и извършеният анализ в дисертационния труд убедително доказват, че докторант Мая Цоклинова е запозната с анализираната проблематика. Освен обхватните теоретични анализи и оценки, дисертационният труд съдържа и добре коментирани текстове, които представят две самостоятелни анкетни проучвания. Задълбоченото изследване на проблема и направените изводи позволяват на докторант Мая Цоклинова да проучи въздействието на свободното време върху туризма. Посочените положителни резултати дават основание да се направи извод, че основната цел и изследователските задачи на дисертационния труд са изпълнени. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Оценка за приносите, посочени от дисертанта Справката за приносите, дадена от докторанта в автореферата, произтича от действително постигнати научно-приложни резултати от изследването. В дисертационния труд се открояват научни приноси с теоретичен и научно-приложен характер. Научните приноси в дисертацията са ясно изразени в следните констатации: Изследвани са детерминантите на свободното време и моделите за неговото въздействие върху туризма в динамични пазарни условия. Задълбочено е анализиран проблемът за планиране на свободното време и икономическия ефект от туристическите дейности. Предложена е класификация на непазарните методи за оценка на въздействието на свободното време върху туризма. Установените методи за анализ и оценка на оползотворяването на свободното време, са успешно приложени в изследваните териториални единици София, Велико Търново, Пловдив. Формулирани са насоки и препоръки за повишаване оползотворяването на свободното време чрез туризъм в Република 5

6 България. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Резултатите от дисертационния труд са апробирани на различни научни форуми. В автореферата са посочени седем публикации - 1 студия, 1 статия и 5 научни доклада. Студията е отпечатана от издателство Авангард Прима, а статията е публикувана в списание Инфраструктура и комуникации, издание на УНСС. Докладите са отпечатани в сборници от юбилейни и международни научни конференции в страната и чужбина (три от тях са на английски език). Оценка на степента на разпространение на получените резултати в научната литература Публикациите са достатъчни на брой и са издадени от реномирани издателства. Те са представителни и допринасят за огласяване на резултатите от изследваните проблеми сред българската и международната научна общественост. 6. Оценка на автореферата Авторефератът е в обем от 57 страници. Той представя адекватно съдържанието на дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси В качеството си на рецензент, отправям следните критични бележки към разработката: 1. Твърде много внимание е отделено за изясняване на общите характеристики на моделите за измерване въздействието на свободното време върху туризма. Едно по-стегнато изложение, би довело до по-ясно открояване на предимствата на разгледаните модели (първа глава, 3, с ). 2. Някои от използваните от докторанта илюстрации се нуждаят от по-задълбочен анализ (трета глава, 2, фигури 3.5; 3.6; 3.7; 3.11; 3.12). 3. Целесъобразно би било, докторантът да разгледа общите тенденции и добри практики в развитите страни, които инвестират и подобряват туристическите продукти за оползотворяване на свободното време (трета глава, 4, с ). Допуснатите пропуски не намаляват изведените в рецензията достойнства на труда и съдържащите се в него теоретични и научноприложни приноси на автора. Прочитът на рецензирания дисертационен труд породи следните въпроси: 1. В разработката е разгледан въпросът за електронните форми на забавления през свободното време. Каква е Вашата визия 6

7 за тяхното използване, като начин за оползотворяване на неработното време? 2. В труда е поставен акцент върху трансформациите в моделите на живот и работното време на индивидите. Какви са предимствата за туристическата индустрия от промяната в моделите на работа? 3. В дисертационния труд са разгледани същностните характеристики на свободното време. Кои са факторите, които влияят върху организирането и оползотворяването на свободното време чрез туризъм? 8. Заключение Представеният дисертационен труд на тема Въздействие на свободното време върху туризма е разработен на много добро равнище. Докторант Мая Цоклинова притежава задълбочени знания в областта на туризма и способности да извършва самостоятелни научни изследвания. Като се основавам на достойнствата на дисертационния труд и личния принос на докторанта, поставям положителна оценка на разработката. Тази констатация ми дава основание да предложа на уважаемите членове на Научното жури да присъдят образователната и научна степен ДОКТОР по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (Туризъм) на МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОКЛИНОВА, редовен докторант към катедра Икономика на туризма при Университет за национално и световно стопанство г., РЕЦЕНЗЕНТ: София /проф. д-р Димитър Тадаръков/ 7

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Стоян Петков Маринов; ИКОНОМИЧЕКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА; Научна специално

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Стоян Петков Маринов; ИКОНОМИЧЕКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА; Научна специално УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Стоян Петков Маринов; ИКОНОМИЧЕКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА; Научна специалност: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на инфраструктурата Университет за национално и световно

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva

Microsoft Word - Recenziq prof.Parusheva za S.Duncheva РЕЦЕНЗИЯ От проф. д-р Таня Петрова Парушева член на научно жури, определено със Заповед 2772/02.12.2011 г. на Ректора на УНСС София Относно: публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно