РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда на Емилия Тихова, докторант в департамент Психология, Институт за изследване на населението и човека, БАН Рецензент: Проф. дпсн Снежана Илиева Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология, СУ Св. Климент Охридски Дисертацията на Емилия Тихова обхваща съществени за съвременните условия на непрекъснати организационни промени въпроси, а именно какви личностни характеристики могат да повлияят готовността на служителите за адаптация в работна среда. Значимостта на дисертацията се обуславя, освен от факта, че всички организации са подложени на промени, които изискват гъвкавост и адаптивност от страна на служителите, и от това, че липсват достатъчно проучвания кои стратегии за адаптация са по-успешни и по какъв начин може да се повиши готовността за адаптиране към ситуациите на промяна. Необходимостта от подобен ред изследвания, които се очаква да имат както теоретична, така и приложна стойност, е аргументирана още в увода на дисертацията, в която се подчертава, че процесът на адаптация засяга всички служители, както новоназначените, така и вече установените, поради измененията, които настъпват в характера и процеса на работа и в работната среда като цяло. Дисертационният труд в обем от общо 182 страници, като в структурно отношение са спазени всички изисквания относно представянето на теоретичната и емпиричната част. Теоретичният обзор се основава на 176 източника, от които 134 на латиница и 42 на кирилица, които служат да се въведат основните изследвани конструкти и да се покаже

2 актуалното състояние на проблема. Дисертацията е таблично и графично илюстрирана, съответно с 40 таблици и 13 фигури. В първа глава са представени теоретичните аспекти на психологичната готовност за труд и адаптацията към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда. Разгледани са различни подходи и модели за разбиране на психологичната готовност при служители, като са изведени същностните им особености и са приведени доказателства за тяхната приложимост в реална работна среда. Заслужава да се подчертае фокусът, който се поставя върху ориентирания към качествата на личността подход, както и критичното отношение към известни слабости, свързани с него като например това, че не се отчита ролята на организационната среда като съществен фактор, който улеснява или затруднява адаптацията. Приведени са аргументи от различни изследвания, като от тях се търси и анализира това, което може да ги интегрира в изследователската рамка на дисертационния труд. Направен е опит за типологизиране на видовете психологична готовност за труд, като в това отношение се отчита потенциалът на личността, мобилизацията на личностните ресурси, както и се отделя съществено внимание на значимите личностни характеристики, които могат да се отнесат към процеса на адаптиране на служителите локализация на контрола, себеефективност и асертивност. Отделен параграф е посветен на адаптацията на служителите и се формира дефиницията й като сложен процес, който интегрира ред други психични процеси и характеристиките на работната ситуация. Изведена е спецификата и проявите на различните видове психологична адаптация и са проследени етапите, през които се преминава, за да се достигне до успешна адаптация. Въведени са два основни критерия вътрешен и външен, по които се съди за успешността на адаптация и които дават основание да се разграничат възможните стратегии, насочени към промяна на ситуацията

3 или промяна на личността. Използваната типология на стратегиите за адаптация отчита нейната насоченост навън към средата или вътрешна към личността, поведението на индивида, съответно контакт-избягване и активността-пасивността му при взаимодействие с работната среда. Разбирането на процеса на адаптация протича пред дефиниране на ситуациите, към които трябва да се адаптират служителите. Направен е сравнителен анализ на характеристиките на структурираните и неструктурираните ситуации и са представени резултати от изследвания, които отчитат взаимодействието между личностни и ситуативни характеристики. По отношение на теоретичния обзор държа да подчертая, че по стегнат, последователен и аргументиран начин са интегрирани теоретични възгледи и емпирични резултати, които проследяват както ролята на личността, така и на ситуацията в процеса на адаптиране. На практика фундаменталният въпрос в психологията като цяло и особено в трудовата и организационната психология за взаимодействието и съответствието личност-среда е анализиран от гледна точка на различните възможности за постигане на успешна адаптация. Отчитайки спецификата на конкретните ситуации, пред които са поставени индивидите, се очертава ясно към какво трябва да се насочи промяната дали да се промени самата ситуация и в каква степен позволява контрол или всъщност усилията за адаптиране са насочени към промяна личността и адаптиране на знанията, уменията към променящата се ситуация, която не позволява контрол от страна личността. Постигнат е баланс спрямо отделните подходи, които подчертават или ролята на личността или ролята на ситуацията и по този начин се изгражда подходяща теоретична основа за емпиричното изследване. Във втората глава е представен теоретичен модел на изследването, който обхваща личностните характеристики себеефективност, асертивност, локализация на контрола и ригидност, както и фактори, специфични за

4 работната среда, като ситуациите и социалния климат на работното място. Концептуалният модел на изследването е издържан в контекста на интеракционистката парадигма, която се пречупва взаимодействието между личност и среда и в случая се отчита ефектът върху стратегиите в процеса на адаптация. В съответствие с теоретичния обзор и концептуалния модел да изведени цел, задачи и хипотези, които са прецизно формулирани. Извадката е балансирана по пол и съдържа общо 420 изследвани служители, разделени в три групи по стаж новопостъпили, със стаж до 6 месеца, които са в процес на първоначална адаптация, със стаж до 5 и над 5 години. Съчетават се количествени и качествени методи, като използваните въпросници за социалния климат и за себеефективност, асертивност, локализация на контрола и ригидност са проверени от психометрична гледна точка и имат висока вътрешна консистентност. Разработени са казуси относно ситуацията на промяна, които са авторски принос на автора на дисертацията. Обсъждането на резултатите е осъществено в трета глава. Очертани са различията, които съществуват по пол, стаж, възраст и сектор на заетост на служителите, като се подчертава, че най-предпочитаната стратегия е оптималната адаптация, насочена към промяна на собственото поведение, а най-малко предпочитаната, която очевидно е и най-неефективна, е стратегията за дезадаптация, чрез която се избягва взаимодействието с възприеманата като неблагоприятна работна среда. Установените различия са интерпретирани по прецизен начин, като са отчетени и съпоставени с резултати и от други изследвания. Интерес създава сравнението на използваните стратегии в държавен и частен сектор, което може да се приложи в процеса на организационна промяна в двата типа организации. Отчетени са зависимостите, които съществуват между избора на стратегия и конкретната ситуация структурирана или неструктурирана, като се очертава ясно в какъв тип ситуация какво ще се предпочете като

5 избор на поведение, както от новопостъпилите, така и от вече установените служители. Необходимо е да се подчертае акцентът, който се поставя върху проактивните стратегии на личността, като се подчертава адаптивността на служителите с нисък стаж, които са склонни да променят поведението си, докато тези в висок стаж се стремят да променят работната среда. Като цяло относно анализа и интерпретацията на резултатите от емпиричното изследване може да се констатира, че са използвани подходящи статистически анализи, които очертават резултати и тенденции с теоретична и приложна значимост. Резултатите от корелационния и регресионния анализ разкриват взаимовръзките между социалния климат на работното място, от една страна, със стратегиите за адаптация, от друга страна, както и зависимостите между личностни характеристики и адаптационни стратегии. По този начин се отчита както ролята на организационната среда, така и влиянието на личностните особености, които детерминират използването на адаптационни стратегии, насочени към промяна на собственото поведение. Обособено е влиянието на личностните характеристики не само върху проактивните стратегии, но и върху пасивните адаптивни стратегии, като получените резултати, част от които не потвърждават предварителните допускания, например относно външната локализация на контрола, са интерпретирани по подходящ начин и са отнесени към спецификата на изследваната извадка. Изведени са и са подходящо описани личностните характеристики, които имат влияние върху избора на стратегия, което позволява тези резултати да бъдат отчетени още в процеса на подбор като се има предвид какви типове промяна се осъществяват в дадени организации. Структурираните и неструктурираните ситуации изискват различен тип адаптивни стратегии от страна на личността, което предполага гъвкавост от нейна страна.

6 Спецификата на социалния климат на работното място също има решаващо значение относно избора на стратегия, която би варирала и се променяла в поддържащ или неблагоприятен работен климат. Резултатите от изследването дават ясна ориентация относно начините, по които служителите се адаптират към промените. Изведените различия според стажа, както и според пола, могат да бъдат приложени при управлението на съпротивите срещу промяна и да служат при определяне на подходите за създаване на готовност за промяна в организациите. Стратегиите, които се използват от служители в държавния и частния сектор, могат да се приложат относно фасилитиране на промените и да бъдат отчетени от страна на управлението при иницииране и въвеждане на промени. Установените закономерности имат изразена теоретико-приложна стойност и дават основание да се отчитат от специалистите по управление на човешките ресурси. Дисертацията отговаря на всички необходими изисквания - съдържа прецизен теоретичен обзор, аргументиран дизайн и модел на изследване, професионално издържана интерпретация на резултатите, както и изводи и препоръки, основани на конкретните закономерности. Като препоръка обаче смятам, че изхождайки от същността на изследването, е уместно да се направи разграничение между общ трудов стаж и стаж в конкретната организация, което явно би обогатило разбирането на стратегиите за адаптация на личността към измененията в организационната среда. В заключение, въз основа на постиженията и приносите на дисертационния труд, предлагам на уважаемото научно жури да присъди научната и образователна степен доктор на Емилия Тихова. 16 май 2019 г. Рецензент: Проф. дпсн Снежана Илиева

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Изготвил становището:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС Рецензент: доц. Павлина Петкова, дм Докторската

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд, представен от Светлана Велкова на тема Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит, за присъждане на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и в

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и в РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) на Цветелина Славчова Хаджиева

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: Values, Self-evaluations and Future Expectations of

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема Семейни роли и семейни ценности в арабската култура. Автор СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор: Лиляна Ангелова Славчева - Катедра Обща, експериментална

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс.н., кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема Организационна култура

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: SUCCESS AND HAPPINESS IN INDEPENDENT AND INTERDEPENDENT

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна степен Доктор с тема: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут докторант на самостоятелна подготовка към катедра Строителство

Подробно