Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20"

Препис

1 Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА 1. Преструктуриране на собствеността, доц. д-р Тодор Попов, 16 февруари, 09.00, зала Теория и управление на инвестициите, проф.д-р Ст. Петранов, 20 февруари, 18.30, зала Принципи на икономическия анализ, проф.д.ик.н Г.Чобанов, 21 февруари, 17.00, зала Приложен макроикономически анализ І и ІІ част, доц. д-р М. Ненова, 11 февруари, 18.30, зала 304 Теория на игрите проф.дмн Иван Иванов, 21 януари, 16.30, зала 420 Математическа икономика, проф.дмн Иван Иванов, 21 януари, 16.30, зала 420 Финансово счетоводство, гл.ас.д-р Ел.Станчева Писмен изпит, 16 февруари, 13.00, зала 272,Ректорат Устен изпит, 19 и 20 февруари, 09.00, зала 400 Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов 1. Приложен макроикономически анализ (ч. I), доц. д-р М.Ненова, 11 февруари, 18.30, зала Преструктуриране на собствеността доц. д-р Тодор Попов, 16 февруари, 09.00, зала Теория и управление на инвестициите - проф.д-р Ст. Петранов, 20 февруари, 18.30, зала Математическа икономика проф.дмн Иван Иванов 21 януари, 16.30, зала Принципи на икономическия анализ, проф.д.ик.н Г.Чобанов, 21 февруари, 17.00, зала Международни икономически организации, проф.д.ик.н Ант.Симова, 29 януари, 08.30, зала Теория на игрите и икономическо поведение, проф.дмн Ив.Иванов, 21 януари, 16.30, зала 420 Икономика на фирмата Ръководител: доц. д-р Димитър Стефанов 1. Микроикономика на фирмата доц. д-р Д. Стефанов, 15 февруари, 18.00, зала Предприемачество, проф.дсн Цв.Давидков, 02 февруари, 09.30, зала Делови решения и сигурност на организацията, проф. Р.Георгиев, 07 февруари, 18.00, зала Оценителска дейност - доц. Димитър Стефанов, 04 февруари, 18.00, зала 130 V семестър неикономисти Международни стандарти за финансово отчитане, гл.ас.д-р Ел.Станчева, 10 февруари, 09.00, зала 400 1

2 Специализация Икономика на фирмата Бизнес оценяване, доц. Д. Стефанов, 04 февруари, 18.00, зала 130 Избираеми: Делови решения и сигурност в организацията, проф. Р.Георгиев, 07 февруари, 18.00, зала 524 Финанси и банково дело Ръководител: доц. д-р Мария Видолова I семестър 1. Международни банкови регулации и управление на риска, проф.д-р Видолова, 15 февруари, 18.30, зала Теория и управление на инвестициите проф.д-р Ст. Петранов, 20 февруари, 18.30, зала Опции и фючърси доц. Цветан Игнатов, 09 февруари, 10.00, зала Приложен макроикономически анализ (част I) - доц. М.Ненова, 11 февруари, 18.30, зала Банково счетоводство, х.ас. д-р Камелия Терзийска, 02 февруари, 09.00, зала Принципи на икономическия анализ - проф.чобанов, 21 февруари, 17.00, зала Финансово право, доц.д-р Евелина Димитрова, 25 януари, 19.00, зала 520 Избираеми дисциплини : Данъчно право, доц. д-р Евелина Димитрова, 31 януари, 19.00, зала 520 Математическа икономика проф.дмн Иван Иванов, 21 януари, 16.30, зала 420 Стохастични процеси във финансите, доц. Цв.Игнатов, 22 февруари, 18.00, каб.512 Теория на игрите и икономическо поведение, проф.дмн Ив.Иванов, 21 януари, 16.30, зала 420 Анализ на финансовите отчети, доц.д-р Марселен Йовоган, 03 февруари, 10.00, зала 304 III семестър Международни стандарти за финансово отчитане, гл.ас.д-р Ел.Станчева, 10 февруари, 09.00, зала 400 Статистика, иконометрия и актюерство Ръководител: доц. д-р Боян Ломев I семестър икономисти 1.Иконометрични методи и модели, гл.ас.д-р Ралица Ганева, 09 февруари, 09.00, зала Теория и управление на инвестициите, проф.д-р Ст. Петранов, 20 февруари, 18.30, зала Теория на игрите и икономическо поведение, проф.дмн Ив. Иванов, 21 януари, 16.30, зала Статистически методи за анализ на риска, доц. д-р Боян Ломев, 12 февруари, 18.00, зала Принципи на икономическия анализ, проф.чобанов, 21 февруари, 17.00, зала Принципи и практики на осигуряването, д-р С.Ангелов, задължителна за специализация Актюерство и управление на риска, 26 януари, 10.00, зала Приложен макро икономически анализ (част I), доц. М. Ненова, 11 февруари, 18.30, зала Опции и фючърси, доц. Цветан Игнатов, 09 февруари, 10.00, зала Приложен икономически анализ с SPSS и E-Views, гл.ас.д-р Р.Ганева, 09 февруари, 11.00, зала Математическа икономика, проф.дмн Иван Иванов, 21 януари, 16.30, зала 420 Статистика и финансова иконометрия Ръководител: доц. д-р Боян Ломев 1. Иконометрични методи и модели - гл.ас.д-р Ралица Ганева, 09 февруари, 09.00, зала 306 2

3 2. Опции и фючърси - доц. Цв.Игнатов, 09 февруари, 10.00, зала Теория на игрите и икономическо поведение, проф.дмн Ив. Иванов, 21 януари, 16.30, зала Принципи на икономическия анализ, проф.чобанов, 21 февруари, 17.00, зала 420 Приложен макроикономически анализ (част I), доц. М.Ненова, 11 февруари, 18.30, зала 304 Теория и управление на инвестициите - проф.д-р Ст. Петранов, 20 февруари, 18.30, зала 300 Икономика на отпадъците, проф.д.ик.н Г. Чобанов, х.ас.п.ташев, 12 февруари, 18.00, зала 130 Приложен икономически анализ SPSS и E Views, гл. ас. д-р Р.Ганева, 09 февруари, 11.00, зала 306 V семестър неикономисти съвпада с III семестър икономисти Актюерство и управление на риска Ръководител: проф. дмн Иван Иванов 1. Принципи и практики на осигуряването - д-р Сашо Ангелов, 26 януари, 10.00, зала Теория на игрите и икономическо поведение,проф. дмн Ив. Иванов, 21 януари, 16.30, зала Теория на риска и застрахователни пазари - доц. Цветан Игнатов, 07 февруари, 15.00, зала Теория и управление на инвестициите, проф.д-р Ст. Петранов, 20 февруари, 18.30, зала 300 III семестър икономисти 1. Застрахователни рискове, осигурителни рискове и оценката им доц.д-р Пл. Златева, 29 януари, 18.00, зала Модели на презастраховането доц. Цветан Игнатов, 28 януари, 15.00, зала Управление на риска в осигурителната дейност и здравеопазването,проф.д-р Петко Салчев, 30 януари, 18.00, зала Финансов анализ и екстремални статистики доц. Цв. Игнатов, 21 февруари, 18.00, каб.512 V семестър неикономисти съвпада с III семестър икономисти Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги Ръководител: проф.дикн Георги Чобанов, х.пр. Николай Минков I семестър икономисти 1. Икономика на инфраструктурата и мрежовите индустрии, х.пр. Н. Минков, ас. Ат. Георгиев, 04 февруари, 19.30, зала Регулирани услуги, пазари и ценообразуване, х.пр. Н. Минков, ас. Ат. Георгиев, 04 февруари, 18.30, зала Фасилити мениджмънт - част I и II, проф. д.ик.н Ж. Владимиров / х.ас. Ал.Марков, 23 февруари, 10.00, зала Икономика на транспорта и логистиката, доц. д-р Иван Брешков, 20 февруари,18.00, зала Търсене и предлагане на логистични услуги, доц. д-р Ив.Брешков, 20 февруари, 18.00, зала 416 3

4 1. Фирмени стратегии и конкурентоспособност, проф. д.ик.н. Р.Георгиев, 07 февруари, 18.00, зала Икономика на фасилити мениджмънта, х.ас. М. Беновска, 05 февруари, 18.00, зала Публична власт-политики, стратегии и програми,доц.ал.николов,16 февруари,10.00,каб Възобновяеми енергийни източници и биогорива, проф.симова, 29 януари, 09.30, зала Енергийни баланси и прогнозиране, проф.д.ик.н Георги Чобанов / ас. Атанас Георгиев 04 февруари, 20.30, зала Икономика и управление на отпадъците, проф.д.ик.н Георги Чобанов, х.ас.п.ташев, 12 февруари, 18.00, зала Технологии в транспорта и логистиката, доц.св.стоилова, 04 февруари, 18.00, каб.9117 А- ТУ София 8. Прогнозиране и планиране на логистичните услуги, доц. д-р Т.Петков, 01 февруари, 18.00, зала Технически елементи на логистичната система, доц.л.кунчев, 05 февруари, 18.00, каб. 9220, ТУ-София 10. Архитектурни и сградни аспекти на фасилити мениджмънта, доц. Йордан Ботев, х.ас. Герасим Михайлов 08 февруари, 18.00, зала Икономика на инфраструктурата и мрежовите индустрии - х.пр. Николай Минков, ас. Атанас Георгиев, 04 февруари, 19.30, зала Енергийни баланси и прогнозиране проф.д.ик.н Г.Чобанов / ас. Ат. Георгиев, 04 февруари, 20.30, зала Регулирани услуги, пазари и ценообразуване х.пр. Н. Минков, ас. Ат. Георгиев, 04 февруари, 18.30, зала Икономика и управление на отпадъците, проф.д.ик.н Георги Чобанов, х.ас. Петър Ташев 5. Възобновяеми енергийни източници и биогорива проф. Ант. Симова, 29 януари, 09.30, зала Игрови модели в енергетиката - проф.дмн Иван Иванов / 2. Публична власт политики,стратегии и програми,доц.ал.николов,16 февруари, 10.00, каб. 219 Икономика и управление на сгради и съоръжения Ръководител: проф.дикн Желю Владимиров 1. Фасилити мениджмънт: част I проф. д.ик.н Желю Владимиров, х.ас. х.ас. Ал.Марков, ; 23 февруари, 10.00, зала Икономика на фасилити мениджмънта - х.ас. Мариела Беновска, 05 февруари, 18.00, зала Архитектурни и сградни аспекти на фасилити мениджмънта - доц. Йордан Ботев, х.ас.герасим Михайлов 08 февруари, 18.00, зала Икономика и управление на отпадъците, проф. д.ик.н Г.Чобанов, х.ас. П. Ташев, 12 февруари, 18.00, зала Публична власт политики,стратегии и програми,доц.ал.николов,16 февруари, 10.00, каб. 219 Регулирани услуги, пазари и ценообразуване, х.пр. Н. Минков, ас. Ат. Георгиев, 04 февруари, 18.30, зала 306 4

5 Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване Ръководител: доц. Иван Брешков 1. Търсене и предлагане на логистични услуги, доц. д-р Ив.Брешков,20 февруари,18.00, зала Технически елементи на логистичната система, доц.л.кунчев, 05 февруари, 18.00, каб. 9220, ТУ-София 3. Технологии в транспорта и логистиката, доц.св.стоилова, 04 февруари, 18.00, каб.9117 А- ТУ София 4. Икономика на транспорта и логистиката, доц. д-р Иван Брешков, 20 февруари,18.00, зала Прогнозиране и планиране на логистичните услуги, доц. д-р Т. Петков, 01 февруари, 18.00, зала Ресурси, оценка и избор на доставчици, доц. д-р Иван Брешков12 февруари,18.00, зала Маркетинг на транспорта, доц. д-р Иван Брешков12 февруари,18.00, зала Цени и ценообразуване в транспорта, доц. д-р Иван Брешков12 февруари,18.00, зала 416 Икономика и управление на образованието, науката и иновациите Ръководител: доц. д-р Албена Вуцова 1. Икономика на образованието - гл.ас.д-р Емил Митов, 31 януари, 18.00, зала Икономика на науката - доц. д-р Албена Вуцова, 26 януари, 10.00, зала Стратегическо управление на човешките ресурси - доц. д-р Ал. Николов, 23 февруари, 09.00, каб Публични финанси и управление на сектор Образование и наука - доц. д-р Алб. Вуцова, 24 януари, 17.00, зала 201 Управление и финансиране на образователни и научни проекти - доц. д-р Албена Вуцова, 23 януари, 17.00, зала 201 Икономика и управление на аграрния сектор Ръководител : проф. Антоанета Симова 1.Структура и функциониране на системата за производство, разпределение и потребление на аграрни блага. Аграрни клъстъри, проф. д.ик.н Желю Владимиров, 31 януари, 10.30, каб Пазари и цени на аграрните продукти - проф. Ант. Симова, 29 януари, 10.00, зала Създаване и управление на ферма проф. Ант. Симова, 29 януари, 10.00, зала Създаване и управление на фирма за агро-продукти, проф. Ант.Симова, 29 януари, 10.30, зала Проектен мениджмънт в аграрния сектор, доц. Ал.Николов, 16 февруари, 10.00, каб Икономика на отпадъците, проф. д.ик.н Г. Чобанов, х.ас.п.ташев,12 февруари, 18.00, зала 130 Счетоводство и контрол Ръководител: проф.д.ик.н Георги Чобанов I семестър 5

6 1. Финансово счетоводство, гл.ас.д-р Ел.Станчева, гл.ас. д-р Ил.Анкова, Писмен изпит, 16 февруари, 13.00, зала 272,Ректорат Устен изпит, 19 и 20 февруари, 09.00, зала Бюджетно счетоводство, гл.ас.д-р Ил.Анкова, 27 януари, 09.00, зала Банково счетоводство, х.ас. д-р Камелия Терзийска, 02 февруари, 09.00, зала Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия - І част, х.ас.д-р Надя Велинова Соколова, 05 февруари, 18.30, зала Компютърно счетоводство, гл.ас.д-р Емил Митов, 29 януари, 09.00, зала Управленско счетоводство (І част), гл.ас.д-р Ил.Анкова, 09 февруари, 09.00, зала Държавен финансов контрол (Одит на разходите в публичния сектор), х.ас. д-р Камелия Терзийска, 02 февруари, 11.30, зала Данъчно право, доц.д-р Евелина Димитрова, 31 януари, 19.00, зала Анализ на финансовите отчети, доц.д-р Марселен Йовоган, 03 февруари, 10.00, зала 304 Финансово право, доц.д-р Евелина Димитрова, 25 януари, 19.00, зала 520 III семестър Международни стандарти за финансово отчитане I част, гл.ас.д-р Ел.Станчева, 02 февруари, 09.00, зала 400 Международни стандарти за финансово отчитане II част, гл.ас.д-р Ел.Станчева, 09 февруари, 09.00, зала 400 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕИКОНОМИСТИ Приложна икономика Ръководител: гл.ас.д-р Роска Русинова Статистика, иконометрия и актюерство Ръководител: доц. д-р Боян Ломев Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги Ръководител: проф.дикн Георги Чобанов, х.пр. Николай Минков I семестър неикономисти 1. Микроикономика гл.ас. д-р Роска Русинова 07 февруари, 18.00, зала 300; 09 февруари, 10.00, зала 200; 2. Макроикономика гл.ас. д-р Роска Русинова 16 февруари, 10.00, зала 300; 20 февруари, 18.00, зала 200; 3. Основи на управлението и бизнес планиране и контрол, проф.ан. Бънкова, гл.ас.т.атанасов 15 февруари, 18.00, зала 300; 22 февруари, 10.00, зала Маркетинг, проф.н.кръстева, 02 февруари, 11.00, зала Гражданско право, проф.касабова, 12 февруари, 18.00, зали 300 и Информационни системи и технологии, проф. дмн Иван Иванов, 28 януари, 18.30, зала Математика, доц. Татяна Черногорова, 30 януари, 09.00, зала 200 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация Стратегическо управление - неспециалисти Бизнес администрация Развитие на човешките ресурси неспециалисти Управление на иновациите в публичния сектор неспециалисти Икономика и управление на туризма - неспециалисти Управленски информационни системи - неспециалисти I семестър неспециалисти 1.Основи на управлението (вкл. Бизнес планиране и контрол) проф.д-р Ан.Бънкова, 6

7 гл.ас. Т. Атанасов, 15 февруари, 18.00, зала 300; 22 февруари, 10.00, зала Микроикономика гл.ас. д-р Роска Русинова 07 февруари, 18.00, зала 300; 09 февруари, 10.00, зала 200; 3. Макроикономика гл.ас. д-р Роска Русинова 16 февруари, 10.00, зала 300; 20 февруари, 18.00, зала 200; 4. Маркетинг проф. Невяна Кръстева, 02 февруари, 11.00, зала Гражданско право, проф. Касабова, 12 февруари, 18.00, зали 300 и Информационни технологии и системи, проф.дмн Иван Иванов, 28 януари, 18.30, зала 300 Магистърска програма Бизнес администрация Стратегическо управление Ръководител: проф. д-р Анастасия Бънкова I семестър специалисти 1.Стратегическо управление, доц. д-р М. Христова, 22 февруари, 18.30, зала Предприемачество, проф.дсн Цв. Давидков, упр: х.ас.рая Каназирева, 26 януари, 09.30, зала 302; 30 януари, 17.30, зала Организационна теория, проф.д-р Ан. Бънкова, хон. ас. Б. Борчев, 15 февруари, 18.00, зала 300; 22 февруари, 10.00, зала Стратегически маркетинг, проф.д-р Невяна Кръстева, 02 февруари, 09.00, зала 300 III семестър неспециалисти съвпада с I семестър специалисти Магистърска програма Бизнес администрация Развитие на човешките ресурси Ръководител: проф. д.ик.н Желю Владимиров I семестър специалисти 1.Стратегическо управление на човешките ресурси-доц.ал.николов, 23 февруари, 09.00, каб Организационна промяна и развитие, проф.д.ик.н Желю Владимиров, 31 януари, 17.30, зала Учещата организация, проф. Ан.Бънкова, гл.ас. Тодор Ялъмов, 15 февруари, 18.00, зала 300; 22 февруари, 10.00, зала Управление и развитие на организационната култура,проф.дсн Цв.Давидков, ас. Ия Гурбалова, 28 януари, 18.00, зала 304 Магистърска програма Управление на иновациите в публичния сектор Ръководител: доц. д-р Александър Николов I семестър специалисти 1. Стратегическо управление на публичния сектор, доц. д-р М.Панова, 10 февруари, 09.30, зала Стратегическо управление на човешките ресурси, доц. Ал.Николов, 23 февруари, 09.00, каб Публична власт - стратегии, политики, програми и проекти, доц. Ал.Николов, 16 февруари, 10.00, каб Финансиране на иновациите и оценка на риска, доц.албена Вуцова, 29 януари, 17.00, зала Маркетинг в публичната сфера и териториален маркетинг, проф. д-р Н. Кръстева, 02 февруари, 11.00, зала Регионална икономика и проекти за регионално развитие, доц. д-р Лиляна Василева, 15 февруари, 18.00, зала Национална стратегия и държавна регионална политика, доц. Ал.Николов, арх. В.Йочколовски, 06 февруари, 10.00, зала 416 7

8 2. Механизъм на публичните решения, проф.р.георгиев, 08 февруари, 16.00, зала 130 III семестър неспециалисти съвпада с I семестър специалисти Магистърска програма Икономика и управление на публичния сектор Ръководител: доц. д-р Александър Николов III семестър неспециалисти 1.Методи на стратегическото управление на публичния сектор, доц. д-р Маргита Панова, 10 февруари, 09.30, зала Стратегическо управление на човешките ресурси, доц. Ал.Николов, 23 февруари, 09.00, каб Маркетинг в публичната сфера и териториален маркетинг, проф. д-р Невяна Кръстева, 02 февруари, 11.00, зала Делови решения и сигурност на организацията, проф. Р. Георгиев, 07 февруари, 18.00, зала Публична власт политики, стратегии и програми,доц. Ал.Николов, 16 февруари, 10.00, к Национални стратегии и държавна регионална политика, доц. Ал.Николов, В.Йочколовски, 06 февруари, 10.00, зала Административните системи на развитите страни, доц. д-р Маргита Панова, 3. Териториално планиране, оценка на общинската политика, доц. д-р Лиляна Василева, 15 февруари, 18.00, зала Регионална икономика и проекти за регионално развитие, доц. д-р Лиляна Василева, 15 февруари, 18.00, зала 130 Магистърска програма: Бизнес администрация - Икономика и управление на здравеопазването Ръководител: проф. д-р Анастасия Бънкова III семестър неспециалисти 1. Икономика и финансиране на здравеопазването, гл.ас. Т.Атанасов, 22 януари, 10.00, зала Сравнителен анализ на системите за здравеопазване, д-р С.Ангелов, 26 януари, 10.00, зала Основни знания по хуманна медицина, д-р Галя Йорданова, 30 януари, 18.00, зала Основни знания по стоматология, д-р Стоян Маринов, 08 февруари, 18.00, зала 214 Магистърска програма Икономика и управление на туризма Ръководител: доц. д-р Соня Милева I семестър специалисти 1. Икономика на международния туризъм, доц. Соня Милева, 29 януари, 18.00, зала Маркетинг в туризма и управление на дестинацията, доц. Соня Милева, 05 февруари, 18.00, зала Чужд език, х.ас.марианна Цанева, 28 януари, 18.00, зала Управление на туристическото предприятие, доц. д-р Цв.Тончев, 09 февруари, 10.00, зала Организация и управление на алтернативните видове туризъм, д-р Б. Гълъбов, 30 януари, 18.00, зала Туристическо право, доц.д-р Николай Добрев, 02 февруари, 09.00, каб Туризъм на историческото наследство, доц. Соня Милева, 29 януари, 17.00, зала 418 8

9 3. Международни икономически организации, проф.ант.симова, 29 януари, 08.30, зала 130 Магистърска програма Икономика и управление на туризма Ръководител: доц. д-р Соня Милева III семестър неспециалисти 1.Управление на туристическото предприятие, доц. д-р Цв.Тончев, 09 февруари, 10.00, зала Организация и управление на алтернативните видове туризъм, д-р Б. Гълъбов, 30 януари, 18.00, зала Маркетинг на туризма - доц. Соня Милева, 05 февруари, 18.00, зала Чужд език английски, х.пр. М.Цанева, 28 януари, 18.00, зала Икономика на международния туризъм, доц. Соня Милева, 29 януари, 18.00, зала 418 Туристическо право, доц.д-р Николай Добрев, 02 февруари, 09.00, каб.125 III семестър неспециалисти съвпада с I семестър специалисти Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство Ръководител: доц. д-р Соня Милева III семестър неспециалисти Задължителни дисциплини 1. Туризъм на историческото наследство, доц. Соня Милева, 29 януари, 17.00, зала Праисторическа и антична култура д-р Н. Теодосиев- 18 февруари, 10.00, каб.31, Ректорат 3. История на Средновековна България, гл.ас. д-р Г. Николов, 04 февруари, 14.00, каб.285, Ректорат Управленски информационни системи Ръководител: доц. д-р Красимира Швертнер I семестър специалисти 1. Управленски информационни системи - доц. д-р Кр. Швертнер / ас. Албена Антонова, 23 февруари, 13.00, зала Мултимедия и интернет приложения - доц. Красимира Швертнер, гл.ас.савка Костадинова, 16 февруари, 11.00, зала Моделиране на данни и проектиране на бази от данни с Оракъл - доц. Красимира Швертнер, 28 януари, 18.00, зала Въведение в Оракъл I част - доц. Красимира Швертнер, 29 януари, 18.00, зала Складове от данни - гл.ас. д-р Дияна Бояджиева, 08 февруари, 18.30, зала 303 Администрация на БД Оракъл I част, проект, доц. Кр.Швертнер, х.ас. М.Лесев, 30 януари, 18.00, зала 303 Непроцедурно визуално програмиране, доц. Кр.Швертнер/гл. ас.н.нетов, 23 януари, 18.00, зала 303 Приложен икономически анализ с SPSS и E-Views - гл. ас.д-р Р.Ганева, 09 февруари, 11.00, зала 306 Практикум по компютърна графика I част, доц. Кр. Швертнер, х.ас. М.Лесев, 31 януари, 18.00, зала 302 III семестър неспециалисти съвпада с I семестър специалисти от всички магистърски програми 9

10 Счетоводство, гл.ас.д-р Илияна Анкова, 10 февруари, 09.00, зала

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов 1. Приложен макроикономически анализ (част II) доц. М. Ненова, 27

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzve

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzve МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg Администриращ програмата

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1 Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател 11.06.2016 09:00 Зала 102 Икономически теории доц. д-р Христо Памукчиев 11.06.2016 10:00 Зала 101 Английски език IV част Радмила Каишева 11.06.2016 10:00 Зала 103

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА СПЕЦ. "ФИНАНСИ" 1. МАКРОИКОНОМИКА

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас.

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. 1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От 25-08-2014 до 10-09-2014 І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. Момчил Христов 2 Логика на ЕСИ (зад.) Гл.ас. Ж.Георгиев

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ 62-48-30 fsg_haskovo@mail.bg; www.fsghs.org УЧЕБНИЦИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА За паралелки при г-жа А. Декидис ПРЕДМЕТ

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019 30.1.2019

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Професионална гимназия по "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова а, следобед Музика Предприемачество Седмично разписание за първи срок на учебната 0/09 година *Час за спортни

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

Учебници_2019_2020.xls

Учебници_2019_2020.xls ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА VIII клас Български език Просвета Азбуки М. Васева 2017 Литература Булвест 2000

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ИНВЕСТИЦИОННА

Подробно

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Социалнополитическа философия доц. д-р Мария Стойчева каб. 401, 2 блок Немски, 2-ри

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ За информация тел. (02) факс: е-mail: СПЕЦИАЛНОСТ СТОПАНСКО

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ За информация тел. (02) факс: е-mail:   СПЕЦИАЛНОСТ СТОПАНСКО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ За информация тел. (02) 873 83 10 факс: 873 99 41 е-mail: info@feb.uni-sofia.bg http://www.uni-sofia.bg/feba СПЕЦИАЛНОСТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Уважаеми кандидат студенти, Справочникът

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Национална олимпиада по математика 2014

Национална олимпиада по  математика 2014 Протокол за лауреатите на LXIII Национална олимпиада по математика 17. 18.05. 2014 г., гр. София оценка 1 Йордан Димитров Йорданов Варна МГ "Д-р П. Берон" 34 6.00 2 Станислав Георгиев Чобанов Варна МГ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно