РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Рецензент: Проф. Лъчезар Димитров, доктор В Д.В. бр. 36 / г./ е обявен конкурса за заемане на академичната длъжност Професор. В него участва само един кандидат - Доц. Росен Костадинов Алексиев, доктор. Доц. Росен Алексиев е роден на г. в град Шумен. През периода година е студент във ВИФ Г. Димитров - София и завършва с квалификация треньор по гимнастика. След това от г. е треньор и методист-по спортна гимнастика в ДФС П. Волов гр. Шумен. След конкурс през г. е назначен за асистент във Висшия педагогически институт в гр. Шумен. След това последователно от година е старши асистент и ръководител Катедра ТМФВ и спорт в ШУ Епископ К. Преславски, г. е повишен в главен асистент. Заш;итава успешно докторска дисертация 2003 г. - на тема Специализирана подготовка на деца от предучилищна и начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации и притежава ОНС Доктор. През 2006г. ВАК му присъжда научното звание Доцент по конкурс за ШУ Епископ К. Преславски. В този период и до сега е зам. Декан по НИХТД, качество 1

2 на обучението и управление на проекти чрез държавно финансиране за НИР и художествено-творческа дейност на Ш У Епископ К. Преславски. Води широк спектър лекционни курсове, семинарни и практически занимания, факултативни и избираеми дисциплини. Доц. Р. Алексиев има участие в четири проекта като ръководител, гл. координатор, функционален експерт и академичен наставник. Освен това е научен ръководител на едни докторант и десет дипломанти в бакалавърска и магистърска степен. Рецензирал е шест книги и е редактирал три книги. Научиата продукция, с която доц. Р. Алексиев участва в конкурса за Професор'^ включва общо 36 труда, както следва : 1 монография; 5 книги и учебни пособия; 30 статии в научни списания и сборници и доклади в сборници от научни конференции. От така представените публикации доц. Р. Алексиев в 25 е единствен автор и са негово лично дело. Неговата научна продукция отговаря на изискванията и е в широк спектър. Използваните научни подходи и методи са надеждни и обективни и показват една целенасочена научноизследователска и приложна дейност. С висока стойност е представения монографичен труд Исторически аспекти на физическата култура с обем от 115 страници. Анализират се историческите основи на физическото възпитание и спорта, неговите социално-културните характеристики и на закономерностите и характеристиките на физическото възпитание и спорта в Р. България на базата на историческите факти. Монографията е с висока научна стойност и е написана на много добър академичен език. От представените книги с висока практическа стойност определяме Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина с обем от 197 стр. Може да твърдим, че този труд е настолна книга за работещите педагози в детските градини, както и за сту

3 дентите и преподавателите от специализираните факултети във ВУЗ. Направен е диференциран анализ на общите теоретични постулати във физическото възпитание и спорта, целенасочено за обучението в двигателни дейности с децата в детските градини, за повишаване на двигателната им активност. В съдържанието се включват и широк набор от подвижни и щафетни игри, сценарии за спортни празници и тържества, гимнастически, лекоатлетически и спортни игри за три възрастови групи. От раздел Книги следва да отбележим и За правилата на движението и детската безопасност в обем от 120 стр. в съавторство с Анна Георгиева. Темата е твърде актуална за България, предвид многобройните пътно-транспортни произшествия с участието на деца, често завършващи с фатален край. Основната идея за подготовката на този труд е свързана с обучението и формирането на умения децата да взимат правилни решения за оценка на риска на уличното платно. Предлагат се широк набор от игри, ситуации, гатанки и сценарии за децата в трите възрастови групи от детските градини. Голяма част от останалите публикации са свързани с изследвания относно развитие на психо- физическите възможности на учениците и готовността им за оцеляване в бедствени ситуации. (ILri;in.l.l;in.l.2.1;in.3.1;in.3.3;IIL 3.6;IV.4.1.1;IV.4.1.3; IV.4.1.4;IV.4.1.8; IV.4.2.6) общо единадесет статии и участия в научни конференции по тази особено актуална тематика. В останалата част от публикациите е изследван широк спектър от проблеми в следните насоки: ^ Влияние на екологичното възпитание за подобряване на психо- физическото развитие и здравословното състояние на учениците; Възможности на средствата за повишаване на двигателната активност на децата от предучилищна възраст; Взаимовръзка между психомоторната активност и физическата дееспособност на учениците от гимназиалната степен на обучение; 3

4 Готовност на студентите от ШУ Епископ К. Преславски за действия в опасни ситуации; За ролята на музикалните игри за повишаване на двигателната активност на децата; ^ Баскетболната игра като средство за контрол и оценка физическите, техническите и психически възможности при момчета и момичета и др. (III.2.1;IIL2.2;IIL2.3;IIL2.4;IIL3.2;IIL3.4;IIL3.5;IV.4.1.2;IV.4.1.6;IV.4.1.7; IV ;IV.4.2.1;IV.4.2.2;IV.4.2.3;IV общо 15 труда) Общия преглед на научната продукция на доц. Р. Алексиев показва неговата компетентност, която е насочена към широк кръг проблеми на физическото възпитания и спорта и перспективите за развитие в бъдещето. Има и 14 цитирания на негови разработки от други автори. Основните научни приноси от научната му дейност биха могли да се систематизират както следва: 1. Извършен е обективен исторически анализ на развитието на физическото възпитание и спорта, на неговите социално-културни характеристики закономерности в световен мащаб и у нас. 2. Разработените материали за физическо възпитание и спорт са в широк диапазон от предучилищна до студентска възраст,даващи рационален тласък за оптимизиране на средствата и методите за повишаване качеството на цялостния педагогически процес. 3. Проведени са широко мащабни изследвания, анализи и препоръки за развитие на психо-физическите възможности на деца, ученици и студенти за оцеляване в опасни и бедствени ситуации. 4. Проучено и анализирано е състоянието на обучението по физическо възпитание и спорт при подрастващи със специални педагогически потребности и се предлагат уникални модели за подобряване на психофизическото състояние, за стимулиране на речевата активност и проблема с наднорменото тегло.

5 5. Изследвания за ролята на баскетболната игра за развитие и усъвършенстване на психо-физическите качества и техническите умения и навици при момичета и момчета /9-12iciac/. Всички /Зббр./ представени в конкурса за Професор публикации, доц. Р. Алексиев е подготвил след като му е било присъдено научното звание - Доцент. Цялостната публицистична дейност на кандидата издига нивото на научно-методическите и практически дейности в областта на физическото възпитание и спорта. Всички изисквания по ЗРАСРБ и допълнителни нормативни изисквания по конкурса са спазени. С доц. Р. Алексиев нямаме общи публикации. ЗАКЛЮЧЕНИЕ На основание на направените анализи и оценки, на посочените научно-приложни приноси за практиката, на личностните и професионални положителни качества като преподавател и изследовател, с пълна убеденост предлагаме на Уважаемото Научно жури да присъди академичната длъжност Професор за нуждите на ШУ Епископ К. Преславски на доц. росен Костадинов Алексиев в в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт). проф. Лъчезар Димитров,доктор Ръководител Катедра Футбол и тенис НСА Васил Левски

РЕЦЕНЗИЯ ОТ проф. дпн Веселин Желязков Маргаритов ПУ Паисий Хилендарски във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност Професор в п

РЕЦЕНЗИЯ ОТ проф. дпн Веселин Желязков Маргаритов ПУ Паисий Хилендарски във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност Професор в п РЕЦЕНЗИЯ ОТ проф. дпн Веселин Желязков Маргаритов ПУ Паисий Хилендарски във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранното детство/ обявен от СУ Св.Кл.Охридски с единствен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: Методика за обучение по баскетбол 3 х 3 във висшите училища за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 1.3. Педагогика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно