Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр"

Препис

1

2 Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, включително в териториалните звена на главните дирекции, се уреждат: 1. приемането и регистриране на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация; 2. разглеждането на заявления за достъп до обществена информация; 3. изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация. (2) При предоставянето на достъп до обществена информация се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Чл. 2. Дейността по приемането, регистрирането и предоставянето на достъп до обществена се координира и контролира от главния секретар на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Раздел II Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Чл. 3. (1) Достъп до обществена информация се предоставя от ДАМТН въз основа на писмено заявление по образец съгласно (Ф--01) или устно запитване. (2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условие, че: 1. заявлението е изпратено на 2. електронното съобщение и заявлението са подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис; 3. заявлението съдържа: а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; б) описание на исканата информация; в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; г) адрес за кореспонденция със заявителя. (3) Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление. Чл. 4. (1) ДАМТН предоставя достъп до обществена информация в следните форми: 1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; 2. устна справка; 3. копия на материален носител; 4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. (2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал.1. (3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал.1, т.4, се определят и техническите параметри за запис на информацията. (4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

3 ДАМТН Страница 3 от 9 Чл. 5. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен. (2) Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на платежен документ за платени разходи, определени със Заповед ЗМФ-1472/2011 г. на министъра на финансите (обн., ДВ, бр.98 от 2011 г.): 1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.; 2. CD - 1 брой - 0,50 лв.; 3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.; 4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.; 5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.; 6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.; 7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.; 8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.; 9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв. Стойностите по т. 1-9 не включват ДДС. (3) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на ДАМТН след получаване на решението за достъп до обществена информация. (4) Директорът на дирекция Финансово-административна, при настъпили изменения на определените от министъра на финансите нормативи, предлага на председателя актуализиране на дължимите разходи по ал. 2. Раздел III Приемане, регистриране и разпределяне на заявления за достъп до обществена информация Чл. 6. Писмените заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството (ЦУИГ) на ДАМТН, където образецът на заявление се предоставя на хартиен носител. Същият се публикува и на официалната електронна страница на ДАМТН - Чл. 7. (1) Писмените заявления се регистрират в деня на получаването им чрез електронната деловодна система. (2) За приемането на устни запитвания се съставя протокол по образец (Ф-ВП- ДАМТН ). Подписваният от заявителя и от служител в деловодството (ЦУИГ) протокол се регистрира по реда на ал. 1. Чл. 8. (1) При регистрацията на заявленията за достъп до обществена информация, се поставя регистрационен индекс, утвърден от председателя с Номенклатурата на регистрационните индекси в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. (2) (отм. Заповед А-123/ г.) (3) Всички допълнително постъпили или създадени по повод на вече регистрирано заявление документи носят регистрационния номер на заявлението и датата на постъпването им. Чл. 9. (1) В деня на регистриране, деловодството (ЦУИГ) предава заявлението на главния секретар за резолюция до дирекцията, от чиято компетентност е исканата информация. (2) Получените писмени заявления се оставят без разглеждане когато не съдържат: 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 2. описание на исканата информация; 3. адрес за кореспонденция със заявителя.

4 ДАМТН Страница 4 от 9 Раздел IV Разглеждане на заявленията и изготвяне на решения за достъп до обществена информация Чл. 10. (1) В срок не по-късно от 3 дни от датата на регистриране на заявлението, определените с резолюция на съответния директор/главен директор служители от дирекцията по чл. 9, ал.1 подготвят формата посочена в заявлението, исканата информация и я предоставят на началника на отдел Правни дейности и обществени поръчки (ПДОП), при дирекция Финансово-административна. (2) В случай, че дирекцията на която е разпределено заявлението, не разполага с исканата информация или са възникнали съмнения за наличие на основание за постановяване на отказ за предоставяне на исканата информация, в срока по ал.1 директорът на дирекцията предоставя на началника на отдел ПДОП мотивирано становище по разглежданото заявление. (3) В 7 дневен срок от получаването на информацията по ал.1 или становището по ал.2 служител, определен от началника на отдел ПДОП, изготвя проект на решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, който след съгласуване от главния секретар се предоставя за подпис на председателя на ДАМТН. Чл. 11. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок, от датата на регистрирането им. (2) В срока по ал. 1 председателят на ДАМТН взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, въз основа на предложение, направено по реда на чл. 10 от правилата. Чл. 12. (1) В случаите, когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за уточняване на предмета на исканата информация с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. (2) Срокът по чл. 11, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. (3) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в 30 дневен срок от получаване на писмото по ал. 1, заявлението се оставя без разглеждане. Чл. 13. (1) Срокът по чл. 11, ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. (2) За удължаването на срока по ал. 1 и за причините, които налагат удължаването заявителя се уведомява писмено. Чл. 14. (1) Срокът по чл. 11, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й. (2) В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението се изисква изричното писмено съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация. (3) Когато не е получено съгласие в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. (4) В решението по чл. 11, ал. 2 се спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. (5). Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация.

5 ДАМТН Страница 5 от 9 Чл. 15. Когато ДАМТН не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14- дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено - по пощата с обратна разписка. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. Чл. 16. Когато ДАМТН не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление, заявителят се уведомява писмено. Чл. 17. Директорите на дирекциите, до които е резолирано заявлението за достъп до обществена информация, подписват кореспонденцията в хода на процедурата по предоставяне на обществена информация, включително и тази по чл от настоящите правила. Чл. 18. (1) В решението по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват: 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, като той не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението; 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация. (2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация. (3) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. Чл. 19. Решението за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация се връчва на заявителя в деловодството срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Чл. 20. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. (2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител, предоставил информацията. Чл. 21. Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл. 27 от ЗДОИ, по един от следните начини: 1. лично - в сградата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за което се съставя протокол по образец (Ф--03), подписан от заявителя и от служител от деловодството. 2. по пощата - с писмо с обратна разписка, когато заявителят писмено е пожелал информацията да му бъде изпратена по пощата, и има приложен документ за платените разходи, определени с решението за предоставяне. Чл. 22 Информация намираща се в териториално звено на главна дирекция се предоставя по реда на тези правила, като протокола по чл. 21, т. 1 се подписва от служителя, който я предоставя. Чл. 23. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 18, ал. 1, т. 2 от настоящите правила срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

6 ДАМТН Страница 6 от 9 Раздел V Досие за достъп до обществена информация и отчетност Чл. 24. По всяко постъпило заявление съответната дирекция или главна дирекция, съставя досие, което съдържа заявлението, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и документ по чл. 5, ал. 2 от правилата. Чл. 25. Досиетата по чл. 24 се съхраняват в дирекциите/главните дирекции и се предават за архивиране съгласно действащите в ДАМТН правила. Чл. 26. (1) Главните директори/директорите на дирекции включват в тримесечните отчети за дейността на дирекциите информация за постъпилите заявления, издадените решения, отказите за достъп до обществена информация, както и причините за отказите. (2) Главният секретар изготвя и предоставя в отдел ИТ за публикуване в секция достъп до обществена информация на интернет страницата на агенцията годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. (3) Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. Заключителни разпоредби 1. Тези правила се издават на основание чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, във връзка с чл. 21 от Закона за достъп до обществена информация. 2. Правилата влизат в сила от деня на утвърждаването им от председателя на ДАМТН.

7 ДАМТН Страница 7 от 9 Ф--01 Приложение 1 към чл. 3, ал.1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ от... (трите имена или наименованието и седалището на заявителя) адрес: телефон за връзка:... УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация... (описание на исканата информация) Желая да получа исканата информация в следната форма: 1. Преглед на информацията - оригинал или копие; 2. Устна справка; 3. Копия на хартиен носител (разпечатване, ксерокопие ); 4. Копия на технически носител - (дискета, CD, по факс, електронна поща). (моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма) Дата. Подпис

8 ДАМТН Страница 8 от 9 Ф-ВП-ДАМТН Приложение 2 към чл. 7, ал. 2 ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Днес,.. (дата; имена на служителя) (длъжност, дирекция, отдел) прие от г-н/г-жа. (трите имена или наименованието и седалището на заявителя) (адрес за кореспонденция, телефон, ел. поща) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Описание на исканата информация... Желая да получа исканата информация в следната форма: (моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма) 1. Преглед на информацията - оригинал или копие; 2. Устна справка; 3. Копие на хартиен носител; 4. Копия на технически носител (дискета, СБ, факс, електронна поща) 5. Комбинация от форми НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ СЕ СЪСТАВИ В ДВА ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА - ПО ЕДИН ЗА ДАМТН И ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ.

9 ДАМТН Страница 9 от 9 Служител: Ф--03 Приложение 3 към чл. 21, т. 1 ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ На по заявление с вх.. Днес,, се състави настоящият протокол на основание чл. 35 ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация и чл. 21, т. 1 от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от ДАМТН с който се удостоверява изпълнението на Решение. за предоставянето на достъп. След като се установи, че сумата, посочена в т от решението за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване, е заплатена с платежен документ на заявителя (трите имена, съответно наименованието и седалището на юридическото лице и трите имена на неговия представител) адрес за кореспонденция беше предоставен/а (посочва се информацията и формата за предоставянето й) Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за органа и за заявителя Предал: Получател: Име и длъжност на служителя Пълномощник: пълномощно.. от вписан под.... в регистъра на НК.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно