Мини фурна 20 l

Размер: px
Започни от страница:

Download "Мини фурна 20 l"

Препис

1 Мини фурна 20 l

2 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството. Ние не носим отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите и указанията. Съдържание Технически данни 2 Инструкции за безопасност 3 Описание на продукта 6 Работа с устройството 7 Чистене 12 Информация при изхвърляне Декларация за съобразност 13 Технически данни Номер на продукт Захранване V~ 50/60 Hz Мощност 1500 W 2

3 Инструкции за безопасност Спазвайте основните предпазни мерки за безопасност, включително: Прочетете всички инструкции. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжки или ръкохватки. За да избегнете риска от токов удар, не потапяйте кабела, щепселите или уреда за готвене във вода или друга течност. Необходимо е внимателно наблюдение, когато използвате уреди със или близо до деца. Уредът не е предназначен за употреба от малки деца или хора с увреждания без надзор. Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете уреда да се охлади, преди да го почистите. Не използвайте никакви продукти с повреден кабел или щепсел или ако има неизправност, ако продуктът е бил изпуснат или повреден. Върнете уреда в найблизкия оторизиран сервизен център за тестване, ремонт, електрическо или механично регулиране. Използването на приспособления, които не се препоръчват или не се продават от производителя на уреда, може да причини повреда или опасност за вашето здраве. Не използвайте уреда навън. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или да докосва горещи повърхности. Не поставяйте на газова или електрическа горелка близо до фурната. Бъдете изключително внимателни, когато премествате уреда с горещо масло или други горещи вещества. За да изключите захранващия източник, изключете захранващия кабел от стенния контакт. Не използвайте за цели, различни от предвидените. Ако външния кабел или захранващ кабел са повредени, и двата трябва да бъдат подменени от производителя или от неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са под надзора или са инструктирани да използват уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Този уред не е проектиран да работи с външен таймер или отделно дистанционно управление. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Никакви части на уреда не могат да бъдат ремонтирани от потребителя. Свържете се с квалифициран сервизен персонал. Къс захранващ кабел - за да намалите риска от заплитане или залепване, какъвто е случаят с дългите кабели. Може да се използва удължителен кабел, но електрическата енергия трябва да бъде поне толкова висока, колкото електрическата мощност на уреда. Удължителният кабел не трябва да виси над ръба на масата и други подобни повърхности. 3

4 Безопасност при използване на уреда Винаги използвайте вилица или ръкохватка, за да поставите или извадите храна от фурната. Докосването до гореща повърхност може да причини тежки изгаряния. Когато уредът е горещ, не полагайте вода на стъкления прозорец. Това може да доведе до счупване на стъклото. Винаги изваждайте щепсела, когато изключвате захранващия кабел. Никога не дърпайте кабела. Това може да повреди жиците вътре в кабела. Не поставяйте устройството близо до газова горелка или друг източник на висока температура и не насочвайте електрическия вентилатор към него. По време на работа. Това може да предотврати правилното регулиране на температурата. Не мокрете захранващия кабел и не работете с уреда, когато ръцете ви са мокри. изключвайте кабела след всяко използване или всеки път, когато оставите уреда без надзор. Повреда на уреда, когато щепселът е в контакта, може да причини пожар. 4

5 Ако фурната е поставена твърде близо до стената, стената може да бъде изгорена или обезцветена. Уверете се, че завесата и т.н. не са в контакт с устройството. Не поставяйте никакви предмети между дъното на уреда и повърхността, върху която той стои. Такива поставени предмети могат да бъдат изгорени. Не поставяйте нищо върху фурната по време на работа, тъй като това може да причини деформация, напукване и др. Всяка опакована или консервирана храна не може да се загрява директно, защото бутилката или кутията може да бъде унищожена и да причини телесна повреда. Бъдете внимателни! Не докосвайте устройството по време на употреба или веднага след употреба. Металните части и стъклото са изключително горещи по време на работа. Внимавайте да не докосвате горещи части на вратата при отваряне и затваряне. Проверете кабелната връзка към контакта. Поставете щепсела напълно в гнездото. Ако не, то може да стане горещо и да причини пожар. Не използвайте захранващия контакт за осветление. Никога не свързвайте няколко щепсела към един и същи контакт. 5

6 Описание на продукта 1 Нагревател 2 Стъкло 3 Отвори 4 Скоби 5 Дръжка на вратата 6 Тялото на уреда 7 Термостат 8 Индикаторна светлина 9 Превключвател 10 Бутон за таймер 11 Крачета на уреда 12 Метална мрежа 13 Дръжка от ламарина 14 Тава 15 Дръжка на скара 16 Игла за барбекю 6

7 Преди първа употреба на уреда: Загрейте празната фурна Работа с уреда 1. Поставете тавата и телена мрежа. 2. Поставете превключвателя за отопление в положение "UPPER & LOWER", поставете регулатора на температурата на "230m C" и оставете фурната да работи празна за около 10 минути. Забележка: При първа употреба може да възникне дим и миризма, а не неизправност. Регулиране на температурата Задайте температурата според съдовете, които ще използвате Превключвател за загряване Изберете "UPPER", "LOWER" или "UPPER & LOWER" според съдовете, които ще използвате. Можете да следите работата на отоплението, като наблюдавате предната светлина. 1. Задайте стрелката на бутона на таймера на номер, който показва времето за готвене (минути), в зависимост от ястието, което приготвяте. 2. Завъртете таймера по посока на часовниковата стрелка, за да настроите таймера. Фурната се изключва автоматично след изтичане на времето и звъненето на звънеца. За да настроите таймера за по-малко от 5 минути, завъртете го за повече от 6 минути. и след това обратно към избраното време. 3. По време на печенето можете ръчно да изключите фурната, като преместите таймера обратно на часовниковата стрелка до позицията "0FF". Забележка: Ако вътрешността на фурната е замърсена, печенето може да отнеме малко повече време от обикновено. 7

8 Използване на различни компоненти Тава и телена мрежа (скара) Компонент Продукти (пример) Използване на вилицата за захващане Печени пилешки крилца Хамбургер, Пържола, Гритен, пай, почти всички останали храни. Печени картофи, суха храна. За храна, която ще капе, напр. риба и др. Бъдете внимателни при премахването на пудинг и други горещи течности. 8

9 Функция Грил При печене на грил използвайте иглите прикрепете иглите за грил ляво дясно При грил също така се пече и храната Иглите за барбекю поддържат храна до 3 килограма. Прикрепете иглите Отстранете иглите Дръжка Поставете иглите в отвора и след това ги поставете в държача. извадете иглите от държача и след това ги извадете от отвора. ВНИМАНИЕ: Внимавайте за горещо капещо олио! Винаги използвайте дръжката, за да отстраните иглите. 9

10 Функция за поток на горещ въздух Оборудван със специална функция за поток на горещ въздух - това е мощен поток, който прави затоплянето по-ефективно. Контрол на функциите 1. Задайте "контрол на температурата", като го завъртите по посока на часовниковата стрелка и изберете подходящата температура според храната, която ще приготвите. 2. Задайте "Таймер" на числото, което показва времето за готвене (минути). Фурната вече е включена. Внимание: опасност от изгаряне. По време на печене не отваряйте стъклената врата! 10

11 Горно и долно нагряване + функция за горещ въздух Горно нагряване + функция за горещ въздух Горно и долно нагряване Функция горно нагряване + грил Горно и долно нагряване + Функция грил и Функция за горещ въздух Таблица с време на печене Вид храна Брой или дебелина Температура ( C) Време (min.) Сандвич 2-3 бройки Тост 2-4 бройки Хамбургер 2-3 бройки v / Шунка 2 cм Салам 3-4 бройки Кекс / Пържола 1-2 cм Пилешко месо Половин пиле

12 Чистене Изключете щепсела и оставете уреда да изстине преди почистване. При почистване измийте вътрешната и външната повърхност, тавата, решетката и иглата с мек памук (или гъба) с неутрален препарат. След това измийте с чиста вода. Не използвайте твърда четка или друг твърд почистващ препарат, за да не надраскате вътрешната повърхност на фурната или повърхността на тавата, грила и скарата. Не използвайте токсични и абразивни почистващи препарати като бензин, полиращ прах, разтворител. 12

13 Информация при изхвърляне Съгласно Европейската директива за отпадъците 2012/19 / ЕС, този символ на продукта или на неговата опаковка означава, че продуктът не е домашен отпадък. Директивата трябва да предаде устройството на подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като гарантирате правилното изхвърляне на продукта, ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат резултат от неправилно изхвърляне на продукта. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти или с битовите отпадъци и услуги по обезвреждане. Декларация за съобразност Производител: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin, Deutschland Този продукт е в съобразност със следните Европейски директиви: 2011/65/EU (RoHS) 2014/30/EU (EMV) 2014/35/EU (LVD) 13

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Дехидратор 10028629 10028630 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на това устройство. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте указанията при инсталация и използване на устройството,

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Graphic1

Graphic1 Ръководство за работа МИНИПЕЧКА SNAIGE МОДЕЛИ SN-2802 SN-3602 Благодарим ви, че избрахте този уред, за който ние сме сигурни, че ще задоволи вашите очаквания. Преди да използвате фурната, прочетете изцяло

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

INSTALLATION AND USERђS MANUAL

INSTALLATION AND USERђS MANUAL БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 31 РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖ (ВЪНШНА ВЕНТИЛАЦИЯ) МОНТАЖ (ВЪТРЕШНА ВЕНТИЛАЦИЯ) ОПИСАНИЕ

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Моля първо прочетете тази инструкция за експлоатация Желаем да се възползвате от пълните възможности на нашия продукт, произведен и преминал през стриктен контрол в модерен завод.

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

SBG 5000BK BG Контактна скара Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK BG Контактна скара Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK BG Контактна скара - 1 - BG Контактна скара Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно