5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ"

Препис

1 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища Н336 Може да причини сънливост или световъртеж H411 Токсичен за водната среда с дълготраен ефект ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Препоръки за безопасност: P261 Избягвайте вдишване на аерозоли Р270 Да не се яде, пие или пуши, докато се ползва този продукт Р271 Да се използва само на открито или в добре вентилирани помещения Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно потърсете Център против отравяния или лекар/физик Р331 Да НЕ се предизвиква повръщане P391 Съберете при разливане Сигнална дума: Опасно P501 Изхвърляйте съдържанието/опаковката на лицензирано за това място, в съответствие с националните разпоредби. EUH фрази: EUH208 Съдържа Клетодим. Може да предизвика алергична реакция EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата SP1 Да не се замърсява водата с продукта или опаковката му (Да не се чистят уредите за третиране близо до повърхностни води/да се избягва замърсяване през канализацията на стопански дворове и пътища). SPe3 За да се предпазят водните организми, спазвайте нетретирана буферна зона от 5 м от повърхностни води и съседни култури. 1BG /B17 GHS08 ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция (Arysta LifeScience SAS, Route d Artix - BP 80, Noguères, France) с представителство за страната: Ариста ЛайфСайънс България ЕООД, 1124 София, ж.к. Явоpов бл. 2 aп. 5, тел. (02) РЕЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА С: Разрешение 0348-ПРЗ-3/ г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед РД 12-20/ г. на Министъра на земеделието и горите, Заповед РД / г. и Заповед РД / г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Клетодим г/л ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: (IUPAC): (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2- (ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: Циклохександиони. ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита. Да не се съхранява при температура температура над 35 С и по-ниска от 5 С. СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение най-малко 3 години. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.

2 ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! ФУНКЦИЯ И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Шадоу е селективен противожитен хербицид - меристемен инхибитор. Унищожава както надземната, така и подземната част на чувствителните едногодишни и многогодишни плевели. След напръскване на житните плевели се абсорбира бързо чрез листната маса и се придвижва в зоните на нарастване, като спира растежа до 7 дни. Преди да загинат, листата променят цвета си от оранжево до червен с лилави ивици. До 15 дни напълно унищожава житните плевели. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА: ШАДОУ е одобрен в Р България за следните употреби: Култура Слънчоглед Захарно цвекло Фасул Картофи Срещу житни плевели по време на вегетация Едногодишни Многогодишни в т.ч. балур от коренища Фаза от развитието на плевелите 3-5 лист на плевелите см височина Доза мл/дка Карантинен срок (дни) 100 ПРИЛОЖЕНИЕ: ШАДОУ притежава отлична селективност спрямо редица широколистни култури. Ефикасен е срещу едногодишни и многогодишни житни плевели като балур, троскот, пирей, кокоше просо, кръвно просо, кощрява, див овес, лисича опашка, метличина, овсига, самосевки от житни култури както и други проблемни житни плевели. Третирането трябва да се извърши преди културата да е покрила плевелите. Един час след третиране с хербицида падналият дъжд не намалява неговата ефективност. Да се прилага при подходяща почвена и атмосферна влажност, които са налице няколко дни след дъжд или 5 до 7 дни след поливане. Едногодишните житни плевели да са във фаза 3-5 лист, а балурът да е с височина см и активен растеж. ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете наполовина резервоара с чиста вода. Разбърквайки, прибавете необходимото количество от продукта. Допълнете резервоара с остатъка от необходимото количество вода. СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата ШАДОУ не трябва да се смесва с торове и някои противошироколистни вегетационни хербициди, съдържащи активни вещества бентазон, имазаквин, бифенокс и др. Въпреки това преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията. Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти. ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ: ШАДОУ няма почвено действие, поради което няма ограничения за следващата култура. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Да не се третира при температури по-ниски от 12 С и по-високи от 25 С. Поради очаквано намаляване на противожитния ефект, не третирайте с противошироколистни хербициди на следващия ден след употребата на хербицида. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: НЕПРОФЕСИОНАЛНА. Може да се прилага свободно от лица над 18 годишна възраст. ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Срок за връщане в третираните участъци: 6 часа Да не се допуска изпускане в околната среда, вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност. Лична безопасност: За предпочитане носете маска, покриваща цялото лице с филтър, подходящ за органични изпарения, прах или аерозол. Филтри тип А.Р. Да се носят непромокаеми ръкавици, устойчиви на органични разтворители и на химични продукти. За защита на очите, за предпочитане е да носете маска, лицев екран или защитни очила. Да се носи подподящо предпазно облекло, покриващо всички части на тялото. По време на работа да не се яде, пие или пуши. Да се спазват добри хигенни условия и чистота на работното място и тялото. След работа да се измиват ръцете обилно с вода.

3 Да не се перат работните дрехи заедно с домашното пране. Да не се работи срещу вятъра. ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: ПЪРВА ПОМОЩ: Преместете засегнатото лице от зоната на опасност в добре проветрено помещение или на чист въздух и го пазете от охлаждане. Да не се дава нищо през устата и да не се предизвиква повръщане, обадете се на центъра за лечение на отравяне или на доктор. При възможност вземете етикета или информационния лист за безопасност. В случай на вдишване: Незабавно преместете пострадалото лице на чист въздух. Обадете се на лекар незабавно. В случай на контакт с кожата: Отсранете замърсеното облекло и обилно измийте засегнатите части от тялото със сапун и вода. В случай на контакт с очите: Изплакнете веднага старателно с много вода поне минути. Клепачите трябва да се държат далеч от очната ябълка, за да се осигури добро промиване. Потърсете лекарски съвет, ако болката и червенината не отминават. В случай на поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Веднага се обадете на доктор и му покажете етикета. МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение незабавно потърсете медицинска помощ. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ Пирогов, тел. 359 (0) или 359 (0) Клиника по Токсикология. ЕКОТОКСИЧНОСТ: Токсичен за водната среда с дълготраен ефект. Да не се изхвърлят остатъчни количества от продукт или разтвор в близост или във водоизточници, водоеми и канализация. Да не се допуска попадане на продукта във водоеми и водоизточници. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ: Да се носи подходящо предпазно оборудване и да се отстранят незащитените лица. Да се отстранят източниците на горене и запалване и да се блокира притока на кислород (вентилация). Съберете замърсените продукти на засегната територия, сложете ги в затворени бидони преди да се предадат в специализиран център за изгаряне. Измийте замърсената повърхност с вода и съберете отпадните води за специално третиране. Покрийте замърсената зона с абсорбентни материали като пясък или сеполит. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Подходящи: Воден спрей, пяна, суха химична пудра. Неподходящи: Водна струя. При термично разграждане има възможност от образуване на токсични газове (серен оксид, фосфорен оксид, азотен оксид, въглероден оксид, хлориди). При персонална интервенция трябва да се носи маска и лично оборудване за дишане. Водата и средствата за гасене да се съберат и унищожат по безопасен начин. УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Третиране на значителни количества трябва да се прави от оторизирани за целта специалисти. Инсинерацията следва да се прави в оторизиран, специализиран завод. Продуктът и неговата опаковка да се унищожават с грижа и по отговорен начин. Да не се хвърля близо до езера, реки, канавки и канали. Замърсените повърхности да се измиват с вода и водата от измиване да се събере за третиране. Да се спазват местните закони. Съдържанието на опаковката да се използва изцяло по предназначение. Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ , в сила от ) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство. НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ: Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, 1510 София, България, тел: , факс:

4 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища Н336 Може да причини сънливост или световъртеж H411 Токсичен за водната среда с дълготраен ефект ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Препоръки за безопасност: P261 Избягвайте вдишване на аерозоли Р270 Да не се яде, пие или пуши, докато се ползва този продукт Р271 Да се използва само на открито или в добре вентилирани помещения Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно потърсете Център против отравяния или лекар/физик Р331 Да НЕ се предизвиква повръщане P391 Съберете при разливане Сигнална дума: Опасно P501 Изхвърляйте съдържанието/опаковката на лицензирано за това място, в съответствие с националните разпоредби. EUH фрази: EUH208 Съдържа Клетодим. Може да предизвика алергична реакция EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата SP1 Да не се замърсява водата с продукта или опаковката му (Да не се чистят уредите за третиране близо до повърхностни води/да се избягва замърсяване през канализацията на стопански дворове и пътища). SPe3 За да се предпазят водните организми, спазвайте нетретирана буферна зона от 5 м от повърхностни води и съседни култури. 1BG /B17 GHS08 ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция (Arysta LifeScience SAS, Route d Artix - BP 80, Noguères, France) с представителство за страната: Ариста ЛайфСайънс България ЕООД, 1124 София, ж.к. Явоpов бл. 2 aп. 5, тел. (02) РЕЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА С: Разрешение 0348-ПРЗ-3/ г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед РД 12-20/ г. на Министъра на земеделието и горите, Заповед РД / г. и Заповед РД / г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Клетодим г/л ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: (IUPAC): (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2- (ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: Циклохександиони. ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита. Да не се съхранява при температура температура над 35 С и по-ниска от 5 С. СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение най-малко 3 години. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.

5

Етикетът е одобрен от

Етикетът е одобрен от ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Опасно GHS05

Подробно

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Внимание GHS09

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Пулсар Плюс Pulsar

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! РЕЛДАН 40 ЕК Емулсионен концентрат (съдържа 400 г/л хло

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! РЕЛДАН 40 ЕК Емулсионен концентрат (съдържа 400 г/л хло ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! РЕЛДАН 40 ЕК Емулсионен концентрат (съдържа 400 г/л хлорпирифос-метил) Органофосфорен инсектицид за борба

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Внимание Белис Bellis

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно