Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc"

Препис

1 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 36: Правило 37 Преработка 3 Поправка 2 Допълнение 22 към серия поправки 03 Дата на влизане в сила: 7 декември 2002 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА НАЖЕЖАЕМИ ЛАМПИ ЗА УПОТРЕБА В ОДОБРЕНИ ТИПОВЕ ФАРОВЕ И СВЕТЛИНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА КЪМ ТЯХ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Add.36/Rev.3/Amend 1 Стр. 2 Съдържание, приложения Приложение 1, да се прибави в края на списъка нови листа, които да се четат:.. Листа H14 Приложение 5, заглавието да се промени, да се чете: Приложение 5 Проверка на цвета на нажежаемите лампи Текст на Правилото, Точка , да се промени, да се чете: другите характеристики на нажежаемата лампа, излъчваща бяла светлина, не представляват промяна на типа на нажежаемата лампа; Точка 2.4.2, да се промени, да се чете: Ако кандидатът желае така, същият номер на одобряването може да се определи за нажежаем лампи, излъчващи бяла светлина и за нажежаеми лампи, излъчващи селективно жълта светлина (виж точка ). Точка 3.1.5, да се промени, да се чете: Стандартна (еталонна) нажежаема лампа: нажежаема лампа, излъчваща бяла светлина или светлина с цвят на кехлибар с по-малки допуски на размерите, използвана за фотометрично изпитване на светлинни и светлинно-сигнални устройства. Стандартните лампи се определят само за едно точно обявено напрежение за всяка категория.; Точка 3.4.2, да се промени, да се чете: В случай, че нажежаемата лампа има колба с покритие, след периода на остаряване, съответстващ на т Точка3.4.6, да се промени, да се чете: да е най-малко 85 процента от точно определения светлинен поток на съответната нажежаема лампа, излъчваща бяла светлина Точки 3.6 до да се промени, да се чете следното (включително забележка под черта 5/): 3.6 Цвят Цветът на светлината, излъчвана от нажежаема лампа да е бял, освен ако не е определено нещо друго в съответния лист със справочни данни.

3 3.6.2 Колориметричните характеристики на излъчваната светлина, изразени в трихроматичните координати на ICE, трябва да лежат в следните граници: Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 3 нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина: граница към синия цвят: х 0,310 граница към жълтия цвят: х 0,500 граница към зеления цвят: y 0,150+0,640 х граница към зеления цвят: y 0,440 граница към пурпурния цвят: y 0, ,750 х граница към червения цвят: y 0,382; нажежаеми лампи, излъчващи селективно жълта светлина: граница към червения цвят: y 0, ,580 х граница към зеления цвят: y 1,290 х 0,100 граница към белия цвят: y 0,966 х (y 0,940 x и y = 0,440 за нажежаеми лампи, използвани за фаровете за движение при мъгла). граница по отношение на спектралната стойност: y 0,992 х; нажежаеми лампи, излъчващи светлина с цвят на кехлибар: граница към зеления цвят: y x 0,120 граница към червения цвят: y 0,390 граница към белия цвят: y 0,790 0,670 х Цветът на излъчената светлина се измерва по начина, определен в приложение 5. Всяка измерена стойност трябва да лежи в зоната на допустимите отклонения 5/. В случай, че нажежаемите лампи излъчват бяла светлина, измерените стойности да не се отклоняват повече от 0,020 единици в х и/или у посока от точка по избор върху линията на черното тяло (Публикация на МКФ 15.2 Колориметрия, 1986). Точка 3.8. да се промени, да се чете:.. горе, за нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина, както и за селективно жълта светлина; чл. 3 на Спогодбата, към която е приложено това Правило. 5/ За целите на съответствие с продукцията и само за кехлибариния цвят, поне 80 % отрезултатите от измерванията да лежат в границите на изискваната зона на допустимотоотклонение.

4 Add.36/Rev.3/Amend 1 Стр. 4 Точка да се промени, да се чете: Нажежаемите лампи, излъчващи селективно жълта светлина трябва да се изпитват. Това изпитване да се пропусе, ако одобряването е дадено и за същия тип нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина. Точка да се промени, да се чете: 3.10 Стандартни нажежаеми лампи За стандартните (еталонните) нажежаеми лампи са дадени допълнителни изисквания в съответните листа със справочни данни в Приложение 1. Колбите на стандартните (еталонните) нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина да не променят трихроматичните координати на МКО за светлинен източник, който има цветна температура 2856 К с повече от 0,010 единици в посоката х и/или у. За стандартни нажежаеми лампи с колби с цвят на кехлибар, промените на температурите на колбата да не оказват влияние на светлинния поток, което може да влоши фотометричните характеристики на сигналните устроиства. Цветът да е в долната част на зоната на допустимото отклонение. Приложение 1, На края прибавете новите листа със справочни данни Н14/1 до Н14/4, които да се четат:

5 Add.36/Rev.3/Amend 2 КАТЕГОРИЯ H14 Лист H14/1 Чертежите са предназначени само за илюстриране на основните размери (в mm) на нажежаемите лампи. Стр. 5 Извод за къса светлина Извод за дълга светлина Ос на Извод маса Условна оптическа ос 2/ Базиращ сектор Фиг. 1 Основен чертеж Условна оптическа равнина Условна оптическа равнина 1/ Условна оптическа ос Фиг. 2 Обвиващ контур на лампата (максимални размери) 3/ 1/ Условната оптическа равнина е равнината, определена от трите базиращи точки секторите на цокъла. 2/ Условната оптическа ос е перпендикулярна на условната оптическа равнина и преминава през центъра на цокъла с диаметър М. 3/ Стъклената колба и предната част на цокъла да не излизат извън обвиващия контур, както е показано на фиг.2. Оста на обвиващия контур съвпада с условната оптическа ос.

6 КАТЕГОРИЯ H14 Лист H14/2 Add.36/Rev.3/Amend 1 Стр. 6 Ос на колбата Условна оптическа равнина Условна оптическа ос Поглед А Условна оптическа ос Поглед В Фиг. 3 Зона без изкривявания 4/ и връх с черно покритие 5/ Условна оптическа равнина Ос на нажежаемата жичка за късата светлина Условна оптическа ос Фиг. 4 Ексцентрицитет на колбата 6/ Условна оптическа равнина Ос на нажежаемата жичка за късата светлина Поглед А Ос на нажежаемата жичка за дългата светлина Поглед В, С Фиг. 5 Отместване на нажежаемата жичка 7/ (само за стандартни нажежаеми лампи) Ос на нажежаемата жичка за дългата светлина 4/ Стъклената колба да не създава оптични изкривявания, в ъглите γ 1 и γ 2. Това изискване е валидно за цялата колба в пространството, ограничено от ъглите γ 1 и γ 2. 5/ Затъмняващото покритие да е нанесено така, че най-малко да изпълва ъгъл γ 3 и да достига наймалко до цилиндричната част на колбата. 6/ Ексцентрицитет на колбата по отношение на оста на нажежаемата жичка на късата светлина е измерен в две равнини, успоредни на условната оптическа равнина, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от базовата равнина, пресичат оста на нажежаемата жичка на късата светлина. 7/ Изместването на нажежаемите тела спрямо условната оптическа ос се измерва само в направленията А, B и С, както е показано на фиг. 1 на лист H14/1. Точките, в които се извършват измервания са точките, където проекциите на външната страна на крайните витки, най-близката и най-отдалечената от условната оптическа равнина пресичат оста на нажежаемите жички.

7 Add.36/Rev.3/Amend 2 КАТЕГОРИЯ H14 Лист H14/3 Размери в mm Нажежаеми лампи серийно производство Стандартна нажежаема лампа e 8/ 26,15 12/ ±0,1 f1 8/9/ 5,3 12/ ±0,1 f2 8/9/ 5,0 12/ ±0,1 g 0,3 min. h1 0 12/ ±0,1 h2 0 12/ ±0,15 h3 0 12/ ±0,15 h4 0 12/ ±0,15 i 2,7 - j 2,5 12/ ±0,1 γ γ γ3 43 0/-5 0/5 Цокъл P38t-33 съгласно публикация на IEC (лист ) Обявени стойности 8/ Краищата на нажежаемата жичка са определени като точките, където при посока на наблюдение А, както е показано на фиг.1 на лист Н14/1, проекцията на външния край накрайните витки пресичат оста на нажежаемата жичка. 9/ f1 е дължината на нажежаемата жичка за късата светлина, а f2 е дължината на нажежаемата жичка за дългата светлина. 10/ d1 е диаметъра на нажежаемата жичка за късата светлина, а d2 е диаметъра нанажежаемата жичка за дългата светлина. 11/ Забележки относно диаметъра на нажежаемата жичка. - Не се налагат ограничения по отношение на реалния диаметър, но целта на бъдещите разработки е d1 max = 1,6 mm и d2 max = 1,6 mm. - За един и същ производител, диаметърът на стандартната (еталонна) нажежаема лампа и на лампата серийно производство, да е еднакъв. 12/ Да се провери с шаблона box ; лист Н14/4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ V W Напрежение на изпитване V W Действителни Светлинен стойности поток 1150 ±15% 1750 ±15% Условен светлинен поток при приблизително. 12 V Стр. 7

8 Add.36/Rev.3/Amend 1 КАТЕГОРИЯ H14 Лист H14/4 Стр. 8 Изисквания за проекцията на екрана Това изпитване се извършва, за да се определи дали нажежаемата лампа отговаря на изискванията, като се проверява дали нажежаемите жички са разположени правилно спрямо условната оптическа ос и условната оптическа равнина. 26,15 mm до оптическа равнина За нажежаемата жичка за късата светлина Условна оптическа ос За нжежаемата жичка за дългата светлина Поглед А Условна оптическа ос Поглед А, С a1 a2 b1 b2 d c2 c3 i k d1 +0,5 1.6* d2 0,2 5, ,75 2,7 0,15 d1 е диаметърът на нажежаемата жичка за късите светлини, а d2 е диаметърът на нажежаемата жичка за дългите светлини Положенията на нажежаемите жички се проверяват само в направленията А,В и С, както е показано на фигура 1 на лист Н14/1. Нажежаемата жичка на късите светлини трябва да лежи изцяло в правоъгълника А, а нажежаемата жичка за дългата светлина изцяло в правоъгълник В. Краищата на нажежаемата жичка за късите светлини, както е определено в лист Н14/3, забележка 8/ трябва да лежат между линиите Z1 и Z2 и между линиите Z3 и Z4.

9 Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 9 Приложение 5, да се промени, да се чете: 1. Общи положения Приложение 5 ПРОВЕРКА НА ЦВЕТА НА НАЖЕЖАЕМИТЕ ЛАМПИ 1.1 Измервания се правят само на завършени лампи. Нажежаемите лампи с втора (външна) колба, действаща като цветен филтър ще се третират като нажежаема лампа с основната колба. 1.2 Изпитванията се правят при околна температура от 23 ± 5 С. 1.3 Изпитванията се правят при напрежение на изпитването, определено в листа със справочните данни за съответната лампа. 1.4 Нажежаемите лампи се измерват предимно в нормално работно положение. 1.5 Преди започване на изпитването, температурата на нажежаемата лампа трябва да се стабилизира, като лампата работи при напрежението на изпитване 10 min. 2 Цвят 2.1 Изпитванията на цвета т се правят с измервателна система, която определя трихроматичните координати на ICE за получения цвят с точност до ± 0, Трихроматичните координати се измерват с колориметричен приемник в зоната на конус с ъгъл при върха минимум 5 и максимум 15 спрямо центъра на нажежаемата жичка Направления на измерването ( виж фигурата по-долу) Първоначално приемникът се поставя перпендикулярно на оста на лампата и на оста на нажежаемата жичка (или равнината, в случай, че нажежаемата жичка е извита). След това приемникът се премества около нажежаемата лампа в двете посоки със стъпка от около 30, докато се покрие зоната, определена в т или При всяко положение се прави измерване. Не се прави измерване, когато централната линия на измервателното устройство съвпадне с оста на нажежаемата жичка За нажежаеми лампи, използвани във фаровете на автомобилите, измерванията трябва да се правят около нажежаемата лампа, като оста на отвора на измервателното устройство е разположена в границите на ъгъл ± 30 спрямо равнината, перпендикулярна на оста на лампата, преминаваща през центъра на нажежаемата жичка. В случаите с лампи с две нажежаеми жички, да се взема центъра на нажежаемата жичка за дългите светлини За нажежаеми лампи, използвани в сигнални устройства, измерванията се правят произволно около нажежаемата лампа, с изключение на зоната, която е указана или покрита от цокъла на нажежаемата лампа, вкючваща непосредствената зона на прехода. В случаите, когато нажежаемата лампа има две нажежаеми тела, се взема центъра на главната (голямата) нажежаема жичка.

10 Add.36/Rev.3/Amend 1 Стр. 10 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ФИГУРА ИЛЮСТРИРАЩА, ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРИЕМНИКА ПРИ КОЛОРОМЕТРИЧНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ Нажежаеми лампи за фарове Оста на приемника трябва да се премества в границите на ъгъл и около лампата Нажежаеми лампи за светлинни сигнални устройства Приемникът трябва да се премества около лампата, но отворът му да не се закрива от цокъла или прилежащи части

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од L 14/42 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет 14.3.2014 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/29 Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно