Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc"

Препис

1 Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 98: Правило 99 Преработка 1 Поправка 1 Допълнение 2 към оригиналната версия на Правилото Дата на влизане в сила: 27 февруари 2004 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ГАЗОРАЗРЯДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА, ИЗПОЛЗВАНИ В СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр.2 В Съдържанието, Списъкът с ПРИЛОЖЕНИЯ се изменя и допълва както следва: Приложение 1 Спецификации за газоразрядни източници на светлина Приложение 2 Съобщение относно В текста на Правилото, Приложение 1 (бивше) се замества с новото приложение 1 (виж следващите страници) Точка 10 от Приложение 4 се изменя и допълва както следва:... На фигурата по-долу е показан диапазонът на цветността за белия цвят и ограничен диапазон цветност за газоразрядни източници на светлина D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R и D4S. Приложение 5 (бивше) се замества с ново приложение 5 (виж последната страница).

3 Стр.3 Приложение 1 се изменя и допълва както следва: Приложение 1 СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГАЗОРАЗРЯДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА Списък на категориите газоразрядни източници на светлина и на номерата на техните спецификации: Категория на източника на светлина Номера на спецификациите D1R DxR/от 1 до 7 D1S DxS/от 1 до 6 D2R DxR/от 1 до 7 D2S DxS/от 1 до 6 D3R DxR/от 1 до 7 D3S DxS/от 1 до 6 D4R DxR/от 1 до 7 D4S DxS/от 1 до 6 Списък на спецификациите за газоразрядни източници на светлина и тяхната последователност в настоящето приложение: Номера на спецификациите DxR/от 1 до 7 DxS/от 1 до 6 Приложими за категории източници на светлина D1R, D2R, D3R и D4R D1S, D2S,D3S и D4S

4 Стр.4 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/1 Чертежите са предназначени само за посочване на основните габарити (в mm) на газоразрядния източник на светлина Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 1 Категория D1R Тип с кабели Цокъл PK32d-3 Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 2 Категория D2R Тип със съединително устройство Цокъл P32d-3 1/ Референтната равнина се определя от местоположението на повърхността на държача, на която се опират трите издатини на цокъла. 2/ Виж спецификация D R/3

5 Стр.5 3/ По отношение на референтната ос, при измерване на разстояние 27.1 mm от референтната равнина, екцентрицитетът на външната колба трябва да е по-малко от ±0,5 mm по направление В и по-малко от +1 mm/-0,5 mm по направление А.

6 Стр.6 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/2 Чертежите са предназначени само за посочване на основните габарити (в mm) на газоразрядния източник на светлина Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 3 Категория D3R Тип със стартер Цокъл PК32d-6 Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 4 Категория D4R Тип със съединително устройство Цокъл P32d-6 1/ Референтната равнина се определя от местоположението на повърхността на държача, на която се опират трите издатини на цокъла. 2/ Виж спецификация D R/3

7 Стр.7 3/ По отношение на референтната ос, при измерване на разстояние 27.1 mm от референтната равнина, екцентрицитетът на външната колба трябва да е по-малко от ±0,5 mm по направление В и по-малко от +1 mm/-0,5 mm по направление А.

8 Стр.8 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/3 Фигура 5 Определяне на референтната ос 1/ Направление на движението на цокъла Референтна ос Фигура 6 Максимален външен контур 2/ Референтна ос 1/ Референтната ос е перпендикулярна на референтната равнина и пресича пресечната точка на двете перпендикулярни линии, както е показано на фигура 5. 2/ Стъклената колба и държачите не трябва да излизат извън границите на външния контур, както е показано на фигура 6. Външният контур е концентричен с референтната ос.

9 Стр.9

10 Стр.10 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/4 Габарити Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина Местоположение на електродите Местоположение и форма на дъгата Местоположение на черните ивици Спецификация DxR/5 Спецификация DxR/6 Спецификация DxR/7 α1 1/ 45º ± 5º α2 1/ 45º минимум D1R: Цокъл PK32d-3 D2R: Цокъл P32d-3 В съответствие с публикация на IEC D3R: Цокъл PK32d-6 (спецификация ) D4R: Цокъл P32d-6 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинално напрежение на пускорегулиращото устройство D1R/D2R D3R/D4R D1R/D2R D3R/D4R V 12 2/ 12 Номинална мощност W Изпитвателно напрежение V Напрежение на лампата Мощност на лампата Светлинен поток Координати на цветността Фактическо V Допуск ± 17 ± 9 ± 8 ± 4 Фактическа W Допуск ± 3 ± 0.5 Фактически lm Допуск ± 450 ± 150 Фактически х = y = Диапазон на цветността 3/ x x y x y x Период в изключено състояние преди повторно включване в нагрято състояние s 10 10

11 Стр.11 1/ Частта от колбата, ограничена от ъглите α1 и α2, трябва да бъде светоизлъчващата част. Тази част трябва да бъде колкото е възможно повече хомогенна и не трябва да има оптически дефекти. Това изискване се отнася за цялата окръжност на колба в рамките на ъглите α1 и α2 с изключение на черните ивици. 2/ Напрежението на пускорегулиращите устройства може да бъде различно от 12 V. 3/ Виж приложение 4.

12 Стр.12 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/5 Местоположение на електродите Настоящето изпитване се провежда за определяне дали електродите са правилно разположени по отношение на референтната ос и на референтната равнина Референтна равнина Референтна ос 25 mm от референтната равнина Направление на измерването: странично и отгоре на източника на светлина Размери в mm Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина a1 d d a2 d d b b c d = диаметър на електрода; d < 0.3 за D1R и D2R; d < 0.4 за D3R и D4R. Горната част на най-близкия до референтната равнина електрод трябва да се намира в зоната, ограничена от размерите a1 и b1. Горната част на най-отдалечения от референтната равнина електрод трябва да се намира в зоната, ограничена от размерите а2 и b2.

13 Стр.13 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/6 Местоположение и форма на дъгата Настоящето изпитване се провежда за определяне на формата и заостреността на дъгата и нейното положение по отношение на референтната ос и на референтната равнина чрез измерване на нейното изкривяване и разсейване в централното напречно сечение D и чрез измерване на стойностите на интензитета на светлината в зоната А и на линиите B и С. Формата на дъгата е дадена само с илюстративна цел. Номинално положение на електродите Референтна равнина Зона А Референтна ос Линия А Линия В Направление на измерване С в съответствие със спецификацията D R/7 При измерването на относителната яркост в централната част на напречното сечение D, както е показано на фигурата по-горе, максималната стойност Lmax се намира на разстояние r от референтната ос. Точките 20% Lmax се намират на разстояние s, както е показано на чертежа по-долу. Размери в mm Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина r 0.50 ± ± 0.20 s 1.10 ± ± 0.25

14 Стр.14 Яркост (относителна) Разпределение на относителната яркост в централното напречно сечение D. Референтна ос 20% от Lmax Определяне на: кривината на дъгата r Връх разсейването на дъгата s Яркостта Lmax При измерване на стойностите на яркостта в направлението на измерване В, както е определено в спецификацията D R/7 в съответствие със схемата, дадена в приложение 5, но в кръгово поле с диаметър 0.2М mm, относителната яркост, изразена в проценти на Lmax (в напречното сечение D), трябва да бъде: Зона А 4.5 % Линия В 15 % Линия С 5.0 % Границите на зона А се определят от черното покритие, външната колба и равнина на разстояние 24.5 mm от референтната равнина.

15 Стр.15 КАТЕГОРИИ D1R, D2R, D3R и D4R Спецификация DxR/7 Местоположение на черните ивици Настоящето изпитване се прави с цел да се определи дали положението на черните ивици по отношение на референтната ос и на референтната равнина е правилно Референтна ос Референтна равнина Поглед от А При измерване на разпределението на яркостта на дъгата в централното напречно сечение, както е определено в спецификацията DxR/6, и след завъртане на източника на светлина по такъв начин, че черната ивица да закрива дъгата, стойността на измерената яркост трябва да е 0,5% от Lmax. В зоната, определена от ъглите α1 и α3, черното покритие може да бъде заместено всякакво друго покритие, което не пропуска светлина през тази зона.

16 Стр.16 Размери Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина α1 45º ± 5º α3 α4 70º минимум 65º минимум β1/24, β1/30, β2/24, β2/30 25º ± 5º f1/24, f2/24 1/ 0.15 ± ± 0.20 f1/30 1/ f1/24 mv ± / f1/24 mv ± 0.1 f2/30 1/ f2/24 mv ± / f2/24 mv ± 0.1 f1/24 mv f2/24 mv ± 0.3 максимум ± 0.2 максимум d 9 ± 1 1/ f1/.. означава, че габаритът f1 трябва да се измерва на такова разстояние от референтната равнина, което е посочено в mm след наклонената черта. 2/../24 mv означава, че тази величина е измерена на разстояние 24 mm от референтната равнина.

17 Стр.17 КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S и D4S Спецификация DxS/1 Чертежите са предназначени само за посочване на основните габарити (в mm) на газоразрядния източник на светлина Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 1 Категория D1S Тип с кабели Цокъл PK32d-2 Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 2 Категория D2S Тип със съединително устройство Цокъл P32d-2 1/ Референтната равнина се определя от местоположението на повърхността на държача, на която се опират трите издатини на цокъла. 2/ Виж спецификация D S/3

18 Стр.18 3/ По отношение на референтната ос, при измерване на разстояние 27.1 mm от референтната равнина, екцентрицитетът на външната колба трябва да бъде наймного 1 mm.

19 Стр.19 КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S и D4S Спецификация DxS/2 Чертежите са предназначени само за посочване на основните габарити (в mm) на газоразрядния източник на светлина Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 3 Категория D3S Тип със стартер Цокъл PК32d-5 Референтна равнина 1/ Референтна ос 2/ Фигура 4 Категория D4S Тип със съединително устройство Цокъл P32d-5 1/ Референтната равнина се определя от местоположението на повърхността на държача, на която се опират трите издатини на цокъла. 2/ Виж спецификация D S/3

20 Стр.20 3/ По отношение на референтната ос, при измерване на разстояние 27.1 mm от референтната равнина, екцентрицитетът на външната колба трябва да бъде наймного 1 mm.

21 Стр.21 КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S и D4S Спецификация D S/3 Фигура 5 Определяне на референтната ос 1/ Направление на движението на цокъла Референтна ос Фигура 6 Максимален външен контур 2/ Референтна ос 1/ Референтната ос е перпендикулярна на референтната равнина и пресича пресечната точка на двете перпендикулярни линии, както е показано на фигура 5. 2/ Стъклената колба и държачите не трябва да излизат извън границите на външния контур, както е показано на фигура 6. Външният контур е концентричен с референтната ос.

22 Стр.22

23 Стр.23 КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S и D4S Спецификация D S/4 Габарити Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина Местоположение на електродите Местоположение и форма на дъгата Спецификация DxS/5 Спецификация DxS/6 α1, α2 1/ 55º минимум 55º минимум D1S: Цокъл PK32d-3 D2S: Цокъл P32d-3 В съответствие с публикация на IEC D3S: Цокъл PK32d-6 (спецификация ) D4S: Цокъл P32d-6 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинално напрежение на пускорегулиращото устройство D1S/D2S D3S/D4S D1S/D2S D3S/D4S V 12 2/ 12 Номинална мощност W Изпитвателно напрежение V Напрежение на лампата Мощност на лампата Светлинен поток Координати на цветността Фактическо V Допуск ± 17 ± 9 ± 8 ± 4 Фактическа W Допуск ± 3 ± 0.5 Фактически lm Допуск ± 450 ± 150 Фактически х = y = Диапазон на цветността 3/ x x y x y x Период в изключено състояние преди повторно включване в нагрято състояние s 10 10

24 Стр.24 1/ Частта от колбата, ограничена от ъглите α1 и α2, трябва да бъде светоизлъчващата част. Тази част трябва да бъде колкото е възможно повече хомогенна и не трябва да има оптически дефекти. Това изискване се отнася за цялата окръжност на колба в рамките на ъглите α1 и α2. 2/ Напрежението на пускорегулиращите устройства може да бъде различно от 12 V. 3/ Виж приложение 4.

25 Стр.25 КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S и D4S Спецификация DxS/5 Настоящето изпитване се провежда за определяне дали електродите са имат правилно положение по отношение на референтната ос и референтната равнина Референтна равнина Референтна ос 25 mm от референтната равнина Направление на измерването: източника на светлина странично и отгоре Размери в mm Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина a1 d d a2 d d b b c d = диаметър на електрода; d < 0.3 за D1S и D2S; d < 0.4 за D3S и D4S. Горната част на най-близкия до референтната равнина електрод трябва да се намира в зоната, ограничена от размерите a1 и b1. Горната част на най-отдалечения от референтната равнина електрод трябва да се намира в зоната, ограничена от размерите а2 и b2.

26 Стр.26 КАТЕГОРИИ D1S, D2S, D3S и D4S Спецификация DxS/6 Местоположение и форма на дъгата Настоящето изпитване се провежда за определяне на формата и заостреността на дъгата и нейното положение по отношение на референтната ос и на референтната равнина чрез измерване на нейното изкривяване и разсейване в централната част на напречното сечение на разстояние 27.1 mm от референтната равнина. Формата на дъгата е дадена само с илюстративна цел. Направление на измерване: странично на източника на светлина Референтна равнина Референтна ос 27.1 от референтната равнина Номинално положение на електродите При измерването на относителната яркост в централното напречно сечение, както е показано на фигурата по-горе, максималната стойност се намира на разстояние r от референтната ос. Точката 20% от максималната стойност трябва да се намира в рамките на s. Размери в mm Източници на светлина серийно производство Стандартни източници на светлина r 0.50 ± ± 0.20 s 1.10 ± ± 0.25

27 Стр.27 Яркост (относителна) Разпределение на относителната яркост в централното напречно сечение. Референтна ос 20% от Lmax Определяне на: кривината на дъгата r разсейването на дъгата s Връх

28 Стр.28 Приложение 5 се изменя и допълва както следва: Приложение 5 ОПТИЧЕСКА СХЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЪГАТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОДИТЕ 1/ Газоразрядният източник на светлина трябва да бъде поставен както е показано: - на фигура 1 или фигура 2 на спецификацията DxR/1 или спецификацията DxS/1; - на фигура 3 или фигура 4 на спецификацията DxR/2 или спецификацията DxS/2; Оптичната система трябва да обезпечава възпроизвеждане на реално изображение А' на дъгата А с увеличение за предпочитане М = s'/s = 20 на екран. Оптичната система не трябва да разсейва светлината и трябва да е ахроматична. Във фокуса f на оптичната система диафрагма d трябва да предизвиква проекция на дъгата, която да е почти успоредна на направленията на наблюдение. За да може ъгълът на половината на дивергенцията да бъде не повече от µ = 0.5º, диаметърът на фокусната диафрагма по отношение към фокусното разстояние на оптичната система не трябва да е повече от d = 2f tan(µ). Активният диаметър на оптичната система не трябва да е повече от: D = (1 + 1/M)d + c + (b1 + b2)/2. (c, b1 и b2 са дадени в спецификацията DxS/5, съответно спецификацията DxR/5). Скала на екрана трябва да позволява извършването на измерване на местоположението на електродите. Калибрирането на устройството може да се извършва с помощта на отделен проектор, който има успореден лъч и калибровъчно устройство, сянката на което се 1/ Настоящият метод се привежда като примерен метод на измерване; за целите на настоящето изпитване може да се използва който и да е метод с еквивалентна точност на измерването.

29 Стр.29 проектира на екрана. Калибровъчното устройство показва референтната ос и равнината, успоредна на референтната равнина и на разстояние е mm от нея (е = 27.1 за D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R и D4S). В равнината на екрана се поставя приемник, който се премества във вертикално направление по линия, съответстваща на равнината на разстояние е от референтната равнина на газоразрядния източник на светлина. Приемникът трябва да има относителната спектрална чувствителност на човешкото око. Размерът на приемника не трябва да надвишава 0.2 М mm в хоризонтално направление и не трябва да надвишава М mm във вертикално направление (М = увеличението). Диапазонът на измерваното преместване трябва да бъде такъв, че да може да се проведе измерване на кривината на дъгата r и на разсейването на дъгата s.

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од L 14/42 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет 14.3.2014 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/29 Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

B6-Bojana.doc

B6-Bojana.doc КОЛОРИМЕТЪР ФОК-1 П. K. Станоев, И. Л. Стефанов, С. Шурулинков, Б. И. Ханджиева-Флориан Ein kompaktes Spektralkolorimeter für Farbmessung von Leuchtstoffdioden (LED) zum Aufbau von Farblichtwänden wurde

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

B3-Dikanarov.doc

B3-Dikanarov.doc Evaluation of discomfort Index UGR for indoor lighting installations Assoc. Prof. D-r Gueorgui Dikanarov Оценка на показателя на дискомфорт UGR във вътрешните осветителни уредби Георги Диканаров Abstract:

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно