NOHD

Размер: px
Започни от страница:

Download "NOHD"

Препис

1 П Р И С Ъ Д А 16, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : И.М.И.Г. Секретар Наталия Тодорова Прокурор Иван И. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХД 63 по описа за 2018г. П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Г. роден на ***г***,живущ ***, бълг. гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи,егн ********** ЗА ВИНОВЕН в това че на г. в град Исперих, област Разград е отнел чужди движими вещи 4 броя мъжки якета на стойност /сто и осем лева/, собственост на Г.Р.Г. и един брой рутер /интернет приемник/ марка ТР - LINK на стойност /петдесет и един лева/, собственост на С.Я.Л., всичко на обща стойност 159 /сто петдесет и девет лева/, от тяхно владение, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъпление по чл.194, ал.1 от НК поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК в.в. чл.58а, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Г.И.Г. НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. НАМАЛЯВА на осн. чл.58а, ал.3 в.в. ал.1 от НК така определеното наказание с една трета, като НАЛАГА на подсъдимия Г.И.Г. за осъщественото деяние по чл.194, ал.1 от НК НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Г. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на г. в град Исперих, област Разградска е унищожил противозаконно чужда движима вещ телевизор марка LG на стойност /четиристотин и осем лева и петдесет и две стотинки/, собственост на С.Я.Л., с което е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъпление по чл.216, ал.1 от НК поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК в.в. чл.58а, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Г.И.Г. НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. НАМАЛЯВА на осн. чл.58а, ал.3 в.в. ал.1 от НК така определеното наказание с една трета, като НАЛАГА на подсъдимия Г.И.Г. за осъщественото деяние по чл.216, ал.1 от НК НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.23, ал.1 от НК на подсъдимият Г.И.Г. ОБЩО НАКАЗАНИЕ за двете извършени деяния в размер на по-тежкото - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на осн. чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното общо наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на осн. чл.45 от ЗЗД подсъдимият Г.И.Г. да заплати на пострадалата С.Я.Л. обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на деянието по чл.194, ал.1 от НК сумата /петдесет и един лева/, ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на осн. чл.45 от ЗЗД подсъдимият Г.И.Г. да заплати на пострадалата С.Я.Л. обезщетение за имуществени вреди претърпени в резултат на деянието по чл.216, ал.1 от НК сумата /четиристотин и осем лева и петдесет и две стотинки/, ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на осн. чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.И.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавният бюджет по сметка на ОД на МВР - Разград за разноски на досъдебното производство сумата /шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/ и

2 по сметка на РС Исперих за държавни такси върху двата уважени граждански иска сума в общ размер на /сто лева/. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред въззивна инстанция Окръжен съд Разград. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1. 2.

3 Мотиви към Присъда 16/ г. постановена по НОХД 63/ 2018г. по описа на РС - Исперих Районна прокуратура Исперих е обвинила Г.И.Г. *** В ТОВА ЧЕ на г. в град Исперих, област Разград е отнел чужди движими вещи 4 броя мъжки якета на стойност /сто и осем лева/, собственост на Г.Р.Г. и един брой рутер /интернет приемник/ марка ТР - LINK на стойност /петдесет и един лева/, собственост на С.Я.Л., всичко на обща стойност 159 /сто петдесет и девет лева/, от тяхно владение, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, както и В ТОВА ЧЕ на г. в град Исперих, област Разградска е унищожил противозаконно чужда движима вещ телевизор марка LG на стойност /четиристотин и осем лева и петдесет и две стотинки/, собственост на С.Я.Л., с което е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъпление по чл.216, ал.1 от НК. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Исперих, поддържа обвинението от фактическа и правна страна. Моли на подсъдимият да бъдат наложени наказания над минималният размер установен от закона, които да бъдат намалени с една трета. Предлага определяне на общо наказание за двете деяния около Четири - Пет месеца Лишаване от свобода, чието изтърпяване да бъде отложено за минималният изпитателен срок от Три години. Пострадалата С. Л. е предявила срещу подсъдимият граждански иск за обезщетяване на вредите претърпени в резултат от двете престъпления, който е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес. В съдебно заседание по същество пострадалата не се явява. Защитата на подсъдимият Г.Г. адвокат Н.Е. моли на подзащитният и да бъде наложено наказание Пробация, а в случай че съдът прецени като по-подходящо наказанието Лишаване от свобода то моли същото да бъде в минималният установен от закона размер, чието изтърпяване да бъде отложено за изпитателен срок от Три години. По делото е насрочена процедура на предварително изслушване, като по искане на подсъдимият тя е протекла по реда на чл.371, т.2 от НПК, като Г.Г. е признал изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителният акт, като се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти. В дадената последна дума подсъдимият е изказал съжаление за случилото се, заявява че е бил ядосан на пострадалия и това е причината за реализираното престъпно поведение. Дава обещание да се въздържа от бъдещи противоправни прояви. Съдът, след като обсъди на основание чл.14 и 18 от НПК всички доказателства събрани по делото обясненията на подсъдимата дадени в хода на досъдебното производство, показанията на разпитаните по дознанието свидетели и приложеният по делото писмен доказателствен материал, намира за установено следното : Подсъдимия Г.И.Г. е роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи, ЕГН **********. Подсъдимият и свидетеля Г.Г. *** и били познати. През година Г. изтеглил заем, а Г.Г. му станал поръчител. Г. не върнал заема, като с лихвите сумата по него нараснала на лв. Заема бил платен от подсъдимото лице. Многократно свидетеля Г. обещавал на Г. да му върне парите, но това така и не се случило. На година вечерта подсъдимия след употреба на алкохол решил да отиде в дома на Г.Г. и да си поиска парите. Стигнал до къщата му и влязъл в жилищните помещения през отключената входна врата. В една от стаите видял телевизор марка LG, който бил собственост на свидетелката С.Л. майка на Г.. С дървен кол, който носел Г. счупил екрана на телевизора. След това взел и отнесъл със себе си 4 броя якета собственост на Г.Г. и един рутер /интернет приемник/ марка ТР - LINK собственост също на Л.. След няколко дни свидетеля Г.Г. отнесъл телевизора на ремонт, но техниците установили, че вещта не може да бъде поправена т.е. била напълно унищожена. Назначена в досъдебното производство оценъчна експертиза дава заключение, че 4 броя мъжки якета са на стойност /сто и осем лева/, един брой рутер /интернет приемник/ марка ТР - LINK е на стойност /петдесет и един лева/ и телевизор марка LG е на стойност /четиристотин и осем лева и петдесет и две стотинки/. Описаната фактическа обстановка се установява от от прочетения на осн. чл.283 от НПК писмен доказателствен материал, съдържащ се в ДП 275 ЗМ- 364/2016 г. по описа на РУ Исперих: Постановление за образуване на ДП лист 1; Справка лист 2; Разпореждане на районен прокурор лист 4; Протокол за доброволно предаване - лист 10; Разписка лист 11; Фото албум - лист 13-17; Протокол за разпит на свидетел - лист 18-19; протокол за уведомяване на пострадал лист 20; Служебна бележка - лист 21; Докладна записка лист 22; Искане за изготвяне на справка за съдимост лист 28; Справка за съдимост - лист 28а;

4 Постановление за спиране на наказателно производство лист 29 до 31; Искане за възобновяване на наказателно производство лист 36; Постановление за възобновяване на ДП лист 37; Постановление за привличане на обвиняем - лист 38; Протокол за разпит на обвиняем - лист 39; Биографична справка лист 40; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние лист 41; Протокол за разпит на свидетел лист 42-43; Постановление за назначаване на експертиза - лист 44; Заключение на Съдебно- оценъчна експертиза - лист 45-46; Постановление с обвинително мнение лист 51 който съдържа данни относно времето, мястото и начина на осъществяване на инкреминираните деяния, авторствата на същите в лицето на подсъдимата, както и причинения престъпен резултат. С оглед изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи : Подсъдимият Г.И.Г. е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, тъй като на на г. в град Исперих, област Разград е отнел чужди движими вещи 4 броя мъжки якета на стойност /сто и осем лева/, собственост на Г.Р.Г. и един брой рутер /интернет приемник/ марка ТР - LINK на стойност /петдесет и един лева/, собственост на С.Я.Л., всичко на обща стойност 159 /сто петдесет и девет лева/, от тяхно владение, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. На следващо място подсъдимият Г. е осъществил от обективна и субективна страна и съставът на престъпление по чл.216, ал.1 от НК, тъй като на г. в град Исперих, област Разградска е унищожил противозаконно чужда движима вещ телевизор марка LG на стойност /четиристотин и осем лева и петдесет и две стотинки/, собственост на С.Я.Л.. По отношение на деянието по чл.194, ал.1 от НК съдът намира следното : От обективна страна изпълнителното деяние по чл.194, ал.1 от НК е осъществено от подсъдимият чрез прекъсване на фактическата власт на собствениците над техните вещи 4 броя мъжки якета и един брой рутер /интернет приемник/ марка ТР - LINK и установяване на своя фактическа власт. От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл съзнавала е, че е запретено и по тази причина наказуемо отнемането на вещи, които не са негова собственост, но видно от действията му е желаел настъпването на противоправния резултат, като всички негови действия са били насочени към постигането на такъв резултат облагодетелствуване по неправомерен начин. При определяне на наказанието за това деяние, съдът отчете смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства чисто съдебно минало, изказано съжаление и разкаяние, критично отношение към реализираното поведение, като счете че целите на личната постигнати чрез определяне на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. По силата на закона същото бе намалено с една трета, като бе наложено окончателно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Бе уважен напълно предявеният от пострадалата С.Я.Л. граждански иск за заплащане на сумата от /петдесет и един лева/, ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието г. до окончателното изплащане на сумата. Безспорно в производството бе установено наличието на елементите от фактическият състав по чл.45 от ЗЗД - виновно противоправно поведение осъществено от подсъдимият и причинена на пострадалата щета в доказан по обвинителният акт размер. По отношение на деянието по чл.216, ал.1 от НК съдът намира следното : От обективна страна деецът е въздействал над субстанцията на вещта телевизор марка LG така, че последната се е променила отрицателно по отношение на първоначалното и предназначение. Изпълнителното деяние е осъществено чрез действие нанасяне на удари с дървена бухалка, като по този начин подсъдимият е въздействал пряко над унищожената вещ, вследствие на което е настъпило нейното изменение. Наличен е и резултатът на престъплението настъпило е такова качествено изменение в субстанцията на унищожената вещ, което я е направило окончателно негодна за бъдещо използване по първоначалното и предназначение. От субективна страна налице е косвен умисъл за осъществяване на деянието. Деецът е съзнавал, че въздейства над чужда вещ, предвиждал е унищожаването и като последица на това въздействие, като във волево отношение се е отнесъл към престъпният резултат с безразличие. При определяне на наказанието за това деяние, съдът отчете смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства чисто съдебно минало, изказано съжаление и разкаяние, критично отношение към реализираното поведение, като счете че целите на личната

5 постигнати чрез определяне на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. По силата на закона същото бе намалено с една трета, като бе наложено окончателно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Бе уважен напълно предявеният от пострадалата С.Я.Л. граждански иск за заплащане на сумата от /четиристотин и осем лева и петдесет и две стотинки/, ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието г. до окончателното изплащане на сумата. Безспорно в производството бе установено наличието на елементите от фактическият състав по чл.45 от ЗЗД - виновно противоправно поведение осъществено от подсъдимият и причинена на пострадалата щета в доказан по обвинителният акт размер. Двете деяния предмет на обвинението са осъществени от подсъдимото лице преди за което и да било от тях да има влязла в сила присъда т.е. в реална съвкупност. Това налага извод за наличие на предпоставките по чл.23 от НК за определяне на общо наказание в размер на най-тежкото, което се явява ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Предвид необремененото съдебно минало на дееца съдът счете, че целите на личната постигнати, като изтърпяването на така наложеното общо наказание бъде отложено за изпитателен срок от Три години. В тежест на подсъдимият на осн. чл.189, ал.3 от НПК бяха поставени и реализираните в хода на производството разноски, като Г.Г. бе осъден да заплати в полза на държавният бюджет по сметка на ОД на МВР - Разград за разноски на досъдебното производство сумата /шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/ и по сметка на РС Исперих за държавни такси върху двата уважени граждански иска сума в общ размер на /сто лева/. По изложените мотиви съдът произнесе своята присъда. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в П Р И С Ъ Д А 12 27.04.2017г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 1, 30.01.2019г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на тридесети януари две хиляди и деветнадесета година в публично заседание, в следния състав: Секретар Анна Василева

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

ПРИСЪДА г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание

ПРИСЪДА г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание ПРИСЪДА 23 12.07.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав : Секретар: Наталия Т. като разгледа докладваното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

NOXD prisada i motivi

NOXD prisada i motivi П Р И С Ъ Д А Номер:152, 30.11.2012г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На тридесети ноември през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно

П Р И С Ъ Д А 145, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година

П Р И С Ъ Д А 145, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година П Р И С Ъ Д А 145, 17.11.2011г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в публично заседание, в следния състав: Секретар:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

nohd

nohd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД П Р И С Ъ Д А Номер:..., 22.12.2009г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и втори декември през 2009 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 8, 17.04.2019г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

П Р И С Ъ Д А Номер:..11, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично зас

П Р И С Ъ Д А Номер:..11, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично зас П Р И С Ъ Д А Номер:..11, 21.04.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и първи април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна Ц. Съдебни заседатели:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

П Р И С Ъ Д А Номер:.18, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На десети юни през 2014 година, в публично заседание, в със

П Р И С Ъ Д А Номер:.18, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На десети юни през 2014 година, в публично заседание, в със П Р И С Ъ Д А Номер:.18, 10.06.2014г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На десети юни през 2014 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно

N4HD

N4HD П Р И С Ъ Д А 4 01.02.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на първи февруари през две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

ПРИСЪДА г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседан

ПРИСЪДА г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседан ПРИСЪДА 10 12.04.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На дванадесети април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав : Секретар: А.В., като разгледа докладваното

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно