Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc"

Препис

1 Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Област на висшето образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Учител по информатика и информационни Квалификационната характеристика на завършилите магистърска програма Педагогика на обучението по информатика и информационни с образователно-квалификационна степен магистър, придобили висше образование в Шуменския университет Eпископ Константин Преславски, както и учебният план, осигуряващ тяхната подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за образователноквалификационна степен бакалавър, магистър ПМС 162/2002 г., Постановление 125 от 24 юни 2002 г., Наредба 12 от г. на МОН, ЗВО, Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМАТА 1. Основната цел на обучението по магистърска програмата Педагогика на обучението по математика и информатика в образователно квалификационна степен магистър е да подготви висококвалифицирани специалисти с широк спектър от теоретични и практически знания в областта на информатиката и информационните, дидактиката, педагогиката и психологията. Издание 1 Редакция г. стр. 1 от 6

2 2. Допълнителни цели: 2.1. Подготовка на специалисти, способни да: анализират учебния процес в средното училище; извършват изследователска дейност в образователната система; прогнозират, планират и моделират научно-методическа дейност по информатика и информационни ; да се ориентират и прилагат в практиката нови образователни ; прилагат синергетичния подход за усъвършенстване на учебния процес в средните училища; осъществяват сътрудничество и съвместна работа с институции и специализирани организации в образователната система у нас и в Европейския съюз Задоволяване нуждите в региона и страната от високо квалифицирани учители по информатика и информационни в основните и средни общообразователни училища. 3. Поставените основна и допълнителни цели налагат решаването на следните задачи: формиране и развитие на професионална компетенция, изразяваща се в адекватна реализация на получените знания и умения; осъществяване на продуктивна интерпретация на учебната информация в професионално значими ситуации; формиране на култура за работа с информация; изграждане на професионални умения и компетентности за осъществяване на учебно-възпитателния процес по информатика и информационни в основните и средни общообразователни училища; изграждане на професионално-личностни качества и стремеж към непрекъснато усъвършенстване като възможност за отговор на постоянно усъвършенстващата се образователна система; изграждане на умения за работа с научно-методическа информация, умения за добиване на образователна, комуникативна и организационна компетентност; създаване на образователна среда, както за опознаване на професионалните реалности и предизвикателства, така и за овладяване на методи за самостоятелна подготовка, осигуряващи непрекъснато самоусъвършенстване и самообразование; формиране на информационно-комуникационна компетентност (съвкупност от знания, умения, способности за извършване на педагогическа дейност с помощта на информационни ); определяне на съвременни критерии за качество на теоретичната, психологопедагогическата и професионално-практическата подготовка на бъдещите учители специалисти по информатика и информационни. ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ компетенции на завършилите студенти в ОКС Магистър. Обучението на бъдещия учител по информатика и информационни в ОКС магистър е насочено към формиране на интелектуално-познавателна, мотивационно-ценностна, педагого-комуникативна и действено-практическа компетентност. Издание 1 Редакция г. стр. 2 от 6

3 1. Област и обхват на знанията: Завършилите образователно-квалификационна степен магистър, магистърска програма Педагогика, трябва да притежават задълбочени знания в следните области: основи на програмирането; WEB и бази данни; компютърни системи и мрежи; обща методика (принципи, методи и организационни форми); специална и частна методика ; основи на педагогиката; основи на психологията (възрастови и психологически особености и закономерности, форми и равнища на мислене в обучението по информатика и информационни ); основи на съвременните образователни. Завършилите образователно-квалификационната степен магистър, магистърска програма Педагогика, трябва да: притежават широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани в съответната област, които надграждат достигнатото в предходния етап на обучение; познават, разбират и изразяват теории, концепции, принципи и закономерности; владеят високоспециализирани практически и теоретични знания, вкл. авангардни, които формират основата за оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения; демонстрират критично осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области. 2. Област и обхват на уменията: формиране и развитие на професионални компетенции за адекватна реализация на получените знания и умения; формиране на умения за бързо и правилно вземане на решения; усъвършенстване на уменията за извършване на обработка на нова информация; умения за научен подход към всеки ученик; умения за ориентиране и прилагане на практика на съвременни дидактически ; умения за анализиране на психолого-педагогическите процеси в училище; умения за прогнозиране, планиране и моделиране на научноизследователска дейност в областта на методиката на обучението по информатика и информационни ; умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване. Завършилите образователно-квалификационната степен магистър, магистърска програма Педагогика, трябва да: владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи, Издание 1 Редакция г. стр. 3 от 6

4 необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения; правят диагностика на проблемите и да ги решават, като се основават на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявяват способност за генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации; формулират адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост; развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики; демонстрират свободно прилагане на иновативни методи и инструменти, отличаващи се с иновативност при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми в специализираната сфера на работа; намират и поддържа аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер; проявява инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискваща решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори. 3. Компетентности (знания и умения, прилагани в практиката): 3.1. Личностни компетентности на завършилите ОКС магистър : задълбочени теоретични знания в областта на информатиката и информационните ; познаване на теориите, концепциите, принципите и закономерностите в психологическото развитие на ученика; прилагане на творчески подход, инициативност и новаторство в управленската дейност и разработването на проекти; знания и умения за административно управление на професионални дейности; умения за изграждане на административно-организационни структури и самостоятелно управление на екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности; иницииране на процеси и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулиране на политики и демонстриране на лидерски качества за реализацията им; 3.2. Професионални компетентности на завършилите ОКС магистър : способност да интегрират знания и умения в професионално практическата дейност; умения за използване на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание; умения да разработват проекти с образователна насоченост, за работа с национални и международни екипи, с правителствени и неправителствени организации; умения да организират и провеждат експериментално-опитни и диагностични дейности в образованието, използвайки иновативни методи и инструментариум; проява на висока степен на самостоятелност и ориентиране в учебното съдържание, прилагайки съвременни подходи и методи за овладяването му; Издание 1 Редакция г. стр. 4 от 6

5 умения да обработват и интерпретират специализирана литература и информация; владеене на богат понятиен апарат и проява на способности за концептуално и абстрактно мислене; умения да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи; изработване и излагане на аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенства не или промяна; способност за пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици Инструментални компетентности на завършилите ОКС магистър : способност да анализират в интердисциплинарен контекст; умения системно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и да планират необходимостта от разширяването и актуализирането й Технологични компетентности на завършилите ОКС магистър : умения да използват съвременни образователни в обучението по информатика и информационни ; умения да прилагат придобитите знания и умения в нови непознати условия; способност да формират и изразяват собствено мнение по проблемите на обучението по информатика и информационни (учебно съдържание, принципи за структуриране на учебното съдържание, учебни програми, методи на обучение, методи за оценяване и др.); способност да усъвършенстват собствената си дейност и условията на учебновъзпитателния процес по информатика и информационни. ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ: Завършилите магистърска програмата Педагогика на обучението по информатика и информационни, с образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация учител, са подготвен да работят като: учител, старши учител и главен учител по информатика и информационни в средно общообразователно училище от 5-ти до 12-ти клас; експерт по информатика и информационни в РИО на МОМН; експерт в отдел Образование към Община; експерт в МОМН; експерт в НПО и граждански обединения, занимаващи се с образователна дейност; ръководител на звено в образователната система; специалист по информатика в държавни и частни фирми. преподавател в колеж, ВУЗ или научен институт. Завършилите магистърска програмата Педагогика на обучението по информатика и информационни, с образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация учител, получават диплома с европейско приложение, което им дава възможност да заемат горепосочените длъжности в страните, членки на Издание 1 Редакция г. стр. 5 от 6

6 Европейския съюз и да продължат образованието си в ОНС доктор. ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС МАГИСТЪР ПО МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПОИИТ : Магистърската степен се придобива след завършена ОКС бакалавър при среден успех от следването Добър. Приемът се провежда чрез конкурс по документи. - За завършилите специалност Математика и информатика обучението е с продължителност два семестъра, съгласно приложения Учебен план. ДИПЛОМИРАНЕ: осъществява се в два варианта: Първи вариант: писмен държавен изпит. Втори вариант: защита на магистърска теза. - За завършилите други магистърска програми, обучението е с продължителност три семестъра, съгласно приложените Учебни планове. В Учебните планове са посочени специалностите, за които се отнасят.. ДИПЛОМИРАНЕ: осъществява се в два варианта: Първи вариант: държавен практически изпит по информатика; писмен държавен изпит. Втори вариант: държавен практически изпит по информатика; защита на магистърска теза. V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Да продължи образованието си в ОНС доктор ; Да получи професионално квалификационна степен; Да получи второ или ново висше образование; Да участва в различни квалификационни форми, както и форми на продължаващо образование, образование през целия живот. Издание 1 Редакция г. стр. 6 от 6

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ЕПИСКОП К О Н С Т А Н Т И Н ПРЕСЛ АВСКИ Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т ПО П Р И Р О Д Н И Н А У К И КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана София 2019 г. 1 :, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ВОЕННА АКАДЕМИЯ,,ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" Заличено на осн. чл.2

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Квалификационна характеристика на специалност Туризъм Утвърждавам:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УТВЪРЖДАВАМ: /П/ РЕКТОР НА МУ-ПЛЕВЕН: /Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ НА СПЕЦИАЛНОСТ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТ

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТ МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: (проф. дтн инж. Ч. Дамянов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е-ЛИДЕРСТВО ПРОФЕСИОНАЛНО

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност ТЕОЛОГИЯ магистърска програма

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1 ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 16.10.06 г., изм. прот. 11 от 17.09.2011; изм. прот.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно