1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ"

Препис

1 1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществено здраве, Катедра Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт Кинезитерапевт в Клиника Физикална и рехабилитационна медицина4' УМБАЛ Д-р Г. Странски ЕАД - Плевен ОТНОСНО: Дисертационен труд на Виолета Андреева Иванова на тема Формиране на професионалните компетенции на студентите от специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия по време на клиничната практика за присъждане на образователна и квалификационна степен доктор по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, разработен в Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, Факултет Медицина, Тракийски университет - Стара Загора с научен ръководител доц. Руска Паскалева, д.м. и научен консултант: проф. д-р Юлияна Маринова, д.м. Докторантката Виолета Иванова е асистент в Катедра Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт към Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора от 2015 година. От 2012 год. е бакалавър по Кинезитерапия от НСА Васил Левски - София, а през 2014 година придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София. Представеният ми за изготвяне на рецензия дисертационен труд е написан на литературен български език с необходимата научна терминология и специфика за специалността. Темата е актуална, с оглед 1

2 налагащата се през последните години необходимост от професионална подготовка на по-широки специалисти, които да имат познания освен в областта на физикалната терапия и в други области от живота на хората с трайни увреждания (социални, икономически, правни, хигиенни, педагогически и др.), каквито са Медицинските рехабилитатори - ерготерапевти. Подготовката на такъв вид специалисти изисква сериозни фундаментални теоретични знания, но и усвояване на специфични практически умения. По време на обучението по специалните учебни дисциплини се извършва практическо разучаване за провеждане на лечебна процедура (по кинезитерапия, електролечение или лечебен масаж), което се провежда в учебните зали и кабинети. Усвоените основни лечебни методи и техники се прилагат на пациенти по време на учебноклиничната практика и преддипломния стаж, които се провеждат в реална работна среда под ръководството на преподаватели и ментори (наставници). Дисертационният труд съдържа четири основни глави (Литературен обзор, Цел и задачи, Организация на проучването, Резултати и обсъждане), както и задължителните за всяка научна разработка Изводи, Заключение, Препоръки и Приноси, представени като самостоятелни раздели. Следва изписване на Библиографията, а в края са поставени Приложенията, което е съобразено с препоръките ми от вътрешната защита. Общият обем на дисертационния труд е 189 страници, но не всички са стандартни машинописни (в Приложение 7 и 8 има непълни страници). Разпределението в обема между основните структурни части на дисертационния труд е 48/1/8/57 страници. В глава Организация на научното изследване не са прибавени създадените 4 авторски анкетни карти (с общ обем от 8 страници), а са поставени в Приложенията. По така структурирания обем, съотношението на глава Литературен обзор към целия обем на дисертацията се различава от основните изисквания за такъв вид научни разработки. Посочената библиография включва общо 182 2

3 източника, от които 135 са на кирилица, а останалите са на латиница, включително 4 интернет сайта. Прави впечатление, че цитираните литературни източници на латиница не са голям брой (около 25%), но като се има в предвид, че темата на дисертацията е свързана със специфичен вид обучение, могат да се обяснят ограничените възможности за позоваване на световен опит. Повече от 80% от обсъжданите автори са с публикации след 2000 година, а големият брой цитирани български автори позволява на докторантката да направи мотивирани обобщения и сравнения е опита на педагогическите специалисти в нашата страна в областта на висшето професионално образование и особеностите на българската образователна действителност. В края на дисертацията в обем от 39 страници са посочени 8 приложения, които представят авторските Анкетни карти (приложения 1-4), Приложение 5 е Карта за диагностика на нарушената стойка при деца на възраст 5-6 г. в детските градини, а Приложения 6-8 отразяват Учебния план на специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия и Дневниците за провеждане на преддипломен стаж и учебно-клинична практика в Медицински факултет към ТрУ - Стара Загора. От тези приложения е видно какъв обем учебни часове са предвидени за клинична практика по отделните раздели при обучението на специалистите по Медицинска рехабилитация и ерготерапия. Трудът е онагледен с 54 таблици и 31 фигури. Направен е подробен литературен обзор за същността на практическото обучение и подходящата организация на учебноклиничната и преддипломна стажантска практика. Разгледани са факторите, които определят мотивацията на студентите за активно и съзнателни включване в практическото обучение в работна среда. Представени са професионалните компетенции на бъдещите специалисти по Медицинска рехабилитация и ерготерапия. Отделено е специално място за ролята и значението на ментора (наставник) при практическото обучение на студентите и тяхната мотивация за съзнателно отношение и з

4 активност при усвояване на професията, която в съществената си част е специфична мануална дейност и изисква не само теоретични знания, но и конкретни умения. Особено значимо е изясняване същността на сравнително новата и все още не достатъчно позната в нашата страна професия свързана с ерготерапията, нейното историческо възникване, развитие и подготовка на кадри в България. Представени са и нови методи за професионална подготовка под формата на проблемно-базирано обучение, приложено по време на учебно-клиничната практика и преддипломния клиничен стаж на студентите в клиничните бази. Като иновативен метод е разгледано участието на студенти, преподаватели и наставници в национално финансирани проекти към Европейския социален фонд и Министерството на образованието и науката по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - Проект Студентски практики. Информацията, представена в литературния обзор има приносен характер, анализирайки знанията относно съвременните достижения в областта на разглеждания проблем, а именно формиране на професионални компетенции на ниво университетско образование, степен бакалавър. Спазени са авторските права на цитираните автори. Не установявам наличие на плагиатство. В края на глава Литературен обзор е направено обобщение, което формулира нерешените проблеми по темата и посочва необходимостта от настоящата научна работа. Целта е посочена точно, задачите са конкретизирани и систематизирани, работната хипотеза е формулирана добре, като изяснява иновативните методи за обучение на студентите. Организацията на проучването е представена подробно и достъпно. Осъществено е анонимно анкетно проучване с 220 лица, от които 157 са студенти, а останалите специалисти, работещи в учебноклиничните база на Медицински факултет - Стара Загора в периода г. 4

5 Получените данни са подложени на подходящ статистически анализ по 5 показатели със статистическия пакет IBM SPSS Statistics Version 25 и Microsoft Office Excel Резултатите са коментирани коректно и подкрепят крайните заключения е ниво на значимост Р<0,05. В основната част на дисертационния труд Резултати и обсъждане са представени статистическите данни от получените резултати при анкетирането на студентите и работещите в клиничните бази. Всеки един от поставените въпроси се разглежда индивидуално и едновременно е това се прави анализ на цифровите данни. В таблиците и графиките са отразени всички степени на отговорите включени като възможни в анкетните карти, независимо че имат нулеви резултати. Дисертационният труд завършва с 8 извода, които обективно отразяват изпълнението на поставените изследователски задачи и се свеждат до: > положително въздействие на нововъведенията в обучението по клинична практика за създаване на условия за качествено формиране на професионалните компетенции от бъдещите медицински рехабилитаториерготерапевти; > усъвършенстване на професионалните компетенции на голяма част от анкетираните студенти по време на клиничната практика в детските градини и допълнителните стажове и практики по европейски проекти; > анкетираните наставници и медицински специалисти дават много добра оценка за базовата теоретична и практическа подготовка на студентите за провеждане на лечебна процедура (масаж, преформирани физикални фактори, специализирани техники и средства на кинезитерапия) и потвърждават тезата за добра активност на студентите при самостоятелна работа е пациенти. Изведени са 6 препоръки, които ясно посочват значението на дисертационния труд и ако се въведат в практиката ще допринесат за повишаване качеството и ефективността на практическото обучение по 5

6 медицинска рехабилитация и ерготерапия във всички учебни заведения в страната, подготвящи такива специалисти. Посочени са 4 приноса на дисертационния труд, по 2 с практико - приложен и научно - теоретичен характер. Посочва се значението и необходимостта от специалистите по медицинска рехабилитация и ерготерапия за по-качествена рехабилитация на хората е увреждане в нашата страна. Би могло да се изведат още приноси е потвърдителен характер от същността на дисертационния труд, свързани е практическото обучение на студентите, като значение на организацията и провеждането на различните видове и направления на практическото обучение, ролята на наставниците за качественото и задълбочено провеждане на клиничната практика по време на целия курс на обучение, както и влиянието на материалната база за мотивацията на студентите за активно включване в учебно-клиничните практики. Във връзка е темата на дисертацията са представени 3 научни публикации, от които 1 е самостоятелна и 1 международна, което отговаря на минималните национални изисквания (1x30 т.; 1x15 т.; 1x10 т.; общо 55 точки при изискуеми 30) в изпълнение на ЗРАСРБ, влязъл в сила от г. Докторантката посочва участие в два български научни форума, което демонстрира професионална активност и интерес за бъдещо научно развитие. Представеният за рецензиране Автореферат реално отразява основните моменти на проучването. Като критични бележки, бих посочила: ^ забелязват се някой технически пропуски при форматирането на текста, печатни и стилистични грешки; S изписването на библиографските източници е е известни неточности и различия; 6

7 S съотношението в обема на отделните части (глави) може да се структурира по-добре, за да се доближи до обикновено приетото Литературният обзор да е 1/3 от целия обем на дисертационния труд; ^ би могло да се изведат и систематизират още приноси, съответстващи на получените резултати, което да подчертае значението на дисертационният труд и да отрази неговата стойност. Като основни достойнства на настоящата научна работа могат да се посочат големият брой анкетирани участници от двете групи лица - студенти и работещи специалисти, както и включените в проучването множеството анкетни въпроси, които дават голям обем информация. Заключение Въз основа на посочените научни достойнства и приноси давам положителна оценка на представения от докторантката дисертационен труд на гема: Формиране на професионалните компетенции на студентите от специалност Медицинска рехабилигация и ерготерапия по време на клиничната практика, като оценявам положения труд. Предлагам на Уважаемото Научно жури да присъди на Виолета Андреева Иванова научната и образователна степен доктор по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. Рецензент: 7

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър Относно дисертационен труд на д-р Теменужка Матева за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: Методика за обучение по баскетбол 3 х 3 във висшите училища за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 1.3. Педагогика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно