Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс"

Препис

1 Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш И Ф Ъ Р ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1. Педагогически науки 2. Хуманитарни науки Природни науки, 4. математика и информатика 4. Природни науки, математика и информатика Ш И Ф Ъ Р 1.3. ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ Педагогика на обучението по Филология 4.1. Физически науки 4.2. Химически науки ДОКТОРСКА ПРОГРАМА/ НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ Биофизика Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества Теоретична химия АКРЕДИТА ЦИЯТА ДАДЕНА НА: СРОК НА ВАЛИД НОСТ НА АКРЕДИТА ЦИЯТА от - до Факул тет ФФ ФФ База за обучение, оценена от Експертна група на НАОА Катедра Катедра по медицинска физика и биофизика Катедра по химия Катедра по химия Университетска болница, клинично звено 1

2 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. Биологически науки Биохимия Ембриология Имунология Молекулярна биология Молекулярна генетика Морфология ПЕТ години Катедра по медицинска химия и биохимия Катедра по биология; Катедра по анатомия, хистология и цитология Катедра по биология; лаборатория имунология Катедра по медицинска химия и биохимия, ЦММ Катедра по медицинска химия и биохимия, ЦММ Катедра по биология; Катедра по анатомия, хистология и цитология Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки; УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД: Лаборатория по клинична имунология Фармацевтична ботаника ФФ Катедра по фармакогнозия 2

3 Физиология на животните и човека Катедра по физиология 7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина Акушерство и гинекология в процедура Катедра по акушерство и гинекология УСБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД: Родилна клиника, Клиника "Майчин риск", Клиника "Фетална, Първа гинекологична клиника, Втора гинекологична клиника, Трета гинекологична клиника, Неонатологична клиника; Национална генетична лаборатория и ЦММ Анатомия, хистология и цитология Анестезиология и интензивно лечение в процедура Катедра по анатомия, хистология и цитология в процедура Катедра по анестезиология и интензивно лечение ОАИЛ при Клиника по обща и чернодробно-панкреатична (1-ва ), ОАИЛ при Клиника по хирургични заболявания (2-ра ), ОАИЛ при Клиника по урология; УСБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД КАИЛ; УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД КАИЛ; УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" ЕАД КАИЛ; УСБАЛББ "Света " ЕАД - КАИЛ; 3

4 Белодробни Вътрешни в процедура Катедра по белодробни ; Катедра по пропедевтика на вътрешните Катедра по вътрешни УМБАЛ "Св. Ана" ЕАД - КАИЛ; УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД: Клиника по невро ОАИЛ УСБАЛББ "Св. " ЕАД; Отделение по белодробни Клиника по кардиология, Клиника по ендокринология, Клиника по хематология, Клиника по нефрология; Гастроентерология в процедура Катедра по вътрешни ; Катедра по пропедевтика на вътрешните ; Катедра по гастроентерология Катедра по обща УМБАЛ Св. Иван Рилски" ЕАД: Клиника по гастроентерология Клиника по ревматология, Клиника по терапия на вътрешните, нефрология, диализа и клинична фармакология УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД: Клиника по гастроентерология; Клиника по пропедевтика на вътрешните Отделение по гастроентерология; УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД Клиника по гастроентерология 4

5 Генетика Гръдна университет университет в процедура Катедра по медицинска генетика в процедура Катедра по белодробни СБАЛББ Света ЕАД Клиника по гръдна Дерматология и венерология Ендокринология Епидемиология Имунология Имунопатология и алергология Инфекциозни Кардиология в процедура Катедра по дерматология и венерология в процедура Катедра по ендокринология; Катедра по вътрешни в процедура Катедра по епидемиология лаборатория имунология Клиника по дерматология и венерология УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД КЦЕГ; Клиника по ендокринология и метаболитни заболявания Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки; УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД: Лаборатория по клинична имунология в процедура Катедра по алергология КЦА в процедура Катедра по инфекциозни, паразитология и тропическа в процедура Катедра по вътрешни ; Катедра по пропедевтика на вътрешните ; СБАЛИПБ Проф. Ив. Киров" ЕАД северен павилион Клиника по кардиология; Отделение по кардиология с 5

6 Катедра по сърдечно-съдова и инвазивна кардиология; интензивен сектор; УМБАЛ "Св.Екатерина" ЕАД Клиника по кардиология; Катедра по обща ; УМБАЛ "Св. Анна" ЕАД Клиника по кардиология; Катедра по спешна УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД Клиника по кардиология Клинична лаборатория в процедура лаборатория имунология УМБАЛ Александровска" ЕАД: Централна клинична лаборатория, Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ), Централна лаборатория по клинична имунология Клинична психология Клинична фармакология и терапия ПЕТ години Катедра по психиатрия Клиника по психиатрия и Клиника по детска психиатрия Св. Никола"; СБАЛНП Св. Наум" ЕАД Първа и Втора психиатрични клиники фармакология и терапия УМБАЛ,,Царица Йоанна ИСУЛ ЕАД Клиника по клинична фармакология и терапия Лъчелечение Катедра по нуклеарна, лъчелечение и медицинска онкология УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по лъчелечение 6

7 Медицина на бедствените ситуации ПЕТ години ФОЗ Катедра по превантивна Микробиология в процедура Катедра по медицинска микробиология Неврология Невро в процедура Катедра по неврология Клиника по нервни ; УСБАЛНП "Св. Наум" ЕАД Клиника по нервни за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, Клиника по нервни за пароксимални състояния, Клиника по нервни за двигателни нарушения, Клиника по нервни за лечение на болката и неврорехабилитация, Клиника по нервни за деца, Клиника за интензивно лечение на нервни ; УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника за интензивно лечение на нервни Катедра по невро УМБАЛ Св. Иван Рилски" ЕАД: Клиника по невро; УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по невро 7

8 Неонатология Нефрология Катедра по акушерство и гинекология; Катедра по педиатрия в процедура Катедра по нефрология СБАЛАГ Майчин дом" ЕАД Клиника по неонатология; СБАЛДБ Проф. д-р Иван Митев" ЕАД Клиника по неонатология Клиника по нефрология и трансплантация; УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по нефрология; Нуклеарна Образна диагностика Обща Катедра по вътрешни Катедра по нуклеарна, лъчелечение и медицинска онкология Катедра по образна диагностика Клиника по нефрология; УМБАЛ Св. Иван Рилски" ЕАД: Клиника по терапия на вътрешните, нефрология, диализа и клинична фармакология Клиника по нуклеарна Клиника по образна диагностика; УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по образна диагностика; УМБАЛ Св. Анна" ЕАД Клиника по образна диагностика; УМБАЛ Св. Екатерина" ЕАД Отделение по образна диагностика в процедура Катедра по обща УМБАЛ Света Анна" ЕАД Клиники по кардиология, вътрешни,, неврология, очни, анестезиология и интензивна терапия 8

9 Обща в процедура Катедра по обща и оперативна ; Клиника по обща и чернодробно-панкреатична (1-ва ) Катедра по УМБАЛ "Александровска" ЕАД Катедра по гастроентерология УМБАЛ "Царица Йоана -ИСУЛ" ЕАД Клиника по коремна Ортопедия и травматология в процедура Катедра по ортопедия и травматология УСБАЛО Проф. Б. Бойчев" ЕАД -Горна баня Клиника по ортопедия и травматология; Оториноларинголо гия в процедура Катедра по ушни, носни и гърлени УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по ортопедия и травматология УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по ушни, носни и гърлени Офталмология в процедура Катедра по офталмология УМБАЛ Александровска ЕАД: Клиника по очни ; УМБАЛ Света Анна" ЕАД Клиника по очни Катедра по спешна УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ" ЕАД Клиника по очни Патологоанатомия и цитопатология университет Катедра по обща и клинична патология Център по клинична патология Патофизиология в процедура Катедра по патофизиология 9

10 Педиатрия Катедра по педиатрия СБАЛДБ Проф. д-р Ив. Митев ЕАД; Клиника по педиатрия Пластично-възстано вителна и естетична в процедура Катедра по обща и оперативна Клиника по пластичновъзстановителна и естетична Психиатрия в процедура Катедра по психиатрия и медицинска психология Клиника по психиатрия, Детско-юношеска психиатрична клиника Св. Никола"; СБАЛНП Св. Наум" ЕАД Първа и Втора психиатрични клиники Ревматология Съдебна и деонтология Сърдечно-съдова университет университет Катедра по вътрешни в процедура Катедра по съдебна и деонтология в процедура Катедра по сърдечно-съдова УМБАЛ Св. Иван Рилски" ЕАД: Клиника по ревматология УМБАЛ Св. Екатерина" ЕАД: Клиника по сърдечно-съдова, Клиника по съдова Урология в процедура Катедра по урология УМБАЛ,,Александровска ЕАД: Клиника по урология с 5 сектора Отделение по обща урология, Отделение по онкоурология, Отделение по нефролитиаза, Отделение по бъбречна трансплантация, Отделение по реанимация и интензивно лечение 10

11 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) Физиотерапия, курортология и рехабилитация университет Катедра по фармакология и токсикология в процедура Катедра по физикална и рехабилитация УМБАЛ "Царица Йоана ИСУЛ ЕАД Клиника по физикална и рехабилитация; Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) в процедура Катедра по хигиена; Клиника по физиотерапия 7. Здравеопазване и спорт 7.2. Дентална Хранене и диететика Дентална клинична алергология Детска дентална Дентална образна диагностика в процедура Катедра по хигиена; фармакология и терапия в процедура ФДМ Катедра по образна и орална диагностика ФДМ Катедра по детска дентална в процедура ФДМ Катедра по образна и орална диагностика УМБАЛ "Царица Йоана ИСУЛ ЕАД Клиника по ендокринология и на обмяната за лечение на метаболитни нарушения 11

12 Обществено дентално здраве Ортодонтия Протетична дентална Терапевтична дентална Дентална, орална и лицево-челюстна в процедура ФДМ Катедра по обществено дентално здраве в процедура ФДМ Катедра по ортодонтия ПЕТ години ФДМ ФДМ ФДМ Катедра по протетична дентална ; Катедра по ортодонтия Катедра по консервативно зъболечение; Катедра по пародонтология; Катедра по орална и лицевочелюстна 7. Здравеопазване и спорт 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация в процедура ФФ Катедра по технология на лекарствените средства и биофармация Токсикология Фармакогнозия и фитохимия в процедура ФФ Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология в процедура ФФ Катедра по фармакогнозия Фармакоикономика и фармацевтична регулация Фармацевтична химия Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) в процедура ФФ Катедра по организация и икономика на фармацията в процедура ФФ Катедра по фармацевтична химия в процедура ФФ Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология 12

13 7. Здравеопазване и спорт 7.4. Обществено здраве Медицина на бедствените ситуации (с обучение на български и английски Социална и организация на здравеопазването и фармацията (с обучение на български и английски Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 7.5. Здравни грижи Здравни грижи в системата на здравеопазването ПЕТ години ФОЗ ФОЗ Катедра по превантивна Катедра по здравна политика и мениджмънт; Катедра по икономика на здравеопазването; Катедра по медицинска етика и право; Катедра по превантивна ; Катедра по медицинска педагогика; Катедра по здравни грижи; Катедра по социална ; Катедра по трудова ; Катедра по оценка на здравните технологии; Катедра по кинезитерапия в процедура ФОЗ Катедра по трудова в процедура ФОЗ Катедра,,Здравни грижи Катедра,,Медицинска педагогика Катедра,,Кинезитерапия Катедра,,Медицинска етика и право 13

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 1. Акушерство и гинекология Ехографски критерии за оценка феталното

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11 СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД-01-133/09.05.2019 г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-113/01.04.2019 г.) Състав Структура Упражнявана медицинска

Подробно

План-разписание 2019 г.

План-разписание 2019 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ проф. д-р СВ. ГЕОРГИЕВ, дм 26.06.2019 г. ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФК НА РЕДОВНАТА ПТНА СЕСЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДЦНА I КУРС Учебна дисциплина Вид Дати, час разпределение на групи ала

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /за специализанти след II-та година обучение и сформиране на група от 5 кандидата/ Място на провеждане: СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна, Заседателна зала, ет.1 Основен курс

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

ФИНАНСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019г. Проект / Тема Ръководител Участници 1/2019 Водещ изследовател: Доц. д-р Аспарух Гео

ФИНАНСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019г. Проект / Тема Ръководител Участници 1/2019 Водещ изследовател: Доц. д-р Аспарух Гео ФИНАНСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019г. Проект / Тема Ръководител Участници 1/2019 Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. НИИ МУ- Промени в серумните маркери на сърдечния екстрацелуларен

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В.

Подробно

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc РЕШЕНИЯ от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г. (Протокол 3) ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане

Подробно

3 НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ Здравото дете комплексна грижа април 2018

3 НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ Здравото дете комплексна грижа април 2018 3 НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ Здравото дете комплексна грижа 19 22 април 2018 х-л Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър Арбилис ООД, Фондация

Подробно

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ І КУРС 2. Имунология и Биотехнология фармакологично активни вещества 8. Технология на лечебно-козметичните препарати 9. Наркомании 12. Клинична хомеопатия 13. Патофизиология на някои социално значими заболявания

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018г. Проект / Тема Ръководител Участници 1/2018 Методичен ръководител: 1. Д-

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018г. Проект / Тема Ръководител Участници 1/2018 Методичен ръководител: 1. Д- ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018г. Проект / Тема Ръководител Участници 1/2018 1. Д-р Антон Георгиев Петров, Асистент, Катедра Доц. д-р Йордан Димитров Попов,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет Варна, ет. 3, зала 322 Времетраене: 120 минути, от

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно