ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,"

Препис

1 ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума: Внимание МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ MELODY COMPACT 49 WG ФУНГИЦИД 1. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. Резбарска 5 кв. Хаджи Димитър 1510 София Тел. 02/ ; Факс 02/ НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ Разрешение / г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед РД 11-13/ г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. Резбарска 5 кв. Хаджи Димитър 1510 София Тел. 02/ ; Факс 02/ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО Ипроваликарб - 84 г/кг, Меден оксихлорид (Мед) 700 г/кг (406 г/кг) Общоприето ISO наименование/cas /CIPAC : Ипроваликарб/Iprovalicarb - CAS ; CIPAC 620 Меден оксихлорид/copper Oxychloride - CAS ; CIPAC НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА Картонена кутия с вътрешен алуминиев слой (LDPE)/HDPE 1, 3, 5 и 6 кг 6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО Виж опаковката 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ Основни указания Преместете пострадалия от опасната зона. Транспортирайте пострадалия в стабилно положение (лежащ настрани). Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност. При вдишване Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. При контакт с кожата В случай на контакт с кожата, незабавно засегнатите части да се измият обилно с течаща вода и сапун. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

2 При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Ако зачервяването или раздразнението на очите продължи, да се потърси помощ от офталмолог. При поглъщане Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти стомашно - чревно раздразнение, загуба на течности и електролити. Вдишването на голямо количество прах от продукта може да доведе до образуването на пирогенно действащи белтъчно медни съединения, които могат да причинят втрисане и висока температура (медна треска). Полезни за лекаря указания В случай на поглъщане на една хапка или по-голямо количество, е препоръчително да се вземат следните мерки: за да свържете абсорбираната мед, приложете Д-пенициламин. В случай на алергия към пеницилин приложете DMPS/ДМПС (димеркаптопропансулфонат). Внимателно да се проследи функцията на бъбреците. При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов тел.: , или се обадете на тел РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ H302 Вреден при поглъщане. H317 Може да причини алергична кожна реакция. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). 10. ЕКОТОКСИЧНОСТ МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ e силно токсичен за водни организми, с дълготраен ефект. Да се вземат всички предпазни мерки да не се допуска попадането на продукта директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и отточни води. 11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ е системен фунгицид със защитен, лечебен и изкореняващ ефект. Има ясно изразено акропетално-системно действие. Продуктът нарушава изграждането на клетъчната стена на мицела, като по този начин спира развитието на гъбата. Ефикасен е срещу гъби от клас Oomycetes (Plasmopara, Phytophthora и др.). МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ прекъсва развитието на гъбните патогени във всички стадии от развитието им. 12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Вододиспергируеми гранули - ВГ 13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ Култура За борба срещу Доза на прилагане г/дка Лозя Домати (в оранжерии и на Пъпеши, дини Мана по лоза (Plasmopara viticola) Картофена мана по домати (Phytophthora infestans) Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis) Количество работен разтвор на декар л/дка Момент на прилагане г/дка 100 От фаза третите листа са отворени до фаза омекване на зърната ВВСН г/дка От фаза трети същински лист до фаза 60% от плодовете с типичен цвят на зреене BBCH г/дка От фаза девет листа напълно разтворени до фаза 50% от плодовете са с Максимален Интервал брой между приложения третиранията за вегетация

3 Лук Марули, салати Мана по лука (Peronospora destructor) Мана по салата (Bremia lactucae) типичен цвят на зреене BBCH г/дка От фаза трети лист (>3см) ясно видим до фаза при 50 % от растенията листата са завити BBCH г/дка От фаза разтворен четвърти същински лист до фаза формирана цялата листна маса BBCH УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ може да се прилага като превантивно пръскане на листната маса преди поява на болестта, при благоприятни метеорологични условия. Първо пръскане срещу мана по лоза се извършва при наличие на сигнал в периодичния прогнозен бюлетин по растителна защита. При липса на такъв, се препоръчва или превантивно пръскане, или третиране по време на инкубационния период (до 72 часа след заразяване) на болестта. Следващите пръскания се извършват през интервал от 7-14 дни (първо пръскане от фаза 3-4 лист са отворени до фаза девет и повече листа са отворени, второ пръскане от девет и повече листа са отворени до фаза край на цъфтежа, трето и четвърто пръскане от фаза развитие на плода до фаза омекване на зърната) в зависимост от климатичните условия. Благоприятни климатични фактори за развитието на болестта са - хладно време и валежи. За постигане на лечебен ефект при прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ е необходимо да се третира максимум 48 часа след паднал валеж и наличие на зараза. При поява на петна, за блокиране на спороношението на гъбата, може да се разчита на антиспорулантния ефект на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ. При другите култури също се препоръчва превантивно пръскане на листната маса преди поява на болестта (мана). При наличие на благоприятни за нейното развитие условия може да се прилага и по време на инкубационния период (до 72 часа след заразяването). Интервалът между приложенията е 7-14 дни, като зависи от метеорологичните условия и натиска от болестта. Прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ да се редува с фунгициди от други химични групи с механизъм на действие различен от Амид-карбаматните естери (САА), с цел да се избегне развитието на резистентност. Максималният брой приложения на продукта през вегетацията не трябва да надвишава 4 пъти. 15. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА Лозя 21 дни; Домати 20 дни, 7 дни (оранжерии); Пъпеши, дини, лук, марули, салати 7 дни. 16. ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ При прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ не са наблюдавани фитотоксичен ефект и негативно въздействие върху съседни култури. Лозята са трайни насаждения и не се включват в сеитбооборот. 17. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР Необходимото количество МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ да се разтвори предварително в отделен съд с вода, след което да се изсипе в резервоара на пръскачката, наполовина пълен с вода. Да се включи бъркалката и да се долее резервоара догоре с вода. По време на пръскането, разбъркването на разтвора да продължи. 18. СМЕСИМОСТ При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Препоръчва се, да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите преди смесването му с друг продукт, в отделен съд. 19. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Носете лични предпазни средства.

4 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностните води, канализацията и подпочвени води. В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подземните води или почвата, да се уведоми компетентният орган Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Средства за почистване: Да се почисти механично. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери до предаването им за обезвреждане. Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. 20. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР Подходящи пожарогасителни средства: Воден аерозол, въглероден диоксид (СО2), пяна, пясък. Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане. Особени опасности: В случай на пожар могат да бъдат отделени: хлороводород (HCI), Циановодород (циановодородна киселина), въглероден монооксид (СО), азотни оксиди (NOx). Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства използвани при гасенето на пожара. Да не се допуска оттичането на гасителните средства, след гасенето на пожара в канали или водоизточници. 21. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ Указания за безопасна употреба Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация. Избягвайте образуването на прах. Да се използват предпазни ръкавици, облекло, очила и маска за лице по време на приготвяне на работния разтвор и приложение на продукта. За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Препоръки за предпазване от пожар и експлозия Не се изискват специални предпазни мерки. ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Съхранявайте работното облекло отделно. Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта. Измийте ръцете си веднага след работа, ако е необходимо вземете душ. Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново. Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени). Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион. Съберете разлятото. 22. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място с ограничен достъп. Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се съхранява далече от храна, напитки и фуражи. Препоръки при складиране Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи. Подходящи материали Алуминиево фолио (мин. 0,007 мм). 23. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ) Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно. Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък. Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/ , в сила от г.). 24. СРОК НА ГОДНОСТ - виж опаковката на продукта

5 25. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията. 26. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА втора професионална - Регистрирана търговска марка на Байер

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Внимание Белис Bellis

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Етикетът е одобрен от

Етикетът е одобрен от ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Опасно GHS05

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Внимание GHS09

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно