ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените"

Препис

1 ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) дейности през второто тримесечие на 2012 г. са: 1. Технически прегледи и проверки. Извършени периодични технически прегледи на 4574 бр. и 1617,73 км съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва: парни и водогрейни котли 141 бр., при планирани 148 бр.; съдове, работещи под налягане 863 бр., при планирани 590 бр.; тръбопроводи за водна пара или гореща вода 84 бр., при планирани 57 бр.; газови съоръжения и инсталации за природен газ 897 бр. и 1583,68 км, при планирани 1315 бр. и 1166,2 км; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 474 бр., при планирани 504 бр.; повдигателни съоръжения 1190 бр., при планирани 1369 бр.; асансьори 925 бр., при планирани 1634 бр.; въжени линии 34,05 км, при планирани 31,96 км. Извършени 209 първоначални и 183 извънредни технически прегледа на СПО. Заверени 450 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП. Проверени 723 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 809. Участие в 31 проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал. Участие в 98 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират СПО. Извършени са проверки по 14 сигнали и жалби, свързани със СПО. Осъществени са 716 непланирани дейности, свързани със съоръжения с повишена опасност (съвместни проверки, комисии и др.). 2. Тематични и извънпланови проверки и дейности Тематични проверки Проверка на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД в качеството му на ползвател на преносната мрежа за природен газ на територията на Република България. В изпълнение на т. Д.5.6 от Плана за действие на ДАМТН през 2012 г. през месеците април и май регионалните отдели на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН), които осъществяват технически надзор на преносните газопроводи за природен газ на територията на Република България, извършиха проверка на Булгартрансгаз ЕАД, в качеството му на ползвател на преносната мрежа за природен газ на територията на страната, за спазване от

2 дружеството на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и наредбите по чл. 31 от закона. При проверката са обхванати обекти и съоръжения с повишена опасност (СПО), ползвани от дружеството, независимо дали съоръженията подлежат на технически надзор от ГД ИДТН или от лицензирани лица като е обърнато съществено внимание на места и участъци от газопроводите, като преминавания през реки, под пътища, катодни защити и други, в които са налице по-високи рискови фактори, както и за спазването от страна на ползвателя на нормативноустановени изисквания за безопасна експлоатация. Проверени са общо 513 бр. и 1444,2 км СПО, от които 186 бр. СПО, подлежащи на технически надзор от лицензирани лица. Проверените СПО по видове са: 64 водогрейни котли, 67 повдигателни съоръжения, 221 съда, работещи под налягане и 161 бр. и 1444,2 км газови съоръжения и инсталации. За констатираните при проверката несъответствия с нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация на СПО са издадени 56 писмени предписания на основание чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП, от които 54 на Булгартрансгаз ЕАД и 2 на други ползватели на СПО. Съставени са общо 24 акта за установяване на административни нарушения, от които 7 на Булгартрансгаз ЕАД, 2 на други ползватели на СПО, 13 на лицензираното лице Сенал Вип ООД и 2 на лица от персонала на лицензираното лице. Разпоредено е спирането от експлоатация на 5 СПО 4 повдигателни съоръжения поради това, че не е осигурено поддържане на съоръженията от лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал.1 от ЗТИП в нарушение на чл. 55, т. 6 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и един съд, работещ под налягане (камера на очистно съоръжение) поради неизвършен периодичен технически преглед Проверка на съоръжения с повишена опасност в курортите по Черноморието. В изпълнение на т. Д.5.3 от Плана за действие на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор през месец юни служители на ГД ИДТН извършиха засилени проверки на съоръжения с повишена опасност, функциониращи в найголемите морски курорти на страната. Проверката обхвана курортните комплекси Албена, Св.св. Константин и Елена, Златни пясъци и Слънчев бряг, като бяха проверени и асансьори в някои сгради в градовете Варна и Бургас. Целта бе да се установи спазването от ползвателите на съоръженията с повишена опасност и от фирмите, които поддържат асансьори на най-важните изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за безопасната експлоатация на съоръженията по чл. 31 от закона. Акцент на проверката бяха функциониращите в хотелите на курортите асансьори бяха проверени общо 983 асансьора, както и 443 газови инсталации и уреди, 103 котли и 69 съдове, работещи под налягане. Установени са 84 неизправности на асансьори, по-голямата част от които не са съществени и не влияят пряко на безопасността на съоръженията. Открити са 8 асансьори с износени над допустимите норми фрикционни шайби, както и 23 с неизправни предпазни устройства.

3 Поддържащите асансьорите фирми масово не изпълняват задължението са по чл. 11 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори да извършват подробен външен оглед на асансьора, съставните му части и предпазните устройства и да записват резултатите от този оглед в ремонтния дневник на асансьора установени са 135 такива случая. На 44 асансьора сервизните фирми не са извършвали на всеки 10 дни функционални проверки, както се изисква от нормативната уредба. В нарушение на чл. 7а, т. 3 от наредбата собствениците на 104 асансьори не са ги спрели от експлоатация, а са продължили да ги ползват, въпреки че асансьорите не са били преминали периодичен технически преглед, какъвто задължително трябва да им се извършва на всеки три години. Най-много такива нарушения са установени в к.к. Слънчев бряг там са установени 92 асансьори, на които не им е извършен периодичен технически преглед повече от три години. Във връзка с извършените нарушения на нормативните изисквания за устройството и безопасната експлоатация на асансьорите са издадени заповеди за спиране на експлоатацията на 127 асансьори до отстраняване на нарушенията, а така също са съставени 369 акта за установяване на административни нарушения. От проверените общо 443 газови инсталации и уреди за природен газ и втечнен въглеводороден газ пропан-бутан, разположени в хотелите и заведенията на курортните комплекси, 150 не са били регистрирани пред органите за технически надзор или не са преминали периодичен технически преглед за установяване на съответствието им с нормативните изисквания. Открити са 59 бутилки и газови уреди за пропан-бутан разположени в нарушение на нормативната уредба в помещения, които са под котата на околния терен. За допуснатите нарушения при експлоатацията на газовите уреди и инсталации проверяващите инспектори са съставили 92 акта за установяване на административни нарушения. Техническото състояние на проверените 103 котела и 69 съдове, работещи под налягане съответства на нормативните изисквания установени са незначителен брой технически неизправности. Ползвателите на 7 котела и 5 съда, работещи под налягане, не са изпълнили нормативните си задължения да ги регистрират пред орган за технически надзор или са допуснали да се експлоатират без да им е извършен периодичен технически преглед. 8 от котлите се обслужват от персонал без необходимата правоспособност.за допуснатите нарушения при експлоатацията на котлите и съдовете под налягане са съставени 26 акта за установяване на административни нарушения. Общо за установените при проверката на курортните комплекси нарушения на нормативните изисквания са съставени 487 акта за установяване на административни нарушения Други проверки и дейности Служители на ГД ИДТН са осъществили следните дейности: - 3 съвместни проверки със служители на ИА ГИТ на лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за спазване освен на обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този

4 закон и наредбите по прилагането му и на трудовото законодателство от тези лица по отношение на наетия от тях персонал. - Участие в 3 заседания към експертни съвети, създадени от кметове на общини. - Участие в проверка на кандидат за получаване на разрешение за оценяване на съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие. - Разработен е проект на Наредба за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Проектът е внесен в МИЕТ. допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Проекта е внесен в МИЕТ за становище. допълнение на Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Предстои проектът да бъде представен на ръководството на ДАМТН. 3. Администриране на регулаторни режими Проверени са 61 заявители за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО. 42 лица са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и са им издадени удостоверения за вписване. На 3 лица са издадени лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО. Извършени са 30 проверки на лица, притежаващи лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО и 200 проверки на вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица. Обезсилени са 16 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и лицата са заличени от регистъра; отказано е вписване в регистъра на 2 лица; Отнети са 2 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП. Издадени са 107 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са преминали обучение 1100 души. 4. Надзор на пазара През тримесечието са извършени проверки в две предприятия от дървообработващата промишленост и в две предприятия от шевната промишленост. Проверени са 7 машини. Общият брой на машините и съоръжения с повишена опасност, на които е осъществено наблюдение и/или проверка по надзор на пазара, за тримесечието е 307. Не са констатирани случаи на нарушения на

5 нормативноустановените изисквания, свързани с пускането на пазара и/или в действие на СПО и машини. 5. Административнонаказателна дейност За констатираните нарушения при осъществените технически прегледи и проверки през тримесечието служителите на ГД ИДТН са съставили 250 акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 333 наказателни постановления въз основа на съставените актове за административни нарушения, от които се обжалват 14. Прекратени на основанията по Закона за административните нарушения и наказания и/или върнати поради съдържащите се в тях пороци, непозволяващи издаването на наказателни постановления, са преписките по 21 акта. Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация са спрени от експлоатация 239 съоръжения с повишена опасност. Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни дейности за вторите тримесечия на 2011 г. и 2012 г. показва следното: ПТП ПиИТП Пр. обекти Пр. лица Пр. ТД АУАН ІI-ро 2011 год. ІI-ро 2012 год. ПТП периодични технически прегледи на СПО. ПиИТП първоначални и извънредни технически прегледи на СПО. Пр. обекти проверени обекти, в които се експлоатират СПО. Пр. лица проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от закона. Пр. ТД проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП. АУАН съставени актове за установено административно нарушение при извършените прегледи и проверки.

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през деветмесечието на 2011 год. През деветмесечието на 2011 г. от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор са извършени следните дейности: 1.

Подробно

VІ ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през първото полугодие на 2013 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) основни

Подробно

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

О Т Ч Е Т за дейността на ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР през първото шестмесечие на 2012 г. Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свърза

О Т Ч Е Т за дейността на ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР през първото шестмесечие на 2012 г. Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свърза О Т Ч Е Т за дейността на ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР през първото шестмесечие на 2012 г. Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свързана с прилагането на ЗИ, ЗТИП и ЗАвП и включва: метрологичен

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 5 ИНФРАСТРУКТУ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 5 ИНФРАСТРУКТУ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 5 ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378> та) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО ЕАД, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ МЕР ВАРНА РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Пълното

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - OL_219_ot_ doc

Microsoft Word - OL_219_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 219 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа Приета с Решение 1873 от 15.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

тема: „Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи”

тема: „Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи” тематична област: "Удължаване на срока на експлоатация на ядрени съоръжения" Изготвил: Силвия Кръстева, Студент по специалност Ядрена енергетика в ТУ-София Статистиката в световен мащаб показва, че най-голям

Подробно

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни протоколи от проверки и актове за констатирани нарушения

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТАМОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАНСЬОРИ" Всилаот2.03.2001г. Обн.ДВ.бр.9от 30Януари2001г.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 212 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) Издадена с Решение 1558 от 29.07.2004 г. на Комисията за регулиране

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

ОТЧЕТ  ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО – ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 01.01.2015 Г.- 30.06. 2015 Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ 152 900 лв. ГЛОБИ С

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 85/12.07.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28-ма

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно