НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 8.1 Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Стефка Миндова, Даниел Бр

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 8.1 Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Стефка Миндова, Даниел Бр"

Препис

1 Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Стефка Миндова, Даниел Братанов Manual muscle testing at robotized rehabilitation: The paper describes the importance of the manual muscle testing (MMT) for the rehabilitation practice. At the same time this article focus on the subject of the MMT and the need for more objective test results while the rehabilitation is performed by automated or robotized devices. The traditional MMT is subjective and cannot provide measurable values required by the robotic devices. The authors propose a method for objective muscle strength measurement by introducing a force torque measurement tool in the manual muscle testing process. Key words: Manual Muscle Testing, Physiotherapy, Muscle Strength Measurement, Rehabilitation Robotiks ВЪВЕДЕНИЕ Мануалното мускулно тестуване (ММТ) е метод за определяне степента на мускулната слабост в резултат на заболявания, увреждания или инактивитет. Този тест е най-ценният, подробен и пълен метод от групата на физикалните изследвания, който дава големи възможности не само за точната преценка на състоянието на мускулната система, но и за най-правилното и ефективно упражняване на увредените и хипотрофични мускули. Заедно с това той дава ориентация и върху болестните промени, както на група мускули по физиологичните им оси на движение в ставите, така и аналитично на отделни мускулни групи.[1] Електромиографията навлезе широко в практиката основавайки се на отвеждането и регистрирането на биоелектричните импулси и е широко застъпен метод за функционална оценка на нервно-мускулната възбудимост, чрез който се записва биоелектричната активност на моторните единици, но не може да замени мануално мускулното тестуване а само да подпомогне възможността да се открият промени в проводимостта на централния двигателен неврон, преди да са настъпили ясни клинични белези в електровъзбудимостта.[4] Информацията, която дава ММТ не може да бъде получена по други диагностични методи. Този тест отразява промените, които настъпват в процеса на възстановяване на мускулната сила и обема на движение, ефективността на прилаганите процедури, хода на заболяването и прогнозата. ММТ ориентира и за това, какво трябва да бъде адекватното натоварване на засегнатите мускули и каква е най-благоприятната изходна позиция за изолирано (аналитично) трениране на отслабеното движение.[1] ОЦЕНКА НА МУСКУЛНАТА СИЛА Оценката (степенуването) на мускулната сила се извършва главно въз основа на факторите мануално съпротивление и гравитация. Използва се градирането на мускулната сила в шест основни степени, като се приема, че всяка степен отговаря на известен процент от силата на нормалния мускул. Силата на нормалния мускул е понятие, което в областта на ММТ има твърде широко и относително значение, т.е. трябва винаги да бъде съобразено с конкретния болен, който тестуваме каква нормална сила можем да очакваме в зависимост от неговия пол, възраст, тренираност. Получената от мускула оценка, респективно съответната степен се означава с цифра от 0 до 5. Степените не са математически точни понятия. Степен 5 отговаря на силата на съответния нормален мускул и възможността да се извърши пълния обем на движение срещу гравитацията и максимално мануално съпротивление. Степен 4 мускула може да извърши пълния обем на движение срещу гравитацията при умерено мануално съпротивление. (Отговаря на около 75% от силата на съответния мускул)

2 Степен 3 тестувания мускул може да извърши пълен обем на движение срещу гравитацията, но без да се прилага допълнително съпротивление. (Отговаря на около 50% от силата на съответния мускул). Степен 2 мускула може да извърши пълния обем на движение, но от позиция на елиминирана гравитация. Не може да преодолее силата на тежестта си. (Отговаря на около 25-30% от силата на съответния мускул). Движението се извършва по една хоризонтална равнина. Мускулната сила, необходима за тестовото движение е много по-малка тя трябва да преодолее само триенето по повърхността на движението. Степен 1 при опит за движение мускулът показва лека видима контракция, която не е достатъчно силна за да извърши каквото и да е движение на тестуваната част на тялото. (Отговаря на около 5-10% от силата на здравия мускул). Степен 0 при опит за движение мускулът не показва никаква видима или палпаторна контракция. Степените 5,4 и 3 се наричат функционални. За мускулите, при които гравитацията не е съществен фактор за степенуването им (като например тези на пръстите на ръцете и краката и пронаторите на предмишницата) оценка 3 се дава за извършен пълен обем на движение. Това е и най - обективната оценка по ММТ и при нея трудно могат да се допуснат грешки. Тя представлява един функционален праг за всяко тестувано движение.[1] За да автоматизираме движенията, които се нуждаят от възстановяване е изключително важно да се разграничи мускулната слабост от ограничения обем на движение. Ако дадения мускул не може да извърши съответния нормален обем на движение в ставата, това може да се дължи на две причини: или мускулът е много слаб за да извърши движението в ставата, или самото движение е ограничено поради механична пречка скъсяване, деформации на ставна капсула, лигаменти, ставни повърхнини, т. е. има контрактура на ставата. За да установи това изследващият трябва да извърши движението пасивно в пълния му възможен обем. Мануалното съпротивление, упражнявано от изследващия по време на тестовото движение е основен фактор за оценката на мускулната сила. Необходимо е то да се прилага винаги по един стандартен начин на съответно определено място и в строго определена посока. Мястото на оказаното съпротивление е по правило непосредствено до дисталния край на телесния сегмент, който тестувания мускул предвижва. По такъв начин се използва винаги по-дългото рамо на лоста, което улеснява кинезитерапевта. С роботизирането на това изследване ще се избегне един от недостатъците на мануалното съпротивление, а именно факта, че изследващият е принуден да употребява големи усилия, което води до напрежение от негова страна а от там съответно до натрупване на значителни грешки и неточности, което на практика прави оценката много субективна и погрешна. Във връзка с това, когато изследващият тестува много силни мускули съпротивлението, което той прилага се измества за улеснение по-дистално, дори върху следващия сегмент, което е още един недостатък, тъй като има опасност от преразтягане на връзките и сухожилията на междинните стави. [1] Има три начина за оказване на мануалното съпротивление при ММТ: 1. Непрекъснато равномерно упражняване на съпротивлението през целия обем на движение. Този начин е свързан с известни неточности и несъвършенства: уморителен е както за болния, така и за терапевта; изследващият е затруднен да оцени точно големината на оказаното от него съпротивление, защото тестуваните мускули развиват различна сила в различните сектори от обема на движение; този метод не може да бъде приложен когато има някакво ограничение на тестуваното движение болка, контрактура и др. 2. Тест на превъзмогване или пречупване е най-подходящ и най-точен от мануалните техники за съпротивление, тъй като при него може да се подбере този

3 сектор от обема на движение в ставите, който е възможно по-безполезен за тестуването. Това дава възможност за прилагането му при наличие на ставни контрактури. Болния започва да извършва тестовото движение срещу леко съпротивление на изследващия. Постепенно съпротивлението се засилва и в определена точка от обема на движение се увеличава, докато надделее силата на тестуваните мускули, т.е. докато ги превъзмогне. Количеството на приложеното съпротивление е равно на оценката на приложената сила. Значително по-точно този тест би се извършил с помощта на робот защото роботите предават съпротивлението плавно и постепенно. По този начин може да се прецени обективно каква е силата на тестуваните мускули. 3. Изометричен тест изпитва силата на изометричната контракция на тестуваните мускули. Болният прави опит за движението на сегмента срещу значително и неотстъпващо мануално съпротивление от страна на изследващия, което е достатъчно силно за да не може да бъде преодоляно. Съпротивлението необходимо за запазване на изометричната контракция е мярката за силата на тестуваните мускули. Този тест е сравнително неточен, особено в случаите, когато мускулите са близко до най-скъсеното си състояние. [2] От представеното описание на мануалното мускулно тестуване е видимо, че мускулите развиват различна сила в различните сектори на движение в ставите, като нейната величина се определя от момента на силата, който е различен в различните точки от обема на движение. За да се унифицира този процес, особено когато се предвижда автоматизирана или роботизирана рехабилитация, е необходима обективна оценка на мускулните сили, респективно силата на спастицитета в случаите на пасивна рехабилитация. Необходимост от използване на електронни измерителни средства в мануалното мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Основно изискване на роботизираните средства за рехабилитация е да има предварителна оценка на необходимите сили и моменти които системата трябва да приложи в процеса на работа. Това изискване поставя въпроса за обективността на оценката получена по метода на мануалното мускулно тестуване. Съществуват възможности за оптимизиране на измерванията по начин, който избягва субективизма на ММТ. Най-лесния за изпълнение метод е, чрез използването на силово-моментни преобразуватели (Фиг. 1), които се явяват междинно звено между крайника на пациента и терапевта. Информацията от тези сензори (Фиг.2) дава обективна и достоверна оценка на мускулната сила. За първи път този метод е прилаган при тестването на системата за роботизирана терапия на горен крайник РЕХАРОБ (Фиг.3) [5]. Физиотерапевта извършва мануално мускулно тестуване на пациента посредством система от ортези с вградени в тях сензори. Едновременно с мануалното мускулно тестуване терапевта е в състояние да запише и действителните показания за силата на мускулите на тестувания крайник. По този начин могат да бъдат зададени крайни стойности на натоварване на рехабилитационната роботизирана система и да се избегне дискомфорт на пациента в процеса на терапията. Същия принцип може да се приложи и директно в процеса на роботизирана рехабилитация. За целта пациента в работното звено на робота, което контактува с пациента, трябва да се вгради силово-моментен сензор, който да извършва измерване както на прилаганото усилие от страна на робота, така и на мускулния статус на пациента

4 Фиг.1. Шест компонентен силово-моментен сензор Фиг.2. Запис на данни от силово-моментен сензор Фиг. 3. Мануално мускулно тестуване със сензори

5 На Фиг. 4 [5] е показана примерна схема на захващане на горен крайник от роботизирана система имитираща мануално мускулно тестуване. Фиг.4. Примерна схема на мануално мускулно тестуване с робот ЗАКЛЮЧЕНИЕ Предложения метод за оптимизация на мануалното мускулно тестуване базиран на въвеждането на електронни измерителни устройства ще спомогне за покачествена автоматизация в процесите на рехабилитацията. Използването на сензори позволява избягването на субективизма в оценката както на първичното състояние на пациента, така и на резултатите от въздействието на приложената му рехабилитационна терапия. За да се въведе сензорното измерване в практиката на мануалното мускулно тестуване е необходимо събирането на достатъчно голяма извадка от емпирични данни снети посредством директно измерване на множество здрави доброволци и доброволни пациенти. Групирането на тези данни по определени показатели като: пол, възраст, ръст, маса и заболяване, ще спомогне за тариране на кривата на увреждане която мануалното мускулно тестуване принципно измерва. ЛИТЕРАТУРА [1] Банков, С., В. Кръстева, Я. Въжаров. Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията и патокинезиологията, С., Медицина и физкултура, 1991 [2] Желев, В.. Физиотерапия: Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията, 2011 [3] Желев, В.. Физиотерапия: Специализирани методи и методики във физиотерапията, 2011 [4] Маринкев, Д.. Физикалните фактори в практичната медицина, 1996 [5] SUPPORTING REHABILITATION OF DISABLED USING INDUSTRIAL ROBOTS FOR UPPER LIMB MOTION THERAPY - REHAROB project IST , За контакти: Гл. ас. Стефка Миндова, Катедра Кинезитерапия, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: е-mail: Доц. д-р Даниел Братанов, Катедра Кинезитерапия, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: , е-mail: Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

I

I Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова, Елена Костова Кънчева The

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

Динамика на материална точка

Динамика на материална точка 2. ДИНАМИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПРИНЦИПИ НА НЮТОН. ВИДОВЕ СИЛИ. Първи принцип на Нютон. Инерциална отправна система. Динамиката е дял от механиката, в който се формулират нейните основни закони (принципи),

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ КАТЕДРА Обществено здраве и социални дейности ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА - РАЕВА ВЛИЯНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

Microsoft Word - Document5

Microsoft Word - Document5 4.4. Статистически анализ на данните в екологичния мониторинг Посредством подходяща обработка на натрупваната информация мониторинговата система трябва да дава отговор на следните въпроси: 1. Какви са

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 7 3, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще! ПОВИШАВАНЕ

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Национална Спортна Академия София, България

Национална Спортна Академия София, България Национална Спортна Академия София, България Физическо развитие и физическа подготовка при подрастващи гимнастици Илия Кючуков, Стефан Колимечков, Илия Янев, Албена Александрова, Диляна Зайкова, Емил Стоименов,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА УТВЪРЖДАВАМ: /проф. д-р В.Миланова, дмн Ректор/ ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА РЕХАБИЛИТАТОР образователно-квалификационна

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Project CB Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS A

Project CB Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS A Project CB007.1.21.129 Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS ASSOCIATION OF KNJAŽEVAC МЕТОДОЛОГИЯ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА ТЯГА НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ И КОМИНИ К. Тужров, Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николев. Investigation results of

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характеристика 1.2. Методически указания Статистически (съвкупностен) подход Форми на проявление Закономерности Статистическа информационна система 1.3. Решени задачи

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика Страница 1 от 14 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Утвърждавам: /П/ /Ректор: Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ За образователно квалификационна степен Магистър след Бакалавър по специалност

Подробно