О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про"

Препис

1 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към ОбС, за първото полугодие на 2013 година. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 9 ПРОТИВ 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

2 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 91 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет на Кмета на община Ивайловград за изпълнение решенията на Общински съвет Ивайловград, за първото полугодие на 2013 година. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 10 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 3

3 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 92 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, вр. с чл. 16, ал. 1 от Наредба 3 за упражняване правата на Община Ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества Общински съвет Ивайловград: І. Oдобрява пазарна оценка на материални активи /медицинска техника, автомобили, офис оборудване, спомагателно оборудване, мебели/ собственост на Медицински център І- Ивайловград ЕООД в ликвидация, ЕИК подробно описани в Приложение 1 от Доклад на оценителя от г., приложен към докладната записка. ІІ. Дава съгласие и упълномощава Ликвидатора за извършване на разпоредителни действия с материални активи /медицинска техника, автомобили, офис оборудване, спомагателно оборудване, мебели/ собственост на Медицински център І- Ивайловград ЕООД в ликвидация, ЕИК подробно описани в Приложение 1 от Доклад на оценителя от г., приложен към докладната записка. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 7 ПРОТИВ 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 /ДАРИНА КИСЬОВА ЗАФИРОВА

4 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 93 Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА по ред Общински съвет Ивайловград променя Поименния списък за капиталови разходи, както следва: Наименование на обекта Целева субсидия капиталови разходи Целеви за капиталов и разходи Изграждан е и ремонт на местни пътища Капиталов и разходи от собствени средства Капиталов и разходи от други целеви средства Наименование на обекта Целева субсидия капиталови разходи Целеви за капиталов и разходи Изграждан е и ремонт на местни пътища Капиталов и разходи от собствени средства Капиталов и разходи от други целеви средства 1. Антична вила "Армира" - собствен принос Антична вила "Армира" - собствен принос Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ Ивайловград ; Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ Ивайловград ; доставка на технологично оборудване доставка на технологично оборудване 60000

5 3. Изготвяне на предпроектни проучвания, изработване на идейни проекти и изработване на работни проекти за реконструкцият а на ВиК мрежи и ПСОВ-гр. Ивайловград Изготвяне на предпроектни проучвания, изработване на идейни проекти и изработване на работни проекти за реконструкцият а на ВиК мрежи и ПСОВ-гр. Ивайловград отпада Изработване по поректи за развитие на селските райони по мярка 321 и Основен ремонт на водопроводна мрежа с. Белополци Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Ивайловград, съгласно приложен списък Изработване по поректи за развитие на селските райони по мярка 321 и Основен ремонт на водопроводна мрежа с. Белополци Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Ивайловград, съгласно приложен списък

6 Закупуване на обзавеждане за СОУ "Хр.Ботев" Ивайловград Закупуване на софтуер и хардуер за Общинска администрация Инвестиционен проект - работен за почистване на речното корито на р. Арда и р. Бяла Закупуване на обзавеждане за СОУ "Хр.Ботев" Ивайловград Закупуване на софтуер и хардуер за Общинска администрация Инвестиционен проект - работен за почистване на речното корито на р. Арда и р. Бяла отпада Закупуване на товарен автомобил за Общинска администрация Закупуване на НДМА за Общинска администрация 5100 Основен ремонт на сградата на Общинска администрация 12000

7 13. СМР на малки инфраструктурн и обекти, вкл. детски и спортни площадки и съоръжения, паркинги, благоустрояване и озеленяване на пространства, кътове за отдих и други обекти ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 11 ПРОТИВ 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1

8 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 94 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград: І. Дава съгласие Община Ивайловград да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони по проект с работно заглавие Подмяна на осветителни тела от уличното осветление в населени места на територията на община Ивайловград. ІІ. Дейностите на Проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие и в частност на ПОДЦЕЛ 1.5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА И ЕКОЛОГИЧНО ЩАДЯЩА ЕНЕРГЕТИКА Мярка Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в град Ивайловград. ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова да предприеме всички необходими действия свързани с изготвяне и изпълнение на проекта. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

9 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 95 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 10 ПРОТИВ 3 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

10 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 96 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45а от ЗОС Общински съвет Ивайловград: І. Отменя Глава Шеста /Настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост/ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение 1/ г. на Общинския съвет. II. Приема Наредба за реда и установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Ивайловград. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 11 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 2

11 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 97 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, чл. 19 и чл. 20 от Закона за водите Общински съвет Ивайловград: І. Възлага на Кмета на община Ивайловград да започне подготвителни действия за внасяне на предложение за предоставяне на концесия на следните имоти водоеми, язовири, микроязовири публична общинска собственост: 1. ПИ в землище на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748, съгласно скица К00276/ г., представляващ водоем с площ дка, находящ се в м , при граници и съседи: ПИ нива, ПИ храсти, ПИ дере, овраг, яма, ПИ пасище, мера, ПИ пасище, мера, ПИ местен път; Имотът е актуван с АПОС 162/ година. 2. ПИ в землище на с. Плевун с ЕКАТТЕ 55748, съгласно скица К00275/ г., представляващ водоем с площ дка, находящ се в м , при граници и съседи: ПИ пасище, мера, ПИ изоставени трайни насаждения, ПИ дере, овраг, яма, ПИ храсти, ПИ местен път; Имотът е актуван с АПОС 155/ година. 3. ПИ в землище на с. Хухла с ЕКАТТЕ 77520, съгласно скица К00304/ г., представляващ водоем с площ дка, находящ се в м , при граници и съседи: ПИ изоставени трайни насаждения, ПИ нива, ПИ нива, ПИ гора в земеделски земи, ПИ полски път; Имотът е актуван с АПОС 147/ година. 4. ПИ в землище на с. Драбишна с ЕКАТТЕ 23056, съгласно скица К00493/ г., представляващ язовир с площ дка, находящ се в м , при граници и съседи: ПИ нива, ПИ полски път, ПИ нива, ПИ нива, землищна граница; Имотът е актуван с АПОС 409/ година. 5. ПИ в землище на с. Драбишна с ЕКАТТЕ 23056, съгласно скица К00492/ г., представляващ язовир с площ дка, находящ се в м , при граници и съседи: ПИ нива, ПИ нива, ПИ полски път, ПИ нива, ПИ нива, ПИ нива, ПИ нива, ПИ нива, ПИ нива, ПИ полски път, ПИ дере, ПИ нива, ПИ полски път, ПИ нива; Имотът е актуван с АПОС 144/ година. 6. ПИ в землище на с. Нова ливада с ЕКАТТЕ 51857, съгласно скица К00109/ г., представляващ водоем с площ дка, находящ се в м. землище на с. Нова ливада, при граници и съседи: ПИ изоставена нива, ПИ полски път, ПИ нива, ПИ дере, ПИ вътрешна река, ПИ дере, ПИ изоставена нива, ПИ дере, ПИ вътрешна река, ПИ дере; Имотът е актуван с АПОС 158/ година. 7. ПИ в землище на с. Черни рид с ЕКАТТЕ 80995, съгласно скица К00245/ г., представляващ язовир с площ дка, находящ се в м

12 , при граници и съседи: ПИ пасище с храсти; Имотът е актуван с АПОС 145/ година. 8. ПИ в землище на с. Белополяне с ЕКАТТЕ 03695, съгласно скица К00491/ г., представляващ язовир с площ дка, находящ се в м , при граници и съседи: ПИ пасище, мера, ПИ изоставени трайни насаждения, ПИ дере, ПИ пасище, мера, ПИ храсти, ПИ дере, ПИ храсти, ПИ пасище, мера, ПИ изоставени трайни насаждения, землищна граница, ПИ полски път, ПИ друга територия нестопанска, ПИ пасище с храсти, ПИ дере; Имотът е актуван с АПОС 149/ година. II. За изпълнение на решението по т. I, да бъдат изготвени концесионните анализи, като за целта бъдат разходвани средства в размер до 1500 лв. на водоем без ДДС. III. Възлага на Кмета на община Ивайловград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата. ПРИСЪСТВАЛИ 13 ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

13 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 98 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване Общински съвет Ивайловград приема допълнение към Общинския план за защита при бедствия Разчет за евакуация и разсредоточаване (Приложение 18 към Плана). ПРИСЪСТВАЛИ 11 ЗА 11 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

14 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 99 Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН Общински съвет Ивайловград дава съгласие за съществуване на професионална паралелка в Х клас на СОУ Христо Ботев под минималния брой на учениците, съгласно Наредба 7 от година на Министерството на образованието и науката. ПРИСЪСТВАЛИ 12 ЗА 12 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

15 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 100 Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград утвърждава командировката на Дарина Михайлова Кисьова-Зафирова - Председател на Общински съвет Ивайловград за второто тримесечие на 2013 година в размер на 507,57 лв. /петстотин и седем лв. 57 ст./. ПРИСЪСТВАЛИ 12 ЗА 11 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1

16 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 101 Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната Общинският съвет, утвърждава командировките на Диана Димитрова Овчарова Кмет на Община Ивайловград за второто тримесечие на 2013 година в размер на лв. /сто тридесет и един лв./. ПРИСЪСТВАЛИ 12 ЗА 12 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 407 Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество Прогрес-строй 56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА Приложение 4 към Решение 26 от 07.03.2013 г. РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, АДМИНИСТРИРАНА ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:  Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО ул. Малкотърновска комуна 3 тел. 05952 / 30-39 ; факс 05952 / 31 28 П Р О Т О К О Л 12 На 27. 07. 2012 година се проведе дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Малко

Подробно