Microsoft Word - 01_r052rev2.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 01_r052rev2.doc"

Препис

1 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 51: Правило 52 Преработка 2 Включват се всички валидни текстове: Допълнение 1 към серия поправки 01 Дата на влизане в сила: 3 януари 1998 г. Допълнение 2 към серия поправки 01 Дата на влизане в сила: 29 декември 2000 г. Допълнение 3 към серия поправки 01 Дата на влизане в сила: 21 февруари 2002 г. ** Допълнение 4 към серия поправки 01 Дата на влизане в сила: 15 август 2002 г. *** Допълнение 5 към серия поправки 01 Дата на влизане в сила: 7 декември 2002 г. Корекция 1 към Допълнение 5 към серия поправки 01 предмет на Депозирано Съобщение C.N TREATIES-1 с дата 17 януари 2003 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ М 2 И М 3 С МАЛКА ПЪТНИКОВМЕСТИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ОБЩА КОНСТРУКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г. ** Датата на влизане в сила за Нова Зеландия е 21 април 2001 г. *** Датата на влизане в сила за Украйна е 15 октомври 2002 г.

2 Стр. 2 Правило 52 ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ М 2 И М 3 С МАЛКА ПЪТНИКОВМЕСТИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ОБЩА КОНСТРУКЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ПРАВИЛО страница 1. Област на приложение 3 2. Определения 3 3. Заявление за одобряване 6 4. Одобряване 6 5. Спецификации 8 6. Изменение и разширяване на одобряването на типа превозни средства Съответствие на продукцията Санкции за несъответствие на продукцията Окончателно прекратяване на производството Преходни разпоредби Наименования и адреси на техническите служби отговорни за провеждане на изпитванията за типово одобряване, и на административните органи 34 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 - Съобщение относно издаване на одобряването, разширение на одобряването, отказ на одобряването, отнемане на одобряването, окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство по отношение на неговата обща конструкция съгласно Правило 52 Приложение 2 - Класификация на маркировка за одобряване Приложение 3 - Обяснителни диаграми Приложение 4 Указания за измерване на силите за затваряне на обслужваща врата с механизирано задвижване * * *

3 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Стр. 3 Настоящото правило се отнася за едноетажни несъчленени превозни средства от категория М 2 и М 3 1/, предназначени и конструирани за превозване на пътници, с вместимост не повече от 22 пътника, независимо дали са седящи или стоящи, без водачът Техническите изискванията за превоз на пътници инвалиди са извън обхвата на правилото. До окончателното уеднаквяване на изискванията за достъпност и тяхното включване в правилото, договарящите страни могат да изискват реални допълнителни условия, за да е осигурен достъп до превозното средство и за да се обезопасят тези пътници. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на правилото: 2.1. Превозно средство е едноетажното превозно средство от категория М 2 и М 3 1/, предназначено и конструирано за превозване на пътници, с вместимост не повече от 22 пътника, независимо дали са седящи или стоящи, без водачът. Има два класа превозни средства: Клас А: Превозни средства, предназначени за превозване на стоящи пътници; превозно средство от такъв клас има места за сядане и може да има места за стоящи пътници; Клас В: Превозни средства, които не са предназначени за превозване на стоящи пътници; превозно средство от такъв клас няма места за стоящи пътници Превозно средство с нисък под е превозното средство в което най-малко 35 % от пространството, предвидено за стоящи пътници, формира участък без стъпала и което осигурява достъп към поне една обслужваща врата посредством едно стъпало от земята "Тип превозно средство" са категорията превозни средства, които не се различават съществено по отношение на конструктивните особености, посочени в правилото Одобряване на превозно средство е одобряването на тип превозно средство по отношение на конструктивните особености, посочени в правилото Обслужваща врата е вратата, предназначена за използване от пътници при нормални условия, с водач в седящо положение Двойна врата е вратата, която позволява два или равностойни на два прохода за достъп Аварийна врата е допълнителната врата към обслужващата врата(-и), предназначена за използване от пътниците за изход само по изключение, и в частност - при аварийни ситуации Авариен прозорец е прозорецът, който може да не е остъклен, предназначен за използване от пътниците като изход само при аварийни ситуации Двоен прозорец е аварийният прозорец, който, когато е разделен на две части от въображаема вертикална права (или равнина), представлява съответно две части, всяка от които отговаря по размери и достъпност на изискванията за нормален авариен прозорец. 1/ Така, както е определено в приложение 7 на Консолидирана резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev./Amend.2).

4 Стр Авариен люк е отворът в покрива, предназначен за използване от пътниците, като авариен изход единствено при аварийни ситуации Авариен изход е аварийната врата, аварийният прозорец или аварийният люк Изход е обслужващата врата или авариен изход Плъзгаща се врата е вратата, която може да бъде отваряна или затваряна единствено чрез плъзгането й върху една или няколко праволинейна или приблизително праволинейни релси Етаж или под е частта от каросерията, чиято горна повърхност служи като опора на стоящите пътници, краката на седящите пътници и водача, и служебните лица Проход е пространството, осигуряващо достъп на пътниците от всяко място за сядане или ред от седалки до всяко друго място за сядане или ред от седалки, или до всеки вход към или от всяка обслужваща врата; той не включва: пространството, предназначено за краката на седящите пътници; пространството над повърхността на стъпало или стълба; всяко пространство, осигуряващо достъп единствено до една седалка или ред от седалки Вход е пространството, простиращо се от вътрешната страна на превозното средство от обслужващата врата до най-външния ръб на горното стъпало (ръб на прохода). Където няма стъпало на вратата, площта, се счита за вход, да е измереното в съответствие с т до разстояние 30 сm от началното положение на вътрешната повърхност на двойния панел Отделение за водача е пространството, предназначено за използване единствено от водача, в аварии и съдържа седалката за водача, волана, системите за управление, уредите и другите устройства, необходими за управлението на превозното средство "Маса на превозно средство в готовност за движение" (МПСД) (kg) - е масата на превозното средство в експлоатационна готовност, без пътници, но натоварено допълнително със 75 kg за масата на водача, масата на горивото съответстващо на 90% от вместимостта на резервоара определена от производителя, течностите от охладителната и мазилна уредби, инструментите и резервното колело, ако има Маса на превозното средство (МнПС) е масата на превозното средство в готовност за движение (МПСД) (kg), така както е определена в т. 2.17, с допълнителни 75 kg от масата на служебно лице на съответното място за сядане, ако има, специално предназначено за него, така както е определено в т Превозното средство да е натоварено с 90% от вместимостта на всички допълнителни резервоари за течности (отоплителната система, течност за измиване на стъкла и т.н.). При монтиране на устройства, като кухня или тоалетна, резервоарът с чиста вода да е напълнен, а този за отпадната вода да е празен Технически максимална маса е технически допустимата максимална маса посочена от производителя на превозното средство. (Тази маса може да е по-голяма от допустимата максимална маса посочена от националната администрация) Технически допустима максимална маса на ос е частта от технически допустима максимална маса на превозното средство, определена от производителя, която се явява, като вертикално натоварване върху пътната настилка в мястото на контакта на

5 Стр. 5 колело/колелата на оста. Тази маса може да е по-голяма от максималната допустима маса на ос посочена от националната администрация. Сумата от всички технически допустими максимални маси на ос на превозното средство може да е по-голяма от техническата допустима максимална маса на същото превозно средство Пътник е лицето различно от водача или служебно лице на превозното средство Пътник с ограничена подвижност е всеки пътник, който среща затруднение при използването на обществения транспорт, като възрастни и хора инвалиди. Не е необходимо ограничената подвижност да е предизвикана от някакво медицинско увреждане Отделение за пътници е площта, предназначена за ползване от пътници с изключение на всяка площ, заемана от закрепени уреди, като барче, кухненски бокс, тоалетни или отделение за багаж Обслужваща врата с автоматично задвижване е обслужващата врата с механизирано задвижване, която може да се отваря (не чрез механизми за управление в аварийни ситуации) само след задействане на механизма за управление от пътник и след задействане на механизмите за управление от страна на водача, и която след това се затваря автоматично Устройство, предотвратяващо потеглянето е устройството, което предотвратява потеглянето на превозното средство от неподвижно положение, когато вратата не е напълно затворена Обслужваща врата, задвижвана от водача е обслужващата врата, която нормално се отваря и затваря от водача Ако не се изисква друго, всички измервания се извършват на превозно средство с маса в готовност за движение (МПСД) (kg), разположено върху равна и хоризонтална повърхност. Когато превозното средство е оборудвано с подпорна система, тя да не се привежда в действие Когато в правилото има изискване вътрешната повърхност на превозното средство с маса в готовност за движение (МПСД) (kg), да е хоризонтална или наклонена под определен ъгъл за превозно средство с механично окачване, повърхността може да е наклонена до този ъгъл или да го превиши. Изискването за повърхността да се изпълнява, когато превозното средство е в натоварено състояние, определено от производителя. Ако превозното средство е оборудвано с подпорна система, тя не се привежда в действие. 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ 3.1. Заявлението за одобряването на тип превозно средство по отношение на неговата обща конструкция се подава от производителя на превозното средство или от негов упълномощен представител То се придружава от три копия на пълната документация, която включва следното: подробно описание на типа превозно средство, с неговите структура, размери, конфигурация и съставни материали;

6 Стр чертежи на превозното средство и елементи от вътрешното му оборудване; данни за: техническата максимална маса (ТММ) (kg); техническото максимално натоварване с маса на всяка ос (kg); масата на превозното средство (МнПС) (kg); предпазни мерки, ако има, за превоз на багаж или стоки; където има осигурени едно или повече отделения за багаж различен от ръчният багаж, крайният обем на тези отделения (V) (m 3 ) и крайната маса на багажа, който може да са вмести (В) (kg); когато превозното средство е оборудвано с багажно отделение на тавана, крайното пространство за този багаж (VX) (m 2 ) и крайната маса на багажа, които може да се вмести (BX) (kg); хоризонталната проекция на цялата площ предназначена за седящи и стоящи пътници (S 0 ) (m 2 ) в съответствие с т. 5.2; хоризонталната проекция на цялата площ предназначена за стоящи пътници (S 1 ) (m 2 ) в съответствие с т. 5.2; броя на местата за сядане предназначени за използване от пътниците и служебните лица (ако има). Местата за спане и други помещения, които са предназначени за временно ползване и са различни от местата за сядане, не се числят към тях; определения общ брой на пътниците (N); класовете (А или В), за които се изисква одобряване Превозно средство представително за типа, за който се изисква одобряване, се предоставя на техническите служби отговорни за провеждането на изпитванията за типово одобряване. 4. ОДОБРЯВАНЕ 4.1. Ако превозното средство, предоставено за одобряване по отношение на правилото, отговаря на изискванията на т. 5, се издава одобряване на този тип превозно средство Номер на одобряване на типа се поставя на всеки одобрен тип. Първите му две цифри (за момента 01 отговарящи на серия поправки 01, чиято дата на влизане в сила е 12 септември 1995 г.) показват серията на поправката, съответстваща на последните главни технически поправки, посочени в правилото по време на издаване на одобряването. Същата договаряща страна да не използува вече поставен номер на друг тип превозно средство Съобщение за одобряване, отказ или разширение на одобряването на типа превозно средство в съответствие с правилото се изпраща до договарящите страни, които го прилагат, посредством формуляр, съобразен с образеца в приложение Определените за изпитването формуляри се закрепват към всяко превозно средство, на видно и лесно достъпно място и съобразени с типа на превозното средство, с правилото и международна маркировка за одобряване състояща се от:

7 кръг, обграждащ буквата Е, зад която стои отличителният номер на страната, издаваща типовото одобряване; 2/ номер на правилото, зад който стои буквата R, тире и номер на типовото одобряване в дясно от кръга описан в т ; допълнителен знак, състоящ се от буквите А или В съответстващи на класа за който превозното средство е било типово одобрено Ако превозното средство съответства на типово одобрено превозно средство, в съответствие с едно или повече правила към спогодбата, в страна, която извършва типово одобряване съгласно това правило, знакът посочен в т не е нужно да се повтаря; в такъв случай правилото и номерът за одобряване на типа и допълнителните знаци за всички правила, съгласно които се извършва типово одобряване в страна, която извършва такова в съответствие с това правило, се поставят във вертикална колона вдясно от знакът описан в т Маркировката за типово одобряване трябва да е четлива и неизтриваема Маркировката за одобряване се поставя близо до или върху табелата на превозното средство прикрепена от производителя В приложение 2 е посочен пример за маркировка за одобряване. 5. СПЕЦИФИКАЦИИ 5.1. Разпределяне на осово натоварване и натоварено състояние Разпределянето на натоварването на неподвижно превозно средство върху земята в две състояния: ненатоварено, така както е описано в т , натоварено, така както е описано в т Предната ос или оси да издържат не по-малко от масовите проценти, посочени в таблицата: Натоварено състояние Клас А Клас В ненатоварено натоварено / 1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Холандия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Испания, 9 за Чешка Република, 10 за Сърбия и Черна гора, 11 за Обединеното Кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за Швейцария, 15 за Германия, 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Руска Федерация, 23 за Гърция, 24 за Ирландия, 25 за Хърватско, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободно), 31 за Босна и Херцеговина, 32 за Латвия, 33 (свободно), 34 за България, 35 (свободно), 36 за Литва, 37 за Турция, 38 (свободно), 39 за Азербайджан, 40 за бившата Югославска република Македония, 41 (свободно) 42 за Формуляр издаден от Страните членки използвайки техните съответни ЕСЕ знаци, 43 за Япония, 44 (свободно), 45 за Австралия, 46 за Украйна, 47 за Южна Африка и 48 за Нова Зеландия. Следващите номера ще са предоставени на други страни в хронологичен ред, в които те ще ратифицират или ще се присъединят към Спогодбата относно за възприемане на еднакви технически правила за колесни превозни средства, относно допълнителното оборудване, което може да е монтирано и/или използвано на колесните превозни средства и условията за съответно признаване на одобрявания основани на тези предписания. Броят на така определените ще е съобщен от Генералния Секретар на Организацията на Обединените Нации на договарящите страни. Стр. 7

8 Стр Ненатоварено, за целите на т. 5.1 и т. 5.3, е превозно средство в състояние, описано в т Натоварено, за целите на т. 5.1 е превозно средство ненатоварено, така както е описано в т с допълнителна маса Q за всяка седалка за пътник, броят на масите Q отговаря на допустимия брой на стоящи пътници, равномерно разпределени върху площта S 1, и маса еквивалентна на В, равномерно разпределена в багажните отделения, и в съответните случай масата ВХ, равномерно разпределена върху покрива, оборудван за превоз на товар (ТММ) (kg) Стойността на Q за различните класове превозни средства са описани в т В (kg) да има числена стойност не по-малка от 100 V (m 3 ) ВХ да упражнява натиск не по-малък от 75 kg/m 2 по цялата повърхност на покрива оборудван за превоз на товар Площ за пътниците Общата площ S 0, която е на разположение на пътниците, се изчислява като от общата площ на превозното средство се извади: площта на отделението за водача; площта, заемана от стъпалата около вратите и площта, заемана от всяко стъпало с широчина по-малка от 30 сm; площта, заемана от всяка част, над която вертикалният просвет е по-малък от 135 сm, измерен спрямо нивото на пода, в съответствие с т и не се вземат под внимание допустимите изпъкнали части. В случай на превозно средство по т , това разстояние може да се намали до 120 cm Площта S 1, която е предназначена за стоящите пътници (само за превозни средства от клас А), се изчислява като от S o се извадят: площта на всички части от пода, при които наклонът превишава 8%; площта на всички части, които не са достъпни за стоящите пътници, когато всички места за сядане са заети, с изключение на сгъваемите седалки; площта на всички части, където височината от пода е по-малка от 190 cm или 180 cm за участък от прохода, разположен над или зад задната ос (в този случай не се вземат под внимание ръкохватките); площта, разположена пред вертикалната равнина, минаваща през центъра на площта за сядане на седалката на водача (в нейното най-задно положение) и през центъра на външното огледало за обратно виждане, монтирано на срещуположната страна, спрямо водача, на превозното средство; площ от 30 cm пред всички седалки, различни от сгъваемите; всички повърхности, без изключения в съответствие с положенията от т до т , по които не е възможно поместването на правоъгълник с размери 400 mm x 300 mm Брой на пътниците

9 В превозното средство да има брой на местата за сядане (P s ) (виж т ), различни от сгъваемите седалки, които отговарят на изискванията по т За превозно средство от клас А броят P s да е най-малко равен на сумата от квадратните метри на пода предназначен за пътници и служебни лица (ако има) и приблизително равен на най-близкото цяло число Общият брой на местата за сядане и за стоящите пътници (N) в превозните средства да е изчислен така, че да са изпълнени следните две условия: Стр. 9 S = и S 1 N P + s sp където: P s е броят на местата за сядане (виж т и 5.3.1); TMM МнПС L * V N, Q S 1 - площта (виж т ) на разположение на стоящите пътници (m 2 ); S sp - площта предназначена за един правостоящ пътник (m 2 /стоящ пътник) (виж т ); TMM - технически допустимата максимална маса (виж т. 2.17) (kg); МнПС - масата на превозното средство, така както е определена в т (kg); L специфичната маса на багажа в отделението за багаж (s), (kg/ m 3 ); V - общият обем на багажното отделение (виж т ) (m 3 ); R специфичната маса на багажа разположен на покрива на превозното средство (kg/m 2 ) VX общо пространство, предназначено за багажа, който ще се превозва на покрив на превозното средство (виж т ) (m 2 ); Q масата, предназначена за масата, предвидена за всяко място на седящ или стоящ пътник, ако има (виж т ) (kg) За превозни средства от клас В, S 1 = Стойностите на Q, S sp, L и R за всеки клас превозни средства са както следва: Клас Q (kg) S sp (m 2 /стоящ пътник) L (kg/ m 3 ) R (kg/ m 2 ) А 68 0, В 71 */ (няма стоящи пътници) */ Включително 3 kg ръчен багаж В случай, че превозно средство от клас В е одобрено като превозно средство от клас А, масата на багажа превозван в багажните отделения достъпни само от външната страна на превозното средство, не се взема предвид.

10 Стр По време на изчисленията по т , стойността на масата на всяка ос на превозното средство да е не по-голяма от съответната им техническа допустима максимална стойност В близост до предната врата, превозното средство да е ясно обозначено и видимо от вътрешната страна, с букви или нагледни схеми с височина не по-малка от 15 mm и цифри с височина не по-малка от 25 mm, следното: броя на местата за сядане, за които е проектирано превозното средство (P s ); общия брой на пътниците, за които е проектирано превозното средство (N); броя на местата за инвалиди (ако има), за които е проектирано превозното средство Устойчивост на горната част на конструкцията Само за превозни средства от клас В, да е показано чрез изчисление или друг метод, че конструкцията на превозното средство е достатъчно здрава, за да издържи равномерно разпределен статичен товар на покрива на превозното средство, равен на техническата максимална маса (ТММ) на превозното средство. 3/ 5.5. Противопожарна защита Отделение за двигателя В отделението за двигателя да не се използват лесно запалими звукоизолиращи материали или материали, които се напояват с гориво или масло, освен ако те не са обвити с непромокаемо покритие За да се избегне, доколкото е възможно, натрупването на гориво или масло, в която и да е част от отделението на двигателя, се вземат предпазни мерки чрез подходящо разполагане на отделението на двигателя или чрез дренажни отвори Между отделението на двигателя или който и да е друг източник на топлина (например устройства за поглъщане на енергията, освободена при продължително спускане на превозното средство по наклон, т.е. забавители, или устройства за отопляване на вътрешността на каросерията, различни от устройствата, работещи чрез циркулация на гореща вода) и останалата част на превозното средство да е монтирана разделяща преграда от топлоизолационен материал. В отделението за пътници може да се инсталира нагревателно устройство, което не работи с гореща вода, ако е поместено в кожух от материал, устойчив на получената от устройството топлина, не отделя токсични газове и е разположено по начин, предотвратяващ евентуалния контакт на който и да е от пътниците с нагорещени повърхности Отвори за зареждане с гориво Отвори за зареждане с гориво да са достъпни само от външната страна на превозното средство Нито една част от отворите за пълнене с гориво да не е под някоя отваряща се врата; освен това резервоарите да не са разположени в отделението за пътници или в отделението за водача. Отворите за зареждане с гориво да не са разположени, така че да има риск от попадане на гориво върху двигателя или върху изпускателната уредба по време на пълнене. 3/ Тази точка ще бъде разгледана при следващото допълнение на Правило 66.

11 Стр Горивото да не може да се разлива през капачката на отвора за пълнене или през устройството осигуряващо стабилизиране на налягането в резервоара, дори и да резервоарът да се преобърне напълно; слабо сълзене е допустимо, ако не се превишат 30 g/min. Ако превозното средство е оборудвано с няколко свързани помежду си резервоара за гориво, налягането по време на изпитването да съответства на най-неблагоприятното такова за горивото в резервоарите Ако отворът за зареждане е разположен отстрани на превозното средство, капачката му, когато е затворена, да не излиза над повърхността на каросерията Капачките за отворите за гориво да са така проектирани и конструирани, че да не могат да се отварят при злополуки Резервоари за гориво Всеки резервоар за гориво на превозното средство да е сигурно закрепен и така разположен, че да е предпазен от конструкцията на превозното средство в случай на удар отпред или отзад. Нито една част от резервоара за гориво да не е на разстояние по-малко от 60 cm от предната част на превозното средство или по-малко от 30 cm от задната му част, изключва се случаят, когато превозното средство изпълнява изискванията на Правило 34 по отношение на всякакви челни и задни удари; в близост до резервоара не се допуска наличието на изпъкнали части, остри ръбове и т.н Нито една част от резервоара за гориво да не излиза от общата широчина на каросерията Резервоарите за гориво да са направени, така че да са устойчиви на корозия Всяко недопустимо налягане или налягане надминаващо работното налягане трябва веднага да се компенсира от подходящи устройства (отвори, предпазни вентили и т.н.). Отворите трябва да са конструирани по такъв начин, че да предотвратяват рискове при пожар Всички резервоари да са подложени на изпитване с хидравлично вътрешно налягане, което да е приложено върху изолираните части изцяло със стандартна тръба за зареждане, накрайник за зареждане и капачка. Резервоарът да е изцяло напълнен с вода. След всичко това се прекратяват връзките с околната среда, налягането постепенно се увеличава, по тръбопровода, по който горивото захранва двигателя, до относително налягане, каквото е двойното работно налягане, но не по-голямо от 0,3 bar, което да се поддържа 1 min. През това време корпусът на резервоара да не се спука или да пропусне вода; той може, обаче напълно, да се разруши Горивна уредба Нито едно устройство използвано за подаване на гориво да не се разполага в отделенията за водача и пътниците Горивните тръбопроводи и всички останали части на горивната уредба да се разположат на такива места в превозното средство, че да имат осигурена пълна защита Движенията при завъртане или завиване и вибриране на конструкцията на превозното средство или на задвижваните части да не са причина за поява на необичайни напрежения върху горивните тръбопроводи Свръзките на еластичните и гъвкави тръбопроводи с неогъваеми елементи на горивната уредба да са така проектирани и конструирани, че да останат работоспособни при

12 Стр. 12 използването им в различни състояния на превозното средство, въпреки стареенето им, движенията при завъртане или завиване, или вибрирането на конструкцията на превозното средство или на задвижваните му части Пропускането на гориво от някоя част на уредбата може да изтича свободно навън върху повърхността на пътя, но никога върху изпускателната уредба Авариен превключвател Ако аварийният превключвател е монтиран да намали риска от възникване на пожар след като превозното средство преустанови движението си, то той да има следните характеристики: Да е разположен на леснодостъпно място за водача, седнал на своето място Да е ясно обозначен и да е снабден с защитно покритие или други удобни средства, които биха предотвратили неговото случайно сработване. Ясни инструкции относно начина на използване да са указани в непосредствена близост до аварийният превключвател, например Отстранете покритието и преместете надолу с едно ниво! Приведете в движение само след спиране на превозното средство Задвижването да послужи едновременно за извършване на следните функции: бързо преустановяване работата на двигателя; завъртането на разединителя на акумулаторната батерия, монтиран възможно най-близо до акумулаторната батерия, и който изолира най-малко една от клемите на акумулаторната батерия от електрическата верига, с изключение на веригата изпълняваща функциите посочени в т , веригите, които осигуряват непрекъснатите функции на тахографа, толкова добре колкото устройствата, чиито внезапно преместване от работното им положение може да предизвика по-голям риск в сравнение с този, който предотвратява, например: вътрешни аварийни сигнални лампи; охладителни приспособления на допълнителните нагреватели; централно електронно заключване на вратата; случайно включване на аварийните сигнали на превозното средство Освен чрез аварийният превключвател, функциите, посочени в т могат да се изпълнят също така и чрез отделни механизми за управление, при условие, че в екстремни положения тези механизми не възпрепятстват сработването на аварийния превключвател Електрообзавеждане и електрическа инсталация Всички кабели да са надеждно изолирани. Всички кабели и цялото електрообзавеждане да издържат на температурните условия и влажност, на които са изложени. В отделението на двигателя да се обърне особено внимание на пригодността им да издържат на околната температурата, маслото и изпаренията По никой от кабелите, използвани в електрическата верига, да не минава ток, по-голям от допустимия за съответния кабел, определен от начина на инсталиране и максималната околна температура.

13 Стр Всяка електрическа верига, захранваща която и да е точка от оборудването с изключение на стартера, запалителната уредба (принудително запалване), нагревателните свещи, устройството за спиране на двигателя, зарядната верига и свързването към маса на акумулаторната батерия, да е снабдена с предпазител или разединител. Електрическите вериги захранващи слаби консуматори могат да са предпазвани чрез обикновен предпазител или обикновен разединител, ако номиналната им сила на тока не е по-голяма от 16 А. В случай, че електрониките са смесени, тези вериги могат да бъдат предпазени чрез предпазни устройства вградени в електрическите компоненти или системи. В такъв случай, производителя предоставя всякаква техническа информация при поискване от техническата служба упълномощена да извърши изпитванията Всички кабели да са добре защитени и здраво закрепени по такъв начин, че да не могат да се повредят от срязване, протриване или прищипване Акумулаторни батерии Всички акумулаторни батерии да са надеждно закрепени и леснодостъпни Акумулаторното отделение да е отделено от отделението за пътници и отделението за водача и проветрявано с външен въздух Пожарогасители и средства за оказване на първа долекарска помощ Превозното средство да е оборудвано с един или повече пожарогасители, единият от които да е разположен в близост до мястото на водача. Всеки пожарогасител да съответства на минимална характеристика на изпитване от 8А или 21В по CEN-стандарт EN3 част І или на еквивалентен национален стандарт Да е осигурено свободно пространство за разполагане на един или няколко комплекта със средства за оказване на първа долекарска помощ. Така осигуреното пространство да е не по-малко от 7 dm 3, а минималният му размер да е не по-малък от 80 mm За пожарогасителите и комплектите със средствата за оказване на първа долекарска помощ може да се предвиди защита срещу кражби и вандализъм (например разполагане в обособени шкафчета или зад чупливо стъкло), при условие, че местоположенията на посочените средства са ясно обозначени и е предвидена възможност за безпрепятственото им изваждане при аварийни обстоятелства Материали 5.6. Изходи В радиус от 10 cm около изпускателната уредба да няма леснозапалими материали, освен ако последните са надеждно защитени Брой на изходите Всяко превозно средство да има най-малко два врати, например една обслужваща врата и една аварийна врата или два обслужващи врати За целите на това изискване обслужваща врата, оборудвана с механизирана система за управление, не се счита за аварийна врата, освен ако тя може лесно да се отваря ръчно в случай на активиране на устройството по т при необходимост Минималният брой на аварийните изходи да е такъв, че общият брой на изходите и аварийните люкове да е:

14 Стр. 14 Пътнико- вместимост Минимален брой на изходите Брой на аварийните люкове, смятани за аварийни изходи разрешени изискани > В случай, че отделението за водача не е свързано с вътрешността на превозното средство, то трябва да има два изхода, които не е необходимо да се разполагат от една и съща страна на превозното средство; когато единият изход е прозорец, то той да отговаря на изискванията посочени в т , и за аварийните прозорци Двойната обслужваща врата се смята за две врати и двойните прозорци за два аварийни прозореца Разположение на изходите Обслужващите врати да са разположени от тази страна на превозното средство, която е поблизо до банкета на пътя, в съответствие с посоката на движение 4/ или от задната страна на превозното средство Изходите да са разположени, така че от всяка страна на превозното средство да има наймалко един изход Предната и задната половина на пространството, определено за пътници, да е свързано с най-малко един изход Най-малко един изход да е разположен от предната и задната страна на превозното средство, освен ако на покрива му не е монтиран авариен люк Ако пространството предназначено за седалките на водача и пътниците до седалката на водача не е свързано с главното отделение за пътници чрез подходящ коридор: главното отделение за пътници да има изходи изпълняващи изискванията по т по отношение на броя и тези по т , и по отношение на разположението; вратата за водача се възприема като аварийна врата за заемащите местата разположени зад седалката на водача, при условие че седалката на водача, кормилното колело, корпусът на отделението за двигателя, лостът за предавките, механизмът за задействане на ръчната спирачка и т.н. не са твърде съществена пречка. 5/ 4/ За страната в която ще е разрешена експлоатацията на превозното средство. 5/ За изпитвателните лаборатории може да се установи обективен метод за проверка на това изискване.

15 Стр. 15 Служебната врата, предназначена за пътниците, разположена от страна на превозното средство, противоположна на тази, на която е разположена врата на водача, се възприема, като аварийна врата за водача; изискванията по т , 5.7.1, 5.7.2, и не се отнасят за вратите упоменати в т Минимални размери Отделните видове изходи да имат следните минимални размери (виж също и приложение 3, фиг. 17): Отвор Размери Забележки Височина на входа: Клас А 165 cm Клас В 150 cm Обслужваща врата Аварийна врата Авариен прозорец Авариен люк Височина на отвора Широчина: Единична врата: 65 cm Двойна врата: 120 cm Височина: 125 cm Широчина: 55 cm Площ на отвора: cm 2 Височината на входа на обслужващата врата да се измерва като вертикално разстояние, измерено във вертикалната равнина на хоризонталната проекция на средната точка на отвара за вратата и най-горната повърхнина на най-долното стъпало. Вертикалното разстояние на отвора на обслужващата врата да е такава, че да позволява свободно преминаване от двойният панел посочен в т Височината на най-горните ъгли може да се намали за сметка на техните закръгления, с радиус не по-голям от 15 cm. Превозните средства от клас В, където височината на отвора на обслужващата врата е между 140 и 150 cm, минималната широчина на отвора на единична врата да е 75 cm. За всички превозни средства широчината на обслужващата врата може да се намали с 10 cm, когато измерването е направено от нивото на ръкохватките и с 25 cm в случаите, при наличие на сводове на колела или механизми за автоматично или дистанционно управление на врати или ъгъла на наклона на стъклото на превозното средство. В случаите, когато наличието на сводове на колелата допуска намаляване на широчината до 30 cm, при условие че височината не е повече от 40 cm от най-ниската част на вратата, широчината на отвора на вратата е 55 cm. Допуска се намаляване на горните ъгли за сметка на радиусите с не повече от 15 cm. Необходимо е вписването на правоъгълник с височина 50 cm и широчина 70 cm. За транспортни средства, за които е валидно типовото одобряване издадено в срок за една година от момента на влизане в сила на правилото, се дават 5 % отклонение. Аварийният прозорец, разположен от задната страна на превозното средство, ако производителя не е предвидил авариен прозорец, е с минимални размери, описани по-горе. Необходимо е вписването на правоъгълник в аварийният прозорец с височина 35 cm и широчина 155 cm. Ъглите на правоъгълника могат да се закръглят с радиус на закръгление не по-голям от 25 cm. Площ на отвора: Необходимо е вписването на правоъгълник в тази площ с размери cm 2 50 х 70 cm.

16 Стр Превозните средства по т да отговарят на изискванията по т по отношение на аварийните прозорци и аварийните люкове, и на следните изисквания по отношение на обслужващите и аварийни врати: Отвор Размери Забележки Обслужваща врата Аварийна врата Височина на отвора: 110 cm Широчина: Единична врата: 65 cm Двойна врата: 120 cm Височина: 110 cm Широчина: 55 cm Тези размери могат да се намалят чрез закръгления на ъглите на отвора, като радиусът на закръгление да не е по-голям от 15 cm. Тези размери могат да се намалят чрез закръгления на ъглите на отвора, като радиуса на закръгление да не е по-голям от 15 cm. Широчината може да са намали до 10 cm, когато измерването се извършва от нивото на ръкохватките и с 25 cm, в случай при наличие на сводове на колела или механизми за автоматично или дистанционно управление на врати или ъгъла на наклона на стъклото на превозното средство. В случаите, когато наличието на сводове на колелата допуска намаляване на широчината до 30 cm, при условие че височината не е повече от 40 cm от найниската част на вратата, широчината на отвора на вратата е 55 cm. Допуска се намаляване на горните ъгли за сметка на радиусите с не повече от 15 cm Технически изисквания към всички обслужващи врати Всяка обслужваща врата на превозното средство да може да се отваря лесно отвътре и отвън при спряло превозно средство (това не е необходимо, когато превозното средство е в движение). Това изискване да не се тълкува, като изключващо възможността за заключване на вратата отвън, при условие, че тя винаги да може да се отваря отвътре Всеки механизъм или устройство за отваряне на вратата отвън да е на разстояние не поголямо от 180 cm от земята, когато превозното средство е спряло и е ненатоварено Всяка единична обслужваща врата с ръчно задвижване, закрепена с панти или шарнирно, се монтира така, че ако в отворено състояние вратата влезе в контакт с неподвижен обект докато превозното средство се движи напред, тя да се затваря Когато единичната обслужващата врата с ръчно задвижване е снабдена със самозатварящ се механизъм, той трябва да е двустъпален тип По вътрешната страна на обслужващата врата да няма каквото и да е устройство, което би закрило вътрешните стъпала, когато вратата е затворена Когато директната видимост не е достатъчна, да се монтира оптическо или друго устройство, позволяващо на водача да забелязва от седящо положение присъствието на пътник в непосредствена близост отвън, на всяка странична обслужваща врата, която не се управлява автоматично Всяка обслужваща врата, отваряща се навътре спрямо превозното средство и нейният механизъм да са конструирани така, че движение й да не причинява наранявания на

17 Стр. 17 пътниците при нормални условия на експлоатация При необходимост да се монтират подходящи предпазни устройства Ако обслужваща врата е разположена в съседство с врата на тоалетна или друго вътрешно отделение, обслужващата врата да е обезопасена срещу непреднамерено отваряне. Това изискване не се прилага, ако вратата се заключва автоматично, когато превозното средство се движи със скорост по-голяма от 5 km/h Обслужващите врати, които са разположени от задната страна на превозното средство, да могат да се отварят на ъгъл не по-малък от 85 и не по-голям от 115. След като се отвори, да може автоматично да се задържи в тази си позиция. Това не изключва възможността за превишаване на тези пределни стойности и отварянето на вратата на ъгъл по-голям от допустимия, когато това не е причина за опасности, например да позволи движение на заден ход по висока платформа за товарене или да се отворят вратите на ъгъл 270 с цел да се освободи пространство зад превозното средство, за натоварването му Обслужващата врата, във всяко свое положение, да не възпрепятства използването на или нужния достъп до изхода Допълнителни технически изисквания за вратите с механизирано отваряне При аварийни обстоятелства всяка обслужваща врата с механизирано задействане да може при спряло превозно средство (това не е необходимо, когато превозното средство се движи) да се отваря отвътре и когато не е заключена - отвън посредством механизъм за управление, който работи независимо от наличието на захранване: преодолявайки всички останали механизми; в случаите на вътрешно разположени механизми те да са разположени върху вратата или на разстояние до 300 mm от нея, на височина не по-малка от mm над първото стъпало; механизмите да са лесно видими и точно определени при приближаване към вратата и при заставане пред нея; механизмите да се задействат от едно лице, когато то се намира непосредствено пред вратата; механизмите да отварят или създават условия за лесно ръчно отваряне на вратата; да може да е защитена чрез устройство, което лесно да се отстранява или счупва, за да се осигури достъп до аварийния механизъм; начините за действие с аварийните механизми и начините за отстраняване на покриващите ги предпазни капаци да се посочат на водача звуково и визуално; в случай на врата, която се задейства от водача и не отговаря на изискванията по т тя да е такава, че след задействане на механизмите за отваряне и връщането им в нормално положение, да не се затваря, докато водачът не задейства механизма за затваряне Възможно е да е осигурено устройство, което се задейства от мястото на водача на превозното средство с цел да дезактивира външните аварийни механизми, за да заключи отвън обслужващите врати. В този случай, външните аварийни механизми да се активират отново автоматично или при стартиране на двигателя, или преди достигането от

18 Стр. 18 превозното средство на скорост 20 km/h. Впоследствие дезактивирането на външните аварийни механизми да не става автоматично, а само след намеса на водача Всяка обслужваща врата, задвижвана от водача, да може да се задейства от мястото на водача с помощта на устройства, които, с изключение в случая на крачно-управляемите механизми, да са ясно и еднозначно обозначени Всяка обслужваща врата с механизирано задвижване да може да активира визуално предупредително устройство, то да се вижда ясно от водача при нормално положение за управление, при всякакви условия на осветеност на околната среда и което да предупреждава водача за ненапълно затворена врата. Предупредителното устройство да предупреждава винаги, когато панелът на вратата е между напълно отвореното положение и на 30 mm от напълно затвореното положение. Едно и също предупреждаващо устройство може да обслужва една или няколко врати. С подобно предупреждаващо устройство не се оборудват разположените в предната половина на превозното средство обслужващи врати, които не отговарят на изискванията по т и Когато са предвидени устройства за отваряне и затваряне от водача на обслужващи врати с механизирано задействане, те да позволяват на водача да сменя посоката на движение на вратата във всеки един момент от процеса на затваряне или отваряне Конструкцията и системата за управление на всяка обслужваща врата с механизирано задвижване да ограничават риска от нараняване на пътник от вратата или притисването му от вратата при затваряне й В случаите на предна обслужваща врата, това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени следните две условия: Първото условие е такова, че когато се затваря вратата и във всяка измервателна точка, описана в приложение 4, се приложи противодействаща на затварянето сила не поголяма от 150 N вратата да се отвори отново автоматично до крайното си положение и, с изключение на случаите на автоматично задействани обслужващи врати, да остане отворена, докато не се задейства механизмът за затваряне. Силата може да е измерена по метод, съгласуван с компетентен орган. Указания за измерване на силата са дадени в приложение 4. Максималната сила може да е по-голяма от 150 N за кратък период от време, при условие, че не превишава 300 N. Системата за повторно отваряне може да се проверява посредством изпитване с щанга с напречно сечение с височина 60 mm, широчина 30 mm и закръгления на ъглите с радиус 5 mm Второто условие е, когато при затваряне вратата затисне китка или пръсти на пътник или: вратата да се отворя отново автоматично до крайното си положение и, с изключение на случаите на автоматично задействани обслужващи врати, да остане отворена, докато не се задейства механизмът за затваряне; китката или пръстите да могат лесно да се издърпат от вратата без риск от нараняване на пътника. Изпълнението на това изискване може да се провери ръчно, или посредством изпитване с щанга, посочена в т , скосена в единия край по протежение на 300 mm от дължината й, от 30 до 5 mm от дебелината й. Тя не трябва да е полирана или смазвана. Ако вратата затисне щангата, тя да може да се издърпа лесно; вратата да се задържа в положение, даващо възможност за свободно преминаване на щанга с напречно сечение с височина 60 mm, широчина 20 mm и ръбове с радиус на закръгление

19 Стр mm. Това положение да е при не повече от 30 mm от напълно затвореното положение на вратата В случай на предна обслужваща врата изискването по т се счита за изпълнено, ако вратата: изпълнява изискванията по т и ; или има еластични ръбове; те да не са толкова меки, че при врата затворена върху щангата по т , панелът на вратата да може да достигне напълно затворено положение Когато обслужваща врата с механизирано задвижване се задържа затворена само при непрекъснато захранване, да е осигурено визуално предупредително устройство, което да информира водача за всяко прекъсване на захранването към вратите Когато е монтирано предпазно устройство против потегляне, то трябва да е ефективно само при скорости, по-малки от 5 km/h, и да не може да се задейства при по-висока скорост Да се активира звуково предупреждение към водача, че превозното средство е потеглило с ненапълно затворена обслужваща врата с механизирано задвижване. Звуковото предупреждение се задейства при скорост, по-голяма от 5 km/h за врати, отговарящи на изискванията по т Допълнителни технически изисквания към обслужващите врати с автоматично задвижване Задействане на механизмите за отваряне С изключение на случаите по т , механизмите за отваряне на всяка автоматично задвижване обслужваща врата да могат да се активират и дезактивират само от мястото на водача Активирането и дезактивирането могат да са директни с помощта на превключвател, или индиректни, като например с отварянeто и затварянето на предната обслужваща врата Задействането на механизмите за отваряне от водача да е индикирано отвътре, а когато вратата се отваря отвън, също и от външната страна на превозното средство; индикаторът (например осветяван бутон или знак) да се намира върху или в близост до вратата, за която се отнася В случаите на директно задействане с превключвател функционалното положение на системата да е ясно индикирано на водача, например, чрез положението на превключвателя или чрез индикаторна лампа или светващ бутон. Превключвателят да е специално обозначен и разположен по начин, по който да не може да се сбърка с друг механизъм Отваряне на автоматично задействаните обслужващи врати След задействане от водача на механизмите за отваряне на вратата пътниците да могат да отворят вратата по следния начин: отвътре - например чрез натискане на бутон или преминаване през светлинна бариера; отвън - с изключение на случаите, в които вратата е предназначена за използване единствено като изход и е обозначена като такава, например, чрез натискане на осветен бутон, бутон, разположен под осветен знак или подобно устройство, обозначено с подходяща инструкция.

20 Стр Натискането на бутоните по т може да подава сигнал, който се регистрира и който след задействане на механизмите за отваряне от страна на водача, води до отваряне на вратата Затваряне на автоматично задействани обслужващи врати След отваряне на автоматично задействана обслужваща врата тя трябва да се затвори автоматично след определен интервал от време. Ако пътник влезе или излезе от превозното средство по време на този интервал, предпазното устройство (например контактно устройство на пода, светлинна бариера или еднопосочна врата) да осигури достатъчно време до затварянето на вратата Ако пътникът влезе или излезе от превозното средство, докато вратата се затваря, процесът на затваряне да се прекъсва автоматично и вратата да се върне в отворено положение. Връщането може да се осигури чрез някое от предпазните устройства, посочени в т или чрез друго устройство Врата, която се затваря автоматично в съответствие с изискванията по т , да може да е отворена отново от пътник в съответствие с т ; изискването не се прилага, ако водачът е дезактивирал механизмите за отваряне След дезактивиране на механизмите за отваряне на автоматично задействани обслужващи врати от водача отворените врати се затворят в съответствие с изискванията по т и Преустановяване на процеса на автоматично затваряне на врати, обозначени за специално предназначение, например, за пътници с детски колички, пътници с ограничена подвижност и др Водачът да може да преустанови процеса на автоматично затваряне на вратата чрез задействане на специален механизъм. Пътниците също да могат да преустановяват процеса на автоматично затваряне директно чрез натискане на специален бутон Преустановяването на процеса на автоматично затваряне на вратата да е указано на водача, например чрез визуално предупредително устройство Процесът на автоматично затваряне на вратата във всички случаи трябва да се възобновява от водача Изискванията по т се прилагат до последващото затваряне на вратата Технически изисквания към аварийните врати Аварийните врати да могат да се отварят лесно отвътре и отвън при спряло превозно средство. Това изискване не изключва възможността от заключване на вратата отвън, при условие че тя би могла да се отвори във всички случаи отвътре посредством механизма за отваряне Аварийните врати да не са плъзгащи се или с механизирано отваряне. Ако е показано, че се допуска плъзгаща се врата, която да се отваря без използването на помощни средства след изпитването на челен удар, в съответствие с Правило 33, то тя може да се приеме за аварийна врата Външните дръжки на аварийните врати да не са на разстояние по-голямо от 180 cm от земята, когато превозното средство е спряло и е ненатоварено.

21 Стр Аварийни врати, монтирани странично на превозното средство да са закрепени с панти за техния преден край и да се отварят навън. Допуска се използването на ремъци, вериги или други устройства, при условие, че те не възпрепятстват отварянето и задържането в отворено положение на вратата под ъгъл най-малко 100. Ако има начин да се гарантира свободно преминаване до аварийната врата, изискването за минимален ъгъл 100 не се прилага Ако аварийната врата е разположена в съседство с врата на тоалетна или друго вътрешно отделение, обслужващата врата да е обезопасена срещу непреднамерено отваряне. Това изискване не се прилага, ако вратата се заключва автоматично, когато превозното средство се движи със скорост по-голяма от 5 km/h Всички аварийни врати, до които водачът няма необходимата видимост, да са снабдени със звуково устройство за предупреждение на водача, когато те не са затворени надеждно. Предупредителното устройство да се задейства от движението на ключалката или дръжката на вратата, а не от движението на самата врата Технически изисквания към аварийните прозорци Всеки шарнирно окачен авариен прозорец да се отваря навън Всеки авариен прозорец трябва: или да може да се отваря лесно и моментално от вътрешната и външната страна на превозното средство с помощта на устройство, признато за задоволително от компетентен орган, или да е изработен от лесно чупливо безопасно стъкло; това изискване изключва възможността за използване на многослойно стъкло или пластмасов материал Всеки авариен прозорец, който може да се заключва отвън, да е конструиран така, че да може да се отваря по всяко време от вътрешната страна на превозното средство Ако аварийният прозорец е от тип, хоризонтално окачен в горния му край, да е осигурено подходящо устройство, което да го задържа отворен. Аварийният прозорец да се отваря или пада навън Височината на долния край на аварийния прозорец, монтиран странично на превозното средство, от основното ниво на пода непосредствено под дадения прозорец (с изключение на всички локални отклонения, като наличието на калник или отделение за предавателната кутия), да е между 120 cm и 65 cm в случаите на окачени аварийни прозорци, или по-малка от 50 cm в случаите на прозорци, изработени от чупливо стъкло. В случай на окачени аварийни прозорци височината на долния край може да е намалена до 50 cm, при условие, че отворът на прозореца е снабден с преграда на височина до 65 cm, за премахване на риска от падане на пътници извън превозното средство. Когато отворът на прозореца е снабден с преграда, размерът на отвора на прозореца над преградата да е не помалък от минималния предвиден размер за авариен прозорец Всеки окачен авариен прозорец, който не е ясно видим от мястото на водача, да е оборудван със звуково предупредително устройство, което да сигнализира на водача, че прозорецът не е напълно затворен. Това устройство да може да се задейства от ключалката на прозореца, а не от движението на самия прозорец Технически изисквания към аварийните люкове

22 Стр Всеки авариен люк да се отваря и затваря по начин, който не възпрепятства свободното преминаване от вътрешната към външната и от външната към вътрешната страна на превозното средство. Действието на изваждащите се аварийни люкове да изключва напълно възможността от отваряне по непредпазливост Аварийните люкове да могат да се отварят лесно или да се отстраняват както отвън, така и отвътре. Това изискване не трябва да изключва възможността от заключване на аварийния люк с цел на обезопасяването на превозното средство, когато в него няма никой, при условие че аварийният люк може винаги да е отворен или отстранен отвътре посредством механизми за отваряне или отстраняване Технически изисквания към подвижните стъпала Подвижните стъпала, ако има монтирани такива, да съответстват на следните изисквания: Ако задействането на подвижните стъпала е механизирано, то да е синхронизирано с това на съответната обслужваща врата или аварийна врата При затворено положение на вратата да няма части от подвижните стъпала, които да излизат на повече от 10 mm извън най-близко разположената линия на каросерията на превозното средство При отворено положение на вратата и изнесени стъпала, площта да съответства на изискванията по т В случай на механизирано задвижване на подвижните стъпала, необходимо е превозното средство да не може да потегля на собствен ход, когато стъпалото е изнесено. В случаите на стъпало с ръчно задвижване, звукова или светлинна сигнализация да предупреждава водача, когато стъпалото не е напълно прибрано; Стъпалата да не могат да се изнасят, когато превозното средство е в движение. При възникване на неизправност на устройството за задействане, стъпалото да се прибере или да остава в прибрано положение. Действието на съответната врата да не е възпрепятствано, в случай на такава неизправност, както и при повреждане на стъпалото Когато пътник стои върху подвижно стъпало, съответната врата да не може да се затвори. Това изискване се проверява, чрез поставяне в средата на съответното стъпало на товар с маса 15 kg, съответстваща на масата на малко дете. Това изискване не се прилага за вратите, намиращи се в прякото поле на видимост на водача Движението на подвижното стъпало да не причинява телесни повреди нито на пътниците, нито на лицата, чакащи на автобусните спирки Предните и задните ъгли на подвижните стъпала да са закръглени с радиус не по-малък от 5 mm; ръбовете да са закръглени с радиус не по-малък от 2,5 mm Когато обслужващата врата е отворена, подвижното стъпало да е надеждно застопорено в изнесеното си положение. При разполагане в центъра на единично стъпало на товар с маса 136 kg или 272 kg в центъра на двойно стъпало, огъването на стъпалото в която и да е точка, да е не по-голямо от 10 mm Обозначения Всеки авариен изход се обозначава поотделно със надпис Авариен изход от вътрешната и от външната страна на превозното средство.

23 Стр Механизмите за аварийно управление на обслужващите врати и всички аварийни изходи се обозначават, като такива от вътрешната и от външната страна на превозното средство или чрез съответни знаци, или чрез ясно четливи надписи Върху всеки механизъм за аварийно управление на даден изход или в близост до него да има ясни указания относно начина за работа с него Езикът, на който текстовите надписи от т до се изписват, да се определя от компетентният административен орган на страната в която е регистрирано превозното средство Вътрешно оборудване Достъп до обслужващите врати (виж приложение 3, фиг.1) Свободното пространство, простиращо се във вътрешността на превозното средство от страничната стена, върху която е разположена вратата, да позволява свободно преминаване на вертикален правоъгълен панел с дебелина 2 cm, широчина 40 cm и височина над нивото на пода 70 cm, над който симетрично е разположен втори панел при: превозни средства от клас А: 55 cm широчина и 95 cm височина; превозни средства от клас В: 55 cm широчина и 70 cm височина. Широчината на горният панел може да се намали от горната страна с не повече от 40 cm, когато скъсеният ръб не е по-голям от 30 измерен от хоризонта (виж приложение 3, фиг. 1). Долният панел да е в рамките на проекцията на горният панел. Относително разместване между двата панела е разрешено, при условие, че то се извършва винаги в една и също посока. Този двоен панел да се държи успоредно на отвора на вратата при придвижването му от изходното положение, където равнината на страната на панела отвътре към превозното средство е допирателна към най-външния ръб на отвора, до положение в което панелът допира първото стъпало, след което да е задържан под прав ъгъл спрямо вероятната посока на движение на лицето, използващо входа Като алтернатива може да се използва трапецовидна секция с височина 50 cm, образуваща прехода между различната широчина на горния и долния панел. В този случай общата височина на правоъгълната и трапецовидната секция на горния панел да е 95 cm Когато разстоянието, преминато от панела спрямо изходното му положение по осовата линия на въпросния двоен панел достигне 30 cm, и двойният панел допре повърхността на стъпалото, той трябва да се задържи в това положение Цилиндричното тяло (виж приложение 3, фиг. 3), използвано за изпитване на отвора на прохода, да се премества от прохода във вероятната посока на движение на лице, напускащо превозното средство, докато осовата линия на цилиндричното тяло допре вертикалната равнина, минаваща през горния ръб на най-горното стъпало, или докато равнина, допирателна към горната част на цилиндричното тяло, допре двойния панел, в зависимост от това кое от тези две събития настъпва по-рано, и остане в това положение (виж приложение 3, фиг. 17).

24 Стр Между цилиндричното тяло, намиращо се в положение, определено в т , и двойния панел, намиращ се в положение, определено в т , да има свободно пространство, горните и долните граници на което са показани на фиг. 17 от приложение 3. Това пространство да осигурява свободното преминаване на вертикален панел, чиято форма и размери са същите като на централното сечение на цилиндричното тяло (т ), а дебелината му е не по-голяма от 2 cm. Този панел се премества от допирателното положение на цилиндричното тяло, докато неговата външна страна влезе в контакт с вътрешната страна на двойния панел, допирайки равнината или равнините, определени от горните краища на стъпалото, във вероятната посока на движение на лицето, което използва входа (виж приложение 3, фиг. 17) Просветът за свободно преминаване на това тяло не включва пространство, простиращо се до 30 cm, пред която и да е ненатисната възглавница и до височината на върха на възглавницата При сгъваемите седалки, това пространство се определя за седалка в нормално положение за използване Допуска се сгъваема седалка, предназначена за използване от служебните лица, да възпрепятства достъп за преминаване до обслужващата врата, когато е в положение за използване, при условие че: е посочено ясно както в превозното средство, така и в сертификата за одобряване на типа (виж приложение 1), че седалката е предназначена за използване само от служебните лица; когато седалката не се използва, тя трябва да се сгъва автоматично, което е необходимо за изпълнение на изискванията по т или , до ; вратата не се счита за задължителен изход по смисъла на т ; седалката е монтирана с прибиращ се предпазен колан; или когато седалката е в положение за използване и в сгънато положение, никоя част от нея да не е пред вертикалната равнина, минаваща през центъра на повърхността на възглавницата на седалката на водача, когато седалката се намира в нейното най-задно положение, и през центъра на външното огледало за задно виждане, монтирано на противоположната страна на превозното средство Размерите на обслужващата и аварийна врата по т и изискванията по т до т и т до т , т до т не се отнасят за превозни средства от клас В с маса не по-голяма от 35 t и за повече от 12 места за пътници, като от всяко място да има свободен достъп до най-малко две врати Входната врата и входа, до които пътниците имат достъп, се считат за свободни, когато: те имат просвет, измерен успоредно на надлъжната ос на превозното средство, не по-малък от 22 cm във всяка точка и 55 cm във всяка точка, която е на разстояние повече от 50 cm над пода или стъпалата (виж приложение 3, фиг. 19); те имат просвет, измерен перпендикулярно на надлъжната ос на превозното средство, не по-малък от 30 cm във всяка точка и 55 cm във всяка точка, която е на разстояние повече от 120 cm над пода или стъпалата, или на по-малко от 30 cm под покрива (виж приложение 3, фиг. 20).

25 Стр Проходите и достъпните места да са покрити с материали, предотвратяващи плъзгане на пътниците Максималният наклон на пода на входната пътека да не е по-голям от 5 % Достъп до аварийните врати (виж приложение 3, фиг. 2) Свободното пространство между коридора и отвора на аварийната врата да позволява свободно преминаване на вертикален цилиндър с диаметър 30 cm и височина 70 cm измерена от пода и носещ втори вертикален цилиндър с диаметър 50 cm, общата височина на монтажа да е 140 cm Основата на първия цилиндър да попада в рамките на проекцията на втория цилиндър Когато са монтирани сгъваеми седалки по протежението на прохода, свободното пространство за цилиндъра се определя, когато седалката е в положение за използване Вратата на водача, се приема, като аварийна врата за главното отделение за пътници, ако: изпълнява всички изисквания за размерите на отвора на врата и е достъпна, или изпълнява изискванията относно размерите на аварийните врати посочени в т , отговаря на изискванията по т и изключва всякаква възможност за създаване на препятствие между мястото за сядане на водача и обслужващата го врата Ако има врата срещуположно разположена на вратата на водача, изискванията по т се отнасят и за нея, при условие че до водача има не повече от едно място за сядане За превозни средства по т , достъпът до вратите да е предвиден в съответствие с точката Достъп до аварийните прозорци Трябва да е възможно придвижването на изпитвателно устройство от прохода в посока навън от превозното средство през всеки авариен прозорец Посоката на движение на изпитвателното устройство да е посоката, в която се очаква да се движи пътник, евакуиращ се от превозното средство. Изпитвателното устройство да остава перпендикулярно спрямо тази посока на движение Изпитвателното устройство има формата на тънка пластина с размери 60 х 40 cm с радиус на ъглите 20 cm. В случай на авариен прозорец, разположен върху задната страна на превозното средство, изпитвателното устройство може алтернативно да има размери 140 х 35 cm с радиус на ъглите 17,5 cm Достъп до аварийните люкове Аварийните люкове да са разположен над най-малко една част от отделението за сядане или над друга еквивалентна опора, спомагаща достъпа до тях Ако авариен люк е монтиран на превозно средство от клас В, поне един авариен люк се разполага така, че четиристенна пресечена пирамида с ъгъл на стената 20 и височина mm да докосва част от седалка или еквивалентна опора. Оста на пирамидата да е вертикална, а по-малкото и сечение да е в контакт с отвора на аварийния люк. Опорите могат да са сгъваеми или подвижни, при условие че те могат да се застопоряват в положение за употреба. Това положение се взема предвид при проверката.

26 Стр Когато конструктивната дебелина на покрива е по-голяма от 150 mm, по-малкото сечение на пирамидата трябва да бъде в контакт с отвора на аварийния люк на нивото на външната повърхност на покрива Пътеки (виж приложение 3, фиг. 3) Пътеката на превозното средство да е проектирана и конструирана така, че да осигурява възможност за свободното преминаване на изпитвателно устройство, състоящо се от два коаксиални цилиндъра и обърнат пресечен конус, разположен в пространството между тях, при което въпросната конструкция има следните размери (в cm): Клас А Клас В Долен цилиндър Диаметър Височина Горен цилиндър Диаметър 55 */ 45 */ Височина 50 (40) +/ 30 Обща височина 190 (180) +/ 150 */ Диаметърът на горния цилиндър в горната му част може да се намали до 300 mm чрез скосяване под ъгъл не по-голям от 30 спрямо хоризонталата (виж приложение 3, фиг. 3). +/ Височината на горния цилиндър може да бъде намалена с 10 сm във която и да е част от пътеката зад: * напречната вертикална равнина, разположена на 1,5 m пред средната линия на задната ос (в случаите на превозни средства с повече от една задна ос - първата задна ос); * напречната вертикална равнина, минаваща през задния ръб на обслужващата врата. Изпитвателното устройство може да влезе в контакт с висящи ремъчни дръжки, ако има такива и да ги избутва настрани За превозни средства от клас А, диаметърът на долния цилиндър може да се намали от 35 cm на 30 cm в която и да е част от пътеката зад: напречната вертикална равнина, разположена на 1,5 m пред средната линия на задната ос (в случаите на превозни средства с повече от една задна ос - първата задна ос); напречната вертикална равнина, минаваща през задния ръб на обслужващата врата.

27 Стр На пътеката могат да се разположат стъпала. Широчината на тези стъпала да е не по-малка от широчината на пътеката в горния им край За превозни средства, за които се прилагат изискванията по т , не е необходимо да има пътека, при условие че размерите за достъп, посочени в тази точка, са спазени Наклон на пътеката Наклонът на пътеката да не е по-голям от: В надлъжно направление, спрямо превозното средство: % в случай на превозно средство от клас А, или ,5 % в случай на превозно средство от клас В В напречно направление 5 % за всички класове Стъпала (виж приложение 3, фиг. 4) Максималната и минималната височина, и минималната дълбочина на стъпалата за пътници до обслужващите врати и аварийните врати и във вътрешността на превозното средство са посочени в приложение 3, фиг За тази цел, височината на стъпалото се измерва в средната точка от неговата широчина. Производителите да вземат предвид необходимостта от улесняване на достъпа на пътници с ограничена подвижност, главно по отношение височината на стъпалата, която да се запазва минимална Всеки праг между прохода и зона с места за сядане не се счита за стъпало. Вертикалното разстояние между повърхността на прохода и пода на зоната с места за сядане да е не поголямо от 35 cm Височината на първото стъпало се измерва от земята, като превозното средство да е разположено на земята, с маса каквато е в готовност за движение, оборудвано с гуми с налягане, определени от производителя за технически максимална маса посочена в т При наличие на повече от едно стъпало, всяко стъпало може да навлиза в зоната на вертикалната проекция на следващото стъпало до 10 cm и проекцията му върху по-долу разположеното стъпало оставя, върху последното, свободно пространство най-малко 20 cm в дълбочина (виж приложение 3, фиг. 4) Площта на всяко стъпало да не е по-малка от 800 cm Максималният наклон на стъпало в което и да е направление да е не повече от 5 % Места за сядане (включително и сгъваемите седалки) и място за стоящи пътници Всяко място за сядане да има вертикално пространство не по-малко от 90 cm измерено от най-горната точка на ненатисната възглавница на седалката и най-малко 135 cm от пода, където се разполагат краката на пътника. В случай на превозно средство по т , това разстояние може да се намали до 120 cm Това свободно пространство да е разположено над всяка хоризонтална площ, описана подолу:

28 Стр правоъгълна площ с широчина 40 cm, симетрична на средната вертикална равнина на седалката, с дължина L посочена в приложение 3, фиг. 5, която образува сечение през средната вертикална равнина на седалката; площ, предназначена за разполагане краката на седящ пътник, с широчина 40 cm и дълбочина 30 cm Тази площ да не включва, в своята горна част стената на превозното средство, която е в близост, правоъгълна площ с височина 15 cm и широчина 10 cm (виж приложение 3, фиг. 6) За пространството намиращо се над площта, посочена в т , се допуска: навлизане на облегалката на другата седалка; навлизане на елемент на конструкцията, ако той навлиза в пространство, имащо форма на триъгълник, чийто връх да отстои на 65 cm от пода и основата му да е 10 cm. Триъгълникът да е разположен в долната част на въпросното пространство, разположено в близост до стената на превозното средство (виж приложение 3, фиг. 8) Навлизане в долната част на въпросното пространство, в близост до страничната стена на превозното средство, като напречното сечение да е не по-голямо от 200 cm 2 с максимална широчина 10 cm (виж приложение 3, фиг. 8) Навлизане на свода на калника, при условие, че едно от следните условия е изпълнено: навлизането на свода на калника да не преминава след вертикалната разполовяваща равнина на мястото за сядане (виж приложение 3, фиг. 9); площта с дълбочина 30 сm, предназначена за разполагане на краката на седящ пътник, навлиза на не повече от 20 сm пред края на възглавница на седалката и на не повече от 60 сm пред облегалката на седалката (виж приложение 3, фиг. 10), тези измервания се извършват в разполовяващата мястото за сядане вертикална равнина В случай на седалки разположени на първи ред в превозното средство, навлизането на арматурно табло да е в граница до 10 cm и само ако се намира на височина 65 cm от пода Навлизане на прозорци, тип падащи, при отваряне и навлизане на техните закрепващи елементи В случай на седалки разположени на първи ред в превозното средство, предният горен ъгъл на пространството намиращо се над площта, посочена в т може да се замени с равнина успоредна на този ъгъл, образуваща ъгъл 45 с хоризонта и минаваща през задния горен ъгъл на това пространство Размери на седалката (виж приложение 3, фиг. 12 и 13) Минималните размери на всяко място за сядане, измерени от вертикална равнина минаваща през центъра на съответното място за сядане, да са както следва:

29 Единични седалки Общи седалки за двама или повече пътника Широчина на възглавницата на седалката, от всяка страна Широчина на свободното пространство, измерено в хоризонтална равнина, по дължина на облегалката на седалката, на височина между 27 и 65 cm над ненатисната възглавница на седалката. Широчина на възглавница на седалка за един човек, от всяка страна Широчина на свободното пространство, измерено в хоризонтална равнина,, по дължина на облегалката на седалката, на височина между 27 и 65 cm над ненатисната възглавница на седалката. Стр cm 25 cm 20 cm 25 cm В случай на седалка разположена в близост до стената на превозното средство, свободното пространство не включва, в своята горна част, триъгълна площ с широчина 2 cm и височина 10 cm (виж приложение 3, фиг. 13) Възглавницата на седалката (виж приложение 3, фиг. 14) Височината на ненатисната възглавница на седалката спрямо пода да е такава, че разстоянието от пода до хоризонталната равнина, допирателна към предната горната повърхност на възглавницата на седалката да е между 40 и 50 cm: тази височина може да се намали до 35 cm за седалка над свода на калника Дълбочината на възглавницата за сядане да е най-малко 35 cm Разстояние между седалките (виж приложение 3, фиг. 15) Ако седалките са ориентирани в една и съща посока, разстоянието между предната страна на облегалката на дадена седалка и задната страна на облегалката на седалката, разположена отпред, измерено в хоризонтално, и на каквато и да е височина над пода между горната повърхност на възглавницата на седалката и височина 62 cm над нивото на пода, да не е по-малка от 65 cm Всички измерванията се извършват при ненатиснати възглавници и облегалки на седалките, във вертикална равнина, минаваща през средната линия на всяко единично място за сядане При обърнати една срещу друга напречно разположени седалки минималното разстояние между предните повърхности на облегалките на седалките, измерено в най-високите точки от възглавниците на седалките, да е не по-малко от 130 cm Пространство за седящи пътници (виж приложение 3, фиг. 16) Пред всяко място за пътник да се предвиди минимално свободно пространство в съответствие с приложение 3, фиг. 16. Част от това пространство може да се заема от облегалката на седалката, разположена отпред, или преграда, контурът на която съответства приблизително на контура на наклоняемата облегалка на предната седалка, както е предвидено в т Допуска се наличието на подпора в това пространство, при условие, че остава достатъчно пространство за краката на пътника.

30 Стр Поне две седалки, ориентирани напред или назад, специално предназначени и обозначени за пътници с ограничено подвижност, да са осигурени в онази част на превозното средство, която е най-подходяща за качване. Седалките за пътници с ограничена подвижност да са проектирани така, че да осигуряват достатъчно пространство, да имат подходящо проектирани и удобно разположени дръжки, които да подпомагат сядането и ставането от седалката и да осигуряват връзка от мястото за сядане до водача, при необходимост Изкуствено осветление Да е осигурено вътрешно електрическо осветление на: отделението за пътници; всяко стъпало или стъпала; достъпът към всички изходи; вътрешните обозначения и вътрешните механизми за управление на всички изходи; всички места, на които има препятствия Перила и дръжки Общи изисквания Перилата и дръжките да са достатъчно здрави Перилата и дръжките се проектират и монтират така, че да не представляват опасност за причиняване на телесни повреди на пътниците Перилата и дръжките да имат сечение, което гарантира лесното им и здраво хващане от пътниците. Всяко перило да осигурява участък за разполагане на ръка, с дължина не помалка от 10 cm. Никой от размерите на сечението да не е по-малък от 2 cm или по-голям от 4,5 cm, с изключение на перилата за врати и седалки и в случай на превозно средство от клас В - перилата на входните пътеки. В тези случаи се допуска разполагане на перила с минимален размер 1,5 cm, при условие, че има друг размер не по-малък от 2,5 cm Свободното пространство между дръжка и съседно разположената част от каросерията или стените на превозното средство да е най-малко 4 cm. В случай на перила на вратите и седалките или перила на входните пътеки на превозно средство от клас В, се допуска минимално свободно пространство 3,5 cm Повърхността на всяко перило, дръжка или подпора да е оцветена контрастно и да не е хлъзгава Перила и дръжки за превозни средства от А За всяка точка от площта на пода, предназначена за стоящи пътници в съответствие с т да се осигурява достатъчен брой перила и/или дръжки. За тази цел висящите дръжки, ако има такива, могат да се възприемат като нормални дръжки при условие, че са закрепени по подходящ начин. Счита се, че изискването от тази точка е изпълнено, ако при всички възможни местоположения на изпитвателното устройство, показано в приложение 3, фиг. 18 на правилото, поне две перила или дръжки могат да са достигнати с подвижната ръка на изпитвателното устройство. То да може да се върти свободно около своята вертикална ос.

31 Стр При прилагане на процедурата по т се вземат под внимание само онези перила и дръжки, които са на разстояние не по-малко от 80 cm и не повече от 190 cm от нивото на пода За всяко положение, което може да е заемано от стоящ пътник, най-малко едното от двете необходими перила или дръжки, да е на не повече от 150 cm над нивото на пода в съответното място. Може да се направи изключение за в средата на голяма платформа, но сумата от отклоненията да не е по-голям от 20% от общата площ за стоящите пътници В участъците за стоящи пътници, които не са отделени чрез седалки от страничните или задната стена на превозното средство, да се предвидят хоризонтални перила, успоредни на стените и разположени на височина между 80 cm и 150 cm над нивото на пода Перила и дръжки за обслужващите врати Отворите на вратите да са снабдени с перила и/или дръжки от двете страни на прохода достъпен за пътниците. По отношение на двойните врати, това изискване може да се изпълни, чрез монтиране на една централно разположена подпора или перило Предвидените за обслужващите врати перила и/или дръжки да са такива, че да включват точка за хващане, достъпна за лице, стоящо върху земята в близост до обслужващата врата или на което и да е от последващите стъпала. Тези точки се разполагат вертикално на височина между 80 и 110 cm над земята или над повърхността, на което и да е от стъпалата, и хоризонтално: на не повече от 40 cm навътре от външния ръб на първото стъпало за положението на стоящо върху земята лице, на не повече от 60 cm навътре от същия ръб на съответното стъпало за неговото положение, без да излизат отвъд него Перила и дръжки за хора с ограничена подвижност Перилата и дръжките, разположение между обслужващата врата и седалките, описани в т да са специално проектирани, като са взети в предвид нуждите на хората с ограничена подвижност Защитно ограждане на стълбищното пространство Когато има вероятност от залитане на който и да е от седящите пътници към стълбищното пространство в резултат на внезапно спиране на превозното средство, да се предвиди защитно ограждане на това пространство. Където е предвидено защитното ограждане, то да има минимална височина 80 cm над пода, върху който са разположени краката на пътниците и се простира навътре от стената на превозното средство на не по-малко от 10 cm зад надлъжната централна линия на всяко място за сядане, в което пътникът е изложен на риск, или до подпората на най-вътрешното стъпало, в зависимост от това кое от двете разстояния е по-малко Багажни рафтове, защита на водача

32 Стр Водачът да е защитен от предмети, падащи от багажните рафтове в случай на внезапно спиране на превозното средство Люкове на пода Всеки разположен върху пода на превозното средство люк се монтира и обезопасява по начин, който изключва възможността от неговото разместване или отваряне без използването на инструмент или ключове, като никое от повдигащите или обезопасяващите устройства да не изпъква на повече от 8 mm над нивото на пода. Ръбовете на издадените части да са закръглени Светлини за заден ход Всички превозни средства имащи обслужващи врати от задната си страна, да са оборудвани със светлини за заден ход, монтажът на които да е в съответствие с изискванията на Правило ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 6.1. Всяко изменение и разширение на тип превозно средство се предоставя на административният отдел, който одобрява типа превозното средство. Този отдел може да: приеме, че измененията нямат значителни отрицателни последици и че, в някои случаи, превозното средство изпълнява изискванията; изиска нов протокол от техническата служба, упълномощена да извърши изпитванията Издаване на одобряване или отказ на одобряването, уточняващи изменението, да е съобщено, чрез процедура определена в т. 4.3, на договарящите страни по Спогодбата, които прилагат правилото Компетентният орган издаващ разширение на одобряването, определя серия от номера за всяко разширение на одобряването и уведомява за тях другите договарящи страни по Спогодбата от 1958 г., които прилагат правилото. Уведомяването се извършва чрез форма за съобщение, в съответствие с посочената в приложение СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА 7.1. Всяко превозно средство одобрявано по правилото, да е така произведено, че да отговаря на изискванията за типово одобряване За проверка на съответствието на продукцията, посочено в т. 7.1, се провеждат достатъчен брой случайни проверки за серийно произведени превозните средства имащи одобряване на типа по отношение на правилото. 8. САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

33 Стр Дадено одобряване на тип превозно средство по отношение на правилото може да е отнето, ако изискванията посочени в т. 7.1 не са изпълнени или ако превозното средство не премине изпитването посочено в т Ако една от договарящите страни към Спогодбата, която прилага правилото отмени дадено вече одобряване, незабавно да уведоми другите договарящи страни, които прилагат правилото, посредством копие от образеца, изложен в приложение ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако собственикът на одобряването престане да произвежда определен тип превозно средство одобрено в съответствие с правилото, да съобщи на органите, които издават това одобряване. След получаване на съобщението, административните органи да уведомят другите страни, които прилагат правилото посредством копие от образеца изложен в приложение ПРЕХОДНИ ПОЛОЖЕНИЯ От датата на влизане в сила на серия поправки 01 на правилото, нито една договаряща страна прилагаща правилото, да не отказва одобряване по отношение на правилото, като се включва и серия поправки До 3 години след датата на влизане в сила, посочена в т. 10.1, договарящите страни прилагащи правилото да издават одобряване на типа само, ако превозното средство отговаря на изискванията на правилото, като се включва и серия поправки До 6 години след датата на влизане в сила, посочена в т. 10.1, договарящите страни прилагащи правилото могат да отказват издаването на одобряване на типа, което не е издадено в съответствие със серия поправки 01 на правилото. 11. ИМЕНА И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ ОТГОВОРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ Договарящите страни по Спогодбата, които прилагат правилото да уведомят Секретариата на Организацията на Обединените Нации за имената и адресите на техническите служби отговорни за провеждане на изпитвания и административните органи, които издават одобрения и които дават, разширяват, отказват или отнемат одобрения, издадени в други страни.

34 Стр. 34 Приложение 1 (Максимален формат: А4 (210 х 297mm)) СЪОБЩЕНИЕ издаден от: Наименование на административния орган.

35 Стр относно: 2/ ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО на тип превозно средство от клас А /клас В/ относно неговата обща конструкция, съгласно Правило 52. Номер на одобряване на типа: Основание за изменение : 1. Търговско наименование или марка на моторното превозно средство 2. Тип превозно средство 3. Наименование и адрес на фирмата, подаваща заявление за одобряване 4. Ако е необходимо, фамилия и адрес на представител на фирмата, подаваща заявление за одобряване 5. Кратко описание на типа превозно средство по отношение на неговата конструкция, размери, форма и материали 6. Техническа максимална маса на превозното средство при изпитването (kg): 6.1. натоварване на предната ос: 6.2. натоварване на задната ос: 6.3. пълна маса (ТММ): 7. Маса на превозното средство (МнПС): (kg) 8. Превоз на багаж и товари: 8.1. общ обем на отделенията за багаж и товари (V):... (m 3 ) 8.2. обща маса на багажа и товари, които могат да се превозят в тези отделения (В): (kg) 8.3. Превоз на багаж и товари на покрива на превозното средство, предназначен за: да/не 2/ обща площ на покрива, оборудвана за превоз на багажи и товари (VX)... (m 2 ) обща маса на багажа и товарите, които могат да се превозят на тази площ... (kg) 9. Площ за пътници: 9.1. обща площ (S o )... (m 2 ) 9.2. площ, предназначена за стоящи пътници (S 1 )... (m 2 ) 10. Изчислени стойности:

36 Стр брой на местата за сядане и местата за стоящи пътници, в съответствие с т : общ брой (N = P s + P st ): брой на местата за сядане (P s ): брой на местата за стоящи пътници (P st ) 11. Маси съгласно т : пълна маса на превозното средство: (kg) маса на първата ос: (kg) маса на втората ос: (kg) маса на третата ос (ако има): (kg) 12. Превозно средство предоставено за одобряване (дата) 13. Техническа служба, упълномощена да извърши изпитванията за одобряване 14. Дата на протокола, издаден от тази служба 15. Номер на протокола, издаден от тази служба 16. Издаване / отказ / разширение / отнемане на одобряване 2/ 17. Местоположение на маркировката за одобряване върху превозното средство 18. Място 19. Дата 20. Подпис 21. Списъкът от документи, предоставени на административния орган, издаващ одобряването и на разположение при пойскване, се прилага към съобщението. 1/ Отличителен номер на страната, която издава одобряването/разширява одобряването/отказва одобряването/отнема одобряването (виж условията за одобряване в правилото). 2/ Излишното се задрасква. СХЕМА НА МАРКИРОВКАТА ЗА ТИПОВО ОДОБРЯВАНЕ Образец А (виж т. 4.4.) Приложение 2

37 Стр. 37 а = 8 mm минимум Горната маркировка за одобряване, прикрепена към превозното средство показва, че типът превозно средство за който се отнася, по отношение на неговата обща конструкция, е бил одобрен в Холандия (Е4) за клас В под номер Първите две цифри на номера на типовото одобряване показват, че одобряването е било издадено в съответствие с Правило 52, така както е било поправено със серия поправки 01. Образец В (виж т. 4.5.) а = 8 mm минимум Горната маркировка за одобряване, прикрепена към превозното средство показва, че превозно средство от клас В е одобрено от в Холандия (Е4) според Правило 52 и 10 1/. Маркировката за типово одобряване показва, че по време на издаването на съответните одобрявания, Правило 52 е включвало серия поправки 01, както и Правило 10. 1/ Този номер е посочен, като примерен. ПОЯСНИТЕЛНИ ФИГУРИ Приложение 3 Алтернатива в горната част

38 Стр. 38 Фиг. 1 Достъп до обслужващите врати и свързващите стълби (виж т )

39 Стр. 39 Фиг. 2 Достъп до аварийните врати (виж т )

40 Стр. 40 Фиг. 3 Пътеки (виж т ) Размери (cm) Ø А В Ø С Н Клас А (40) +/ (180) +/ Клас В */ Виж съответните бележки под линия ( +/ ) на т

41 Стр. 41 Фиг. 4 Стъпала на обслужващите врати (виж т ) А (cm) 1/ 3/ В (cm) 1/ 2/ максимум минимум максимум Клас І / Клас ІІ Клас ІІІ 40 механично окачване 43 Забележки: 1/ При двойните врати стъпалата във всяка половина на входа се разглеждат поотделно. 2/ Размерът В не е необходимо да е еднакъв за всяко стъпало. 3/ 70 cm в случай на аварийна врата. 4/ 30 cm в случай на стъпала на вратата, разположена зад най-задната ос.

42 Стр. 42 Фиг. 5 Дължина на площта определена за сядане (виж т )

43 Стр. 43 Фиг. 6 Допустими навлизания в пространството над седалката Напречно сечение на минималното пространство над мястото за сядане, разположено в близост до стената на превозното средство (виж т )

44 Стр. 44 НАЙ ВИСОКАТА ТОЧКА НА НЕНАТИСНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА НА СЕДАЛКАТА Фиг. 7 Допустимо навлизане на конструкционен елемент Определяне на триъгълника позволяващ навлизането на конструкционен елемент (виж т )

45 Стр. 45 Фиг. 8 Допустимо навлизане в долната част на пространството на пътника (виж т )

46 Стр. 46 Фиг. 9 Допустимо навлизане на свода на калника, не преминаващо зад вертикалната централна линия на седалката (виж т ) Фиг. 10 Допустимо навлизане на свода на калника, непреминаващо вертикалната централна линия на седалката (виж т )

47 Стр. 47 каросерии Фиг. 11 Допустимо навлизане на задни ъгли на седалки Сечение на площта навлязла в седалката (2 места за сядане от задната страна) (виж т )

48 Стр. 48 Единична седалка Обща седалка Фиг. 12 Размери на седалки за пътници (виж т ) G (cm) минимум F (cm) Единична седалка Обща седалка минимум 20 22,5 25

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.2 месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% 2018 г. и е в размер на 12 749.1

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.1% 2017 г. и

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.1% 2017

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1% 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% 2017 г. и е в размер

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.0 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн.

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОТОРЕТА ГРУП 2017-2020 Тази ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ е съкратен вариант на оригиналната версия, която получавате при закупуване на вашата МОТОРЕТА D1 и служи за ориентир на основните

Подробно

Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2015 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2015 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.2% 2014 г. и е в размер на 11.6 млрд.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% година и е в размер на 23.8 млрд. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

L 330/158

L 330/158 ПРАВИЛО 105 НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЕВРОПА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (ИКЕ/ООН) - ЕДИННИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ТЕХНИТЕ

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно