Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба"

Препис

1 Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие с изискванията на утвърдените със Заповед на министъра на отбраната на Република България ОХ-203/ г. Вътрешни правила за организация на дейността относно достъпа до обществена информация в Министерство на отбраната. 2. Дейността по предоставянето на достъп до обществена информация започва с регистрирането на отправено до Института по отбрана Професор Цветан Лазаров устно запитване, писмено или електронно заявление. 3. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя само при получаване на писмено съгласие от министъра на отбраната за всеки отделен случай. 4. Писмените и електронните заявления се оставят без разглеждане, ако в тях липсва следната задължителна информация: трите имена, наименованието и седалището на заявителя, адрес за кореспонденция и точно описание на исканата информация. За заявленията, изпратени по електронен път, не се изисква електронен подпис. 5. Директорът на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров определя за всеки конкретен случай военнослужещ или цивилен служител, който да отговаря пряко за изготвянето на докладните записки до министъра на отбраната и за предоставянето от Института по отбрана Професор Цветан Лазаров на достъп до обществена информация. 6. На интернет страницата си Института по отбрана Професор Цветан Лазаров поддържа рубрика Достъп до обществена информация. 7. Директорът на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров със заповед определя специално място за преглед на предоставената обществена информация (при необходимост). 8. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат в административната сграда на бул. Професор Цветан Лазаров 2 от главният юрисконсулт. 9. Главният юрисконсулт, съвместно със заявителя, попълва протокол за приемане на устно заявление и при възможност предоставя заявената информация веднага, ако тя

2 е публикувана на интернет страницата или е подготвена в отговор на друго регистрирано искане. 10. Писмените заявления за достъп до обществена информация се подават: На пощенския адрес на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров гр. София 1592, бул. Професор Цветан Лазаров 2, Института по отбрана Професор Цветан Лазаров В приемната на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров гр. София 1592, бул. Професор Цветан Лазаров 2, телефон за връзка: Работното време за прием и административно обслужване на гражданите е от 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,45 до 16,00 ч., всеки работен ден от седмицата На електронния адрес за заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация в интернет страницата на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров. 11. Подадените заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация се регистрират в деня на постъпването в регистратурата за некласифицирана информация на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров и се предават на директора на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров за поставяне на резолюция. 12. Когато Институтът по отбрана Професор Цветан Лазаров не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща на компетентния орган до 14 дни от датата на регистрирането му. Заявителят се уведомява с писмо, в което се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. В случай че Института по отбрана Професор Цветан Лазаров не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява до 14 дни от датата на регистриране на заявлението. 13. Във връзка с предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя досие, което се състои от подаденото заявление; кореспонденцията, водена в хода на процедурата; подписания протокол за предаването на информацията и обратните разписки за предаване на подготвената информация. 14. Депозираните в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров заявления за достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след получаване на разрешението от министъра на отбраната, съгласно т. 3 от реда за осигуряване на достъп до обществена информация в Института

3 по отбрана Професор Цветан Лазаров. В този срок се извършва и писменото уведомяване на лицето, подало заявлението, за решението на началника на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров. 15. Когато исканата информация в заявлението не е ясно и точно формулирана, заявителят се информира с уведомление, което се изпраща с обратна разписка по пощата или по електронен път. В уведомлението се вписват причините за удължаване на срока по т. 14. Ако не бъде направено уточнение до 30 дни относно предмета на информацията, заявлението се оставя без разглеждане. 16. Срокът по т. 14 може да бъде удължен максимално: С 10 дни, когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, като на заявителя се изпраща уведомление с обратна разписка или се уведомява по електронен път С 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето. Тогава на заявителя се изпраща уведомление с обратна разписка или се уведомява по електронен път. В този случай се иска изрично писменото съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението, като се спазват точно условията, при които то е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация При получаване на съгласие в 7-дневния срок или при изричен отказ информацията се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. 17. Директорът на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров взема писмено решение за пълен или частичен достъп до обществена информация на основание разрешението на министъра на отбраната и получената информация от депозираното заявление. 18. В решението за предоставяне на пълен достъп до обществена информация задължително се вписват степента, формата и срокът на осигурения достъп (срокът не може да бъде по-кратък от 30 дни от получаване на решението); мястото, където ще бъде предоставена информацията. 19. Решението за частичен достъп съдържа реквизитите на решението за пълен достъп до обществена информация за частта, с която се предоставя, и на решението за отказ за предоставяне на обществена информация за частта, с която се отказва. 20. Решението може да бъде получено в приемната на административната сграда на бул. Професор Цветан Лазаров 2, от друго лице, с пълномощно, в което следва

4 да са вписани данните на заявителя и на упълномощения, както и номерът на решението за предоставянето на заявената информация. Нотариална заверка не е необходима. 21. При депозиране на докладна записка, съгласно т. 3 от настоящия ред, и получен писмен отказ от министъра на отбраната, директорът на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров взема писмено решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от Института по отбрана Професор Цветан Лазаров. 22. В решението за отказ на достъп до обществена информация директорът на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров вписва правното и фактическото основание и мотивите за отказ по Закона за достъп до обществена информация, датата на приемане на решението и реда за обжалването на отказа. 23. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя от служителя по ЗДОИ срещу подпис в административната сграда на бул. Професор Цветан Лазаров 2 или се изпраща по пощата с обратна разписка. 24. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато: Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ; Достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца; Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на право имащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. 25. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация от Института по отбрана Професор Цветан Лазаров са: Преглед на информацията оригинал или копие Устна справка Писмена справка Копия на хартиен носител.

5 25.5. Копия на технически носител. За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от описаните форми по т Форми на частичен достъп са: Предоставяне на цялата информация със заличени полета, достъпът до които е ограничен Предоставяне на онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. 27. Достъпът до информация се предоставя във форма, различна от заявената, в случаите, когато исканата форма води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права Заявената форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето Няма техническа възможност за предоставяне 28. За всеки поискан достъп до обществена информация и съответният изготвен отговор се води отделна справка от главния юрисконсулт на Института по отбрана Професор Цветан Лазаров.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно