ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на законодателството на ЕС за отпадъците, включително доклада за ранно предупреждение за държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целите по отношение на подготовката за повторно използване / рециклиране на битовите отпадъци {COM(2018) 656 final} - {SWD(2018) 414 final} - {SWD(2018) 415 final} - {SWD(2018) 416 final} - {SWD(2018) 417 final} - {SWD(2018) 418 final} - {SWD(2018) 419 final} - {SWD(2018) 420 final} - {SWD(2018) 421 final} - {SWD(2018) 422 final} - {SWD(2018) 423 final} - {SWD(2018) 424 final} - {SWD(2018) 425 final} - {SWD(2018) 426 final}

2

3 1. Въведение Настоящият доклад за ранно предупреждение е част от цялостния доклад за изпълнение на Комисията, като целта му е да помогне на държавите членки, за които съществува риск да не изпълнят целта за 2020 г. за подготовка за 50 %-на повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, установена в член 11, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98/ЕО. Той се основава на оказаната по-рано подкрепа от страна на Комисията на държавите членки за спазване 1 на законодателството на ЕС в областта на управлението на битовите отпадъци. В резултат на тази подкрепа се стигна до специфични, съставени за всяка държава членка графици 2. Оценката, която служи за основа на доклада за ранно предупреждение, е резултат от прозрачен процес на сътрудничество, в който вземат участие засегнатите държави членки, както и на задълбочен анализ на най-новите решения в областта на политиките. Бяха широко използвани консултации с отговорните за управлението на отпадъците органи. Определените в хода на процеса възможни действия се основават на съществуващите най-добри практики и имат за цел да помогнат на държавите членки да извършат планираната за 2020 г. подготовка за повторно използване и рециклиране, поради това те се съсредоточават върху мерки, които могат да бъдат предприети в краткосрочен план. Посочените действия следва да се възприемат като допълнителни по отношение на действията, препоръчани в графиците, съставени като част от предходните дейности за насърчаване на спазването и на препоръките, направени в рамките на процедурата за преглед на изпълнението на политиките за околната среда Основни констатации от доклада за България за ранно предупреждение През 2016 г. процентът на рециклиране на битовите отпадъци (включително компостиране), докладван от Евростат, е бил 32 %, а процентът на депонирането е бил 64 %. Въз основа на анализа на съществуващата и планираната политика в областта на управлението на отпадъците, се смята, че България е изложена на риск да не реализира целта за 2020 г. за подготовка за повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци от 50 % В оценката 4, въз основа на която е съставен докладът за ранно предупреждение, се прави заключението, че разделното събиране на рециклируемите отпадъци, в това число биологичните отпадъци, все още не се извършва ефективно, че липсват икономически стимули за гражданите да изхвърлят разделно отпадъците, и че схемите за разширена отговорност на производителите в България не покриват напълно График за България: Eunomia Research & Consulting et al. (2018), Проучване за определяне на държавите членки, изложени на риск да не изпълнят целта за 2020 г. съгласно Директивата за отпадъците и да не продължат участието си в етапи 1 и 2 на действията за насърчаване на съответствието. Доклад за ранно предупреждение: България 1

4 разходите за разделно събиране на отпадъците. Освен това, има нужда от повече инвестиции в проекти, намиращи се по-високо в йерархията на отпадъците (напр. рециклиране), които надхвърлят преработването на остатъчните отпадъци. В таблицата по-долу са изброени възможни действия за подпомагане на България да подобри своите резултати в областта на управлението на отпадъците. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Разширена отговорност на производителите за опаковките 1) Одити на данните, докладвани от производителите или организациите за отговорност на производителите (ООП) относно количествата пуснати на пазара отпадъци от опаковки, с цел да се гарантира, че те са в съответствие с данните за битовите отпадъци. 2) При преразглеждането на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки да се вземат предвид следните алтернативни варианти: а. отново да се посочи минималната услуга по събиране, която ООП са длъжни да осигуряват, така че да се обърне особено внимание на събирането от врата до врата, където това е целесъобразно одходящо; или б. да се ограничи броят на ООП, които работят с всяка община, до само една организация и да се даде право на общините, които носят действителната отговорност за спазването на целите по отношение на рециклирането, да осигуряват услуги по събиране (финансирани от ООП), отговарящи на минимални стандартни изисквания за съответствие. 3) Принудително изпълнение на задължението производителите да спазват специфичните цели по отношение на рециклирането на опаковките чрез налагане на подходящи санкции. Разделно събиране на биологичните отпадъци. 4) Преразглеждане на съществуващите планове за събиране и преработване на биологични отпадъци по отношение на предвижданията във връзка с тяхното събиране, улавянето на материал и избора на преработка на биологичните отпадъци с цел да се гарантира, че предвижданията са както логични, така и съгласувани. 5) Разработване на национални насоки за събиране на отпадъци за общините под формата на минимални стандарти за обслужване (за допълване на действие 2). В стандартите би могло например да се посочат видът и обемът на контейнерите, честотата на събиране и видът на използваното превозно средство, като се вземат предвид видът на жилищния фонд, степента на урбанизация, типичният климат и др. 6) Разгръщането на услугите по събиране в обектите/общините, където се очаква събираните количества да са най-големи. 2

5 7) Създаване на механизъм за осигуряване на качеството с цел да се гарантира качеството на компоста или продукта на гниене, получени от отпадъци. 8) В по-дългосрочен план, промяна на формулировката на целите за разделно събиране и оползотворяване на биологичните отпадъци в Закона за управление на отпадъците, така че от 2014 г. да не се отнася до фиксираното количество биологични отпадъци. Този подход често възпрепятства предотвратяването на образуването на биологични отпадъци, по-специално ако намаляването на образуването на отпадъци може също да се свърже с други фактори, например намаляване на населението. Разделно събиране предавателни пунктове 9) Определяне на минимални критерии за гъстота на пунктовете за събиране (т.е. паркове с контейнери, центрове за рециклиране на битови отпадъци) с цел да се гарантира, че пунктовете са разположени на разумно разстояние от гражданите с цел увеличаване на удобството и вероятността те да бъдат използвани. 10) Установяване на основни принципи на проектирането на пунктовете за събиране, в това число: а. интегриране на центровете за повторна употреба; б. разположение на съоръженията; както и в. обосновка за високо равнище на насищане с персонал. 11) Посочените пунктове трябва да се разкриват в общините, където услугата по събиране е най-добре развита (т.е. например там, където разделното събиране от врата до врата започва да се налага) с цел да се постигне максималната вероятна ефективност на тези пунктове. Това би дало възможност също и най-добрите практики да бъдат набелязани и използвани като образец за други общини. Икономически стимули 12) Въвеждане на съответните изменения в Закона за местните данъци и такси с оглед да се реализира принципът плащаш повече, ако изхвърляш повече. 13) Разгръщане на схеми за реализация на принципа плащаш повече, ако изхвърляш повече първоначално в общините, където са въведени услугите за разделно събиране, отговарящи на определен минимален стандарт (вж. действие 6). 14) Предвиждане на ефективни санкции за ООП (като в действие 3) и общините, които не постигат целите, чрез изменение на раздел II от Закона за управление на отпадъците, за да се осигури силен стимул за постигане на определените цели. Информиране и повишаване на осведомеността 15) Разработване на набор от национални комуникационни материали, предназначени за използване от обществеността на местно равнище, съдържащи ясни и последователни послания, като се обръща особено внимание на биологичните отпадъци. Материалите следва да бъдат използвани като част от кампании по повишаване на осведомеността, и да са на разположение под формата на листовки в предавателните пунктове. 3

6 Техническа подкрепа на общините 16) разработване на система на национално равнище, чрез която се осигурява техническа подкрепа за общините, по-специално в следните области: а. избор на услуги по събиране;; б. обществени поръчки; в. управление на услугите; г. информационни кампании; Заедно с активното споделяне на добри идеи и практики, с помощта на които може да се подобри ефикасността по отношение на намаляването на разходите и подобряването на резултатността. Ефективно изразходване на средствата 17) Преглед на финансирането, необходимо за постигане на целта от 50 %, с оглед на преминаване от изразходване на средства за преработка на смесени отпадъци към тяхното изразходване за инфраструктура за разделно събиране, сортиране и рециклиране на отпадъците. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 11.10.2018 г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване

Подробно

TA

TA 29.6.2018 A8-0200/ 001-011 ИЗМЕНЕНИЯ 001-011 внесени от Комисията по транспорт и туризъм Доклад Дирдре Клун A8-0200/2018 Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

_Rn Legislation

_Rn Legislation Нормативни изисквания към съдържание на радон във въздуха на жилищни сгради Виктор Бадулин Национален център по радиобиология и радиационна защита 1 От научни данни към правни норми (1) Радиобиология Научни

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Folie 1

Folie 1 Добре дошли в Горна Австрия Paul Zarzer Правителство на Горна Австрия Дирекция Околна среда & управление на водите Отдел Защита на околната среда Провинция Горна Австрия 18 Региона 444 Общини 1,4 милиона

Подробно

Защо въздушният транспорт е безопасен? Бързо ръководство за Европейската агенция за авиационна безопасност

Защо въздушният транспорт е безопасен? Бързо ръководство за Европейската агенция за авиационна безопасност Защо въздушният транспорт е безопасен? Бързо ръководство за Европейската агенция за авиационна безопасност Защото самолетите се сертифицират, преди да бъдат разрешени за летене -- Всяко произведено въздухоплавателно

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно