Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от г. от Фонд Сигурност на електроергийната система във връзка с на премии за електрическа ергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност MW и над MW, в случаите, когато инвестицията за изграждато на ергийния обект за производство на електрическа ергия се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомага, установи следното: Съгласно чл., ал., т. б от Закона за ергетиката (ЗЕ) Комисията за ергийно и водно регулира (КЕВР, Комисията) ежегодно премии за електрическа ергия от възобновяеми източници (ВИ) и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна ергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност MW и над MW. Според от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за измение и допълние на Закона ергетиката, ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ бр. от 0 г., съответно от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за измение и допълние на Закона ергетиката, ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. от 0 г., КЕВР премии на производителите на електрическа ергия от ВИ за централи с обща инсталирана електрическа мощност MW и над MW, както и с MW и над МW, като разлика между определената до влизато в сила на същия закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа ергия, произведена от ВИ в зависимост от първичния ергиен източник. Предвид горното, с Решение Ц- от г., в частта по т. XIX., на КЕВР са определени премии за периода г г. във връзка с определени цени по: Решение Ц-00 от г. на КЕВР, Решение Ц- от г. на КЕВР, Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР, Решение Ц- от.0.0 г. на КЕВР, Решение Ц- от.0.0 г. на КЕВР, Решение Ц- от г. на КЕВР, Решение Ц- от..0 г. на КЕВР, Решение Ц-0 от..0 г. на КЕВР и Решение Ц- от г. на КЕВР. По повод Решение Ц- от г., в частта по т. XIX., на КЕВР с писмо с вх. Е-0-- от г. от Фонд Сигурност на електроергийната система е уведомил КЕВР, че за периода г г. са определени премии по отношение на произвежданата електрическа ергия от ВИ от централи с обща инсталирана електрическа мощност MW и над МW, в случаите, когато инвестицията за изграждато на ергийния обект за производство на електрическа ергия се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомага. В тази връзка със Заповед З-Е- от г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група. Поради изложеното в Решение Ц- от г., в частта по т. XIX., на КЕВР е налице пълнота, тъй като то от КЕВР на премии на производителите от посочените централи, а именно във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от 0..0 г. на КЕВР, Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР, Решение Ц- от.0.0 г. на КЕВР, Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР и

2 Решение Ц- от г. на КЕВР, попада в обхвата на разпоредбите на чл., ал., т. б от ЗЕ, от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ бр. от 0 г. и от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. от 0 г. или произтича от самия закон. В тази връзка, КЕВР следва да отстрани допуснатата пълнота чрез допълва на свое Решение Ц- от г. ЗЕ и Закона за ергията от възобновяеми източници съдържат ред и начин за правила за допълва на административен акт, поради което по аргумент от чл., ал. от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Съгласно чл., ал. от АПК преди изтича на срока за обжалва административният орган може да отстрани допуснати пълноти в акта, като за насените промени се съобщава на заинтересованите лица, а решението за допълва подлежи на обжалва по предвидения в този кодекс ред. Решение Ц- от г., в частта по т. XIX., на КЕВР е публикувано на интерт страницата на Комисията на г., следователно срокът за говото обжалва изтича на.0.0 г. Предвид горните аргументи мотивите на Решение Ц- от г., в частта по т. III, следва да бъдат допълни с т., т., т., т. и т., а именно:. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от 0..0 г. на КЕВР: стр. от

3 0 Актуализирана цена, съгласно цена по решение в конкретния размер на инвестицията решение Ц- Ц- от до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0% от г г. Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метраи с инсталирана мощност над 00 квт до квт.., 0. 0,. 0,0.,.,. 0,.,.,.00, 0. 0,0 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метраи с инсталирана мощност над 00 квт до квт..,.,0.0, 0., 0.,0 0.,.0, 0.,.,., Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт.0. 0,.0 0,.,.,.,.,., 0.,.,.,0 Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт.0.,0.,.0,.,.,.0,0., 0.,., 0.,0.0 0., 0.,.,.,.,0. -,0. -0,0. -,00.0 -,. -, Вятърни електрически централи до 0 часа.00. 0,0.,.,. 0,.,.,.,0.,.0,., Вятърни електрически централи над 0 часа.0.,.,.0,.,0.,.0,.,.,.,0 0.,.0. 0, 0.,.,.0,.,. 0, 0.,0 0.0, 0.,0., ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтр до 000 квтр, монтирани на покриви и фасади.., 0.,.,.,.,.,.,.,.0 0, 0.0, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp.0.,.,., 0. 0,.,.,0 0., 0.0 0,.,.00, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,, в частта по раздел XV, т.,,0 0,,, 0,0,0,,,,,,,,, 0,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци 00,, в частта по раздел XV, т.,, 0,,,,,0,,,,,,0 0,,0,,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,, в частта по раздел XV, т.,,,, 0, 0,0,0, 0, -,, -,,0 -,,0 -,0,0 -,, -,0 ЕЦ с инсталирана мощност над 0 квт до 000 квт, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни и животински субстанции,, в частта по раздел XVI,,0,0 0, 0,,,,0,, 0,,,,,, 0,,,,0 ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци,, в частта по раздел XVII,,,,, 0,,,0,0,, 0,0,,,, 0,0,0, -,0. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР:

4 цена на електрическата ергия Актуализирана цена по решение Ц- от г. до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия 0.. 0,.,.,., 0., 0., 0.,.,.0,.., 0.,0.,.0,.0,.,.,0 0. 0,.,0.0.,.,.,.,.,., 0.,.,.,0 Тулни деривации с горен годишен изравнител с инсталирана мощност до квт.. 0,.0, 00.,. 0,.0,.0,0. 0,.,0 0.,..,.,.,. -,. -,.0-0,. -,. -,0.0 -,..,.,.,.,.,0.,.,., 0., Вятърни електрически централи над 0 часа. 0.0,.,.,.,., 0., 0.,0 0.00,., 0. 0.,0 00.0,.,.,.,.,.0,.,. -0,. 0.0,. 00,.0,.0,.,0.,.,., 0.0 0, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp до квтp.0.,0.,., 0. 0,.,.0,. 0,.,., ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp..,0.,0., 0. 0,.,.,0.,. 0,., ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци Нисконапорни деривационни ВЕЦ, руслови ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Вятърни електрически централи до 0 часа ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 00 до 000 kwp, изградени върху покривни и фасадни конструкции, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъедини към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии,, в частта по раздел XIV,,,, 0,00 0,,, 0, -, 0, -,, -,, -,, -, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци 0,0, в частта по раздел XIII 0,, 0,,,,,,,,,,,,,,0, 0, стр. от

5 . Премии във връзка с определени цени по Решение Ц- от.0.0 г. на КЕВР: цена на електрическата ергия до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp до 000 квтp, монтирани на покриви и фасади над 0% до 0% ,0.,. 0,., 0.,.,.0,. 0,0.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтр до квтр..,,,.,.,0.,. 0, 0.,.,.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp.. 0, 0.,.,.,.,.,.,.,. 0,. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР: стр. от

6 0 цена, съгласно решение Ц- от.0.0 г. Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия.. 00,. 0,.,0.,0.,.,.,.,.0 0.,., 0.0,. 0,.,.,.,.,..,.,.0,.,.,.,0 0.,.,.0.,.0,.0 0,.,., 0., 0. 0,0.,.., 0.0,.,.,.,.,.,., ,.0,0.,. -,. -, 0. -,. -,0. -, Вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 000 квт..,.,.,.,0.,. 0, 0.00,., Вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 000 квт.0.,.,0., 0., 0. 0,0 00.,.,., , 00.,.0,.,.0, 0.,.,0., ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 000 квт, монтирани на покриви и фасади.., 0.,.,.,. 0,., 0.,.,..,.0,.,0., 0.,.,.0 0,.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над квт 0.0.,.,.,.,.,0.0,.,0 0.,. Актуализирана цена по решение Ц- от г. 0,0, в частта по раздел IX, т. до 0% над 0% до 0% Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и синсталирана мощност над 00 квт до квт Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0 до 0% Нисконапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и синсталирана мощност над 00 квт до квт Нисконапорни руслови ВЕЦс годишен изравнител с тен пад до метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра ис инсталирана мощност над 00 квт до квт ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до квт ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци, 0,,,,0,,,0,,,,,, 0,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса,получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци.,, в частта по раздел IX, т. 0,,0,,0,,,0,,, 0,,0,0 0,,,0 стр. от

7 ...0 ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,, в частта по раздел IX, т.,0, в частта по раздел X 0,, в частта по раздел XII,,,, 00,,,0-0,, -,, -,, -,, -, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 00 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използва на биомаса отрастителни и животински субстанции,0,,,,,,,,,,,,,0,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,,,, 0,0,,,,0,,,, 0, 0,,. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от г. на КЕВР: стр. от

8 цена на електрическата ергия Актуализирана цена по решение Ц- от г. до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт,,0 0,,0,,0,,,0,,,,,,,, 0,,0 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт,,,,,,,0,,,,0,, 0,00, 0,,, 0, Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт,,,,,00,0 0,,,,,,0, 0,,,, 0,0, Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт,,, 0,,,,, 0,,0,,, 0,,0,0,,, Руслови ВЕЦ до МВт,,00,,, 0,,,,, 00,,, 0,0,,,,,0,,,,,, -0,,0 -,, -,0, -,, -,, -,,0 -,,, -, 0, -,, -,, -,, -,0, -, 0, -,, -,,0 -, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт р до квт р,0,,,, 0,,,, 0,, 0,0,,,, -,,0 -, ФЕЦ с инсталирана мощност над квт р,,,,,,,,, 0,0, 0,,,,, -,,0 -, 0,, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 000 квт, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни иживотински субстанции,, в частта по раздел VI, 0,, 0,, 0, 0, 0,,0,00, 0,,0 0,0,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 00 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни и животински субстанции,, в частта по раздел VII,0 0, 0,, 0,,,0,,, 0, 0,,,,,,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци,,, в частта по раздел VIII,,, 0,, 0,0 0,,,0,,,0,,0,, 0,0,0 стр. от

9 По отношение на горните точки от до, следва да се има предвид, че в случаите, в които разликата между определената до влизато в сила на същия закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за периода г г. прогнозна пазарна цена за електрическа ергия, произведена от ВИ в зависимост от първичния ергиен източник, е отрицателна величина КЕВР следва да премии.. В съответствие с изложеното КЕВР следва да допълни и диспозитива на свое Решение Ц- от г., в частта по т. XIX. На основание чл., ал. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл., ал. от Закона за ергетиката, чл., ал., т. б от Закона за ергетиката,, ал. от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за измение и допълние на Закона за ергетиката, обн. ДВ, бр. от 0 г. и, ал. от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за измение и допълние на Закона за ергетиката, обн. ДВ, бр. от 0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ:. Допълва мотивите на Решение Ц- от г., в частта по т. III, като след текстът на т. добавя следния текст:. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от 0..0 г. на КЕВР:

10 0 Актуализирана цена, съгласно цена по решение в конкретния размер на инвестицията решение Ц- Ц- от до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0% от г г. Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метраи с инсталирана мощност над 00 квт до квт.., 0. 0,. 0,0.,.,. 0,.,.,.00, 0. 0,0 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метраи с инсталирана мощност над 00 квт до квт..,.,0.0, 0., 0.,0 0.,.0, 0.,.,., Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт.0. 0,.0 0,.,.,.,.,., 0.,.,.,0 Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт.0.,0.,.0,.,.,.0,0., 0.,., 0.,0.0 0., 0.,.,.,.,0. -,0. -0,0. -,00.0 -,. -, Вятърни електрически централи до 0 часа.00. 0,0.,.,. 0,.,.,.,0.,.0,., Вятърни електрически централи над 0 часа.0.,.,.0,.,0.,.0,.,.,.,0 0.,.0. 0, 0.,.,.0,.,. 0, 0.,0 0.0, 0.,0., ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтр до 000 квтр, монтирани на покриви и фасади.., 0.,.,.,.,.,.,.,.0 0, 0.0, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp.0.,.,., 0. 0,.,.,0 0., 0.0 0,.,.00, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,, в частта по раздел XV, т.,,0 0,,, 0,0,0,,,,,,,,, 0,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци 00,, в частта по раздел XV, т.,, 0,,,,,0,,,,,,0 0,,0,,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,, в частта по раздел XV, т.,,,, 0, 0,0,0, 0, -,, -,,0 -,,0 -,0,0 -,, -,0 ЕЦ с инсталирана мощност над 0 квт до 000 квт, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни и животински субстанции,, в частта по раздел XVI,,0,0 0, 0,,,,0,, 0,,,,,, 0,,,,0 ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци,, в частта по раздел XVII,,,,, 0,,,0,0,, 0,0,,,, 0,0,0, -,0. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР:

11 цена на електрическата ергия Актуализирана цена по решение Ц- от г. до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия 0.. 0,.,.,., 0., 0., 0.,.,.0,.., 0.,0.,.0,.0,.,.,0 0. 0,.,0.0.,.,.,.,.,., 0.,.,.,0 Тулни деривации с горен годишен изравнител с инсталирана мощност до квт.. 0,.0, 00.,. 0,.0,.0,0. 0,.,0 0.,..,.,.,. -,. -,.0-0,. -,. -,0.0 -,..,.,.,.,.,0.,.,., 0., Вятърни електрически централи над 0 часа. 0.0,.,.,.,., 0., 0.,0 0.00,., 0. 0.,0 00.0,.,.,.,.,.0,.,. -0,. 0.0,. 00,.0,.0,.,0.,.,., 0.0 0, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp до квтp.0.,0.,., 0. 0,.,.0,. 0,.,., ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp..,0.,0., 0. 0,.,.,0.,. 0,., ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци Нисконапорни деривационни ВЕЦ, руслови ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Вятърни електрически централи до 0 часа ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 00 до 000 kwp, изградени върху покривни и фасадни конструкции, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъедини към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии,, в частта по раздел XIV,,,, 0,00 0,,, 0, -, 0, -,, -,, -,, -, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци 0,0, в частта по раздел XIII 0,, 0,,,,,,,,,,,,,,0, 0, стр. от

12 . Премии във връзка с определени цени по Решение Ц- от.0.0 г. на КЕВР: цена на електрическата ергия до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp до 000 квтp, монтирани на покриви и фасади над 0% до 0% ,0.,. 0,., 0.,.,.0,. 0,0.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтр до квтр..,,,.,.,0.,. 0, 0.,.,.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp.. 0, 0.,.,.,.,.,.,.,. 0,. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР: стр. от

13 0 цена, съгласно решение Ц- от.0.0 г. Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия.. 00,. 0,.,0.,0.,.,.,.,.0 0.,., 0.0,. 0,.,.,.,.,..,.,.0,.,.,.,0 0.,.,.0.,.0,.0 0,.,., 0., 0. 0,0.,.., 0.0,.,.,.,.,.,., ,.0,0.,. -,. -, 0. -,. -,0. -, Вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 000 квт..,.,.,.,0.,. 0, 0.00,., Вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 000 квт.0.,.,0., 0., 0. 0,0 00.,.,., , 00.,.0,.,.0, 0.,.,0., ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 000 квт, монтирани на покриви и фасади.., 0.,.,.,. 0,., 0.,.,..,.0,.,0., 0.,.,.0 0,.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над квт 0.0.,.,.,.,.,0.0,.,0 0.,. Актуализирана цена по решение Ц- от г. 0,0, в частта по раздел IX, т. до 0% над 0% до 0% Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и синсталирана мощност над 00 квт до квт Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0 до 0% Нисконапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и синсталирана мощност над 00 квт до квт Нисконапорни руслови ВЕЦс годишен изравнител с тен пад до метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра ис инсталирана мощност над 00 квт до квт ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до квт ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци, 0,,,,0,,,0,,,,,, 0,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса,получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци.,, в частта по раздел IX, т. 0,,0,,0,,,0,,, 0,,0,0 0,,,0 стр. от

14 ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци...0,, в частта по раздел IX, т.,0, в частта по раздел X 0,, в частта по раздел XII,,,, 00,,,0-0,, -,, -,, -,, -, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 00 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използва на биомаса отрастителни и животински субстанции,0,,,,,,,,,,,,,0,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,,,, 0,0,,,,0,,,, 0, 0,,. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от г. на КЕВР: стр. от

15 цена на електрическата ергия Актуализирана цена по решение Ц- от г. до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт,,0 0,,0,,0,,,0,,,,,,,, 0,,0 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт,,,,,,,0,,,,0,, 0,00, 0,,, 0, Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт,,,,,00,0 0,,,,,,0, 0,,,, 0,0, Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт,,, 0,,,,, 0,,0,,, 0,,0,0,,, Руслови ВЕЦ до МВт,,00,,, 0,,,,, 00,,, 0,0,,,,,0,,,,,, -0,,0 -,, -,0, -,, -,, -,,0 -,,, -, 0, -,, -,, -,, -,0, -, 0, -,, -,,0 -, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт р до квт р,0,,,, 0,,,, 0,, 0,0,,,, -,,0 -, ФЕЦ с инсталирана мощност над квт р,,,,,,,,, 0,0, 0,,,,, -,,0 -, 0,, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 000 квт, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни иживотински субстанции,, в частта по раздел VI, 0,, 0,, 0, 0, 0,,0,00, 0,,0 0,0,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 00 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни и животински субстанции,, в частта по раздел VII,0 0, 0,, 0,,,0,,, 0, 0,,,,,,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци,,, в частта по раздел VIII,,, 0,, 0,0 0,,,0,,,0,,0,, 0,0,0 По отношение на горните точки от до, следва да се има предвид, че в случаите, в които разликата между определената до влизато в сила на същия закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за периода г г. стр. от

16 прогнозна пазарна цена за електрическа ергия, произведена от ВИ в зависимост от първичния ергиен източник, е отрицателна величина КЕВР следва да премии... Допълва диспозитивът на Решение Ц- от г., в частта по т. XIX, като след текстът на т., добавя следния текст: 0. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от 0..0 г. на КЕВР: 0 цена, съгласно решение Ц- от г. Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия.., 0. 0,. 0,0.,.,. 0,.,.,.00, 0. 0,0 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метраи с инсталирана мощност над 00 квт до квт..,.,0.0, 0., 0.,0 0.,.0, 0.,.,., Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт.0. 0,.0 0,.,.,.,.,., 0.,.,.,0 Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт.0.,0.,.0,.,.,.0,0., 0.,., 0.,0.0 0., 0.,.,.,., Вятърни електрически централи до 0 часа.00. 0,0.,.,. 0,.,.,.,0.,.0,., Вятърни електрически централи над 0 часа.0.,.,.0,.,0.,.0,.,.,.,0 0.,.0. 0, 0.,.,.0,.,. 0, 0.,0 0.0, 0.,0., ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтр до 000 квтр, монтирани на покриви и фасади.., 0.,.,.,.,.,.,.,.0 0, 0.0, ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp.0.,.,., 0. 0,.,.,0 0., 0.0 0,.,.00, Актуализирана цена по решение Ц- от г. до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0%,, в частта по раздел XV, т.,,0 0,,, 0,0,0,,,,,,,,, 0,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци 00,, в частта по раздел XV, т.,, 0,,,,,0,,,,,,0 0,,0,,, 0,0, ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,, в частта по раздел XV, т.,,,, 0, 0,0,0, 0, в конкретния размер на инвестицията над 0 до 0%, над 0 до 0% над 0 до 0% над 0 до 0% Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метраи с инсталирана мощност над 00 квт до квт ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,0,0,0 над 0 до 0%, ЕЦ с инсталирана мощност над 0 квт до 000 квт, работещи чрез индиректно използва на биомаса от растителни и животински субстанции,, в частта по раздел XVI,,0,0 0, 0,,,,0,, 0,,,,,, 0,,,,0 ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци,, в частта по раздел XVII,,,,, 0,,,0,0,, 0,0,,,, 0,0,0, над 0% стр. от

17 . Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР: 0 цена на електрическата ергия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия.. 0,.,.,., 0., 0., 0.,.,.0,.., 0.,0.,.0,.0,.,.,0 0. 0,.,0.0.,.,.,.,.,., 0.,.,.,0.. 0,.0, 00.,. 0,.0,.0,0. 0,.,0 0.,..,.,.,...,.,.,.,.,0.,.,., 0.,. 0.0,.,.,.,., 0., 0.,0 0.00, ,0 00.0,.,.,.,.,.0,.,.. 0.0,. 00,.0,.0,.,0.,.,., 0.0 0,.0.,0.,., 0. 0,.,.0,. 0,.,.,..,0.,0., 0. 0,.,.,0.,. 0,., Актуализирана цена по решение Ц- от г.,, в частта по раздел XIV до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0%.,,,, 0,00 0,,, 0, над 0% до 0% над 0% до 0% Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Тулни деривации с горен годишен изравнител с инсталирана мощност до квт Вятърни електрически централи до 0 часа Вятърни електрически централи над 0 часа.0 ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 00 до 000 kwp, изградени върху покривни и фасадни конструкции, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъедини към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp до квтp ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp 0,., над 0% до 0% над 0% до 0% Нисконапорни деривационни ВЕЦ, руслови ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци., ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци.0, над 0% до 0% 0,0, в частта по раздел XIII 0,, 0,,,,,,,,,,,,,,0, 0,, стр. от

18 . Премии във връзка с определени цени по Решение Ц- от.0.0 г. на КЕВР: цена на електрическата ергия до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтp до 000 квтp, монтирани на покриви и фасади ,0.,. 0,., 0.,.,.0,. 0,0.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квтр до квтр..,,,.,.,0.,. 0, 0.,.,.,0 ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp.. 0, 0.,.,.,.,.,.,.,. 0,. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц-0 от.0.0 г. на КЕВР: стр. от

19 0 цена, съгласно решение Ц- от.0.0 г. Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия Цена Премия.. 00,. 0,.,0.,0.,.,.,.,.0 0.,., 0.0,. 0,.,.,.,.,..,.,.0,.,.,.,0 0.,.,.0.,.0,.0 0,.,., 0., 0. 0,0.,.., 0.0,.,.,.,.,.,., ,.0,0., ,.,.,.,0.,. 0, 0.00,.,.0.,.,0., 0., 0. 0,0 00.,.,., , 00.,.0,.,.0, 0.,.,0.,.., 0.,.,.,. 0,., 0.,.,..,.0,.,0., 0.,.,.0 0,.,0 0.0.,.,.,.,.,0.0,.,0 0.,.. Актуализирана цена по решение Ц- от г. 0,0, в частта по раздел IX, т.,, в частта по раздел IX, т. до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0% до 0% над 0 до 0% Нисконапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад до 0 метра и синсталирана мощност над 00 квт до квт Нисконапорни руслови ВЕЦс годишен изравнител с тен пад до метра и с инсталирана мощност над 00 квт до квт Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад от 0 до 00 метра ис инсталирана мощност над 00 квт до квт Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с тен пад над 00 метра и синсталирана мощност над 00 квт до квт Тулни деривации с горен годишен изравнител до квт Вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 000 квт Вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 000 квт ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 000 квт, монтирани на покриви и фасади ФЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до квт ФЕЦ с инсталирана мощност над квт ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци, 0,,,,0,,,0,,,,,, 0,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса,получена от прочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци 0,,0,,0,,,0,,, 0,,0,0 0,,,0. стр. от

20 ЕЦ с инсталирана мощност над 000 квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци...0,, в частта по раздел IX, т.,0, в частта по раздел X 0,, в частта по раздел XII,,,, 00,,,0,,, ЕЦ с инсталирана мощност над 00 квт до 00 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използва на биомаса отрастителни и животински субстанции,0,,,,,,,,,,,,,0,, ЕЦ с инсталирана мощност до 000 квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена отпрочиства на гори, горско подрязва и други дървесни отпадъци,,,, 0,0,,,,0,,,, 0, 0,,,. Премии във връзка с определени и/или актуализирани цени по Решение Ц- от г. на КЕВР: стр. 0 от

21 Решението подлежи на обжалва пред Административен съд София - град в (четиринадесет) двен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: РОСИЦА ТОТКОВА стр. от

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 15 13.03.2017г. Дс, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Рег

Рег П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно