NOXD5-2016

Размер: px
Започни от страница:

Download "NOXD5-2016"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД. 5 по описа за 2016година На поименното повикване в 12,20 часа се явиха: ДОКЛАД НА СЪДА: Съдебното заседание се провежда извън съдебната зала, поради влошеното здравословно състояние на обвиняемия и обективната му невъзможност да се предвижи до сградата на съда. СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ. ЗА РП ИСПЕРИХ се явява зам.районен прокурор Валентин Цанев. ОБВИНЯЕМИЯТ П.С.В. се явява лично и с адв.маринов от ДП. ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. АДВ.МАРИНОВ: Да се даде ход на делото. СЪДЪТ намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ: П.С.В.: роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН **********. СЪДЪТ ДОКЛАДВА представеното споразумение. ПРОКУРОРЪТ: Поддържам представеното споразумение. АДВ.МАРИНОВ: Поддържам споразумението. Представям два броя характеристики, които моля да приемете.

2 ПРОКУРОРЪТ: Запознат съм с представените доказателства, да се приемат. СЪДЪТ ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства. ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението. Съгласен съм с тези последици. Доброволно подписах споразумението. НПК Съдът, след като изслуша становището на страните и на основание чл.382, ал.6 от ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, както следва: СТРАНИТЕ по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от фактическа страна и обвиняемия П.С.В. ЕГН ********** признава, че на г. на път ІІІ 2005, км. между с.самуил и с.хърсово, обл.разград при управление на МПС л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА, собственост на Областна администрация гр.разград, нарушил правилата за движение чл.5, ал.1,т.1 от ЗДвП Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не требва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди ; чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП На водача на пътното превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества ; чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват, при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозните средства, с превозния товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидими препятствие.водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението ; чл.21, ал.1 от ЗДвП При избиране скоростта на движение на водача на ППС от категория В е забранено да превишава скорост от 90km/h в извън населено място, като при десен завой губи контрол върху управлението на лекия автомобил и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на МПС л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА в размер на 6 750/ шест хиляди седемстотин и петдесет /лева престъпление по чл.343, ал.1, б.а от НК и на г. на път ІІІ 2005, км. между с.самуил и с.хърсово, обл.разград при управление на МПС л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда 3,28 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза 361/ г. на експерт химик в НТЛ при ОД на МВР Разград и последващо съдебно медицинска експертиза от г. на МБАЛ гр.разград престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

3 ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА, предаден на Анатолий Тодоров началник склад при УССД на ОД на МВР Разград за съхранение и отговорно пазене на МПС-то, да се върне на собственика Областна администрация гр.разград. СТРАНИТЕ приемат като вид и размер на наказанието, по отношение на обвиняемия П.С.В. ЕГН ********** да бъде наложено общо наказание, при условията на чл.55, ал.1,т.2 НК ПРОБАЦИЯ, по чл.42а, ал.2 от НК, включваща следните пробационни мерки: - по т.1 Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по т.2 Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; - по т.4 Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г от НК обвиняемият П.С.В. ЕГН **********да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУ на МПС. ЗАМ.РАЙОНЕН ПРОКУРОР: /В.Цанев/ ЗАЩИТНИК: /адв.м.маринов/ ОБВИНЯЕМИЯТ П.С.В. ЕГН ********** декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението. ОБВИНЯЕМ: /П.В./ Съдът, след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала на основание с чл.382, ал. 7 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемият П.С.В. ЕГН **********, неговия защитник адв.м.маринов от АК - Разград от една страна, и от друга страна Районна прокуратура-исперих, представлявана от зам.районен прокурор споразумение за решаване на делото в следния смисъл: СТРАНИТЕ по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от фактическа страна и обвиняемия П.С.В. ЕГН ********** признава, че на г. на път ІІІ 2005, км. между с.самуил и с.хърсово, обл.разград при управление на МПС л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА, собственост на Областна администрация гр.разград, нарушил правилата за движение чл.5, ал.1,т.1 от ЗДвП Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава

4 опасности и пречки за движението, не требва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди ; чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП На водача на пътното превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества ; чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват, при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозните средства, с превозния товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидими препятствие.водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението ; чл.21, ал.1 от ЗДвП При избиране скоростта на движение на водача на ППС от категория В е забранено да превишава скорост от 90km/h в извън населено място, като при десен завой губи контрол върху управлението на лекия автомобол и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на МПС л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА в размер на 6 750/ шест хиляди седемстотин и петдесет /лева престъпление по чл.343, ал.1, б.а от НК и на г. на път ІІІ 2005, км. между с.самуил и с.хърсово, обл.разград при управление на МПС л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда 3,28 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза 361/ г. на експерт химик в НТЛ при ОД на МВР Разград и последващо съдебно медицинска експертиза от г. на МБАЛ гр.разград престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 л.а. Мерцедес С 200, с рег. РР ВА, предаден на Анатолий Тодоров началник склад при УССД на ОД на МВР Разград за съхранение и отговорно пазене на МПС-то, да се върне на собственика Областна администрация гр.разград. СТРАНИТЕ приемат като вид и размер на наказанието, по отношение на обвиняемия П.С.В. ЕГН ********** да бъде наложено общо наказание, при условията на чл.55, ал.1,т.2 НК ПРОБАЦИЯ, по чл.42а, ал.2 от НК, включваща следните пробационни мерки: - по т.1 Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по т.2 Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; - по т.4 Включване в програми за обществено въздействие за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.343г от НК обвиняемият П.С.В. ЕГН **********да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУ на МПС. С оглед изхода на делото и постигнатото споразумение, съдът на основание чл.382, ал. 9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК

5 ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 5/2016г. по описа на Районен съд гр.исперих. Определението е окончателно. Протоколът се изготви в с.з. Заседанието приключи в12,15 ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер:64, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и четвърти ноември през 2016 година, в публично

Р Е Ш Е Н И Е Номер:64, г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и четвърти ноември през 2016 година, в публично Р Е Ш Е Н И Е Номер:64, 24.11.2016г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На двадесет и четвърти ноември през 2016 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 8, 17.04.2019г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година 28.06.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в П Р И С Ъ Д А 12 27.04.2017г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 05.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно