GSMarket1-2015bgW.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "GSMarket1-2015bgW.indd"

Препис

1 януари март 205 г. Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през януари март 205 г. аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни несъстезателни Це 00 единици номил и съответстваща доходност - минимал - максимал - средно претегле BG BG BG BG BGN BGN BGN BGN (І отваряне) (І отваряне) (І отваряне) це ГД це ГД це ГД це ГД Коефициент покритие за аукционите за продажба ДЦК Забележки:. Коефициентът покритие се изчислява като съотношение между съвкупта номил стойност и съвкупта номил стойност предложеното ДЦК за аукцион. 2. МФ отмени всички планирани за юли 204 г. аукциони за ДЦК. 3. МФ отмени планирания за март 205 г. аукцион за ДЦК. Дълг по държавни ценни книжа, емитирани от правителството вътрешния пазар (номил стойност в хил. лв.) Дълг по ДЦК, емитирани за финсиране бюджетния дефицит Дълг по ДЦК, емитирани Структура дълга в т. ч. облигации с за структурта реформа Размер дълга общо целево предзчение за физически лица март Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани в чуждестран валута, е изчисле по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден съответния период.

2 Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към 3 март 205 г., емитирани от правителството вътрешния пазар Вид Общ обем Лихвен процент Предстоящо валутата (номил стойност) лихвено плащане BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN ОЛП BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN ОЛП BG EUR левова равностойност BG BGN ОЛП BG USD LIBOR левова равностойност BG EUR EURIBOR левова равностойност BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност Общо в левове Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс чуждестранните валути към българския лев, валидни за 3 март 205 г. Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството външните пазари, в обращение към 3 март 205 г. Вид Общ обем Лихвен Предстоящо процент лихвено валутата (номил плащане стойност) XS еврооблигации 5 г. EUR левова равностойност XS еврооблигации 0 г. EUR левова равностойност XS глобални облигации 7 г. EUR левова равностойност XS глобални облигации 2 г. EUR левова равностойност XS глобални облигации 20 г. EUR левова равностойност Общо в левове Забележка: Левовата равностойност ДЦК е изчисле по определените от БНБ обменни курсове чуждестранните валути към българския лев за 3 март 205 г. Размер и структура блокираните ДЦК Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани в чуждестран валута, е изчисле по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден съответния период.

3 Вторичен пазар ДЦК Вторичен пазар ДЦК Обем видовете сделки с търгуеми ДЦК (I тримесечие) видовете сделки с търгуеми ДЦК (I тримесечие) Забележки:. Обемът репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. Забележка: Броят репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден. Обем и структура сделките с търгуеми ДЦК по срочност емисиите (I тримесечие) Забележки:. Обемът репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия работен ден. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. Обем и структура сделките с търгуеми ДЦК по валута емисиите (I тримесечие) Забележка: Левовата равностойност сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. 3

4 Държатели ДЦК Забележки:. Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден съответния период. 2. По данни БНБ и участниците в ЕСРОТ. ДЦК в портфейла застрахователни дружества и пенсионни фондове Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден съответния период. Среднопретегле годиш доходност по репо сделки с ДЦК 4

5 Вторичен пазар ДЦК Вторичен пазар ДЦК Обем сключените сделки с ДЦК вторичния пазар и сделки с ценни книжа Българската фондова борса и извънборсовия пазар Котировки купува и продава деноминираните в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК Забележки:. Обемът сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (в т.ч. обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден) и сделките със и за сметка клиенти. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. 3. Информацията за обема сделките БФБ и извънборсовия пазар е по пазар стойност и е предоставе от управление Банково БНБ. Котировки купува и продава 5-годишта емисия български еврооблигации Котировки купува и продава 0-годишта емисия български еврооблигации Доходност по 0-годишни бенчмаркови облигации, март 204 г. март 205 г. Източник: По данни ЕЦБ. 5

6 Списък участниците в Електронта система за регистриране и обслужване търговията с ДЦК (ЕСРОТ) Код участника Наименование SWIFT адрес Първичен дилър* участник в АДЦК Поддепозитар Банки 020 ИНВЕСТБАНК АД IORTBGSF НЕ ДА 030 ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF ДА ДА 045 ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ INGBBGSF НЕ ДА 050 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД FINVBGSF ДА ДА 055 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД RZBBBGSF ДА ДА 060 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД BGUSBGSF НЕ ДА 070 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД PIRBBGSF НЕ ДА 0200 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД UBBSBGSF ДА ДА 0240 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД DEMIBGSF НЕ ДА 0250 СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ CITIBGSF ДА ДА 0260 ТОКУДА БАНК АД CREXBGSF НЕ ДА 0300 БАНКА ДСК ЕАД STSABGSF ДА ДА 030 ТИ БИ АЙ Банк ЕАД TBIBBGSF НЕ НЕ 0400 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД TTBBBG22 ДА ДА 0440 БНП ПАРИБА С.А. КЛОН СОФИЯ BNPABGSX НЕ ДА 0470 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF НЕ ДА 0480 ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД BINVBGSF НЕ НЕ 0545 ТЕКСИМ БАНК АД TEXIBGSF НЕ ДА 056 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД BUINBGSF ДА ДА 0620 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД NASBBGSF НЕ ДА 0790 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF ДА ДА 0800 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF ДА ДА 0888 СИБАНК ЕАД BUIBBGSF ДА ДА 0898 АЛФА БАНК АД КЛОН БЪЛГАРИЯ CRBABGSF НЕ ДА 0920 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BPBIBGSF ДА ДА Централни депозитари ценни книжа 2057 Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD) CEDELULL НЕ ДА Други 482 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - НЕ НЕ 6666 РЕЗЕРВЕН ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД - НЕ НЕ 0220 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД** НЕ НЕ (неактивен участник) * За периода януари 3 декември 205 г. ** Считано от 27 юни 204 г., в съответствие с решение МФ, притежаваните от клиентите банката ДЦК са прехвърлени по клиентския регистър Уникредит Булбанк АД - като банка-поддепозитар, която ще извършва плащанията ДЦК с стъпил падеж и лихвите по тях. Тримесечен бюлетин Българската род банка За въпроси и коментари управление Фискални услуги Телефон: 02/ Факс: 02/ , Издателска подготовка, печат и книговезко изпълнение: отдел Печатни издания, дирекция Административ Българска род банка, София, пл. Княз Александър I Материалите са получени за редакцион обработка 6 април 205 г. Информацията в бюлети може да се ползва единствено с изричното позоваване източника.

7 СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ Номил стойност Це 00 лв. номил аукцио доходност до падежа годиш ефектив годиш датата () BG / Общо шестмесечни емисии BG / Общо едногодишни емисии Общо краткосрочни ДЦК Забележка: Доходността съкровищните бонове се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/360).

8 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне Общо 2 години и 6 месеца Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне BG / І отваряне Общо 3-годишни Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 23 юни 204 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 25 юни 204 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 2

9 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне BG / І отваряне Общо 5-годишни Общо средносрочни ДЦК аукцио датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 3

10 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил BG / І отваряне ІI отваряне ІII отваряне ІV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Общо 7-годишни Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () BG / І отваряне IІ отваряне IІІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне Количеството ДЦК при това отваряне е реализирано по фиксира от МФ це (00.75 лв. 00 лв. номил), обяве с условията за провеждане аукцио за обратно изкупуване ДЦК от емисия BG чрез замя с ДЦК от емисия BG Количеството ДЦК при това отваряне е реализирано по фиксира от МФ це (98.40 лв. 00 лв. номил), обяве с условията за провеждане аукцио за обратно изкупуване ДЦК от емисия BG чрез замя с ДЦК от емисия BG Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 4

11 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил BG / I отваряне II отваряне III отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне X отваряне XI отваряне BG / I отваряне II отваряне III отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () 5

12 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил BG / I отваряне II отваряне III отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне Общо 0-годишни Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () BG / І отваряне IІ отваряне IІI отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 25 май 200 г. и 22 юли 203 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 27 май 200 г. и 24 юли 203 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 6

13 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил BG / І отваряне ІI отваряне IІI отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне BG / І отваряне II отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 25 май 200 г. и 22 юли 203 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 27 май 200 г. и 24 юли 203 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () 7

14 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ (продължение) /дата Номил стойност Це 00 лв. номил BG / І отваряне II отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне BG / І отваряне Общо 0 години и 6 месеца Общо дългосрочни ДЦК Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в левове Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 8

15 СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО (продължение) Номил стойност Це 00 евро номил аукцио доходност до падежа годиш ефектив годиш датата () BG / Общо деветмесечни емисии BG / Общо едногодишни емисии Общо краткосрочни ДЦК Забележка: Доходността съкровищните бонове се изчислява съгласно прилагата от МФ методиката и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/360) 9

16 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО (продължение) /дата Номил стойност Це 00 евро номил BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Общо 5-годишни Общо средносрочни ДЦК Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 5 декември 20 г. и 9 април 202 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип с дати плащане, съответно 7 декември 20 г. и април 202 г. 6 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 0 декември 202 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 2 декември 202 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 0

17 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО (продължение) /дата Номил стойност Це 00 евро номил BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне Общо 7-годишни Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г.,

18 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО (продължение) /дата Номил стойност Це 00 евро номил BG / І отваряне IІ отваряне IІI отваряне IV отваряне Общо 4 години и месеца Надбавка д аукцио Годиш годиш датата () BG / І отваряне Общо 5-годишни Общо дългосрочни ДЦК Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в евро Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от януари 200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., 2

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени юли септември 2015 г. Емисия Дата емисия Дата падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през юли септември 2015 г. Дата аукцио Дата плащане Номил стойност аукцио количество

Подробно

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 400 16 219 емисия 27.01.2016 падеж 27.07.2026 Валута BGN Лихвен процент 2.25 аукцио 16.05.2016 (ІI

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

PAZARI-DCK-B-IiI.indd

PAZARI-DCK-B-IiI.indd Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп номил стойност в в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни

Подробно

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент Дата на аукциона Дата на плащане Номинална стойност на предложеното на аукциона количество Съвкупна номинална стойност до участие в аукциона в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc СЕПТЕМВРИ 21 г. No 11 / 21 > През септември се наблюдава леко понижение на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Еврото достигна петмесечен връх спрямо долара > Увеличение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу НОЕМВРИ 21 г. No 13 / 21 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валутния пазар у нас преодоляха няколкомесечния си спад през

Подробно

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените ФЕВРУАРИ 212 г. No 3 / 212 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените равнища отбелязват ново леко понижение > Съотношението

Подробно

НОЕМВРИ 2011 г. No 13 / 2011 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следс

НОЕМВРИ 2011 г. No 13 / 2011 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следс НОЕМВРИ 211 г. No 13 / 211 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следствие на спад при депозитните сделки; лихвените равнища

Подробно

Microsoft Word _DECEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Microsoft Word _DECEMBER_FM_MarketReview_BG.doc ДЕКЕМВРИ 21 г. No 14 / 21 > През декември се наблюдава спад на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Левът със стабилен курс спрямо долара през последния месец на 21 г.

Подробно

АПРИЛ 2013 г. No 5 / 2013 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесече

АПРИЛ 2013 г. No 5 / 2013 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесече АПРИЛ 213 г. No 5 / 213 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесечен минимум спрямо долара през април. > През април оборотът

Подробно

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Съдържание: I. Разплащателни сметки... 3 Откриване и поддържане на сметки (в лева

Подробно

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ АПРИЛ 214 г. No 5 / 214 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръст на единната валута спрямо долара през април. > Нисък

Подробно

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОБРАЗЦИ НА ПОРЪЧКИ ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНИ И ПОДПИСКИ ЗА ЗАМЯНА, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ПО SWIFT 1 1 Актуализирана версия към април 2019 г. във връзка с извършена модернизация на системата за провеждане на

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Ръководство за работа с платформата EFOCS 2.0 EFOCS е търговска платформа, предназначена за клиентите на ЕВРО-ФИНАНС АД. Платформата дава достъп до па

Ръководство за работа с платформата EFOCS 2.0 EFOCS е търговска платформа, предназначена за клиентите на ЕВРО-ФИНАНС АД. Платформата дава достъп до па Ръководство за работа с платформата EFOCS 2.0 EFOCS е търговска платформа, предназначена за клиентите на ЕВРО-ФИНАНС АД. Платформата дава достъп до пазарите на финансови инструменти, организирани от Българска

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД ДОКЛАД На Търговска Банка Виктория ЕАД в качеството й на Довереник на облигационерите на БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД ISIN код на емисията: BG 2100015077; борсов код: 4BUA Настоящият доклад е изготвен в съответствие

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно