Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc"

Препис

1 Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО на типа превозно средство по отношение на спирането, на основание на Правило 13-Н. Одобряване Разширение на одобряването 1. Търговско наименование или марка на превозното средство Тип на превозното средство. 3. Име и адрес на производителя При необходимост - име и адрес на представителя на производителя Маса на превозното средство Максимална маса на превозното средство Минимална маса на превозното средство Разпределение на масата между осите (максимални стойности). 1/ Отличителен номер на страната издала/ разширила/ отказала/ отнела одобряването ( виж условията за одобряване в Правилото). 2/ Ненужното да се зачеркне

2 Стр Марка и тип на спирачните накладки Спирачни накладки, изпитани в съответствие с всички изисквания на приложение Алтернативни спирачни накладки, изпитвани в съответствие с приложение 7 7. Техническа служба, упълномощена да провежда изпитванията за одобряване.. 8. Тип на двигателя Брой на предавките и техните предавателни числа Предавателно (предавателни) число (число) на главното предаване При необходимост, максимална маса на тегленото ремарке Ремарке без спирачки Размер на гумите Размер на резервното колело/гума за временно използване Превозното средство отговаря на техническите изисквания на приложение 3 от Правило 64: да/не 2/ 13. Максимална конструктивна скорост Кратко описание на спирачното оборудване Маса на превозното средство по време на изпитването:... С товар, kg Без товар, kg Ос 1 Ос 2 Общо 16. Резултати от изпитванията: Скорост при изпитване km/h Измерена ефективност Сила, измерена на органа за управление dan Изпитване тип 0, с неприсъединен двигател

3 Стр.23 работно спиране (с товар) работно спиране (без товар) аварийно спиране (с твар) аварийно спиране (без товар) Изпитване тип 0, с присъединен двигател работно спиране (с товар) работно спиране (без товар) (в съответствие с т , В от приложение Изпитване тип І, предварително задействане (за определяне на силата на педала) ефективност на спирачките в загрято състояние (първо спиране) ефективност на спирачките в загрято състояние (второ спиране) възстановена ефективност Динамична ефективност на спирачката за паркиране 17. Резултати от изпитванията на ефективност в съответствие с приложение Превозното средство е оборудвано/не е оборудвано 2/ да тегли ремарке с електрическа спирачна уредба. 19. Превозното средство е оборудвано/не е оборудвано 2/ с антиблокираща система Превозното средство отговаря на изискванията на приложение 6: да/не 2/ Категорията на антиблокиращата система: категория 1/2/3 2/ 20. Превозното средство е предоставено за одобряване (дата) Техническа служба, упълномощена да провежда изпитванията за одобряване Дата на протокола, издаден от техническата служба Номер на протокола, издаден от техническата служба Одобряването е издадено/ разширено/ отказано/ отнето 2/ Място за поставяне на знака за одобряване на превозното средство Длъжност... 2 / Ненужното да се зачеркне

4 Стр Дата. 28. Подпис 29. Към това съобщение се прилага списък на документите, дадени на съхранение на административния орган, предоставил одобряването, които могат да бъдат получени при поискване.

5 Стр.25 Приложение 2 ПРИМЕРИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ Образец А (Виж т. 4.4 от това Правило) а = 8 mm минимум Горният знак за одобряване, поставен на превозното средство, показва, че типът превозно средство е бил одобрен в Обединеното Кралство (Е 11) по отношение на спирането, на основание на Правило 13-Н с номер на одобряване Първите две цифри на номера за одобряване показват, че одобряването е било предоставено съгласно изискванията на Правило 13-Н в неговия първоначален вариант. Образец В (Виж т. 4.5 от това Правило) а = 8 mm минимум Горният знак за одобряване, поставен на превозното средство, показва, че типът превозно средство е бил одобрен в Обединеното Кралство (Е 11) по отношение на спирането, на основание на Правило 13-Н и на Правило 24 1/. (Във второто Правило коригираната стойност на коефициента на поглъщане е 1,30 m -1 ). Номерата за одобряване показват, че към датата на предоставяне на одобряването Правило 13-Н е било в първоначалния си вариант, а в Правило 24 са включени серията поправки 02. 1/ Този номер е показан само за пример.

6 ИЗПИТВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПИРАЧНИТЕ УРЕДБИ 1. ИЗПИТВАНИЯ НА СПИРАЧНИТЕ УРЕДБИ 1.1. Общи положения Стр.26 Приложение Ефективността, изисквана от спирачните уредби, се основава на дължината на спирачния път и на средното постоянно закъснение. Ефективността на спирачната уредба трябва да се определя чрез измерване на спирачния път, в зависимост от началната скорост на превозното средство и/или чрез измерване на средното постоянно закъснение по време на изпитването Спирачен път е разстоянието, изминато от превозното средство, от момента когато водачът започне да въздейства върху органа за управление на спирачната уредба, до момента когато превозното средство спре; начална скорост е скоростта в момента, когато водачът започне да въздейства върху органа за управление на спирачната уредба; началната скорост трябва да бъде не по-малка от 98 % от скоростта, предписана за даденото изпитване. Средното постоянно закъснение (d m ) се изчислява като отношение на средното закъснение към разстоянието в интервала от V b до V е, по следната формула: d m = 2 Vb V 25,92 ( S S ) e 2 e b, където: V o е началната скорост на превозното средство, km/h; V b - скоростта на превозното средство при 0,8 V o, km/h; V e - скоростта на превозното средство при 0,1 V o, km/h; S b - разстоянието изминато между V o и V b, m; S e - разстоянието изминато между V o и V e, m. Скоростта и разстоянието се определят с измервателни уреди с точност ± 1 % при скоростта, предписана за даденото изпитване. Стойността на d m може да бъде определена и по други начини, освен чрез измерване на скорост и разстояние; в този случай точността за определяне на d m трябва да бъде ± 3 % За одобряване на всяко превозно средство спирачната ефективност трябва да се измерва при пътни изпитвания, провеждани при следните условия: масата на превозното средство трябва да бъде равна на предписаната за съответния тип изпитване и да бъде записана в протокола; изпитванията трябва да се провеждат при скорости, предписани за съответния тип изпитване; ако максимална конструктивна скорост на превозното средство е помалка от скоростта, предписана за изпитването, то това изпитване трябва да се провежда при максималната скорост на превозното средство;

7 Стр по време на изпитването, силата приложена върху органа за управление на спирачката за получаване на предписаната ефективност, не трябва да надвишава указаната максимална стойност; пътят трябва да има повърхност, осигуряваща добро сцепление, освен ако в съответните приложения не е указано друго; изпитванията трябва да се провеждат при отсъствие на вятър, който би могъл да повлияе на резултатите; в началото на изпитванията гумите трябва да бъдат студени и с налягане, равно на предписаното за действителното натоварване върху колелата в статично положение на превозното средство; предписаната ефективност трябва да се постига без блокиране на колелата при скорости по-големи от 15 km/h, без излизане на превозното средство от пътна лента с ширина 3,5 m, без отклонение на курсов ъгъл по-голям от 15 о и без прекомерни вибрации; за електромобили с постоянно присъединен (присъединени) двигател (двигатели) към колелата всички изпитвания трябва да се провеждат с присъединен (присъединени) двигател (двигатели); за електромобили от т , оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория А, изпитванията за поведението на превозното средство, определени в т от това приложение, трябва да се провеждат върху трасе с нисък коефициент на сцепление (както е определено в т от приложение 6); освен това, за превозни средства, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория А, преходните режими като смяна на предавките или отпускане на органа за управление на ускоряването, не трябва да влияят върху поведението на превозното средство, при условията от т ; при изпитванията по т и не се допуска блокиране на колелата. Допуска се корекция на направлението на движението, ако ъгълът на завъртване на кормилното колело през първите 2 s е в границите на 120 о и общо не надвишава 240 о Поведение на превозното средство по време на спиране По време на изпитванията при спиране и в частност при тези от висока начална скорост, трябва да се следи за общото поведение на превозното средство при спиране Поведението на превозното средство върху път с нисък коефициент на сцепление трябва да отговаря на изискванията от приложение 5 на това Правило Изпитване тип 0 ( нормално изпитване на ефективност при студени спирачки) Общи положения Средната температура на работните спирачки от най-загрятата ос на превозното средство, измерена в спирачните накладки или на спирачната повърхност на диска или барабана, трябва да е между 65 о и 100 о преди задействане на спирачките Изпитването трябва да се провежда при следните условия: превозното средство трябва да бъде натоварено, като разпределението на масата между осите му трябва да съответства на указаното от производителя; ако са

8 Стр.28 предвидени няколко варианта за натоварване, разпределението на максималната маса между осите му трябва да бъде такова, че натоварването на всяка ос да бъде пропорционално на максимално допустимата маса за всяка ос; всяко изпитване трябва да бъде повторено при ненатоварено превозно средство; на предната седалка, освен водачът, може да има и втори човек, регистриращ резултатите от изпитването; предписаните граници за минимална ефективност, при изпитване на ненатоварено и натоварено превозно средство, са дадени по-долу; превозното средство трябва да отговаря на изискванията, предписани както за спирачния път, така и за средно постоянното закъснение, но измерването и на двата параметъра може да не е необходимо пътят трябва да бъде хоризонтален; ако не е указано друго, то всяко изпитване може да включва до шест спирания, в това число и пробните Изпитване тип 0 с неприсъединен двигател; работното спиране трябва да съответства на т (А) от това приложение. Изпитването трябва да се провежда при указаната скорост, като посочените във връзка с това стойности могат да се променят в определени допустими граници. Предписаната минимална ефективност трябва да бъде постигната Изпитване тип 0 с присъединен двигател; работното спиране трябва да съответства на т (В) от това приложение Изпитването трябва да се провежда с присъединен двигател при скорост, указана в т (В) от това приложение. Предписаната минимална ефективност трябва да бъде постигната. Това изпитване не се провежда, ако максималната скорост на превозното средство е 125 km/h Освен това, ако максималната скорост на превозното средство е по-голяма от 200 km/h, то изпитването се провежда при 80 % от максималната му скорост. Трябва да се измерват действителните максимални стойности на ефективността, като поведението на превозното средство трябва да съответства на изискванията на т от това приложение Изпитване тип І (изпитване на загуба и възстановяване на ефективност) Процедура за загряване Работните спирачки на всички превозни средства трябва да се изпитват чрез последователно задействане и освобождаване на спирачките за определено време с натоварено превозно средство, в съответствие с условията, посочени в таблицата: Условия V 1, km/h V 2, km/h t, s n 80 % V max 120 1/2 V където: V 1 е скоростта в началото на спирането; V 2 - скоростта в края на спирането; V max - максималната скорост на превозното средство;

9 n - броят на спиранията; Стр.29 t - продължителността на един спирачен цикъл: времето, изминало между началото на едно спиране и началото на следващото Ако поради характеристиките на превозното средство не е възможно да бъде спазена продължителността за t, тя може да бъде увеличена; във всеки случай, освен времето, необходимо за спиране и ускоряване на превозното средство, е необходимо във всеки цикъл да се предвидят 10 s за стабилизиране на скоростта V При тези изпитвания силата, приложена към органа за управление трябва да бъде регулирана така, че при всяко спиране да се постига средно постоянно закъснение от 3 m/s 2 ; за определяне на необходимата сила върху органа за управление могат да бъдат проведени две предварителни изпитвания По време на спиранията трябва да бъде постоянно включена най-високата предавка (с изключение на ускоряващата) За увеличаване на скоростта след спирането трябва да се използва такава предавка, която осигурява постигането на скоростта V 1 за възможно най-кратко време (с максималното ускорение, което позволяват двигателят и предавателната кутия) За електромобили без достатъчна автономност за изпълнение на циклите за загряване на спирачките, изпитванията трябва да се провеждат от предписаната начална скорост само при първото спиране, а при останалите последователни спирания от скорост, постигана при максимално ускоряване в края на всеки цикъл от 45 s Ефективност при загрети спирачки В края на изпитването тип І (описано в т на това приложение) ефективността при загряти спирачки на работната спирачна уредба трябва да се измерва при същите условия (и в частност при средна стойност на силата върху органа за управление, не по-голяма от действително използваната) както за изпитване тип 0 с неприсъединен двигател (температурните условия могат да бъдат различни) Ефективността при загрети спирачки трябва да бъде не по-малка от 71 % 1/ от предписаната стойност, нито по-малка от 60 % от стойността, регистрирана при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател За електромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория А, по време на спирането трябва да е постоянно включена най-високата предавка и да не се използва отделно електрическо устройство за управление, ако има такова За превозно средство, което постига предписаните 60 %, но не постига предписаните 75 % 1 /, и двете стойности по т на това приложение, следващото изпитване при загрети спирачки може да се провежда при сила на натиск върху органа за управление не по-голяма от указаната в т. 2 на това приложение. Резултатите и от двете изпитвания трябва да бъдат включени в протокола.

10 Стр За електромобили, изпълнили циклите за загряване в съответствие с т от това приложение, изпитванията за ефективност трябва да бъдат проведени при максимално възможната скорост на превозното средство в края на циклите за загряване. За сравнение, изпитването тип 0 със студени спирачки трябва да бъде повторено при същата скорост след охлаждането на спирачките Процедура за възстановяване на ефективността Веднага след изпитванията за ефективност при загрети спирачки се извършват четири спирания от 50 km/h с присъединен двигател и средно постоянно закъснение от 3 m/s 2. Допуска се интервал от 1,5 km между началото на всяко от последователните спирания. Веднага след всяко спиране се ускорява с максимална интензивност до 50 km/h и тази скорост се запазва до извършване на следващото спиране Възстановяване на ефективността В края на процедурата за възстановяване на ефективността, възстановената ефективност на работната спирачна уредба трябва да бъде измерена при същите условия, както при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател (температурните условия могат да бъдат различни) при средна стойност на силата върху органа за управление, която е не по-голяма от тази, използвана при съответното изпитване тип 0. Възстановената ефективност трябва да е не по-малка от 70 % и не по-голяма от 150 % от регистрираната стойност при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател. 2. ЕФЕКТИВНОСТ НА СПИРАЧНИТЕ УРЕДБИ 2.1. Работна спирачна уредба Работната спирачна уредба трябва да бъде изпитвана при условията, дадени в следващата таблица: (А) Изпитване тип 0 с неприсъединен двигател (В) Изпитване тип 0 с присъединен двигател V S d m V S d m f 100 km/h 0,1V+0,0060 V 2 m 6,43 m/s 2 80 % V max 100 km/h 0,1V+0,0067 V 2 m 5,76 m/s 2 6,5 50 dan където: V е скоростта при изпитването, km/h; S - спирачният път, m;

11 Стр.31 d m - средното постоянно закъснение, m/s 2 ; f - силата върху спирачния педал, dan; V max - максималната скорост на превозното средство, km/h В случай на моторно превозно средство, узаконено да тегли ремарке без спирачки, предписаната минимална спирачна ефективност при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател, трябва да се постигне с прикачено към моторното превозно средство ремарке без спирачки, като ремаркето е натоварено до максималната му пълна маса, указана от производителя на моторното превозно средство. Минималната спирачна ефективност на състава трябва да бъде не по-малка от 5,4 m/s 2, при ремарке с и без товар. Спирачната ефективност на състава трябва да се определя чрез изчисления, отчитащи максималната спирачна ефективност, действително постигната от моторното превозно средство (натоварено) без ремарке при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател, по следната формула (не са необходими реални изпитвания с прикачено ремарке без спирачки): където: d M PM + R = dm, PM + PR d M+R е средното постоянно закъснение, изчислено за моторното превозно средство с прикачено ремарке без спирачки, m/s 2 ; d M - максималната стойност на средното постоянно закъснение на моторното превозно средство без ремарке, получено при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател, m/s 2 ; PM - масата на моторното превозно средство (натоварено), kg; PR - максималната маса на ремаркето без спирачки, което може да бъде прикачено към моторното превозно средство, указана от производителя на моторното превозно средство, kg Аварийна спирачна уредба Ефективността на аварийната спирачна уредба трябва да бъде определена при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател от начална скорост на превозното средство 100 km/h и с приложена сила към органа за управление не по-малка от 6,5 dan и не по-голяма от 50 dan Аварийната спирачна уредба трябва да осигурява дължина на спирачния път не поголяма от изчислената по формулата стойност: 0,1V + 0,0158 V 2,m и средно постоянно закъснение, не по-малко от 2,44 m/s 2 (съответстващо на стойността на втория член от горната формула) Изпитването на ефективност при аварийно спиране се провежда чрез симулиране на действителна неизправност в работната спирачна уредба.

12 При електромобилите ефективността трябва да се проверява при следните два допълнителни вида неизправности: при пълен отказ на електрическия елемент от работната спирачка; Стр при случай, когато електрическият елемент осигурява максимална спирачна сила, но има неизправност в електрическото задвижване Спирачна уредба за паркиране Спирачната уредба за паркиране трябва да може да задържи натоварено превозно средство неподвижно на наклон от 20 % нагоре или надолу За превозни средства, узаконени да теглят ремарке, спирачната уредба за паркиране на моторното превозно средство трябва да може да задържи целия състав неподвижен по наклон от 12 % нагоре или надолу Ако управлението е ръчно, приложената към него сила не трябва да надвишава 40 dan Ако управлението е крачно, приложената към него сила не трябва да надвишава 50 dan Допуска се използването на спирачна уредба за паркиране, която трябва да се задейства няколко пъти за постигане на предписаната ефективност За проверка на изпълнението на изискванията по т от това Правило, трябва да се проведе изпитване тип 0 с неприсъединен двигател от начална скорост 30 km/h. Средното постоянно закъснение при спирането, чрез задействане на органа за управление на спирачната уредба за паркиране и закъснението в момента, непосредствено преди превозното средство да спре, трябва да бъде не по-малко от 1,5 m/s 2. Изпитването трябва да се провежда при натоварено превозно средство. Силата, приложена към органа за управление, не трябва да надвишава предписаните стойности. 3. ВРЕМЕ ЗА СРАБОТВАНЕ 3.1. Когато превозното средство е оборудвано с работна спирачна уредба, която се задейства изцяло или частично от източник на енергия, различен от мускулната сила на водача, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: при рязко спиране времето, изминало между момента на начало на въздействие върху органа за управление и момента, когато спирачната сила на найнеблагоприятно разположената ос достигне стойност, съответстваща на предписаната ефективност, не трябва да надвишава 0,6 s; приема се, че превозните средства, оборудвани с хидравлични спирачни уредби, изпълняват изискванията по т , ако при рязко спиране закъснението на превозното средство или налягането в най-неблагоприятно разположения спирачен цилиндър достигне стойност, съответстваща на предписаната ефективност, за време в границите на 0,6 s.

13 ПРЕДПИСАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ И РЕЗЕРВОАРИТЕ (АКУМУЛАТОРИТЕ) НА ЕНЕРГИЯ ХИДРАВЛИЧНИ СПИРАЧНИ УРЕДБИ С АКУМУЛАТОРИ НА ЕНЕРГИЯ 1. КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ (АКУМУЛАТОРИТЕ НА ЕНЕРГИЯ) 1.1. Общи положения Стр.33 Приложение Превозните средства, при които за работата на спирачното оборудване е необходима акумулирана енергия, осигурявана от спирачна течност под налягане, трябва да бъдат снабдени с резервоари (акумулатори на енергия) с капацитет, отговарящ на изискванията от т. 1.2 или 1.3 на това приложение Изисквания за капацитета на резервоарите могат да не се предписват, ако спирачната уредба е такава, че без какъвто и да е запас от енергия, чрез органа за управление на работната спирачка, може да осигури спирачна ефективност, наймалко равна на тази, предписана за аварийната спирачна уредба При проверка на съответствието с т. 1.2, 1.3 и 2.1 от това приложение, спирачките трябва да бъдат регулирани с минимална хлабина, а при проверка на съответствието с т. 1.2 от това приложение, темпът на пълните задействания трябва да бъде такъв, че между две последователни задействания да се осигурява интервал, не по-малък от 60 s Превозните средства, оборудвани с хидравлична спирачна уредба с акумулирана енергия, трябва да изпълняват следните изисквания: След осемкратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачка, при деветото задействане, трябва да се осигури ефективността, предписана за аварийната спирачна уредба Изпитванията трябва да се провеждат в съответствие със следните изисквания: изпитванията трябва да започват при налягане, посочено от производителя, но не поголямо от налягането при включване на източника на енергия 1 /; Резервоарът (резервоарите) не трябва да се дозарежда (дозареждат); освен това, резервоарът (резервоарите) на допълнителното оборудване трябва да бъде изолиран (да бъдат изолирани) Приема се, че превозните средства, оборудвани с хидравлична спирачна уредба с акумулирана енергия, които не отговарят на изискванията на от т към това Правило, изпълняват условията по тази точка, ако отговарят на следните изисквания: 1 / Началното ниво на енергия трябва да се укаже в документа за одобряване.

14 Стр При всеки единичен отказ в задвижването, след осемкратно пълно задействане на органа за управление на работната спирачка, при деветото задействане, трябва да се осигури ефективност, най-малко равна на тази, предписана за аварийната спирачна уредба; Изпитванията трябва да се провеждат в съответствие със следните изисквания: при изключен или включен източник на енергия при скорост, съответстваща на ъгловата скорост на двигателя на празен ход, може да се предизвика какъвто и да е отказ в задвижването. Преди отказът, налягането в резервоара (резервоарите) за енергия, трябва да е равно на посоченото от производителя, но не по-голямо от налягането при включване на източника на енергия; допълнителното оборудване и неговите резервоари за енергия, ако има такива, трябва да бъдат изолирани. 2.. КАПАЦИТЕТ НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 2.1. Източниците на енергия трябва да отговарят на изискванията, посочени в следващите точки: Определения р 1 е максималното работно налягане (налягане при изключване) в резервоара (резервоарите) на уредбата, определено от производителя р 2 е налягането след четирикратно пълно задействане чрез органа за управление на работната спирачка, при начално налягане р 1, без дозареждане на резервоара (резервоарите) t е времето, необходимо за нарастване на налягането в резервоара (резервоарите) от р 2 до р 1 без задействане на органа за управление Условия при измерването По време на изпитването за определяне на времето t, интензивността на зареждане на резервоара за енергия трябва да е равна на тази, при работа на двигателя с ъглова скорост, съответстваща на неговата максимална мощност или при ъглова скорост, допустима от ограничителя на ъгловата скорост По време на изпитването за определяне на времето t, резервоарът (резервоарите) на допълнителното оборудване не трябва да се изолира (изолират) по друг начин, освен автоматично Анализ на резултатите За всички превозни средства времето t не трябва да надвишава 20 s. 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА При работа на двигателя на празен ход и начално налягане, посоченото от производителя, но не по-голямо от налягането при включване, предупредителното

15 Стр.35 сигнално устройство не трябва да се включва след две пълни задействания на органа за управление на работната спирачка.

16 Стр.36 Приложение 5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИЛИ МЕЖДУ ОСИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Превозните средства, които не са оборудвани с антиблокиращи системи, като определените в приложение 6 към това Правило, трябва да отговарят на всички изисквания на това приложение. Ако се използва специално устройство, то трябва да работи автоматично. 2. ОЗНАЧЕНИЯ i - индекс на оста (i =1, предна ос; i =2, задна ос) P i - нормална статична реакция от пътната повърхност към оста i N i - нормална динамична реакция от пътната повърхност към оста i при спиране T i - сила, предавана от спирачките на оста i към пътя, при нормални условия на спиране f i - T i /N i,,реализирано сцепление на ос i 1 / J - закъснение на превозното средство g - земно ускорение: g = 10 m/s 2 z - спирачен коефициент на превозното средство = J/g Р - маса на превозното средство h - височина на центъра на тежестта, определена от производителя и приета от техническите служби, провеждащи изпитванията за одобряване E - разстояние между осите k - теоретичен коефициент на сцепление между гумата и пътя. 3. ПРЕДПИСАНИЯ 1 / Криви на реализираното сцепление на превозното средство означават кривите, показващи реализираното сцепление на всяка ос в зависимост от спирачния коефициент на превозното средство, при определени условия на натоварване.

17 Стр (А) При всички условия на натоварване на превозното средство кривата на реализираното сцепление за предната ос трябва да бъде разположена над тази за задната ос 2 /: за всички стойности на спирачния коефициент z в интервала 0,15 0, (В) За стойности на k в интервала 0,2 0,8 2 / : z 0,1 + 0,7 (k 0,2) (виж фиг. 1 от това приложение) За проверка на изискванията по т. 3.1 от това приложение, производителят трябва да представи кривите на реализираното сцепление за предната и задната оси, изчислени по формулите: f 1 T1 T1 = = ; N h 1 P1 + z.. Pg. E f 2 = T N 2 2 = T2 h P2 z.. Pg. E Кривите се построяват при следните две условия на натоварване: превозно средство без товар, в заредено състояние с водача; натоварено превозно средство; ако са предвидени няколко възможности за разпределение на натоварването, се приема тази, при която предната ос има найголямо натоварване; за електромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория В, когато електрическият капацитет на рекуперативното спиране зависи от степента на зареденост, кривите трябва да построяват при отчитане на условията за създаване на минимална и максимална спирачна сила от електрическия спирачен елемент. Това условие не се прилага, когато превозното средство е оборудвано с антиблокираща система, която регулира колелата свързани с електрическото спиране, а се изпълняват изискванията от приложение 6 на това Правило. 2 / Предписанията по т.3.1 не засягат изискванията от приложение 3 на това Правило, относно спирачната ефективност. Независимо от това, ако при изпитванията, проведени в съответствие с предписанията по т. 3.1, са получени по-високи стойности за спирачния коефициент, от тези предписани в приложение 3, то за стойности в площите, ограничени от правите линии с уравнения k = 0,8 и z = 0,8 от фиг. 1 на това приложение, трябва да се прилагат предписанията за кривите на реализираното сцепление.

18 Стр за електромобили, оборудвани с електрическа рекуперативна спирачна уредба от категория В, когато електрическият капацитет на рекуперативното спиране зависи от степента на зареденост, кривите трябва да построяват при отчитане на условията за създаване на минимална и максимална спирачна сила от електрическия спирачен елемент. Това условие не се прилага, когато превозното средство е оборудвано с антиблокираща система, която регулира колелата свързани с електрическото спиране, а се изпълняват изискванията от приложение 6 на това Правило. 4. ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ПРИ ОТКАЗ В СИСТЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИЛИ Когато изискванията на това приложение се изпълняват с помощта на специално устройство (например, с механично управление от окачването на превозното средство), то в случай на отказ в неговото управление (например, при разединяване на управляващите лостове от задвижването), трябва да се осигури възможност за спиране на превозното средство, при условията за изпитване тип 0 с неприсъединен двигател, с дължина на спирачния път не по-голяма от 0,1V + 0,0100V 2 (m) и средно постоянно спирачно закъснение не по-малко от 3,86 (m/s 2 ). 5. ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО При одобряването на типа на превозното средство, техническата служба трябва да провери съответствието с изискванията на това приложение, чрез провеждането на следните изпитвания: 5.1. изпитване за последователност при блокиране на колелата (виж допълнение 1) Ако изпитването за последователност при блокиране на колелата показва, че предните колела блокират по-рано от задните колела или едновременно с тях, съответствието с т. 3 от това приложение се приема за изпълнено и изпитването се прекратява Допълнителни изпитвания Ако изпитването за последователност при блокиране на колелата показва, че задните колела блокират по-рано от предните, тогава превозното средство: a ) трябва да бъде подложено на следните допълнителни изпитвания: i ) допълнителни изпитвания за последователност при блокиране на колелата и/или ii ) изпитвания на въртящия момент на колелата (виж допълнение 2) за определяне на спирачните коефициенти и построяване на кривите на реализираното сцепление; тези криви трябва да отговарят на изискванията от т. 3.1 (А) на това приложение. b) не може да бъде одобрено 5.3. Резултатите от изпитванията трябва за бъдат включени в протокола за одобряване. 6. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

19 Стр При проверка на превозните средства за съответствие на продукцията техническите служби трябва да изпълняват същите процедури, като тези при одобряването на типа Изискванията също трябва да бъдат еднакви с тези при одобряването на типа, с изключение на това, че при изпитването по т. 5.2, а), ii), от това приложение, кривата за задната ос трябва да лежи под правата с уравнение z = 0,9 k, за всички стойности на спирачния коефициент между 0,15 и 0,8 (вместо изпълнение на изискването от т.3.1. (А) (виж фиг. 2). Фиг. 1 Фиг. 2

20 Стр.40 Приложение 5 Допълнение 1 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ БЛОКИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ а ) Целта на това изпитване е да покаже, че двете предни колела блокират при по-ниска степен на закъснение от двете задни колела, при изпитване на пътна повърхност, върху която блокирането настъпва при стойности на спирачния коефициент в границите от 0,15 до 0,8. b) Блокирането на предните и задните колела се приема за едновременно, при условие че интервалът от време между блокирането на последното (второто) колело от предната ос и блокирането на последното (второто) колело от задната ос е < 0,1 s при скорости на превозното средство > 30 km/h. 2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО а ) b ) Натоварване на превозното средство: натоварено и без товар Трансмисия: с неприсъединен двигател 3. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО а ) Начална температура на спирачките: средно между 65 о С и 100 о С за най - загрятата ос. b ) Скорост при изпитването: 65 km/h при спирачен коефициент 0,50; 100 km/h при спирачен коефициент > 0,50. c ) Сила върху педала: 1) Силата върху педала се прилага и управлява от опитен водач или чрез механично устройство за задействане на спирачния педал. 2) Силата върху педала се увеличава линейно така, че блокирането на предната ос да настъпи за не по-малко от 0,5 s, но нe повече от 1,5 s след началото на натискане на спирачния педал 3) Педалът се отпуска след блокиране на втората ос, или след като силата на педала достигне 1 kn, или 0,1 s след първото блокиране, в зависимост от това кое условие се изпълнява първо. d) Блокиране на колелата: отчитат се само тези блокирания на колелата, които настъпват при скорост на превозното средство по-голяма от 15 km/h. e) Пътно покритие: това изпитване се провежда върху пътни покрития, при които блокирането на колелата настъпва при стойности на спирачния коефициент между 0,15 и 0,8.

21 Стр.41 f) Регистрирани данни: следната информация трябва да се регистрира автоматично и непрекъснато по време на всеки изпитателен пробег, така че стойностите на следните променливи да могат да се съпоставят в реално време: 1) скорост на превозното средство; 2) моментна стойност на спирачния коефициент на превозното средство (например чрез диференциране на скоростта на превозното средство); 3) сила върху спирачния педал (или налягане в хидравличното задвижване); 4) ъглова скорост на всяко колело. g) Всеки изпитателен пробег трябва да се повтори за потвърждаване на последователността при блокиране на колелата: ако един от двата резултата показва несъответствие, то резултатите от третия изпитателен пробег при същите условия са решаващи. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ а ) Двете задни колела не трябва да блокират преди двете предни колела при стойности на спирачния коефициент на превозното средство между 0,15 и 0,8. b) Ако по време на изпитванията, в съответствие с указаната по-горе процедура при стойности на спирачния коефициент между 0,15 и 0,8, превозното средство отговаря на един от следните критерии, то превозното средство изпълнява изискванията за последователност при блокиране: 1) колелата не блокират; 2) блокират двете колела от предната ос и не повече от едно от колелата на задната ос; 3) двете оси блокират едновременно. с ) d ) Ако блокирането на колелата започва при спирачен коефициент по-малък от 0,15 или по-голям от 0,8, то изпитването е невалидно и трябва да бъде повторено върху друго пътно покритие. Ако при натоварено състояние или без товар и при спирачен коефициент между 0,15 и 0,8 блокират двете колела от задната ос и не повече от едно от колелата на предната ос, то изпитването за последователност при блокиране на колелата не се зачита. В този случай превозното средство трябва да бъде подложено на изпитване за въртящ момент на колелата с цел определяне на действителните спирачни коефициенти за построяване на кривите на реализираното сцепление.

22 Стр.42 Приложение 5 Допълнение 2 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ НА КОЛЕЛАТА 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Целта на това изпитване е да бъдат измерени спирачните коефициенти и чрез тях да бъде определено реализираното сцепление на предната и задната ос, за стойности на спирачния коефициент в интервала между 0,15 и 0,8. 2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО а ) b ) Натоварване на превозното средство: натоварено и без товар. Трансмисия: с неприсъединен двигател. 3. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО а ) b ) с ) d ) е ) f ) g ) Начална температура на спирачките: средно между 65 о С и 100 о С за най загрятата ос. Скорост при изпитването: 100 km/h и 65 km/h. Сила върху педала: силата върху педала се увеличава линейно с интензивност между 100 и 150 N/s при скорост на изпитване 100 km/h, или с интензивност между 100 и 200 N/s при скорост на изпитване 50 km/h, до блокиране на първата ос, или след като силата на педала достигне 1 kn, в зависимост от това кое условие се изпълнява първо. Охлаждане на спирачките: Между отделните спирания превозното средство се движи при скорости до 100 km/h, докато не бъде достигната началната температура на спирачките, указана в т. 3, а. Брой на пробезите: с превозно средство без товар се извършват по пет спирания от начална скорост 100 km/h и пет спирания от начална скорост 50 km/h чрез последователно редуване на началните скорости след всяко спиране. С натоварено превозно средство отново се извършват по пет спирания чрез последователно редуване от същите две начални скорости. Пътно покритие: Това изпитване се провежда върху пътно покритие, осигуряващо добро сцепление. Регистрирани данни: следната информация трябва да се регистрира автоматично и непрекъснато по време на всеки изпитателен пробег, така че стойностите на следните променливи да могат да се съпоставят в реално време: 1) скорост на превозното средство; 2) сила върху спирачния педал; 3) ъглова скорост на всяко колело;

23 Стр.43 4) спирачен момент на всяко колело; 5) налягане в хидравличното задвижване на всеки спирачен кръг, включително дозираното налягане в работния участък след модулаторите, най-малко на едно предно и едно задно колело, или налягането в ограничителния клапан (клапани); 6) закъснение на превозното средство. h ) i ) Честота на дискретно регистриране: всички уреди за съхраняване и регистриране на данните трябва да имат минимална честота на дискретно регистриране от 40 Hz на всички канали. Определяне на налягането при спиране на предната ос, спрямо това на задната ос: определя се налягането при спиране на предната ос спрямо това на задната ос за целия обхват на налягането в спирачното задвижване. Ако превозното средство не е оборудвано със система за регулиране на спирачната сила, тези данни се определят чрез статични изпитвания. Ако превозното средство е оборудвано със система за регулиране на спирачната сила, се провеждат динамични изпитвания с натоварено и ненатоварено превозно средство. При всяко от двете състояния на натоварване се провеждат по 15 спирания от скорост 50 km/h при едни и същи начални условия, указани в това допълнение. 4. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ а ) Данните от всяко спиране по т. 3, е) се филтрират спрямо център, минаващ през средната стойност на пет точки за всеки канал. b) За всяко спиране по т.3, е) се определя наклонена права (спирачен коефициент), спрямо оста на налягането (работното налягане на спирачката), получена по метода на най-малките квадрати, която най- добре описва зависимостта на измерения спирачен момент на всяко колело във функция на измереното налягане, действащо в тръбопровода към същото колело. При регресионния анализ се използват само тези стойности на спирачния момент, които са регистрирани в интервала на закъснение на превозното средство от 0,15g до 0,8g. c) Резултатите от т. b) служат за определяне на средната стойност на спирачния коефициент и средната стойност на работното налягане на предната ос за всички спирания. d) Резултатите от т. b) служат за определяне на средната стойност на спирачния коефициент и средната стойност на работното налягане на задната ос за всички спирания. e ) Чрез използване на отношението между работното налягане към предната и задната оси, определено в т. 3, i ), и динамичния радиус на гумата се изчисляват спирачните сили за всяка ос във функция на работното налягане към предната ос.

24 Стр.44 f ) Спирачният коефициент на превозното средство като функция на налягането в тръбопровода на предните спирачки се изчислява по следната формула: T T2 z =, Pg. 1 + където: z е коефициентът на спиране при дадено работно налягане в тръбопровода към предните спирачки; T 1 и T 2 - са спирачните сили, съответно на предната и задната ос, при същото работно налягане към предните спирачки; Р е масата на превозното средство. g ) Реализираното сцепление на всяка ос като функция на спирачния коефициент се изчислява по следните формули: f f 1 2 T1 = ; z. hpg.. P1 + E T2 =. z. hpg.. P2 E Означенията са дадени в т. 2 към това приложение. h ) Начертават се f 1 и f 2 във функция от z за натоварено състояние и без товар. Тези криви на реализираното сцепление трябва да съответстват на изискванията по т. 5.2, а), ii) на това приложение (или в случай на проверка за съответствие на продукцията, тези криви трябва да съответстват на изискванията по т. 6.2 от това приложение).

25 Стр.45 Приложение 6 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С АНТИБЛОКИРАЩИ СИСТЕМИ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Това приложение определя необходимите спирачни характеристики за превозните средства, оборудвани с антиблокиращи системи Известните сега антиблокиращи системи се състоят от един или няколко сензори, контролери и модулатори. Всяко устройство с различна конструкция, което може да бъде внедрено в бъдеще, или антиблокираща функция, интегрирана в друга система, ще бъдат разглеждани като антиблокиращи системи по смисъла на това приложение и приложение 5 към това Правило, ако техните характеристики са еднакви с тези, предписани от това приложение. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1. Антиблокираща система означава част от работната спирачна уредба, която автоматично регулира степента на плъзгането по направление на въртенето на колелото (колелата), за едно или няколко колела на превозното средство по време на спиране Сензор означава елемент, предназначен да определя и предава към контролера информация за условията на въртене на колелото (колелата) или за динамичните условия на движението на превозното средство Контролер означава елемент, предназначен да оценява данните, получавани от сензора (сензорите) и да подава сигнал към модулатора Модулатор означава елемент, предназначен да променя спирачната (спирачните) сила (сили) в зависимост от сигнала, получен от контролера Пряко управлявано колело означава колело, чиято спирачна сила се модулира в зависимост от данните, получавани само от неговия сензор 1 / Непряко управлявано колело означава колело, чиято спирачна сила се модулира в зависимост от данните, получавани от сензора (сензорите) на друго (други) колело (колела) 1 / Непрекъсната цикличност означава, че антиблокиращата система непрекъснато циклично модулира спирачната сила, за да предотврати блокирането на пряко управляемите колела. Модулирането на спирачната сила чрез еднократен цикъл в процеса до спирането не отговаря на това определение. 3. ВИДОВЕ АНТИБЛОКИРАЩИ СИСТЕМИ 3.1. Приема се,че превозното средство е оборудвано с антиблокираща система по Всички забележки към приложение 6 са в края на това приложение.

26 смисъла на т. 1 от приложение 5 на това Правило, ако е снабдено с една от следните системи: Антиблокираща система от категория 1 Стр.46 Превозното средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 1, трябва да отговаря на всичките изисквания на това приложение Антиблокираща система от категория 2 Превозното средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 2, трябва да отговаря на всичките изисквания на това приложение, с изключение на изискванията по т Антиблокираща система от категория 3 Превозното средство, оборудвано с антиблокираща система от категория 3, трябва да отговаря на всичките изисквания на това приложение, с изключение на изискванията по т и За такива превозни средства всяка отделна ос, която няма поне едно пряко управлявано колело, трябва да изпълнява условията за реализираното сцепление и последователността при блокиране на колелата от приложение 5 на това Правило, вместо изискванията за реализираното сцепление по т. 5.2 от това приложение. Ако взаимното положение на кривите на реализираното сцепление не отговаря на изискванията по т. 3.1 от приложение 5 на това Правило, то трябва чрез проверка да се установи, че колелата на поне една от задните оси не блокират по-рано от тези на предната ос или оси, при условията по т. 3.1 от приложение 5 на това Правило, като се отчитат, съответно спирачният коефициент и натоварването. Изпълнението на тези изисквания може да бъде проверено върху пътно покритие с висок или нисък коефициент на сцепление (приблизително 0,8 и 0,3 максимум) чрез изменение на силата върху органа за управление на работната спирачна уредба. 4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 4.1. Водачът трябва да бъде предупреден с помощта на специален оптичен предупредителен сигнал за всяка електрическа неизправност или неправилна работа на сензора, които влияят на функционалните и експлоатационни характеристики на системата, по отношение на изискванията от това приложение, включително за неизправностите в електрическото захранване, във външната верига на контролера (контролерите), в контролера (контролерите) 2 / и модулатора (модулаторите). За тази цел може да бъде използван жълтият предупредителен сигнал, указан в т от това Правило Предупредителният сигнал трябва да се включва при захранването на антиблокиращата система и да се изключва, само след като установи, че в системата при неподвижно положение на превозното средство, няма нито една от указаните по-горе неизправности. Всички забележки към приложение 6 са в края на това приложение.

27 Стр Статична проверка на сензора може да установи, че последният път когато скоростта на превозното средство е била по-голяма от 10 km/h, сензорът не е работил. 3 / Също така в тази фаза на проверката електрически управляемите клапани на пневматичния модулатор трябва да бъдат задействани поне веднъж Споменатият по-горе оптичен предупредителен сигнал трябва да бъде видим дори при дневна светлина и проверката на неговата изправност не трябва да затруднява водача В случай на единична функционална неизправност в електрическата верига, която влияе само на антиблокиращата функция, и което се установява с помощта на споменатия по-горе жълт предупредителен сигнал, остатъчната ефективност на работната спирачна уредба трябва да бъде не по-малка от 80 % от предписаната при изпитване тип 0 с неприсъединен двигател. Това съответства на дължина на спирачния път 0,1V + 0,0075 V 2 m и средно постоянно закъснение 5,15 m/s Антиблокиращата система трябва да е защитена от въздействието на магнитни или електрически полета. 4 / (Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени условията от Правило 10 с поправките от серия 02). 10 / 4.4. Ръчно устройство за изключване или изменение на режима на управление 5 / на антиблокиращата система може да не се предвижда. 5. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 5.1. Консумация на енергия Превозните средства, оборудвани с антиблокиращи системи, трябва да запазват своята спирачна ефективност при пълно задействане на органа за управление на работната спирачна уредба за дълъг период от време. Изпълнението на това изискване трябва се проверява с помощта на следните изпитвания: Процедура на изпитването Началното ниво на енергия в резервоара (резервоарите) трябва да съответства на стойността, посочена от производителя. Това ниво трябва да бъде не по-малко от необходимото за осигуряване на спирачната ефективност, предписана за работната спирачна уредба на превозните средства в натоварено състояние. Резервоарите за допълнителното пневматично оборудване трябва да бъдат изолирани При начална скорост не по-малка от 50 km/h, върху пътно покритие с коефициент на сцепление не по-висок от 0,3 6 /, спирачките на натовареното превозно средство трябва напълно да се задействат за време t, в продължение на което се отчита енергията, консумирана от непряко управляваните колела и от всички пряко управлявани колела, които трябва да остават под действието на антиблокиращата система След това двигателят на превозното средство трябва да се спре или да се прекрати захранването към резервоарите на енергийното задвижване. Всички забележки към приложение 6 са в края на това приложение.

28 Стр След това при неподвижно превозно средство трябва четири пъти последователно да се задейства напълно органът за управление на работната спирачка При петото задействане на спирачките, превозното средство трябва да бъде спряно с ефективност, най малко равна на предписаната при аварийно спиране за натоварено превозно средство Допълнителни изисквания Коефициентът на сцепление на пътното покритие трябва да се измерва с изпитваното превозно средство по метода, описан в т. 1.1 от допълнение 2 към това приложение Изпитването при спиране се провежда с неприсъединен двигател, работещ на празен ход и с натоварено превозно средство Необходимото време при спирането t се определя по формулата: V t = max, 7 (но не по-малко от 15 s) където t се изразява в s, а V max представлява максималната конструктивна скорост на превозното средство в km/h, при горна граница 160 km/h Ако времето t не може да бъде изпълнено при еднократно спиране, то могат да се извършат няколко цикъла на спиране, но общо не повече от четири Ако изпитването се състои от няколко цикъла на спиране, то в интервалите между тях не се допуска дозареждане. След втория цикъл, когато е необходимо за втория, третия и четвъртия цикъл от изпитването по т на това приложение, може да се определи консумираната енергия, съответстваща на първоначалното задействане на спирачките, чрез изваждане на енергията за едно пълно задействане от енергията за четири пълни задействания, предписани в т ( и ) от това приложение Приема се,че предписаната ефективност по т от това приложение е постигната, ако след четвъртото задействане при неподвижно превозно средство, нивото на енергията в резервоара (резервоарите) е равно или по-голямо от необходимото за аварийно спиране с натоварено превозно средство Използване на сцеплението Използването на сцеплението при антиблокиращата система отчита действителното нарастване на спирачния път спрямо неговата минимална теоретична стойност. Приема се, че антиблокиращата система отговаря на изискванията, ако е изпълнено Всички забележки към приложение 6 са в края на това приложение.

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

Технически данни MLT PS Телескопични товарачи

Технически данни MLT PS Телескопични товарачи Технически данни Телескопични товарачи Капацитет метрична измервателна с-ма имперска измервателна с-ма Макс. товароносимост 4000 kg 9000 lbs Макс. товароносимост 9.60 m 31 ft 6 in Макс. обсег 6.55 m 21

Подробно

Microsoft Word - Nar_61mp_2003Maria.doc

Microsoft Word - Nar_61mp_2003Maria.doc НАРЕДБА 61 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Издадена от министъра на транспорта

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2 Kioti RX7330PC Цена: 49500 лв. Номер на обявата: 46915 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2018 моточасове: 0.00 Възползвайтесе от възмжността

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

PEUGEOT IN BULGARIA

PEUGEOT IN BULGARIA СОФИЯ ФРАНС АУТО Официален вносител на Peugeot за България СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО (ADAS) 26.04.2017 SOFIA FRANCE AUTO ОБХВАТ НА СИСТЕМИТЕ ADAS = Advanced Driver Assistance System - Системи в помощ

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОТОРЕТА ГРУП 2017-2020 Тази ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ е съкратен вариант на оригиналната версия, която получавате при закупуване на вашата МОТОРЕТА D1 и служи за ориентир на основните

Подробно

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв

L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задв L KUBО T A Д И З Е Л О В Т Р А К Т О Р L1361 Мултиталант в компактната средна класа. Универсално приложим с мощен двигател и различни варианти на задвижване. Мощните мул компактните титаланти сред трактори

Подробно

Microsoft Word - 05_Annex_4_Bg.doc

Microsoft Word - 05_Annex_4_Bg.doc Стр. 62 ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП І (проверка на емисиите в отработилите газове след стартиране на студен двигател) 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В приложението е описана процедурата за изпитване от тип І, определена в т.

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 B2261 B2311 Мощност kw (к.с.) 12.5 (17.0) 14.6 (19.9) 17.4 (23.7) Двигател Производител KUBOTA Модел D1105 D1305 V1505 Тип

Подробно