4ND

Размер: px
Започни от страница:

Download "4ND"

Препис

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... / година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т., Прокурор: Валентин Цанев, Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели: М.М. като разгледа докладваното от съдията ч.н.д. 298 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е с правно основание чл.306, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НПК. Постъпило e Предложение вх. 3897/ г. на Районна прокуратура-гр.исперих за групиране на наказанията на осъдения И.М.А., ЕГН-**********, наложени му по влезли в сила осъдителни актове по НОХД 740/2015г. на РС-гр.Велико Търново, НОХД 192/2015г., НОХД 512/2014г., НОХД 528/2014г., НОХД 487/2016г., всичките на РС-гр.Горна Оряховица и НОХД 133/2016г. на РС-гр.Исперих, като бъде определено на осъдения едно общо наказание в размер на найтежкото от наложените, а именно Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, което да изтърпи ефективно, при първоначален Строг режим в Затвор, като бъде приспаднато времето, през което осъденият е бил с МН Задържане под стража и МН Домашен арест ; да бъде приспаднато, на основание чл.25, ал.3 от НК, изтърпяното наказание Пробация в размер на 6 /шест/ месеца и 21 /двадесет и един/ дена и отработени 204 часа Безвъзмезден труд в полза на обществото ; както и да бъде постановено отделно ефективно изтърпяване при първоначален Строг режим в Затвор на наказанието Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, наложено по НОХД 528/2014г. на РСгр.Горна Оряховица, изпълнението на което е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срот от 3 /три/ години. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратурагр.исперих поддържа предложението. Осъденият И.М.А., ЕГН-********** ***, се явява лично, като не оспорва предложението на РПгр.Исперих. Защитата счита, че предложението за групиране на наказанията е законосъобразно и се солидаризира с искането на прокурора. Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, установи от фактическа страна следното: В.Б.

2 И.М.А., ЕГН-********** е осъждан неколкократно, както следва: 1./ По споразумение за решаване на НОХД 183/2014г. на Районен съд-гр.горна Оряховица, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено на г., представляващо престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, предл.2, т.1, предл.1 от НК, е осъден на наказание Глоба в размер на /двеста/ лева; 2./ По споразумение за решаване на НОХД 512/2014г. на Районен съд-гр.горна Оряховица, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено на г., представляващо престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, е осъден на наказание Глоба в размер на /седемстотин/ лева; 3./ По споразумение за решаване на НОХД 528/2014г. на Районен съд-гр.горна Оряховица, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено на г., представляващо престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, изтърпяването на което е отложено, на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 /три/ години; 4./ По споразумение за решаване на НОХД 740/2015г. на Районен съд-гр.велико Търново, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено на г., представляващо престъпление по чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.3 от НК, е осъден на наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; година и година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от 1 /една/ 5./ По споразумение за решаване на НОХД 192/2015г. на Районен съд-гр.горна Оряховица, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено на г., представляващо престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, е осъден на наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца и години; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 170 часа за срок от 2 /две/ 6./ С влязло в сила на г. Определение по ЧНД 292/2015г. на РС-гр.Горна Оряховица, са групирани, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, наказанията, наложени на осъдения И.М.А. по НОХД 512/2014г. и НОХД 528/2014г., двете на РС-гр.Горна Оряховица /пунктове 2 и 3/ - определено едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА/, изтърпяването на което е отложено, на основание чл.25, ал.4 от НК за изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от г. и е присъединено, на основание чл.23, ал.3 от НК наказанието Глоба в размер на /седемстотин/ лева; Със същото определение са групирани, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, наказанията, наложени на осъдения И.М.А. по НОХД 740/2015г. на РС-гр.Велико Търново и НОХД

3 192/2015г. на РС-гр.Горна Оряховица /пунктове 4 и 5/ - определено едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото, като същото е увеличено, на основание чл.24 от НК и определено за изтърпяване наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа за срок от 2 /две/ поредни години; Приспаднато е, на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното наказание Пробация по НОХД 740/2015г. на РС-гр.Велико Търново; 7./ По споразумение за решаване на НОХД 487/2016г. на Районен съд-гр.горна Оряховица, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено на г., представляващо престъпление по чл.354а, ал.3, предл.2, т.1 от НК, е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО, при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип; 8./ С влязло в сила на г. Определение по ЧНД 521/2016г. на РС-гр.Горна Оряховица, е приведено в изпълнение, на основание чл.68, ал.1 от НК, наказанието Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, определено като общо наказание по ЧНД 292/2015г. на същия съд, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО, при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип, отделно от наказанието Лишаване от свобода по НОХД 487/2016г. на РС-гр.Горна Оряховица; 9./ По споразумение за решаване на НОХД 133/2016г. на Районен съд-гр.исперих, одобрено и влязло в сила на г., за деяние, извършено за периода от г. до г., представляващо престъпление по чл.210, ал.1, т.1 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК, е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО, при първоначален СТРОГ режим в затвор. Приспаднато е, на основание чл.59, ал.1 от НК, времето, през което осъденият е бил с МН Задържане под стража, считано от г. до г. и МН Домашен арест, считано от г. Горната фактическа обстановка се подкрепя от събраните в хода на производството доказателства: Справка за съдимост на осъдения и служебно изисканите от съда осъдителни актове по цитираните горе осъждания. Съгласно Писмо рег. ЗД 336/2016г. от г. на Затвора-гр.Ловеч, осъденият И.М.А. е постъпил в затвора за изтърпяване на 3м.+ 3м. + 6м. Лишаване от свобожда, с начало на наказанието г., като с Постановление 2906/2016г. от г. на Окръжна прокуратура-гр.ловеч, е прекъснато изпълнението на наказанието на затворника, за срок от 3 /три/ месеца, считано от г. до часа на г., като е освободен от затвора за посочения срок. При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи: Налице са условията на закона по чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК за групиране на наказанията по последното осъждане на И.М.А. по НОХД 133/2016г. на РС-гр.Исперих и по НОХД 487/2016г. на Районен съд-гр.горна Оряховица /пунктове 7 и 9/. Деянията по тези осъждания са извършени в условията на реална съвкупност, тъй като са осъществени преди да е имало влязъл в сила съдебен акт за което и да е от тях. В този смисъл е налице основание и следва да бъдат групирани по реда на цитираните по-горе законови текстове, като на осъдения бъде определено едно общо наказание, в размер на най-тежкото от наложените, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок 6 /шест/ МЕСЕЦА, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО.

4 Отчитайки еднородност на умишлените престъпления, при преценката си по чл.39, ал.3 от НПК във вр. с чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС съдът прецени, че така определеното общо наказание следва да бъде изтърпяно в затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ. На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяната до момента част от това наказание. Разпоредбата на чл.59, ал.1 от НК предвижда времето, през което спрямо осъдения е била взета МН Задържане под стража и МН Домашен арест да бъде приспаднато при изпълнение на наказанието Лишаване от свобода, поради което предварителното задържане на осъдения И.М.А. по НОХД 133/2016г. на РС-гр.Исперих, за времето, считано от г. до г., както и домашният му арест по същото наказателно производство, считано от г. следва да бъдат приспаднати на това основание при изтърпяване на определеното общо наказание. Извън обсъдената горе съвкупност остават предходните осъждания на И.М.А., вкл. и тези по НОХД 740/2015г. на РС-гр.Велико Търново и НОХД 192/2015г. на РС-гр.Горна Оряховица /пунктове 4 и 5/, по които има определено общо наказание Пробация. Ето защо изтърпявната част от това наказание не може да бъде приспаднато от общото наказание Лишаване от свобода, определено в настоящото производство и предложението на РП-гр.Исперих, направено на основание чл.25, ал.3 от НК в този смисъл, следва да бъде оставено без уважение. Деянието, за което е последното осъждане на И.М.А. по НОХД 133/2016г. на РС Исперих, съставляващо умишлено престъпление от общ характер, е извършено в изпитателния срок на предходното негово осъждане по НОХД 528/2014г. на РС гр.горна Оряховица, по което му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца с отложено изтърпяване на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. Ето защо и на основание чл.68, ал.1 от НК, така отложеното за изтърпяване наказание /впоследствие групирано и определено като общо наказание по ЧНД 292/2015г. на РС-гр.Горна Оряховица/, следва да бъде приведено в изпълнение и изтърпяно ефективно, при първоначален строг режим в затвор, на основание чл.60, ал.1 във вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС, отделно от общото наказание Лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, определено в настоящото производство. съдът Воден от изложените съображения, на основание чл.306, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 и т.3 от НПК, О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, по отношение на осъдения И.М.А., ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ от наложените му такива по влезли в сила съдебни актове по НОХД 487/2016г. на РС-гр.Горна Оряховица и НОХД 133/2016г. на РС-гр.Исперих, в размер на най-тежкото от наложените, а именно именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.39, ал.3 от НПК, така определеното общо наказание да бъде изтърпяно ЕФЕКТИВНО в затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната до момента част от това наказание. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на общото наказание Лишаване от свобода времето, през което осъденият е бил предварително задържан по взета спрямо него МН Задържане под стража по НОХД 133/2016г. на Районен съд-гр.исперих, считано от г. до г., както и времето, през което е бил с МН Домашен арест по същото наказателно производство, считано от г.

5 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на РП-гр.Исперих да бъде приспаднато, на основание чл.25, ал.3 от НК, изтърпяното наказание Пробация в размер на 6 /шест/ месеца и 21 /двадесет и един/ дена и отработени 204 часа Безвъзмезден труд в полза на обществото от размера на общото наказание Лишаване от свобода, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ПРИВЕЖДА в изпълнение, на основание чл.68, ал.1 от НК, по отношение на осъдения И.М.А., ЕГН- **********, и ПОСТАНОВЯВА ОТДЕЛНО ИЗТЪРПЯВАНЕ на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА, наложено му по НОХД 528/2014г. на РС гр.горна Оряховица /впоследствие групирано и определено като общо наказание по ЧНД 292/2015г. на РС-гр.Горна Оряховица/, което наказание следва да изтърпи ЕФЕКТИВНО в затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Разградски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/ 2/

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, 09.03.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 05.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в П Р И С Ъ Д А 12 27.04.2017г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнад

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнад О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, 01.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнадесета година, пети състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА КОСТОВА

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко Информация за район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, одобрен със

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно