Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc"

Препис

1 Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 36: Правило 37 Допълнение 25 Допълнение 25 към серия поправки 03 Дата на влизане в сила: 23 Юни 2005 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА НАЖЕЖАЕМИ ЛАМПИ ЗА УПОТРЕБА В ОДОБРЕНИ ТИПОВЕ ФАРОВЕ И СВЕТЛИНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА КЪМ ТЯХ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр.2 Добавя се нов параграф със следния текст: халогенен В параграф се премахва препратката към бележката под линия и самата блежка под линия, отнасяща се към този параграф. Параграф 3.10 се изменя както следва: 3.10 Еталонни лампи с нажежаема жичка Приложение 1, Допълнителни изисквания относно еталонните лампи с нажежаема жичка фигурират в съответните спецификации от Приложение 1. Колбите на еталонните лампи с нажежаема жичка излъчващи бяла светлина, не трябва да променят трихроматичните координатни стойности на МЕК за светлинен източник с цветна температура 2856 K с повече от 0,010 единици по оста x и/или y. Що се отнася до еталонните лампи с нажежаема жичка излъчващи кехлибареножълта светлина, промените на температурата на колбата не трябва да се отразяват на светлинния поток, което би могло да се отрази на точността на измерването на фотометричните характеристики на сигналните устройства.. В списъка на категориите лампи с нажежаема жичка и номерата на техните спецификации се премахва бележка под линия **/, както и всички препратки към бележки под линия, свързани с лампите с нажежаема жичка излъчващи червена светлина. Списъкът на категориите лампи с нажежаема жичка се изменя както следва: Категория Номер(а) на спецификацията(ите) H21W P13W P19W H21W/1-2 P13W/1-3 P19W/1-3

3 Стр.3 Списъкът на спецификациите относно категориите лампи с нажежаема жичка се изменя както следва:. Номер(а) спецификацията(ите) HS5/1-4 P13W/1-3 P19W/1-3 на Спецификации H13/1-4 се заменят от новите спецификации H13/1-4; (виж страниците по-долу). Вмъкват се нови спецификации P13W/1-3 (между спецификация HS5/4 и спецификация P19W/1, както е указано в Списък на спецификациите по-горе), със следния текст: (виж страниците подолу).

4 Стр.4 КАТЕГОРИИ H13 И H13A Спецификация H13/1 Чертежите имат за цел единствено да онагледят основните размери (в мм) на лампата с нажежаема жичка Категория H13 Ос на колбата e 56,0 max Равнина В 4/ B V 4,28 Контролно езиче 26,4 max Дълги светлини Замасяване Близки светлини Еталонна равнина 1/ 3/ V 5/ 2/ Категория H13A Изглед В e 56,0 max Изглед В 4/ B V 4,28 Контролно езиче Къси светлини 26,4 max Замасяване Дълги светлини 3/ 2/ Фигура 1 Основен чертеж C V 5/ 1/ Еталонната равнина е равнината, определена от долната страна на трите езичета, разположени радиално по цокъла. 2/ Еталонната ос е оста, перпендикулярна на еталонната равнина, която преминава през пресечната точка на двете перпендикулярни линии, както е указано на Фигура 2, спецификация H13/2. 3/ Стъклената колба и точките на закрепване не трябва да излизат извън обвивката, както е указано на фигурата. Обвивката и еталонната ос са концентрични. 4/ Лампата с нажежаема жичка трябва да бъде завъртяна в измервателната фасунга докато контролното езиче влезе в контакт с равнината C. 5/ Равнина V-V е равнината, перпендикулярна на еталонната равнина, и преминава през еталонната ос успоредно на равнина C.

5 Стр.5 КАТЕГОРИИ H13 И H13A Спецификация H13/ R=13,21 h Ос на колбата h Изглед Б Ос на жичката Ос на колбата Фигура 2 Определяне на еталонната ос 2/ g g β δ γ Изглед A Ос на жичката Фигура 4 Ексцентричност на колбата 8/ 29,45 Ос на колбата Еталонна ос Еталонна равнина Фигура 3 Зона без изкривяване 6/ и непрозрачно покритие 7/ 29,45 θ Еталонна равнина Фигура 5 Блокиране на светлината в посока на цокъла 9/ 6/ Цилиндричната част на колбата трябва да не предизвиква оптично изкривяване в рамките на ъглите β и δ. Това изискване се прилага за цялата окръжност на колбата в рамките на ъглите β и δ. 7/ Непрозрачното покритие трябва да покрива ъгъла γ и трябва да достига поне до цилиндричната част на колбата и да покрива целия й връх. 8/ Ексцентричността на нажежаемата жичка на късите светлини по отношение на оста на колбата се измерва в две равнини, успоредни на еталонната равнина, където проекцията на най-близката или най-отдалечената от еталонната равнина външна част на навивките пресича оста на жичката. 9/ Светлината трябва да се блокира на нивото на крайната част на цокъла на колбата до ъгъл θ. Това изискване се прилага във всички посоки около еталонната ос.

6 Стр.6 КАТЕГОРИИ H13 И H13A Спецификация H13/3 1,25 max m V 1,25 max Ос на жичката на късите светлини e m f1 d1 n Ос на жичката на дългите светлини k Центрове на жичките j V p Ос на жичката на късите светлини n f2 d2 Изглед А p Зона без метална част 15/ Ос на жичката на дългите светлини Изглед Б Фигура 6 Положение и размери на жичките 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 10/ Размерите j, k и p се измерват от центъра на жичката на късите светлини до центъра на жичката на дългите светлини. 11/ Размерите m и n се измерват от еталонната ос до центъра на жичката на късите светлини. 12/ Двете оси на жичките трябва да се намират в рамките на наклон от 2 по отношение на еталонната ос в центъра на всяка от жичките. 13/ Бележки относно диаметъра на жичките. Един и същ производител трябва да използва еднакъв диаметър жичка в конструкцията на еталонната лампа с нажежаема жичка и на лампата с нажежаема жичка серийно производство. 14/ При жичката за дълги светлини както и при жичката за къси светлини деформацията на жичката трябва да е равна на +/- 5 % от диаметъра на жичката от цилиндъра. 15/ Зоната без метална част ограничава местоположението на изходните проводници в пределите на оптичния път. Никакви метални елементи не трябва да се намират в защрихованата зона (виж фигура 6).

7 Стр.7 КАТЕГОРИИ H13 И H13A Спецификация H13/4 Размери в милиметри Допуск Лампа с нажежаема жичка серийно производство Еталонна лампа с нажежаема жичка d1 13/ 17/ 1,8 макс. - - d2 13/ 17/ 1,8 макс. - - E 16/ 29,45 ± 0,20 ± 0,10 f1 16/ 4,6 ± 0,50 ± 0,25 f2 16/ 4,6 ± 0,50 ± 0,25 g 8/ 17/ 0,5 d1 ± 0,40 ± 0,20 h 8/ 0 ± 0,30 ± 0,15 j 10/ 2,5 ± 0,20 ± 0,10 k 10/ 2,0 ± 0,20 ± 0,10 m 11/ 0 ± 0,20 ± 0,13 n 11/ 0 ± 0,20 ± 0,13 p 10/ 0 ± 0,08 ± 0,08 β 42 мин. - - δ 52 мин. - - γ / / -5 θ 9/ 41 ± 4 ± 4 H13: P26.4t Цокъ в съответствие с Публикация на МЕК (спецификация ) л: H13A: PJ26.4t ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18/ Номинални стойности Изпитателно напрежение Реални стойности Волтове Ватове Волтове 13,2 13,2 Ватове 68 макс. 75 макс. 68 макс. 75 макс. Светлинен поток 1100 ± 15 % 1700 ± 15 % Еталонен светлинен поток: 800/1200 лм при около 12 V 16/ Краищата на жичката се определят като точките, в които при изглед от страна А, както е указано в спецификация H13/1, проекцията на външната част на крайните навивки пресича оста на жичката. 17/ d1 е измереният диаметър на жичката на късите светлини. d2 е измереният диаметър на жичката на дългите светлини. 18/ Цитираните стйности в левите колони се отнасят до жичката на късите светлини, а цитираните в дясната колона се отнасят до жичката на дългите светлини.

8 Стр.8 КАТЕГОРИЯ P13W Спецификация P13W/1 Чертежите имат за цел единствено да онагледят основните размери (в мм) на лампата с нажежаема жичка 44,0 max f Еталонна равнина 1/ e 2/ 16,6 max Изглед A α 1 α 2 Изглед Б Фигура 1 Основен чертеж 40 Увеличение на центъра от изглед Б Фигура 2 Зона без метална част 3/ 1/ Еталонната равнина е равнината, определена от точките на съприкосновение на цокъла и фасунгата. 2/ Понастоящем не съществуват никакви ограничения относно диаметъра на жичката, но целта е той да не надвишава 1,0 мм. 3/ Никаква непрозрачна част, различна от навивките на жичката, не трябва да се намира в защрихованата част на фигура 2. Това изискване се прилага по отношение на въртящата се част в рамките на ъглите α 1 + α 2.

9 Стр.9 P13W/2 КАТЕГОРИЯ P13W Спецификация Размери в милиметри Лампа с нажежаема жичка серийно производство Еталонна лампа с нажежаема жичка e 5/ 25,0 4/ 25,0 ± 0,25 f 5/ 4,3 4/ 4,3 ± 0,25 α 1 6/ 30,0 мин. 30,0 мин. α 2 6/ 58,0 мин. 58,0 мин. в съответствие с Публикация на МЕК Цокъл PG18.5d (спецификация 7004-ххх-1) ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинални Волтове V стойности Ватове W Изпитателно напрежение V 13,5 13,5 Реални стойности Ватове W 19 макс. 19 макс. Светлинен lm 250 поток ± +15 % / 20 % Еталонен светлинен поток при около 13,5 V 250 lm 4/ Проверката се извършва със шаблон за позициониране (спецификация P13W/3). 5/ Краищата на жичката се определят като точките, в които проекцията на външната част на крайните навивки пресича оста на жичката, като посоката на наблюдение е перпендикулярна на равнината, определена от входящите електрически проводници. 6/ Нито една част от цокъла, излизаща извън еталонната равнина, не трябва да се намира в рамките на ъгъл α 2, както е указано във Фигура 1 на спецификация P13W/1. Колбата трябва да не предизвиква оптично изкривяване в рамките на ъглите α 1 + α 2. Тези изисквания се прилагат за цялата окръжност на колбата.

10 Стр.10 P13W/3 КАТЕГОРИЯ P13W Спецификация Изисквания относно контролния екран Това изпитване позволява да се определи дали дадена лампа с нажежаема жичка отговаря на изисквнията, като се проверява дали жичката е разположена правилно по отношение на еталонната ос и еталонната равнина. u1 u2 e p q Изглед A t v z4 z3 z2 z1 r s p q u1, u2 r,s t,v Лампа с нажежаема жичка серийно производство 1,7 1,9 0,3 2,6 0,9 Еталонна лампа с нажежаема жичка 1,5 1,7 0,25 2,45 0,6 Положението на жичката се проверява в две перпендикулярни равнини, едната от които е равнината, определена от входящите електрически проводници. Крайните точки на жичката както е определено в спецификация P13W/2, бележка 4/, трябва да се намират между Z1 и Z2, и между линиите Z3 и Z4. Жичката трябва да бъде разположена в границите на указаните пределни стойности.

11 Стр.11 Приложение 2, точка 9 се изменя както следва:... излъчвана светлина: бяло/избирателно жълто/кехлибареножълто 2/ Халогенна лампа с нажежаема жичка: да/не 2/. Приложение 7, таблица 1 се изменя както следва: Приложение 7 Вземане на образци и нива на съответствие за протоколите от изпитванията, изготвяни от производителя Таблица 1 - Характеристики Група от характеристики Маркировка, четливост и трайност Групиране */ на протоколите от изпитванията според типа на лампите Всички типове с еднакви външни размери Минимален годишен брой на тестовите образци от всяка група */ Качество на колбата Всички типове с еднаква колба 315 Цвят на колбата Външни размери на лампата (като не се вземат предвид цокълът и основата) Размери на цоклите и основите Размери на вътрешните елементи **/ Първоначални стойности във ватове и лумени **/ Изпитване за устойчивост на цветовете Всички цветни колби от един и същ модел Приемливо ниво на несъответствие за всяка група от характеристики (%) Всички типове от една и съща категория Всички типове от една и съща категория Всички лампи от един и същ тип Всички лампи от един и същ тип Всички оцветени лампи от един и същ тип, оцветяването на които е нанесено с една и съща технология 200 6, , ***/ 1 */ Оценяването по принцип се прави на лампи с нажежаема жичка серийно производство, произведени в различни фабрики. Даден производител може да обединява протоколите относно един и същ тип лампи, произведени в различни фабрики, при условие че се прилага една и съща система за осигуряване и за управление на качеството. **/ Когато дадена лампа с нажежаема жичка притежава повече от един вътрешен елемент (жичка, екран), групата от характеристики (размери, ватове, лумени) се прилага поотделно към всеки от тези елементи. ***/ Представително разпределение по категории, при най-неблагоприятни условия, а поспециално група от оцветени лампи, оцветяването на които е нанесено с една и съща технология в категориите, в които условията са най-неблагоприятни за прилагането на цвета.. 1

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc

Microsoft Word - 01_r019Add.18.Rev.3.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Сключена в Женева на 20.3.1958 г. ------------------------

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од L 14/42 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет

Правило № 104 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на свет 14.3.2014 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/29 Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно