ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на"

Препис

1 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно гласуване, 1. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и предвид оставката на общинският съветник Филип Иванов Георгиев, Общинският съвет Брезово актуализира Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба като включва в състава й общинския съветник Славчо Николов Славов. 2. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и предвид оставката на общинският съветник Филип Иванов Георгиев Общинският съвет Брезово актуализира Постоянна комисия по устройство на територията, пътна, селищна мрежа, околна среда и благоустрояване като включва в състава й общинския съветник Славчо Николов Славов.

2 610 ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи за 2014г. Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания, и след поименно гласуване, На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр.брезово одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи за 2014 г., както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет, както следва: АКТУАЛИЗАЦИЯ -ІІІ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2014 год. ОБЕКТ Доставка на специализиран автомобил за домашен социален патронаж Доставка на електропарен казан за домашен социален патронаж Доставка и монтаж на бойлери за домашен социален патронаж Доставка на компютърни конфигурации за общинска администрация Доставка и монтаж на климатични системи за общинска администрация Доставка и монтаж на климатични системи за ЦДГ гр.брезово Доставка счетоводен програмен продукт за общинска администрация ПЛАН 2014 Г. Актуализация І 2014 г. Актуализация ІІ 2014 г. Актуализация ІІІ 2014 г

3 Детска площадка в с.стрелци Детска площадка в с.златосел Изграждане на система за контрол на достъпа в общинска администрация Ремонт кметство в с.дрангово Ремонт кметство в с.тюркмен Ремонт читалище в с.отец Кирилово Ремонт здравна служба в с.сърнегор Ремонт улична мрежа в с.чоба Ремонт улична мрежа в гр.брезово Ремонт улична мрежа в с.тюркмен Ремонт улична мрежа в с.свежен Ремонт улична мрежа в с.чехларе Ремонт улична мрежа в с.розовец Ремонт улична мрежа в с.отец Кирилово Ремонт улична мрежа в с.дрангово Ремонт улична мрежа в с.върбен Ремонт улична мрежа в с.стрелци Ремонт улична мрежа в с.сърнегор Ремонт улична мрежа в с.зелениково Придобиване на цифровите модели на кадастралните планове на населените места в Община Брезово Изготвяне на Задание и опорен план за проект на Общ устройствен план на Община Брезово Обекти финансирани от ПИП РУРР Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ І-парк, кв.26 по ЗРП на гр.брезово Реконструкция на съществуваща сградачиталищен дом в УПИ ІІ-читалище, кв.62 по ЗРП на с.чоба Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр.брезово Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.брезово, с.стрелци, с.дрангово и с.отец Кирилово Реконструкция на съществуваща сграда читалище в УПИ І-233, читалище и озеленяване в кв.25 по ЗРП на с.пъдарско Общо за обекти от ПИП РУРР ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /без пътна мрежа/ РЕМОНТ ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА Ремонт общински път PVD

4 Зелениково-Чехларе от км до км Ремонт общински път PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел от км до км Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско- Стрелци-Сърнегор от км до км Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско- Борец от км до км Ремонт общински път PVD1232 Борец- Върбен от км до км Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км до км Ремонт общински път PVD3235 Болярино- Чоба от км до км Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня Раковски Пловдив от км до км Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ Брезово от км до км Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово Чоба- Брезово от км до км Доставка на пътни знаци и табели за общинската пътна мрежа Почистване на храстовидна растителност в сервитута на общинската пътна мрежа ВСИЧКО ЗА ПЪТНА МРЕЖА лв. целева субсидия за 2014 г лв. целева субсидия от 2013 г. ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2014 г. /от целева субсидия/ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРИХОДИ по «Постъпления от продажби на общински нефинансови активи» в община Брезово през 2014 год. ОБЕКТ ПЛАН 2014 год. /лв./ Актуализация 2014 год. /лв./

5 Ремонт улично осветление в Община Брезово Изграждане многофункционална зала в с.сърнегор ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2014 г. от«постъпления от продажби на общински нефинансови активи»

6 611 ОТНОСНО: План-сметка за 2015 година за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания, и след поименно гласуване, На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ, чл.16, чл.16а, чл.16в и чл.16г от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово, Общинският съвет реши: 1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както следва : - за физически лица промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти - за юридически лица промил върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти. 2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2015г. за имотите на физически лица в населените места, както следва: а) за имоти, намиращи се в гр.брезово и с.чоба 6,8 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч. : - за сметосъбиране и сметоизвозване 2,1 промила - за обезвреждане на битовите отпадъци 2,23 промила - за чистотата на териториите за обществено ползване 2,47 промила б) за имоти, намиращи се в следните населени места от територията на общината: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Розовец, Отец Кирилово, Стрелци, Пъдарско, Сърнегор, Свежен, Тюркмен, Чехларе 6,6 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.: - за сметосъбиране и сметоизвозване 2,1 промила - за обезвреждане на битовите отпадъци 2,23 промила - за чистотата на териториите за обществено ползване 2,27 промила 3. За нежилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци: а) подали декларация по чл.16а от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приема годишен размер на такса за обслужване четири пъти месечно на : - контейнер тип Бобър с обем 1100 литра - 895,00 лв. В таксата са включени разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.

7 Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в размер на 2.47 промила върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти; б) когато не може да се установи броя на използваните съдове промила върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, в т.ч. : - за сметосъбиране и сметоизвозване 2,1 промила - за обезвреждане на битовите отпадъци 2,23 промила - за чистотата на териториите за обществено ползване 2,47 промила 4. Определя за жилищни имоти на предприятия, в т.ч. еднолични търговци 6,8 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.: - за сметосъбиране и сметоизвозване 2,1 промила - за обезвреждане на битовите отпадъци 2,23 промила - за чистотата на териториите за обществено ползване 2,47 промила 5. Утвърждава план-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2015 г., съгласно Приложение Утвърждава план-сметка за 2015г. за приходите и разходите по видове дейности и населени места, съгласно Приложение Задължава Кмета на Община Брезово да включи в бюджета на общината за 2015г. по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

8 612 ОТНОСНО: Приемане Програма за работа на ОбС за І-то полугодие на 2015г. Общинският съвет след като изслуша предложението на председателя на ОбС, станалите разисквания, и след поименно гласуване, На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, т.7 от Правилника за организацията и дейността му с ОбА, Общинският съвет гр.брезово приема Програма за работа на Общинския съвет гр.брезово през първото полугодие на 2015 г.

9 613 ОТНОСНО: Поставяне на паметна плоча по повод честване на 140 години от рождението на първия български офицер-подводничар и командващ Българския военноморски флот капитан първи ранг Рашко Серафимов, родом от с.свежен. Общинският съвет след като изслуша докладната записка на зам.- кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, и предложение от председателя на ОбС, станалите разисквания и след поименно гласуване, На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.брезово: 1. Включва в Културния календар на община Брезово за 2015г. в раздел Отбелязване на годишнини, празници и събития с общонационално значение в края на м.май културна проява: Честване на 140 години от рождението на първия български офицер-подводничар и командващ Българския военноморски флот капитан първи ранг Рашко Серафимов. 2. Дава принципно съгласие за поставяне на паметна плоча в с. Свежен в чест на 140 години от рождението на капитан първи ранг Рашко Серафимов. 3. Възлага на кмета на община Брезово да предприеме необходимите действия.

10 614 ОТНОСНО: Увеличаване целевите средства по решение 468, т. 5.2 Обезщетения и помощи по решение на ОбС. Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания и след поименно гласуване, На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет дава съгласие да бъдат увеличени целевите разходи по решение 468, т.5.2 Обезщетения и помощи по решение на ОбС /за погребения и други цели/, взето с протокол 33 от г. със сумата 200 лв. за сметка на т.7.2. от същото решение Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината.

11 615 ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината. Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания и след поименно гласуване, На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение 468, т.5.2, взето с протокол 33 от г., Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати, както следва: 1. Донка Пенева Пенева от с.чоба със сумата лв. 2. Тинка Димитрова Стоянова от с.пъдарско със сумата лв. 3. Илия Янков Колев от гр.брезово със сумата лв. 4. Иван Божков Атанасов от гр.брезово за покриване разхода за ковчег сумата 50.00лв.

12 616 ОТНОСНО: Одобряване на проект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за кабелна линия 20 kv от ЖР 109 на ВЛ 20 kv Пазара до проектен БКТП ситуиран в УПИ по КВС на гр.брезово, община Брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания и след поименно гласуване, На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет гр. Брезово, одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за кабелна линия 20 kv от ЖР 109 на ВЛ 20 kv Пазара до проектен БКТП ситуиран в УПИ по КВС на гр.брезово, община Брезово. Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Община Брезово пред Административния съд Пловдив.

13 617 ОТНОСНО: Одобряване на проект: Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за външен канал за условно чисти води от УПИ производствени дейности по КВС на гр.брезово собственост на БУЛГАРПЛЮМ АД. Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, станалите разисквания и след поименно гласуване, На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет гр. Брезово, одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за външен канал за условно чисти води от УПИ производствени дейности по КВС на гр.брезово, община Брезово. Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Община Брезово пред Административния съд Пловдив.

14

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

Реш. 930

Реш. 930 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н 9700 гр., бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg ПРЕПИС! РЕШЕНИЕ 930 по протокол 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общинския

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно