ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна прокуратура Девин. Сотир Цацаров Гласували: Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Свиленград. Кандидат: Мария Михайлова Кирилова и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура Свиленград. Гласували: Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Свиленград. Кандидат: Мария Михайлова Кирилова и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура Свиленград. *Прегласуване! Гласували: Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, издадена по реда на чл. 327 от ЗСВ, за обръщане на внимание на Димитър Франтишек Петров прокурор в Софийска градска прокуратура. *приема за сведение заповедта и прилага към кадровото досие 1

2 4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура Русе, издадена по реда на чл. 327 от ЗСВ, за обръщане на внимание на Димитър Димитров Халачев следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Русе. *приема за сведение заповедта и прилага към кадровото досие 5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура - Разлог, издадена по реда на чл. 327 от ЗСВ, за обръщане на внимание на Мирослав Валериев Каназирев заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Разлог. *приема за сведение заповедта и не прилага към кадровото досие 6. Проект на решение относно Решение от г. на Върховния административен съд шесто отделение по административно дело 7046/2016 г. и Решение 3225 от г. на Върховен административен съд петчленен състав II колегия по административно дело 468/2018 г. *приема за сведение заповедта и прилага към кадровото досие 2

3 33-1. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на РБългария за образуване на дисциплинарно производство за налагане на наказание на Валентина Личева Личева-Найденова - прокурор в Окръжна прокуратура - Русе. *образува производство Проект на решение по предложението на Главния прокурор на РБългария за образуване на дисциплинарно производство за налагане на наказание на Валентина Личева Личева-Найденова - прокурор в Окръжна прокуратура - Русе. *определя чрез жребий при отвод на :,, и докладчик - 7. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на ПК на Висшия съдебен съвет по протокол 2/ г. (обн. ДВ, бр.13/ г.). *определя дата г. за РП Плевен и РП Царево 8. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от апелативните и окръжните 3

4 прокуратури за избор на членове на изпитни комисии за младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. 9. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на изпитна комисия за младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. *1. Определя чрез жребий поименния състав: Редовни членове: Николай Иванов Иванов-ОП Велико Търново Анна Мариянова Алексова-СГП Иво Николаев Йолов-ОП Плевен Снежана Методиева Георгиева - Блажева-ОП Плевен Мая Веселинова Нанкинска-ОС Варна Резервни членове: Нина Стефанова Янева-СГП Румяна Господинова Илиева-АСНС *2. Определя дата и място г. в сградата на НИП *3. Приема график 10. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на изпитна комисия за младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. *1. Определя чрез жребий поименния състав: Редовни членове: Недялка Георгиева Попова-ОП Пазарджик Симона Благова Генова-АП-Пловдив Костадин Павлов Босачки-ОП Кюстендил Добринка Любомирова Калчева-АП-Пловдив Елен Михайлов Маламов-ОС Смолян Резервни членове: Диана Минчева Давидкова-ОП София Веселин Славов Пенгезов -АС София *2. Определя дата и място г. в сградата на НИП *3. Приема график 4

5 11. Мотивирано предложение за второ класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 5/ г. (обн. ДВ, бр. 46/ г.) 12. Проект на решение по молбата на Бойко Боянов Игов за освобождаване от заеманата длъжност прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 13. Проект на решение по молбата на Петър Каменов Кръстев за освобождаване от заеманата длъжност прокурор в Районна прокуратура - Радомир, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 14. Проект на решение по молбата на Иван Генчев Генчев за освобождаване от заеманата длъжност 5

6 следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. (Отложена с решение на ПК на ВСС по протокол 8/ г.) 15. Проект на решение по молбата на Здравко Андонов Бакалов за освобождаване от заеманата длъжност следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 16. Проект на решение по молбата на Пламен Георгиев Димитров във връзка с избора му за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 17. Проект на решение по молбата на полковник Спас Тодоров Илиев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура София, за възстановяване на длъжност прокурор във Военно-апелативна прокуратура - София или на равна по степен длъжност. 6

7 18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализираната прокуратура за оптимизиране щатната численост на Специализираната прокуратура и назначаване на Даниела Костадинова Начева - прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура. 19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура - София за освобождаване на полковник Александър Емилов Байданов и полковник Георги Цветанов Крумов от заеманата длъжност заместник на административния ръководител - заместниквоенно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София и назначаване на полковник Стоян Иванов Лазаров и майор Петър Стефанов Димов - прокурори във Военно-окръжна прокуратура София, на длъжност заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София. 20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Разлог за освобождаване на Мирослав Валериев Каназирев от заеманата длъжност заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Разлог и назначаване на Васил Кирилов Чекански - прокурор в Районна прокуратура - Разлог на длъжността заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Разлог. (Отложена с решение на ПК на ВСС по протокол 7/ г.) 7

8 21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Велико Търново за периодично атестиране на Людмил Кирилов Маноилов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново. 22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Велико Търново за периодично атестиране на Тодор Николов Горанов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново. 23. Проект на решение за извънредно атестиране на Веселина Милушева Милушева - прокурор в Районна прокуратура Силистра, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол 32/ г., т. Р Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Добрич за повишаване на Веселин Василев Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП. 8

9 25. Проект на решение по предложението на Радослава Иванова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Дупница, с ранг прокурор в ОП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор в АП. 26. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на РБългария за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност домакин в 1 /една/ щ.бр. за длъжност младши специалист-домакин в щата на Учебна база Цигов чарк гр. Батак. 27. Проект на решение по предложението на директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за увеличаване щатната численост на съдебните служители. 28. Проект на решение по предложението на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Пловдив за 9

10 увеличаване щатната численост на съдебни служители. *1.- с корекция де се чете съдебен деловодител 29. Проект на решение по предложението на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Ловеч за увеличаване щатната численост на съдебните служители. 30. Проект на решение по предложението на районния прокурор на Районна прокуратура - Бургас за увеличаване щатната численост на съдебните служители. 31. Проект на решение по предложението на районния прокурор на Районна прокуратура Ивайловград и и.ф. председател на Районен съд Ивайловград за увеличаване щатната численост с 1 /една/ щ.бр. за длъжност чистач в РС - Ивайловград, който да обслужва и РП - Ивайловград. 10

11 32. Проект на решение по предложението на и.ф. районен прокурор на Районна прокуратура Нова гора за увеличаване щатната численост на съдебните служители. 34. Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на втора конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол 03/ г. *определя чрез жребий: Дойчо Илиев Тарев - СГП на мястото на Росен Николов Каменов Резултати от избор 35. Проект на решение за удължаване срока на командироване на Петя Пешева-Манолова прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите /OLAF/ на Европейската комисия, за периода г г. Вариант 1 не удължава срока на командироване Вариант 2 удължава срока на командироване Членове на ВСС Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 Гласували: бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: и.д. Гл. секретар М. Христова 11

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България (На заседанието

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ВСС И ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 308, АЛ. 1 ОТ ЗСВ

Подробно