Název materiálu:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Název materiálu:"

Препис

1 : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента Аварийни запаси: Да на материала: Гофрирани гъвкави електроинсталационни тръби, произведени от лимерен материал, с вълнообразен профил на надлъжното сечение, устойчиви на ултравиолетови лъчения и трудногорими смисъла на изискванията на Наба 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уби и електропроводните линии и Наба I за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при жар. Излзване: Гофрираните тръби са пназначени за изграждане на тръбни системи до 1000 V променливо напрежение, за лагане (изтегляне) и защита на изолирани усукани проводници и/или кабели присъединени към електромерни табла монтирани на открито. Съответствие на пложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: Гофрираните електроинсталационни тръби трябва да отговарят на следните приложими български и международни стандарти и нормативно-технически документи или еквивалентно/и и на техните валидни изменения, правки и допълнения: БДС ЕN :2008 Тръбни системи за лагане на кабели и проводници. Част 1: Общи изисквания или еквивалентно/и; БДС EN :2006 Тръбни системи за лагане на кабели и проводници. Част 23: Специфични изисквания. Гъвкави тръбни системи (IEC :2002) или еквивалентно/и; БДС EN :2006 Тръбни системи за лагане на кабели и проводници. Част 22: Специфични изисквания. Огъващи се тръбни системи (IEC :2002) или еквивалентно/и; и Наба 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наба 3 УЕУЕЛ). Изисквания към документацията и изпитванията: Документ 1 Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и следно издание на каталога на производителя 2 Техническо описание, чертежи с размери, гарантирани параметри и др. 3 Протоколи от изпитвания на английски или български език или с превод на български език, извършен от заклет преводач, проведени от независима изпитвателна лаборатория заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 4 Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията т. 3 заверени копия 5 Декларация за съответствие на плаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. На параграфи на материала и Съответствие на пложеното изпълнение с нормативнотехническите документи -горе Приложение (или текст) Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Документ 6 Изисквания за трансртиране, съхранение и манипулиране 7 Експлоатационна дълготрайност min 15 год. (Да се сочи) Приложение (или текст) Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски език.) Технически данни: 1. Параметри на електроразпелителната мрежа Параметър Стойност 1.1 Номинално напрежение 400 / 230 V 1.2 Максимално напрежение 440 / 253 V 1.3 Номинална честота 50 Hz 1.4 Брой проводници в разпелителната мрежа 4 проводна мрежа (L 1, L 2, L 3, PEN) 1.5 Схема на разпелителната мрежа TN-C 2. Характеристики на работната са Стойност 2.1 Място на монтиране На открито 2.2 Максимална температура на околната са До + 40 С 2.3 Минимална температура на околната са Минус 25 С 2.4 Относителна влажност До 100 % 2.5 Надморска височина До 2000 m 3. Общи технически характеристики 3.1 Конструкция а) Пръстеновидни или спираловидни гофрирани тръби с вълнообразен профил на надлъжното сечение. б) Вътрешността на тръбите не трябва да има грапавини, ръбове или дефекти които биха могли да наранят или вят изолираните проводници и кабели. 3.2 Материал а) Гофрираните тръби трябва да бъдат изработени от дходящ лимерен материал. (Да се сочи) пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 б) лимерният материал трябва да бъде устойчив на външни атмосферни влияния и лъчения в ултравиолетовия диапазон. (следното трябва да бъде сочено изрично в каталога на производителя) Група на горимост V-0 (Трудногорими) Устойчивост на нагряване 3 сна Цвят Сив или черен (Да се сочи) 3.3 Класификация в съответствие с диапазона на приложимата температура за трансртиране, инсталиране и излзване: минимална температура за трансртиране и инсталиране максимална температура за инсталиране и излзване пложение max(минус 5 о C) 1 - min(+ 60 о C) 3.4 Електрически характеристики: Електрическа якост min 2000 V; 50 Hz/15 min Електрическо съпротивление на изолацията min 100 MΩ 3.5 Механични характеристики: Устойчивост на натиск съгласно БДС EN или еквивалентно/и 3.5.1a сила на натиск min 750 N 3.5.1b деформация на външния max 10 % диаметър Устойчивост на удар 3 сна Гъвкавост а) Устойчивост на гъвкавост съглласно БДС EN или еквивалентно/и б) Гофрираната тръба трябва да може да бъде огъвана с ръка, с достатъчно малка сила. 3.6 Маркировка а) Тръбите трябва да бъдат маркирани най-малко със следната информация: наименование или лого на производителя, материала, датата на производство и номера на стандарта БДС EN или еквивалентно/и. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 б) Маркировката трябва да бъде отпечатана или формувана директно върху тръбите на интервал от 1 m до 3 m. в) Маркировката трябва да бъде трайна и четлива след съхраняване, манипулиране и време на експлоатация на тръбите. 3.7 Опаковка Гофрираните тръби трябва да се доставят опаковани на ролки, за лесно развиване. 3.8 Гаранционен срок за производствени дефекти Не -малко от 18 месеца от датата на доставка или не малко от 12 месеца от датата на монтирането, което събитие настъпи рано. пложение 4. Гофрирани неметални, гъвкави тръби, от Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm 4.1 Гофрирана неметална, гъвкава тръба, Ø 25 mm Да се сочи Гофрирана неметална гъвкава тръба, Ø 25 mm Гофрирана неметална тръба, Ø 25 mm Външен диаметър mm Минимален вътрешен диаметър 18 mm Дължина на тръбата - m/1бр. ролка min 50 m (да се сочи) Допустим радиус на огъване 75 mm (идикативно) Тегло, kg/m Да се сочи пложение 4.2 Гофрирана неметална, гъвкава тръба, Ø 32 mm Да се сочи Гофрирана неметална гъвкава тръба, Ø 32 mm Гофрирана неметална тръба, Ø 32 mm Външен диаметър mm Минимален вътрешен диаметър 24 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 4.2.3 Дължина на тръбата - m/1бр. ролка min 25 m (да се сочи) Допустим радиус на огъване 96 mm (индикативно) Тегло, kg/m Да се сочи 4.3 Гофрирана неметална, гъвкава тръба, Ø 63 mm Да се сочи Гофрирана неметална гъвкава тръба, Ø 63 mm Гофрирана неметална тръба, Ø 63 mm Външен диаметър 63 +1,2 mm Минимален вътрешен диаметър 47 mm Дължина на тръбата - m/1бр. ролка min 25 m (да се сочи) Допустим радиус на огъване 252 mm (индикативно) Тегло, kg/m Да се сочи пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно