СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) Автор: доц. д-р Мира Цветкова - Арсова Тема: Равнище на представите за пространство и за собственото тяло у зрително затруднени ученици в начална училищна възраст І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД Дисертационният труд е посветен на изключително актуална проблематика, която е с решаващо значение за формиране и реализиране на мобилността при зрително затруднените деца. Микропространствените представи са значим предиктор за компенсаторния процес, социалното и емоционалното развитие, приспособяването към зрителното увреждане и интегрирането в живота на обществото на децата със зрителни затруднения. Дисертационният труд е разработен в обем на 243 печатни страници, от които 226 страници текст и 17 страници приложения. Архитектониката на дисертацията е представена чрез увод, четири глави, изводи и препоръки, заключение, използвана литература и приложения. Цитираните литературни източника са 150, като от тях: 19 са на кирилица и 81 на латиница, не са посочени ползвани интернет адреси. Приложенията са три и са разположени на 17 страници, като се прилагат използваните методики за изследване. ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД В увода се внася обосновка на изучаването на пространствените представи, ориентирането и мобилността при зрително затруднените деца и апликацията на това познание в процеса на интегрирано и включващо образование. 1

2 В първа глава се представя теоретичен анализ на развитието на представите за пространство и за собственото тяло у зрително затруднените деца. Уточнени са общата характеристика и особеностите на представите у зрително затруднените деца и ученици, развитието на пространствените им представи. Интерпретирани са подходи и теории за възприемане на пространството от зрително затруднените, както и изграждане на представи за собственото им тяло. Втората глава е посветена на мястото на представите за пространство и за собственото тяло в обучението по ориентиране и мобилност на зрително затруднените. Внесена е характеристика на ориентирането и мобилността по групи зрително затруднени, нуждаещи се от обучение по ориентиране и мобилност. Специално място за тълкуване е отредено на ориентирането и представи за пространство и собствено тяло в училищното обучение, като проблематиката се интепретира с лична пристрастност и убеденост. Обърнато е внимание в казуистичен модел на особености в преподаването по ориентиране и мобилност в системата на специалните училища и в системата на интегрираното и включващо обучение. Виден е авторовия стремеж към комплексно обхващане на тематиката чрез интерпретация на основните функции на инструктора (учителя) по ориентиране и мобилност, фактори, влияещи върху началото на обучение, областите на преподаване по ориентиране и мобилност. Доц. д-р Цветкова-Арсова надхвърля пределите на тълкуване на актуалното състояние на проблема и извежда перспективите на развитие на научно-приложното пространство, свързано с ориентирането и мобилността. В трета глава е представена постановката на изследването. Целта на дисертационния труд е изведена прецизирано в три направления. Представени са 7 хипотези, към които като с научна отговорност се внасят и алтернативни хипотези. Поставените 8 задачи следват логично от теоретичния анализ и поставените цели. В синтезиран вид са представени 6-те използвани методи на изследване. С изключителна детайлност /включително и в табличен вид/ са представени участниците в изследването. Уточнени са методиката на изследване и процедурите по използвания тест на Еверет Хил за установяване на избрани позиционни представи у зрително затруднените ученици и на въпросника за инструкторите учителите по ориентиране и мобилност в специалните училища и за ресурсните учители на интегрираните зрително затруднени ученици. Четвърта глава представя анализа и интерпретацията на резултатите. Резултатите по теста на Хил се тълкуват чрез класически айтъм анализ за оценка на 2

3 дискриминативните характеристики на отделните признаци и за вътрешна съгласуваност по четирите скали на теста на Хил с помощта коефициента на надеждност алфа на Кронбах. Интерпретирането на връзките и зависимости в представянето на всички изследвани ученици с теста на Хил по показателите: вид училище - специално или общообразователно, клас, пол, степен на зрителното увреждане (слепота или слабо зрение) се базира на данни от еднофакторен дисперсионен анализ. Анализът на резултатите от въпросника, проведен с 50 ресурсни учители и инструктори (учители) по ориентиране и мобилност е представен с успешно реализиран опит да се отбележи влиянието на всеки възможен фактор. В дискусията спрямо получените резултати се извеждат съпоставителни анализи спрямо получени и интерпертирани данни от други автори. Очертава се състоянието на хипотезите, като три от тях са потвърждават, а при четири хипотези се потвърждава алтернативния им вариант. В представените обобщени изводи са очертани препоръки за теорията и за училищната практика. В заключението, със сериозни аргументи се реализира финална защита на необходимостта от Специалната програма по ориентиране и мобилност за зрително затруднени ученици и нейната кохерентност с програми за формиране на други представи, понятия и умения, като емоционалното и социалното развитие и израстване на зрително затруднените деца, областите на всекидневието, училищния живот, академичното представяне и постижения, и особено със социалното включване. Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния труд. Доц. д-р Мира Цветкова - Арсова показва сериозен и задълбочен интерес към проблемите на микро- и макропространствените представи при зрително затруднението деца и ученици освен с дисертационния си труд, и с участието си в международни и национални научни форуми и проекти с насоченост към проблемите на хората със зрителни затруднения. Приемам приносите, посочени от доц д-р Цветкова - Арсова: I. Приноси с научно-теоретичен характер 1. Прецизирана и анализирана е важността на представите за пространство и за собствено тяло у зрително затруднените ученици, както и значението на дяла ориентиране в специалната програма по ориентиране и мобилност. 3

4 2. Чрез подходяща оценъчна процедура е установено равнището на представите за пространство и за собствено тяло у всички зрително затруднени ученици в начална училищна възраст, обучаващи се в специални училища в България, и на интегрираните в общообразователни училища ученици в страната на същата възраст. 3. Потвърждава се, че частта ориентиране от специалната програма по ориентиране и мобилност е относително подценявана в България, което е аналогично на установените чуждестранни тенденции. II. Приноси с научно-приложен характер 1. Подбраният и апробиран тест на Хил от 1981 г. за установяване на избрани позиционни представи, се оказа един много подходящ инструмент за измерване равнището на представите за пространство и за собствено тяло у зрително затруднени ученици. Той е с висока степен на надеждност и на вътрешна съгласуваност на айтъмите, поради което вече се използва в практиката от инструкторите (учители) по ориентиране и мобилност в специалните училища и от ресурсните учители в системата на ресурсното подпомагане. 2. Оценено е и е установено равнището на преподаване на представи за пространство и за собствено тяло от страна на инструкторите (учители) по ориентиране и мобилност, преподаващи в специалните училища, и от ресурсните учители, подпомагащи интегрирани ученици в общообразователните училища в страната. 3. В системата на ресурсното подпомагане липсва точна методика на преподаване на представите за пространство и за собственото тяло и като резултат от тази разбработка много ресурсни учители разработиха подобна методика или започнаха да ползват методики, прилагани в специалните училища. 4. При сегашната система на ресурсно подпомагане у нас ресурсните учители не разполагат с достатъчно време, възможности, а понякога и познания, за да изграждат и развиват пространствени представи и представи за собственото тяло у зрително затрудните ученици, които подпомагат. В системата на ресурсното подпомагане, а в известна степен и в специалните училища, това трябва да бъде една интердисцплинарна ангажираност и дейност. Затова е необходимо намирането на подходящи форми за подготовка и ангажиране на различни специалисти в този процес, а така също активно ангажиране на родителите. 5. Доказва се ефективността на интегрираното и включващото обучение на зрително затруднените ученици в България, по отношение на формиране на представи за 4

5 пространство и за собствено тяло. Интегрираните зрително затруднени ученици, обучаващи се съвместно с виждащи връстници, въпреки че често не получават специализирано обучение, демонстрират равнище на представи за пространство и за своето тяло, което е равно на това на обучаващите се в специалните учебни заведения за деца с нарушено зрение, които получават специализирано обучение. 6. Важно е да се направят необходимите постъпки пред МОН за въвеждане на ежегодни и задължителни краткосрочни форми на подготовка на интегрираните в общообразователните училища зрително затруднени ученици в специалните училища за деца с нарушено зрение в София или Варна по определен график с цел допълнителна интензивна работа, съществена част от която да бъде и развитие на различни представи и понятия, сред които тези за пространство и за собственото тяло. ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключение, смятам че би могло да се даде положителна оценка по отношение на дисертационния труд, цялостното изследване и дейност на доц. д-р Мира Цветкова Арсова. В този контекст, предлагам на членовете на Уважаемото Научно жури да гласува присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Мира Цветкова - Арсова в професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) г. Изготвил становището: Пловдив /проф.дпн Д.Левтерова/ 5

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Левтерова рецензия

Левтерова рецензия РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.п.н. Дора Левтерова Гаджалова ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул.  Шипченски проход  N 69 а, тел ; СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ от проф. д.п.н. Дора Левтерова Гаджалова, ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Становище Василики Манчева

Становище Василики Манчева Становище относно дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор, Професионално направление: 3.2. Психология, научна специалност: Педагогическа и възрастова психология Автор на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф.дпн Дора Левтерова, относно дисертационен труд за присъждане на ОНС доктор в област на висше образование 1.2. Педагогика /специална п

РЕЦЕНЗИЯ от проф.дпн Дора Левтерова, относно дисертационен труд за присъждане на ОНС доктор в област на висше образование 1.2. Педагогика /специална п РЕЦЕНЗИЯ от проф.дпн Дора Левтерова, относно дисертационен труд за присъждане на ОНС доктор в област на висше образование 1.2. Педагогика /специална педагогика/ Тема на дисертационния труд: Когнитивно

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия За присъждане на образователна и научна степен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно