Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Размер: px
Започни от страница:

Download "Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране"

Препис

1 Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник министърпредседател март 2019 г. От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на действието? Национално Администрация на Министерския съвет Други организации, участвали в извършването на оценката: Информация за контакт: Красимир Божанов, дирекция Модернизация на администрацията, администрация на Министерския съвет Тел. 02/ РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от страна на правителството/държавата? Проблемите, свързани със състоянието на стратегическата рамка на Република България, са следните: раздробеност на рамката за развитие на национално ниво, която затруднява координацията между тях, мониторинга и отчитането им; повечето стратегическите документи не съответстват на стандартите на Методологията за стратегическо планиране; липса на обвързаност между националните секторни и регионалните стратегии за развитие; липсa на ясна връзка между програмата на правителството и стратегическите документи практика е управленските програми да се приемат като самостоятелен стратегически документ, който не се базира на действащи дългосрочни национални стратегии; слаба обвързаност с бюджетната рамка не са предвидени средства за изпълнението на редица стратегически документи. Липсва връзка между тях и процеса на планирането на бюджета; недостатъчна отчетност и контрол върху изпълнението на стратегическите документи за голяма част от стратегическите документи никога не са отчитани; липса на капацитет за разработване на политики все още редица документи се изготвят само с цел програмиране и усвояване на европейските средства. Липсва осъзнатост на значението на качествения програмен документ за правенето на политики и разходването на бюджета.

2 Цели на проекта на Закон за стратегическото планиране на Република България СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Повишаване на качеството и устойчивостта на публичните политики с оглед достигане на по-високо ниво на развитие на обществото и повишаване на благосъстоянието на нацията. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: Консолидиране на Националната стратегическа рамка и осигуряване на нейната вътрешна съгласуваност координацията между тях; Намаляване на общия брой на националните стратегии чрез изричното им изброяване в закон Подобряване на координацията между националните секторни и регионалните стратегии за развитие; Осигуряване на обвързаност с бюджетната рамка Подобряване на отчетността и контрол върху изпълнението на стратегическите документи Развитие на административен и институционален капацитет за разработване на политики Осигуряване на стратегическа основа в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС с оглед изготвянето и одобрението на стратегическите документи за Европейските структурни и инвестиционни фондове за следващия програмен период Преодоляване на възприятието за слабо развита институционална среда, което е от ключово значение в процесите на присъединяване към еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително алтернативи на въвеждането на нова правна уредба? Вариант 0 Без действие: състои се в запазване на настоящото положение, като се разчита на естествените бюрократични процеси и външния натиск във връзка с Европейските структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период да катализират произвеждането на нови стратегически документи за периода след 2021 г. Вариант 1 Ненормативна намеса: институционализиране на методологическо звено в администрацията на Министерския съвет или в Министерството на финансите, което да генерира инициативи за разработване на нови стратегии и да упражнява контрол за качеството и за изпълнението им. Вариант 2 (препоръчан вариант) Законодателна намеса състои се в приемане на Закон за стратегическото планиране на Република България или в изменение на Закона за администрацията.

3 2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ Вариант на Общи годишни разходи Общи годишни ползи действие относимо относимо Вариант 2 Законодателна намеса чрез приемане на Закон за стратегическото планиране на Република България Описание и обхват на основните разходи Предвид характера на регулираните обществени отношения е невъзможно остойностяването на разходи и ползи. Предложението надхвърля ли минималните изисквания на Европейския съюз? Има ли промяна в административната тежест? Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи регулаторни режими и регистри? Какво е разпределението на годишните разходи според категорията на предприятията? Има ли предприятия, които са освободени от спазване на новите правила, въведени с предложението? Описание и обхват на основните ползи Да/Не/ Няма промяна в административната тежест. Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи регулаторни режими. (Моля посочете) Микро- Не. Малки Средни Консолидиране на Националната стратегическа рамка и осигуряване на нейната вътрешна съгласуваност координацията между тях; Подобряване на координацията между националните секторни и регионалните стратегии за развитие; Осигуряване на обвързаност с бюджетната рамка Подобряване на отчетността и контрол върху изпълнението на стратегическите документи Развитие на административен и институционален капацитет за разработване на политики Осигуряване на стратегическа основа в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС с оглед изготвянето и одобрението на стратегическите документи за Европейските структурни и инвестиционни фондове за следващия програмен период

4 Подобряване на имиджа на страната в контекста на присъединяване към еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Ползи по заинтересовани страни: За български граждани: - гарантирана прозрачност и яснота (поради намаления брой на стратегическите документи) на дългосрочните цели на държавното управление; - подобрена отчетност поради наличието на индикатори, междинни и окончателни отчети и оценки; - подобрена възможност за гражданско участие в процеса на разработване на политики поради удължения 2-месечен срок за обществени консултации За икономическите субекти: - гарантирана прозрачност и яснота (поради намаления брой на стратегическите документи) на дългосрочните цели на държавното управление; - по-устойчива икономическа среда; - подобрена възможност за участие в процеса на разработване на политики в икономическата и социалната сфера поради удължения 2-месечен срок за обществени консултации. За държавните институции: - по-устойчива и предсказуема среда на държавното управление, водеща до по-малко завои в политиките; - подобрени условия за упражняване на управленската отговорност въз основа на ясни правила и индикатори. Ключови рискове Не се идентифицират потенциални рискове, включително възникване на съдебни спорове. Новата уредба не създава основания за иницииране на съдебни производства. 3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ Консултации Предвид характера на нормативния акт рамков закон в сферата на държавното управление, обществените консултации започват от момента на публикуването му за обществено обсъждане за 30 дни. Това ще позволи инициирането на широка обществена дискусия относно необходимостта от такъв закон, която ще обхване експертните и политическите нива и ще се пренесе на парламентарно равнище. 4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ От коя дата предложението ще започне да (ден/месец/година) действа? Незабавно след приемането на законопроекта от Народното събрание и изпълнението на конституционните процедури за влизане в сила.

5 Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за контрола? Заместник министър-председател Съвет за развитие Администрация на Министерския съвет Подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на проекта на нормативния акт: Дата: г. Красимир Божанов, дирекция Модернизация на администрацията, администрация на Министерския съвет

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc Междинен доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство Институт Отворено общество София Резюме 1. Методология Присъединяването към Шенгенското пространство

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно