Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ"

Препис

1 Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Образователно-възпитателният процес по майчин турски език в VІІ клас или през седмата година на обучение се реализира като езиково и литературно обучение. В този клас или през тази година на обучение придобитите езикови и литературни знания се систематизират, обогатяват, надграждат и обобщават. На учениците се предоставя много по-голяма възможност за самостоятелна работа, за работа в екип, за участие в ученическо изследване на даден проблем, за работа с различни източници на информация, за участие в дискусия и формиране на лично становище по даден проблем и за приобщаване към общочовешките ценности. Учебната програма предполага изучаването на художествени произведения на турски, български и световни автори, подходящи за възрастта на учениците; овладяване на лингвистични знания за съвременния турски книжовен език, които изграждат в съзнанието на ученика теоретичната основа и речевите механизми за овладяването на други езици в училище; формиране на комуникативно-речеви умения и компетентности. Конкретните практически задачи, като съставяне на публицистични текстове (репортаж, интервю); съставяне и редактиране на сложни съставни и сложни смесени изречения; редактиране на текст с оглед правилната употреба на частите на речта; звукови промени в края на думите; уместна синонимна замяна на домашни думи, чуждици и заемки; използване на тълковен, синонимен и фразеологичен речник; съпоставяне на наклоненията в турския и българския език; усъвършенстване на текстове с оглед правилната и други, съдействат за непринудено и достъпно усвояване на абстрактната езикова информация. Обучението по майчин турски език в VІІ клас или през седмата година на обучение допринася за общото интелектуално развитие на учениците, за изграждане култура на общуване, възпитава уважение към културното разнообразие. Учебното съдържание предполага усъвършенстване на езиковите компетентности на учениците, чрез овладяване на нови знания и умения за характеристики на текста в сферата на масовата комуникация, за лексикалния състав на книжовния турски език, за литературните жанрове повест и пътепис, за съчинение на литературна тема и за есе. Това обучение е тясно свързано с обучението по български език и литература и чужд език, като придобитите знания по майчин език служат за опора при овладяване на други езици. Тази междупредметна връзка разширява езиковите и културните знания на учениците. Учениците четат и анализират произведения на турски, български и чужди автори, като съпоставят текстове от различни жанрове; осъзнават причинно-следствените връзки в сюжетното развитие, ролята на епизодите в структурата на текста, действията и чувствата на героите, отношението на автора към тях; обогатяват знанията си за жанровата система и индивидуалния стил на твореца; 1

2 анализират текста откъм употреба на езикови средства с преносна употреба (метонимия, хипербола, символ, ирония) и осмислят значението на тропите и фигурите за смисловото внушение на текста; осъзнават универсалността на основните принципи в общочовешката ценностна система и активно усвояват основните социокултурни модели и отношения в условията на толерантност и уважение към другите култури и народи. В седми клас или през седмата година на обучение учениците имат възможност да се запознаят и с повест и с пътепис. За тези видове се поднася и кратка теоретична информация. На учениците се предлагат иновационни задачи като съставяне на проект на антология на изучаваните през учебната година поети; презентация за живота и творчеството на даден автор и други. Възприемането и осмислянето на художествения текст се осъществява по време на беседата, при която учениците осъзнават значението на понятията завръзка, експозиция, кулминация, развръзка и епилог; тълкуват функцията на заглавието, мотото, темата, епохата, събитията и героите; запознават се с творческата и житейската биография на автора, споделят посланията на творбите. В този клас или през тази година на обучение намира място и разказът на учителя, съпроводен най-често със съответни демонстрации. Усъвършенстват се уменията за писане на съчинение-разсъждение по литературен проблем, есе и на съчинение на свободна тема. Тази учебна програма осигурява възможност за изучаване на учебния предмет майчин език в зависимост от годината на обучение за ученици извън VІІ клас при условията на Закона за предучилищното и училищното образование. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НОВИ ЗНАНИЯ Текст и общуване Изречението като езикова единица Осмисля особеностите и функциите на устния и писмения публицистичен текст. Изпълнява ролята на репортер. Използва интернет. Разпознава текст разсъждение. Използва уместно синтактични конструкции като словосъчетанията за съставяне на изречение. Образува и разграничава изреченията според вида на сказуемото - глаголни и именни. средства за масова комуникация/kitle iletişim araçları публицистичен текст/gazetecilik metni репортаж/röportaj интервю/söyleşi // mülakat рубрика/bölüm, manşet разсъждение/ açıklayıcı anlatım словосъчетания/sözcük grupları глаголно изречение/еylem tümcesi именно изречение/ad tümcesi главно изречение/temel tümce 2

3 Думата като част на речта (морфология) Думата като речникова единица (лексикология) Разграничава главно и подчинено изречение. Съставя и редактира различни видове сложни съставни изречения. Владее пунктуацията на сложното изречение и уместно го употребява в собствени текстове. Разпознава в изречението обособените части и вметнатите думи. Образува и използва уместно в речта си видовете именни словосъчетания (изафетни форми). Съставя изречения с всички видове изафетни форми. Определя службата на съществителните имена в изречението. Може да образува, идентифицира и да разграничава според граматическите им признаци и да използва уместно прилагателните имена. Познава начините за образуване на засилените форми. Може да ги идентифицира и да ги разграничава според граматическите им признаци. Редактира свои и чужди текстове с оглед правилната употреба на видовите местоимения в зависимост от падежа. Осмисля спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношението на говорещия към връзката на действието и реалността. Използва изразните възможности на различните наклонения в собствени текстове, изследва и съпоставя наклоненията в турския език с изучаваните наклонения в българския език в различни видове текст. Разграничава видовете думи според лексикалното им значение в текстове от различни стилове. Използва синонимен, тълковен и фразеологичен речник. Познава речниковия състав на турския език. Разпознава домашни думи, заемки и чуждици и ги използва уместно подчинено изречение/tümcemsi (yan tümce) сложно съставно изречение/ bağımlı bileşik tümce сложно смесено изречение/ karma bileşik tümce обособена част/аra tümce вметната дума/ara söz падеж/durum определителни именни словосъчетания/belirtili ad tamlamaları неопределителни именни словосъчетания/belirtisiz ad tamlamaları именни словосъчетания без окончания/takısız ad tamalamaları верижни именни словосъчетания/zincirleme ad tamlamaları удвояване/ ikileme наклонение/kip изявително наклонение/bildirme kipi повелително наклонение/emir kipi условно наклонение/şart kipi преизказно наклонение /iletme (rivayet) kipi, anlatma (hikaye) kipi, hikaye (аnlatma) bileşik zamanı rivayet (iletme) bileşikzamanı şart (koşul) bileşikzamanı лексикално (пряко) значение/gerçek anlam метафорично значение на думите/ sözcüklerde mecaz anlam домашни думи/öztürkçe sözcükler заемки/alıntılar 3

4 Звуковете в турския език (фонетика) Комуникативни компетентности ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ Тематични области Световете на човека Човекът и природата в текст. Коментира уместната и неуместната употреба на заемки и чуждици в различни текстове. Ползва тълковен речник и речник на чуждите думи. Анализира и коментира отклонения от фонетичните закони. Анализира звуковите промени в края на думите от турски произход. Съпоставя и разграничава чужди думи и думи от турски произход въз основа на действието на закона за вокалната хармония. Познава структурата на съчинението-разсъждение по литературна тема и съчинението на свободна тема Излага позицията си чрез тълкуване на изучаван текст. Пише и редактира свои и чужди текстове, като построява логически изложението си и спазва основните изисквания за писмено общуване. Познава структурата и композицията на ученическото есе (теза, аргументативна част, обобщение). Построява логически изложението си и го оформя в съответствие с изискванията за правопис, пунктуация, графично оформяне. Свързва имена на герои от изучавано произведение с името на неговия автор и със заглавието на произведението. Чете и познава творчеството на турски поети и писатели от България. Осмисля природата като извор на вдъхновение с нейната безсмъртна красота и величие и в същото време неразгадаема, когато застрашава човека с унищожителните си стихии. Възприема магическите въздействия на природата над човека. чуждици/yabancı sözcükler уподобяване/benzeşme изпадане на сричка/hece düşmesi вмъкване на звукове/ses türemesi сливане/ulama съчинение/kompozisyon съчинение-разсъждение/аçıklamalı kompozisyon (anlatım) есе/deneme пътепис/seyahatname тема/konu тематика/tema поезия/nazım проза/nesir стихотворна стъпка/ölçü силабическо стихосложение/hece ölçüsü свободно стихосложение/ serbest ölçü аруз (вид стихотворна стъпка) aruz vezni 4

5 Човекът в обществото норми, ценности и конфликти Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя. Самостоятелно обяснява понятия като доброжелателност, приятелство, добротворчество. Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света. Различава думи с пряко и преносно значение, посредством които изразява обичта си към родината. Разпознава по откъс от изучавано произведение неговия автор и (заглавието на) самото произведение. Съставя проект на антология на изучаваните през учебната година поети; презентация за живота и творчеството на даден автор; представяне на литературен герой чрез CV и т.н. Изграждане на умения за по-цялостен анализ на текст тема, характеристика на герой, сюжет, сюжетнокомпозиционни особености; обогатяване на знанията за жанровата система на литературата; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на мнения и оценка във връзка с прочетеното. Разбира същността на понятията завръзка, експозиция, кулминация, развръзка, епилог. Умее да разграничава типичните жанрови особености на различните художествени творби. Различава и тълкува действията и развитието на героите в сюжета. Обяснява мотивацията на герой чрез сюжета. Познава основните принципи в жанровата система на литературата и разбира понятията: приказка, басня, гатанка, фолклорна песен, разказ, повест, роман, ода, елегия, лирическо стихотворение. отворена сричка/аçık hece затворена сричка/kapalı hece антология/antoloji, seçki, güldeste презентация/sunum сюжет/süje, kompozisyon преносна употреба/mecaz anlam метонимия/metonimi // mecaz-ı mürsel хипербола/abartma, mübalağa антология/antoloji, seçki, güldeste повест/uzun hikaye предговор/ön söz послеслов/son söz символ/sembol ирония/ironi, istihza, ince alay eкспозиция/giriş // sergileme завръзка/düğüm развитие на действието/serim // gelişme кулминация/püf nokta // doruk nokta развръзка/çözüm, çözülüş епилог/epilog, son söz биография/biyografi 5

6 Наблюдава значението на думи с преносна употреба в художествени текстове. Анализира текста откъм употреба на езикови средства с преносна употреба и коментират функцията на метафора, алегория, градация, метонимия и хипербола. Сравнява езика на преведено литературно произведение с оригиналния текст откъм използвани изразни художествени средства. творчество/yaratıcılık лирически герой/lirik kahraman повест/uzun hikaye // uzun öykü ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет в VІІ клас или през седмата година на обучение в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове 72. Препоръчително разпределение на часовете За нови знания 50% За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности 45% За диагностика на входно, междиннo и изходно ниво 5% СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Очакваните резултати от обучението по майчин турски език в VІІ клас или през седмата година на обучение, описани в учебната програма, се установяват чрез: задачи за индивидуален контрол, задачи за лексикален и лингвистичен анализ, беседи, дискусии, задачи за конструиране на собствен текст в устна и писмена форма, задачи за анализ на художествено произведение, тестови задачи, задачи за екипно изпълнение и др. Тестовите задачи могат да служат както за текуща и периодична проверка, така и за самопроверка и като форма на упражнение. Текущи оценки за учебен срок Устни изпитвания и участие в работа в клас Домашни работи Работа по проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка 1 оценка 6

7 ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Ключови компетентности Умения за общуване на чужди езици Дигитална компетентност Дейности и междупредметни връзки Използва познанията за езиковите единици и закономерности на майчиния си език при усвояване на граматичната система на други езици. Използва електронни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача. Умения за учене Социални и граждански компетентности Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество Използва различни видове речници. Работи в библиотека. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Издига се общото интелектуално развитие на учениците. Проявява толерантност и уважение към културната различност. Използва познанията си по майчин език при анализ и коментар на художествени текстове. Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на междупредметни връзки. 7

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно