С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Планиране в УНСС. Автор на дисертационния труд: Сабрина Василева Калинкова Тема на дисертационния труд: Методологически и информационни проблеми при проектиране вектора на крайната продукция Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 912/ г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС. 1. Информация за докторанта Докторантът се е обучавал по докторска програма към катедра Маркетинг и стратегическо планиране при УНСС по научна специалност Планиране, професионално направление 3.8. Икономика, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 932/ г. Обучението е осъществено в редовна докторантура със срок 3 години от г. до г. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд е в обем 240 стр., от които 171 стр. основен текст и приложения (67 стр.). В структурно отношение основният текст включва всички необходими елементи на едно изследване: въведение, съдържание, представено в 3 глави от 141 стр., заключение и цитирана литература. Представени са също на по една страница Справка за научни приноси и Справка за публикациите на докторанта. Необходимостта от ускоряване на икономическото развитие и повишаване на жизненото равнище на хората в България (т.е. решаването на проблема с желаното бъдещо състояние на българската икономика) поставя въпроса за посоката на нейното развитие и превръща избраната дисертационна тема в научно изследване на значим за страната проблем. В условията на все по-усложняваща се икономическа система безспорен интерес предизвиква използваният инструмент баланса на междуотрасловите връзки, БМОВ (input-output модела IOM). Бегла справка по ключови думи в Google показва, че теми като маркетинг и стратегическо планиране се 1

2 използват в над 1 млрд.публикации; икономически растеж, инфлация и безработица - в над 70 млн.; фискална политика, държавен дълг и парична политика съответно в млн. публикации. На IOM са посветени само около 8 млн.такива. Това показва, че въпреки интереса към БМОВ (провеждането на регулярни световни форуми първата международна конференция по IOM e през 1950 г., а последната през 2015 г. с над 200 доклада; основаването на Международна Input Output Асоциация (IIOA), която догодина навършва 30 г. и др.) има място за нови и нови изследвания по отношение на неговите (на БМОВ) възможности за анализ на минали и проектиране на бъдещи икономически състояния на различни нива и структурни елементи на икономическата система. В този смисъл не подлежи на съмнение оценката, че избраната от докторанта тема представлява актуален за теорията и управленската практика на България икономически проблем. Целта на изследването е да бъдат изведени основните проблеми с методологически и информационен характер, които възпрепятстват процеса на проектиране на вектора на крайната продукция, а оттам и на желаното бъдещо развитие на икономическата система. За постигане на целта логически последователно са изведени седем изследователски задачи, които съдържат теоретико-методологични и практико-приложни аспекти. Обект на изследването е векторът на крайната продукция като елемент от баланса на междуотрасловите връзки (input-output модела), а предметът процесът на проектиране на желаното състояние вектора на крайната продукция в рамките на съществуващи проблеми с методологически и информационен характер. Необходимо е да се подчертае, че така поставената цел и очертани обект и предмет са синхронизирани с темата на дисертацията. Тази проблематика, в контекста на избрания от автора предмет и неговата практическа насоченост към българската икономика, не е достатъчно изследвана в българската литература. Това е сериозно основание за извеждането на значими научни приноси. Основната изследователска теза, която се защитава е, че съществува кръг от проблеми с методологически и информационен характер, който възпрепятства процеса на проектиране на вектора на крайната продукция, и чието преодоляване дава възможност да се проектира необходимото и желано бъдещо развитие на икономическата система. За доказване на дисертационната теза съдействат както ясно формулираната цел, логически коректно поставените и по-нататък решени задачи, така и убедителното прилагане на съвкупност от научноизследователски методи и подходи: системен сравнителен, исторически, аналитичен, синтетичен. Посочената научна литература и като обем, и като автори, и като начин на използване в основния текст, категорично сочи, че дисертантът Сабрина Клинкова познава в дълбочина основите на БМОВ, неговите възможности и ограничения от литературните първоизточници. 2

3 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Пред нас е научно изследване, което заслужава висока оценка за реализираното намерение да се реши един, може би най-трудния, научен и практически проблем на нашето развитие да се проектира бъдещото сътояние на вектора на крайната продукция като се изведат основните методологични и информационни проблеми, свързани с използвания инструмент, БМОВ, и се предложат способи за преодоляването им. Извършена е огромна работа за проучване и анализиране на литературни и информационни източници, систематизиране, обработване и анализиране на числов материал, представен в приложение от 67 стр. с над 35 таблици. Коректното прилагане на съвкупността от посочените по-горе научноизследователски подходи води към успешно доказване на авторовата теза за наличието на методологични и информационни пролеми в input-output модела, чието преодоляване чрез подходящо избрани техники води до финалния резултат изведен желан вектор на крайната продукция на България. Това ни дава основание да откроим следните основни научно-теоретични и научно-приложни резултати в дисертационния труд: 1. На основа на критичен анализ на теоретичните и емпиричните изследвания са представени възможностите на баланса на междуотрасловите връзки за анализ на минали и проектиране на желано бъдещо състояние на икономическата система. 2. Изведени са основните проблеми от методологически и информационен характер, свързани с проектирането на вектора на крайната продукция; 3. Представена и приложена е методика за преодоляване на проблемите от методологически и информационен характер, с цел приложение на inputoutput модела за проектиране на желаната структура на вектора на крайната продукция; 4. Чрез използване на симетричните input-output таблици за Австрия, държава, близка до България по икономически и природни показатели, е проектирана желана структура на вектора на крайната продукция на България за бъдещ период от време. И накрая, не трябва да се отминава ясния и точен в терминологично отношение стил на изложение, което е доказателство за дълбоко навлизане и разбиране от страна на докторанта на същността и възможностите на БМОВ за анализ на минали и проектиране на бъдещи образи на икономическата система. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Убедително проведеното изследване и защита на научната теза ми дават основание да приема формулираните претенции на докторанта за научни приноси. Те имат теоретико-методологичен и научно-приложен характер и могат да се сведат до следните няколко пункта: 3

4 1) Оценката на теоретичните постановки, свързани с възможностите на баланса на междуотрасловите връзки за проектиране на желания (по структура и обем) вектор на крайната продукция; 2) Извеждането на проблемите с методологически и информационен характер, които възпрепятстват процеса на проектиране на желания вектор на крайната продукция; 3) Разработването на модел за преодоляване на методологическите и информационни проблеми пред проектирането на вектора на крайната продукция. 4) Разработване и прилагане на подход за извеждане на желаното бъдещо развитие на националната икономическа система чрез проектирането на вектора на крайната продукция в баланса на междуотрасловите връзки. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Направените публикации, 3 на брой, са по същността на дисертационния труд и представят основните идеи и изводи на докторанта пред научната общност. 6. Оценка на автореферата Авторефератът, в обем 44 страници, вкл. справка за приносите, справка за публикациите и декларация за оригиналност, отразява точно и логически последователно направеното изследване и откроява основните приноси. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Представеното изследване, което безспорно заслужава висока оценка, поражда и някои въпроси. 1. Ако се приеме, че политическият елит възприеме заложените в дисертацията идеи и предложения, то какъв период от време би бил необходим за да се трансформира икономическата структура на България към тази на държавата-ориентир? Достигнатата нова структура на националната икономическа система ще има ли потенциала за саморазвитие на държаватаобразец или алгоритъмът трябва да се приложи отново? 2. Какви са ограниченията на стратегията за догонващо икономическо развитие? 3. При сегашното ниво на информационна и методологическа осигуреност какви са областите на най-възможното от гледна точка на ефективност на икономическите политики приложение на input-output модела? В какви насоки докторантът вижда доразвитието на input-output модела в бъдеще? Заключение За мен не подлежи на съмнение, че представеният за защита дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и доказва способността на докторант Сабрина Калинкова да формулира и изследва актуален научен проблем и да достига до значими за икономическата теория и практика 4

5 теоретични и приложни резултати. Отчитайки несъмнените достойнства на научната разработка давам положителна оценка на дисертационния труд и ще гласувам за присъждането на образователната и научна степен доктор на Сабрина Василева Калинкова по научна специалност Планиране в УНСС гр. Варна Подпис: (доц.д-р Христо Мавров) 5

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05 С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, катедра Търговски бизнес, научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (търговия) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно