ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ"

Препис

1 Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи г. Магистърска програма 1.ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 1.1.Органични химични технологии / за завършили ОКС бакалавър професионално направление Химични технологии, спец. ХИ, ТММ, БТ, ЕООС, ИМ / 1.2. ОХТ Технология на нефта и газа /за завършили област на висше образование Технически науки - всички професионални направления, и Природни науки - професионални направления: Химически, Физически, и Биологически науки/ 1.3. ОХТ Технология на нефта и газа- широк профил /за завършили област на висше образование Педагогически науки ; Социални и стопански науки - всички направления; Природни науки - професионални направления: Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки; Аграрни науки и ветеринарна медицина ; Сигурност и отбрана / 1.4. ОХТ Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията- широк профил /за завършили област на висше образование: Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Сигурност и отбрана / 2. НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 2.1. НХТ - Технология на силикатите / за завършили професионални направления Химични технологии, Материали и материалознание / 2.2. НХТ - Технология на силикатите-широк профил / за бакалаври в области на висше образование Технически науки, Природни науки, Социални, стопански и правни науки и професионални бакалаври по Химични технологии / 2.3. НХТ Технология на водата /за завършили професионално направление Химични технологии / 2.4. НХТ Технология на водата широк профил /за завършили професионално направление Технически науки и Природни науки / 2.5. Чисто производство в туризма /за завършили професионални направления Химични технологии и Туризъм / 2.6. Анализ и контрол на водите /за завършили бакалаври от други професионални направления/ 1 Продължителност на 3 семестъра семестъра Ректор: проф.д-р М.Миткова Форма на Шифър на специалността Редовна Такса Задочна Такса се местъра семестъра 3 семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра 505

2 Материали и материалознание Биотехнологии 2.7. НХТ Технология на неорганичните вещества / за завършили професионални направления Химични технологии, Материали и материалознание, Биотехнологии и Химически науки / 2.8. НХТ Технология на неорганичните вещества широк профил / за завършили област на висше образование Технически науки и Природни науки и професионални бакалаври по Химични технологии / 3. ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО 3.1. Химично инженерство /за завършили професионални направления Химични технологии, Материали и материалознание, Биотехнологии / 3.2. Химично инженерство /за завършили област на висше образование Технически науки и Природни науки / 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 4.1. Технология на материалите и материалознание /за завършили професионални направления Химични технологии / 4.2. Технология на материалите и материалознание широк профил /за завършили област на висше образование Технически науки, Природни науки, Стопански и правни науки / 4.3. Дизайн. Материали. Технологии /за завършили бакалаври от професионално направление Материали и материалознание и магистри от професионални направления Машинно инженерство, Материали и материалознание, Химични технологии и Общо инженерство / 5.БИОТЕХНОЛОГИИ 5.1. Биотехнологии Анализ и контрол на храните /за завършили бакалаври Биотехнологии, Биологически науки и Хранителни технологии / 5.2. Биотехнологии Анализ и контрол на храните- широк профил / за завършили бакалаври от други професионални направления / 5.3. Биотехнологии Храни, хранене и диететика тесен профил / за завършили бакалаври Биотехнологии, Биологически науки и Хранителни технологии / 5.4. Биотехнологии Храни, хранене и диететика широк профил /за завършили бакалаври от други професионални направления / 5. 5.Биотехнологии Иновативни технологии за здравословни храни тесен профил / за завършили бакалаври Биотехнологии, Биологически науки и Хранителни технологии / 5.6. Биотехнологии Иновативни технологии за здравословни храниширок профил /за завършили бакалаври от други професионални направления / 3 семестъра семестъра семестъра 012 държавна поръчка 4 семестъра 013 държавна поръчка 3 семестъра семестъра лв. 360 лв семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра 592 2

3 Природни науки, математика и информатика Компютърна и комуникационна техника Електротехника, електроника и автоматика Транспорт, корабоплаване и авиация Общо инженерство Химически науки 6. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 6.1. Компютърни системи и технологии широк профил / след професионален бакалавър Компютърни системи и технологии и бакалаври от професионални направления Информатика и компютърни науки, Електротехника, автоматика и информатика, Енергетика, Транспорт, корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Химични технологии и Биотехнологии / 6.2. Софтуерни технологии тесен профил /бакалаври от професионално направление Комуникационна и компютърна техника / 7. ЕЛЕКТРОНИКА 7.1. Електроника широк профил / за завършили проф. бакалаври Електротехника, електроника и автоматика и бакалаври от професионални направления Информатика и компютърни науки, Електротехника, автоматика и информатика, Енергетика, Транспорт, корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Химични технологии, Биотехнологии и Общо инженерство / 7.2. Електроника тесен профил / за завършили бакалаври от професионално направление Електротехника, електроника и автоматика / 7.3. Електротехника широк профил / за завършили професионални бакалаври от Електротехника, електроника и автоматика и бакалаври от професионални направления Машинно инженерство, Електротехника, автоматика и информатика, Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Транспорт, корабоплаване и авиация, Общо инженерство и Сигурност и отбрана / 8. ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 8.1. Техника и технологии в транспорта широк профил / след професионален бакалавър Транспорт, корабоплаване и авиация и бакалаври от професионални направления Машинно инженерство, Общо инженерство, Електротехника, електроника и автоматика / 9. ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 9.1. Инженерен дизайн широк профил / за завършили бакалаври от други професионални направления / 9.2.Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки широк профил / за завършили ОКС бакалаври от други професионални направления / 3 4 семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Екология и опазване на околната среда тесен профил 3 семестъра Екология и опазване на околната среда широк профил / за завършили ОКС бакалавър или магистър от други професионални направления / семестъра д. п. 3 семестъра о Екология и екологичен мениджмънт широк профил 4 семестъра лв. 500 лв.

4 Педагогически науки Хуманитарни науки Педагогика Педагогика на то по... Филология /за завършили ОКС бакалавър или магистър от други професионални направления/ 11. ХИМИЯ Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование с учителска правоспособност от професионални направления Химия, Биологически, Физически науки, Химични технологии Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование широк профил / за завършили други професионални направления / 12. ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА Предучилищна и начална училищна педагогика /за завършили ОКС професионален бакалавър от професионално направление Педагогика ; за завършили ОКС бакалавър от други професионални направления/ Съвременни аспекти в образованието в ДГ и НУ / след ОКС Бакалавър от професионално направление 1.2 Педагогика / Информационни технологии в то 1 4 клас /след ОКС Бакалавър от професионално направление 1.2 Педагогика / 14. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ Иновации в то по история в средното училище / за завършили бакалаври от професионално направление Педагогика на то по, специалност История и. ; за завършили бакалаври с педагогическа квалификация от проф. направление История и археология/ Иновации в то по история в средното училище широк пр. /за завършили бакалаври и магистри от области на висше образование Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки / 15. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ Иновативни подходи в то по философия в средното училище / за завършили бакалаври от професионално направление Педагогика на то по, специалност История и. ; за завършили бакалаври с педагогическа квалификация от проф. направление История и археология/ Иновативни подходи в то по философия в средното училище широк профил /за завършили бакалаври и магистри от области на висше образование Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки / 16. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Езикът и литературата - културологични проекции / за завършили ОКС Бакалавър Филология и Педагогика на то по.../ 3 семестъра семестъра 021 о 517 о 521 о 4 семестъра семестъра семестъра семестъра лв. 4 семестъра семестъра семестъра семестъра лв. 260 лв. 260 лв. 290 лв. 4

5 Социални, стопански и правни науки Администрация и управление Туризъм Икономика 17. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Международен бизнес тесен профил / за завършили професионално направление Администрация и управление, Икономика, Туризъм и специалност Индустриален мениджмънт / Международен бизнес широк профил / за завършили професионални направления от области на висше образование Педагогически, Хуманитарни, Природни и Технически науки / Финансов мениджмънт на предприятието тесен профил / за завършили професионално направление Администрация и управление, Икономика, Туризъм и специалност Индустриален мениджмънт / Финансов мениджмънт на предприятието широк профил / за завършили професионални направления от области на висше образование Педагогически, Хуманитарни, Природни и Технически науки / Управление и развитие на човешките ресурси тесен профил / за завършили професионално направление Администрация и управление, Икономика, Туризъм и специалност Индустриален мениджмънт / Управление и развитие на човешките ресурси широк профил / за завършили бакалаври от други професионални направления / 18. ТУРИЗЪМ Управление на туризма широк профил /за завършили други професионални направления / Мениджмънт на туристическата дестинация /след ОКС професионален бакалавър от професионално направление 3.9. Туризъм/ Управление на туризма /след ОКС професионален бакалавър от професионално направление 3.9. Туризъм/ 19. МАРКЕТИНГ Маркетинг мениджмънт / за завършили професионални направления Администрация и управление и Икономика / Маркетинг-мениджмънт широк профил / за завършили други професионални направления / 3 семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра семестъра 536 Списъкът с магистърските програми е утвърден с решение на АС, протокол 60 / г. Таксата се внася при подаване на документите или по банков път по банковата сметка на Университета: Банка ДСК - клон Бургас IBAN: BG90STSA BIC: STSABGSF Титуляр: Университет Проф. д-р Асен Златаров 5

6 Във вносната бележка за задължено лице се изписва ИМЕТО-собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на кандидат-студента. За основание за плащане се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА 6

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект Информация от сайта на УниБИТ, 01.07.2014 г. http://www.unibit.bg/apply/apply-master/distance-learning-master Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2014/2015 г. През учебната 2014/2015

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАР

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАР СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРОВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 20192020 ГОДИНА по ред Области на

Подробно

МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за уч. година в Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония

МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+  за уч. година  в Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2018 2019 уч. година Университет Св. Климент Охридски Битоля, Македония период на мобилността 09.10.2018 г. 12.10.2018 г. Доц. д-р Таня Пехливанова Доц. д-р Ваня Стойкова

Подробно

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приети по първа желана специалност, че трябва да се запишат

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ИИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно