ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато"

Препис

1 ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, В изпълнение на разпоредбата на чл. 31, ал. 8 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(дкевр) следва да определи по групи цени електрическата енергия, която ще се изкупува от обществения доставчик или съответния краен снабдител, при условията и по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката, т.е. Наредба 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. Съгласно 1, т.21 от допълнителните разпоредби на ЗЕВИ Схема за подпомагане е инструмент, схема или механизъм, прилагани самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, които насърчават използването на енергия от възобновяеми източници чрез: а) намаляване себестойността на тази енергия; б) увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или в) увеличаване обема на покупките на енергия от възобновяеми източници посредством задължение за изкупуване или потребление на енергия от възобновяеми източници или по друг начин, включително инвестиционни помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, схеми за подпомагане на задължението за използване на възобновяеми източници на енергия, включително тези, при които се използват зелени сертификати и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и премийни плащания. С цел отчитане на дела на финансирането в регулаторната база на активите, респективно възвръщаемостта и отчитайки разпоредбата на чл. 14 от Наредба 1, дълготрайни активи придобити по безвъзмезден начин не следва да се признават в РБА. В тази връзка и с цел равнопоставеност на всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, при формиране на цената по чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ, определената в предложените преференциални цени възвращаемост, се намали с дела на безвъзмездното финансиране в утвърдения размер на инвестицията за всеки вид технология, коригирана с инвестициите, финансирани със средствата от национална или европейска схема за подпомагане, като са формирани групи, които отразяват осреднени стойности на съотношението на безвъзмездното финансиране в общия размер на инвестициите. Отчитайки влиянието на отделните елементи върху нивото на цените на електрическата енергия от възобновяеми източници, цените на електрическата енергия произведена от такива централи, изградени с национална или европейска схема за подпомагане следва да са:

2 Цени на електрическата енергия, произведена от ЕЦ, използващи възобновяеми източници, изградени със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане Вид ВЕИ Преференциална цена на електрическата енергия Цена на електрическата енергия произведена от обекти изградени със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане, в лв./мвтч без ДДС процент на безвъзмездното финансиране 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 квт Цена, в т.ч. 193,19 188,40 178,80 169,20 159,61 150,01 140,41 130,82 121,22 111,62 102,02 за експлоатационните разходи 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 за разходи за амортизации 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 75,01 за възвръщаемост 95,97 91,18 81,58 71,98 62,39 52,79 43,19 33,60 24,00 14,40 4,80 Нисконапорни, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена, в т.ч. 189,31 184,63 175,22 165,82 156,42 147,01 137,61 128,21 118,80 109,40 100,00 за експлоатационните разходи 21,78 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 за разходи за амортизации 73,49 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 за възвръщаемост 94,03 89,34 79,93 70,53 61,13 51,72 42,32 32,92 23,51 14,11 4,71 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена, в т.ч. 159,14 155,30 147,59 139,87 132,16 124,45 116,73 109,02 101,31 93,59 85,88 за експлоатационните разходи 21,75 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 за разходи за амортизации 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 за възвръщаемост 77,13 73,28 65,57 57,85 50,14 42,43 34,71 27,00 19,29 11,57 3,86 Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена, в т.ч. 152,36 148,70 141,37 134,04 126,70 119,37 112,03 104,70 97,36 90,03 82,69 за експлоатационните разходи 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 за разходи за амортизации 57,29 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 за възвръщаемост 73,35 69,68 62,35 55,02 47,68 40,35 33,01 25,68 18,34 11,01 3,67

3 Тунелни деривации с горен годишен изравнител до квт 5 Цена, в т.ч. 224,37 218,70 207,33 195,96 184,59 173,22 161,84 150,47 139,10 127,73 116,36 за експлоатационните разходи 21,75 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 за разходи за амортизации 88,90 88,91 88,91 88,91 88,91 88,91 88,91 88,91 88,91 88,91 88,91 за възвръщаемост 113,71 108,03 96,66 85,29 73,92 62,55 51,17 39,80 28,43 17,06 5,69 Микро ВЕЦ с помпи 6 Цена, в т.ч. 93,69 91,53 87,19 82,85 78,51 74,17 69,83 65,49 61,15 56,81 52,47 за експлоатационните разходи 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 за разходи за амортизации 33,87 33,88 33,88 33,88 33,88 33,88 33,88 33,88 33,88 33,88 33,88 за възвръщаемост 43,40 41,23 36,89 32,55 28,21 23,87 19,53 15,19 10,85 6,51 2,17 Вятърни електрически централи до30 kw с часа 7 Цена, в т.ч. 137,98 135,61 130,81 126,02 121,23 116,43 111,64 106,84 102,05 97,26 92,46 за експлоатационните разходи 26,46 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 за разходи за амортизации 63,58 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 63,59 за възвръщаемост 47,94 45,55 40,75 35,96 31,17 26,37 21,58 16,78 11,99 7,20 2,40 Вятърни електрически централи от 30 до 200kW с часа 8 Цена, в т.ч. 128,51 126,29 121,83 117,36 112,90 108,43 103,97 99,50 95,04 90,57 86,11 за експлоатационните разходи 24,64 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 24,65 за разходи за амортизации 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 за възвръщаемост 44,65 42,42 37,96 33,49 29,03 24,56 20,10 15,63 11,17 6,70 2,24 Вятърни електрически централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор 9 10 Цена, в т.ч. 83,16 82,22 80,31 78,39 76,48 74,56 72,65 70,74 68,82 66,91 64,99 за експлоатационните разходи 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 за разходи за амортизации 43,01 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 за възвръщаемост 19,14 18,19 16,28 14,36 12,45 10,53 8,62 6,71 4,79 2,88 0,96 ФЕЦ с инсталирана мощност до 5 квтp, монтирани на покриви и фасади Цена, в т.ч. 142,44 139,57 133,81 128,06 122,30 116,54 110,78 105,03 99,27 93,51 87,75 за експлоатационните разходи 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62

4 за разходи за амортизации 70,24 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 70,25 за възвръщаемост 57,58 54,70 48,94 43,19 37,43 31,67 25,91 20,16 14,40 8,64 2,88 ФЕЦ с инсталирана мощност до 5 над 30 квтp, монтирани на покриви и фасади 11 Цена, в т.ч. 140,51 137,69 132,03 126,36 120,70 115,04 109,38 103,71 98,05 92,39 86,73 за експлоатационните разходи 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 за разходи за амортизации 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 за възвръщаемост 56,63 53,80 48,14 42,47 36,81 31,15 25,49 19,82 14,16 8,50 2,84 ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 квтp до 200 квтp, монтирани на покриви и фасади Цена, в т.ч. 109,61 107,41 102,95 98,50 94,05 89,60 85,14 80,69 76,24 71,78 67,33 за експлоатационните разходи 10,75 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 за разходи за амортизации 54,33 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 54,34 за възвръщаемост 44,53 42,31 37,85 33,40 28,95 24,50 20,04 15,59 11,14 6,68 2,23 ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 квтp до квтp, монтирани на покриви и фасади 12 Цена, в т.ч. 97,50 95,55 91,60 87,66 83,71 79,77 75,82 71,88 67,94 63,99 60,05 за експлоатационните разходи 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 за разходи за амортизации 48,12 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 48,13 за възвръщаемост 39,44 37,48 33,53 29,59 25,64 21,70 17,75 13,81 9,87 5,92 1,98 ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 квтp 13 Цена, в т.ч. 92,92 91,08 87,39 83,70 80,01 76,32 72,63 68,93 65,24 61,55 57,86 за експлоатационните разходи 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 за разходи за амортизации 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 за възвръщаемост 36,91 35,07 31,38 27,69 24,00 20,31 16,62 12,92 9,23 5,54 1,85 ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 квтp до 200 квтp 14 Цена, в т.ч. 92,38 90,55 86,86 83,17 79,48 75,79 72,09 68,40 64,71 61,02 57,33 за експлоатационните разходи 10,45 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 за разходи за амортизации 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 45,02 за възвръщаемост 36,91 35,07 31,38 27,69 24,00 20,31 16,61 12,92 9,23 5,54 1,85 15 ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 квтp до квтp

5 Цена, в т.ч. 83,57 81,90 78,53 75,16 71,78 68,41 65,04 61,67 58,30 54,92 51,55 за експлоатационните разходи 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 за разходи за амортизации 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 41,14 за възвръщаемост 33,72 32,04 28,67 25,30 21,92 18,55 15,18 11,81 8,44 5,06 1,69 ФЕЦ с инсталирана мощност над квтp Цена, в т.ч. 80,10 78,52 75,33 72,15 68,97 65,79 62,61 59,42 56,24 53,06 49,88 за експлоатационните разходи 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 за разходи за амортизации 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 за възвръщаемост 31,82 30,24 27,05 23,87 20,69 17,51 14,33 11,14 7,96 4,78 1,60 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци Цена, в т.ч. 250,82 248,74 244,54 240,34 236,14 231,94 227,74 223,54 219,34 215,14 210,94 за експлоатационните разходи 158, ,12 158,12 158,12 158,12 158,12 158,12 158,12 158,12 158,12 158,12 за разходи за амортизации 50, ,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 за възвръщаемост 42, ,91 35,71 31,51 27,31 23,11 18,91 14,71 10,51 6,31 2,11 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци Цена, в т.ч. 278,48 275,87 270,62 265,38 260,13 254,88 249,64 244,39 239,14 233,90 228,65 за експлоатационните разходи 162, ,63 162,63 162,63 162,63 162,63 162,63 162,63 162,63 162,63 162,63 за разходи за амортизации 63, ,39 63,39 63,39 63,39 63,39 63,39 63,39 63,39 63,39 63,39 за възвръщаемост 52, ,85 44,60 39,36 34,11 28,86 23,62 18,37 13,12 7,88 2,63 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци Цена, в т.ч. 222,80 220,86 216,95 213,05 209,14 205,24 201,33 197,42 193,52 189,61 185,71 за експлоатационните разходи 136, ,48 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48 136,48 за разходи за амортизации 47, ,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 за възвръщаемост 39, ,11 33,20 29,30 25,39 21,49 17,58 13,67 9,77 5,86 1,96 ЕЦ работещи с отпадъци от земеделски култури с инсталирана мощност до квт 19 Цена, в т.ч. 176,96 175,67 173,04 170,41 167,78 165,15 162,52 159,89 157,26 154,63 152,00 за експлоатационните разходи 118, ,91 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 за разходи за амортизации 31, ,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 за възвръщаемост 26, ,99 22,36 19,73 17,10 14,47 11,84 9,21 6,58 3,95 1,32

6 20 ЕЦ работещи с енергийни култури с инсталирана мощност до квт Цена, в т.ч. 164,48 163,18 160,55 157,92 155,29 152,65 150,02 147,39 144,76 142,12 139,49 за експлоатационните разходи 106, ,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 за разходи за амортизации 31, ,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 за възвръщаемост 26, ,01 22,38 19,75 17,12 14,48 11,85 9,22 6,59 3,95 1,32 ЕЦ с инсталирана мощност до 150 квт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена, в т.ч. 453,12 448,89 440,43 431,96 423,49 415,02 406,55 398,08 389,62 381,15 372,68 за експлоатационните разходи 266, ,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 за разходи за амортизации 102, ,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 за възвръщаемост 84, ,45 71,99 63,52 55,05 46,58 38,11 29,64 21,18 12,71 4,24 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 квт до квт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена, в т.ч. 434,13 431,01 424,76 418,51 412,25 406,00 399,75 393,49 387,24 380,99 374,73 за експлоатационните разходи 296, ,49 296,49 296,49 296,49 296,49 296,49 296,49 296,49 296,49 296,49 за разходи за амортизации 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 за възвръщаемост 62, ,41 53,16 46,91 40,65 34,40 28,15 21,89 15,64 9,39 3,13 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена, в т.ч. 387,53 384,74 379,13 373,52 367,90 362,29 356,68 351,07 345,46 339,85 334,24 за експлоатационните разходи 263, ,83 263,83 263,83 263,83 263,83 263,83 263,83 263,83 263,83 263,83 за разходи за амортизации 67, ,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 за възвръщаемост 56, ,31 47,70 42,09 36,47 30,86 25,25 19,64 14,03 8,42 2,81 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена, в т.ч. 447,43 444,00 437,13 430,26 423,39 416,51 409,64 402,77 395,90 389,02 382,15 за експлоатационните разходи 296, ,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 за разходи за амортизации 82, ,62 82,62 82,62 82,62 82,62 82,62 82,62 82,62 82,62 82,62 за възвръщаемост 68, ,29 58,42 51,55 44,68 37,80 30,93 24,06 17,19 10,31 3,44 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 квт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци Цена, в т.ч. 225,27 222,49 216,90 211,31 205,72 200,13 194,54 188,95 183,36 177,77 172,18 за експлоатационните разходи 102, ,12 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12

7 за разходи за амортизации 67, ,26 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26 за възвръщаемост 55, ,11 47,52 41,93 36,34 30,75 25,16 19,57 13,98 8,39 2,80 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 до квт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци 26 Цена, в т.ч. 213,90 211,31 206,09 200,88 195,67 190,46 185,24 180,03 174,82 169,60 164,39 за експлоатационните разходи 99, ,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 за разходи за амортизации 62, ,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 за възвръщаемост 52, ,53 44,31 39,10 33,89 28,68 23,46 18,25 13,04 7,82 2,61 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци 27 Цена, в т.ч. 206,32 203,91 199,03 194,16 189,28 184,40 179,53 174,65 169,78 164,90 160,02 за експлоатационните разходи 99,00 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 99,01 за разходи за амортизации 58,56 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 за възвръщаемост 48,76 46,33 41,45 36,58 31,70 26,82 21,95 17,07 12,20 7,32 2,44 ЕЦ с инсталирана мощност до 150 квт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци Цена, в т.ч. 125,94 123,79 119,47 115,16 110,84 106,53 102,21 97,90 93,58 89,27 84,95 за експлоатационните разходи 30, ,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 за разходи за амортизации 52, ,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 за възвръщаемост 43, ,00 36,68 32,37 28,05 23,74 19,42 15,11 10,79 6,48 2,16 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 квт до квт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци Цена, в т.ч. 105,15 103,37 99,77 96,17 92,56 88,96 85,36 81,76 78,15 74,55 70,95 за експлоатационните разходи 25,34 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 за разходи за амортизации 43, ,79 43,79 43,79 43,79 43,79 43,79 43,79 43,79 43,79 43,79 за възвръщаемост 36, ,23 30,63 27,03 23,42 19,82 16,22 12,62 9,01 5,41 1,81 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци Цена, в т.ч. 89,16 87,74 84,88 82,01 79,15 76,29 73,43 70,56 67,70 64,84 61,98 за експлоатационните разходи 25, ,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 за разходи за амортизации 34, ,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 за възвръщаемост 28, ,20 24,34 21,47 18,61 15,75 12,89 10,02 7,16 4,30 1,44 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, без комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци

8 Цена, в т.ч. 350,22 346,76 339,82 332,87 325,92 318,98 312,03 305,08 298,13 291,19 284,24 за експлоатационните разходи 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 196,93 за разходи за амортизации 83,82 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 за възвръщаемост 69,47 66,00 59,06 52,11 45,16 38,22 31,27 24,32 17,37 10,43 3,48 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена, в т.ч. 387,94 383,80 375,49 367,19 358,88 350,57 342,27 333,96 325,66 317,35 309,05 за експлоатационните разходи 204, ,54 204,54 204,54 204,54 204,54 204,54 204,54 204,54 204,54 204,54 за разходи за амортизации 100, ,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 за възвръщаемост 83, ,91 70,60 62,30 53,99 45,68 37,38 29,07 20,77 12,46 4,16 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, без комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена, в т.ч. 338,34 334,68 327,33 319,99 312,64 305,30 297,96 290,61 283,27 275,92 268,58 за експлоатационните разходи 182,42 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 за разходи за амортизации 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 за възвръщаемост 73,45 69,78 62,43 55,09 47,74 40,40 33,06 25,71 18,37 11,02 3,68 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена, в т.ч. 375,26 371,18 362,98 354,78 346,58 338,38 330,19 321,99 313,79 305,59 297,39 за експлоатационните разходи 194, ,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 за разходи за амортизации 99, ,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 за възвръщаемост 81, ,89 69,69 61,49 53,29 45,09 36,90 28,70 20,50 12,30 4,10 Вятърни електрически централи до 1000 kw с часа Цена, в т.ч. 116,98 115,26 111,80 108,33 104,86 101,40 97,93 94,47 91,00 87,53 84,07 35 за експлоатационните разходи 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 за разходи за амортизации 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 60,74 за възвръщаемост 34,66 32,93 29,47 26,00 22,53 19,07 15,60 12,14 8,67 5,20 1,74 Вятърни електрически централи над 1000 kw с часа Цена, в т.ч. 95,55 94,14 91,28 88,42 85,56 82,69 79,83 76,97 74,11 71,25 68,39 36 за експлоатационните разходи 16,77 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 за разходи за амортизации 50,16 50,17 50,17 50,17 50,17 50,17 50,17 50,17 50,17 50,17 50,17 за възвръщаемост 28,62 27,19 24,33 21,47 18,61 15,74 12,88 10,02 7,16 4,30 1,44 37 Нисконапорни руслови ВЕЦ с нетен пад до 15 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт

9 38 Цена, в т.ч. 236,92 231,02 219,20 207,37 195,54 183,72 171,89 160,07 148,24 136,41 124,59 за експлоатационните разходи 26,22 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 за разходи за амортизации 92,43 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44 92,44 за възвръщаемост 118,26 112,35 100,53 88,70 76,87 65,05 53,22 41,40 29,57 17,74 5,92 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от земеделски отпадъци Цена, в т.ч. 329,46 325,93 318,84 311,75 304,66 297,58 290,49 283,40 276,31 269,23 262,14 за експлоатационните разходи 172, ,89 172,89 172,89 172,89 172,89 172,89 172,89 172,89 172,89 172,89 за разходи за амортизации 85, ,70 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70 за възвръщаемост 70, ,34 60,25 53,16 46,07 38,99 31,90 24,81 17,72 10,64 3,55 Цени на електрическата енергия, произведена от ЕЦ, използващи възобновяеми източници, изградени със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане Параметър Цена на електрическата енергия произведена от обекти изградени със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане, в лв./мвтч без ДДС до 10% при процент на безвъзмездното финансиране над 10% над 20% над 30% над 40% над 50% над 60% над 70% над 80% до 20% до 30% до 40% до 50% до 60% до 70% до 80% до 90% над 90%

10 Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 квт Цена 188,40 178,80 169,20 159,61 150,01 140,41 130,82 121,22 111,62 102,02 Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена 184,63 175,22 165,82 156,42 147,01 137,61 128,21 118,80 109,40 100,00 Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена 155,30 147,59 139,87 132,16 124,45 116,73 109,02 101,31 93,59 85,88 Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена 148,70 141,37 134,04 126,70 119,37 112,03 104,70 97,36 90,03 82,69 Тунелни деривации с горен годишен изравнител до квт Цена 218,70 207,33 195,96 184,59 173,22 161,84 150,47 139,10 127,73 116,36 Микро ВЕЦ с помпи Цена 91,53 87,19 82,85 78,51 74,17 69,83 65,49 61,15 56,81 52,47 Вятърни електрически централи до часа Цена 135,61 130,81 126,02 121,23 116,43 111,64 106,84 102,05 97,26 92,46 Вятърни електрически централи над часа Цена 126,29 121,83 117,36 112,90 108,43 103,97 99,50 95,04 90,57 86,11 Вятърни електрически централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор Цена 82,22 80,31 78,39 76,48 74,56 72,65 70,74 68,82 66,91 64,99 ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 квтp, монтирани на покриви и фасади Цена 137,69 132,03 126,36 120,70 115,04 109,38 103,71 98,05 92,39 86,73 ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 квтp до 200 квтp, монтирани на покриви и фасади Цена 107,41 102,95 98,50 94,05 89,60 85,14 80,69 76,24 71,78 67,33

11 ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 квтp до квтp, монтирани на покриви и фасади Цена 95,55 91,60 87,66 83,71 79,77 75,82 71,88 67,94 63,99 60,05 ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 квтp Цена 91,08 87,39 83,70 80,01 76,32 72,63 68,93 65,24 61,55 57,86 ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 квтp до 200 квтp Цена 90,55 86,86 83,17 79,48 75,79 72,09 68,40 64,71 61,02 57,33 ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 квтp Цена 81,90 78,53 75,16 71,78 68,41 65,04 61,67 58,30 54,92 51,55 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци Цена 248,74 244,54 240,34 236,14 231,94 227,74 223,54 219,34 215,14 210,94 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци Цена 275,87 270,62 265,38 260,13 254,88 249,64 244,39 239,14 233,90 228,65 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци Цена 220,86 216,95 213,05 209,14 205,24 201,33 197,42 193,52 189,61 185,71 ЕЦ работещи с отпадъци от земеделски култури с инсталирана мощност до квт Цена 175,67 173,04 170,41 167,78 165,15 162,52 159,89 157,26 154,63 152,00 ЕЦ работещи с енергийни култури с инсталирана мощност до квт Цена 163,18 160,55 157,92 155,29 152,65 150,02 147,39 144,76 142,12 139,49 ЕЦ с инсталирана мощност до 150 квт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена 448,89 440,43 431,96 423,49 415,02 406,55 398,08 389,62 381,15 372,68 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 квт до квт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена 431,01 424,76 418,51 412,25 406,00 399,75 393,49 387,24 380,99 374,73

12 23 24 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена 384,74 379,13 373,52 367,90 362,29 356,68 351,07 345,46 339,85 334,24 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции Цена 444,00 437,13 430,26 423,39 416,51 409,64 402,77 395,90 389,02 382, ЕЦ с инсталирана мощност над 150 квт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци Цена 222,49 216,90 211,31 205,72 200,13 194,54 188,95 183,36 177,77 172,18 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 до квт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци Цена 211,31 206,09 200,88 195,67 190,46 185,24 180,03 174,82 169,60 164,39 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци Цена 203,91 199,03 194,16 189,28 184,40 179,53 174,65 169,78 164,90 160,02 ЕЦ с инсталирана мощност до 150 квт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци Цена 123,79 119,47 115,16 110,84 106,53 102,21 97,90 93,58 89,27 84,95 ЕЦ с инсталирана мощност над 150 квт до квт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци Цена 103,37 99,77 96,17 92,56 88,96 85,36 81,76 78,15 74,55 70,95 ЕЦ с инсталирана мощност над квт до квт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци Цена 87,74 84,88 82,01 79,15 76,29 73,43 70,56 67,70 64,84 61,98 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, без комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена 346,76 339,82 332,87 325,92 318,98 312,03 305,08 298,13 291,19 284,24 ЕЦ с инсталирана мощност до квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена 383,80 375,49 367,19 358,88 350,57 342,27 333,96 325,66 317,35 309,05 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, без комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена 334,68 327,33 319,99 312,64 305,30 297,96 290,61 283,27 275,92 268,58

13 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци Цена 371,18 362,98 354,78 346,58 338,38 330,19 321,99 313,79 305,59 297,39 Вятърни електрически централи до 1000 kw с часа Цена 115,26 111,80 108,33 104,86 101,40 97,93 94,47 91,00 87,53 84,07 Вятърни електрически централи над 1000 kw с часа Цена 94,14 91,28 88,42 85,56 82,69 79,83 76,97 74,11 71,25 68,39 Нисконапорни руслови ВЕЦ с нетен пад до 15 метра и с инсталирана мощност над 200 квт до квт Цена 231,02 219,20 207,37 195,54 183,72 171,89 160,07 148,24 136,41 124,59 ЕЦ с инсталирана мощност над квт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от земеделски отпадъци Цена 325,93 318,84 311,75 304,66 297,58 290,49 283,40 276,31 269,23 262,14 Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ от Закона за енергията от възобновяеми източници, чл. 14, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да вземе следните РЕШЕНИЯ: 1. Да приеме доклада на работната група и проекта на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници; 2. Да насрочи обществено обсъждане за разглеждане на доклада по т. 1;

14 3. Да покани за участие в общественото обсъждане заинтересованите страни; 4. Докладът, проектът на решение, датата и часът на общественото обсъждане по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет. Приложение: Проект на решение определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане.

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_ НАРЕДБА РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Издадена от министъра на икономиката,

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно