НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI"

Препис

1 НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование Чл.1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за приобщаващотообразование. (2) Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищнотообразование,кактоидейносттанаинституциитевтазисистемазапредоставянена подкрепазаличностноразвитиенадецатаиучениците. Чл.2.Държавниятобразователенстандартзаприобщаващотообразованиеопределя: 1. условиятаиредазаосигуряваненаобщаподкрепазаличностноразвитиенадецатаи учениците; 2. условиятаиредазаосигуряваненадопълнителнаподкрепазаличностноразвитиена децатаиученицитепочл.187, ал.2 отзаконазапредучилищнотоиучилищнотообразование (ЗПУО)ипредоставянетоѝ; 3. условиятаиредазаучастиенародителянаученикавпроцедуратапоналаганена санкциитепочл.199,ал.1зпуо,кактоиконкретнитеусловияиредзаналаганенатезисанкции; 4. структурата,условиятаиредазаутвърждаваненаиндивидуалнитеучебниплановеи наиндивидуалнитеучебнипрограминаученицисъсспециалниобразователнипотребностиина ученицисизявенидарбипочл.95,ал.1,т.1и2зпуо; 5. условиятаиредазапостъпванеиорганизациятанаобучениенадецатаиучениците съсспециалниобразователнипотребностивспециалнитеучилищазаобучениеиподкрепана ученицисъссензорниувреждания; 6. условиятаиредазаобучениенадецаиученицивцентързаспециалнаобразователна подкрепа; 7. условията и реда за насочването на ученици със специални образователни потребности,коитощеполучатудостоверениезазавършенvii их клас,запродължаванена образованиетоимвпрофилииспециалностиотпрофесии. Чл.3. (1) Приобщаващотообразованиеепроцеснаосъзнаване,приеманеиподкрепана индивидуалносттанавсякодетеилиученикинаразнообразиетоотпотребностинавсичкидецаи ученицичрезактивиранеивключваненаресурси,насоченикъмпремахваненапречкитепред ученетоинаучаванетоикъм създаваненавъзможностизаразвитиеиучастиенадецатаи ученицитевъввсичкиаспектинаживотанаобщността. (2) Приобщаващотообразованиеенеизменначастотправотонаобразованиеи се реализиравсъответствиеспринципитевчл.3,ал.2зпуо. Раздел I.

2 Подкрепазаличностноразвитиенадецатаиучениците Чл.4. (1) Надецатаи ученицитевсистематанапредучилищното и училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие,която осигуряваподходящафизическа,психологическаисоциалнасредазаразвитиенаспособностите иумениятаим. (2) Подкрепатазаличностноразвитиесеприлагавсъответствиесиндивидуалните образователнипотребностинавсякодетеинавсекиученик. (3) Общатаидопълнителнатаподкрепазаличностноразвитиесеосигуряватвдетските градини,вучилищатаивцентроветезаподкрепазаличностноразвитие,авслучаитепочл.111, ал.1,т.1зпуо-вдомашниилистационарниусловиявлечебнозаведение. (4) Зареализираненаобщатаидопълнителнатаподкрепазаличностноразвитиев детскитеградинииучилищатаработятпсихологилипедагогическисъветник,логопед,ресурсни учителиидругиспециалистиспоредпотребноститенадецатаиучениците. (5) Общатаподкрепазаличностноразвитиесепредоставяотучителитеиотдруги педагогически специалисти в детскатаградина,училището или в центъразаподкрепаза личностноразвитие. (6) Допълнителнатаподкрепазаличностноразвитиесепредоставявзависимостотплана за подкрепа на детето или ученика,в който се определят конкретните дейности за допълнителнатаподкрепазаличностноразвитиеинеобходимитеспециалистизапредоставянето наподкрепата. Чл.5. Подкрепатазаличностноразвитиенадецатаи ученицитесеорганизираи осигурява в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа за личностноразвитиенадецатаиучениците. Чл.6. Детскатаградина,училището,регионалниятцентързаподкрепанапроцесана приобщаващотообразованиеицентърътзаподкрепазаличностноразвитиевключватвгодишния план за дейността си видовете дейности,сроковете и отговорниците за предоставяне на подкрепатазаличностноразвитие. Чл.7. (1) Заорганизиранеикоординираненапроцесанаосигуряваненаобщатаи допълнителнатаподкрепазаличностноразвитиенадецатаиученицитевдетскатаградинаи училищетовначалотонавсякаучебнагодинасъсзаповеднадиректорасеопределякоординатор, койтокоординираработатанаекипитезаподкрепазаличностноразвитиенадецатаиучениците и дейноститеспедагогическитеспециалисти и сродителитевъв връзкасподкрепатаза личностноразвитиенадецатаиучениците. (2) Закоординаторпоал.1 можедабъдеопределензаместник-директор,учителилидруг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на приобщаващото образование. (3)Координаторътпоал.1имаследнитеосновнифункции: 1. обсъждасучителитевгрупатавдетскатаградинаилискласнитеръководителиис учителите,които преподават на съответните ученици,техните наблюдения и анализи по отношениенаобучението,развитиетоиучастиетонадецаилиученицивдейносттанагрупата иликласа; 2. координирадейносттанаекипитезаподкрепазаличностноразвитиенадецатаи учениците,включителноработатаимсродителите; 3. координирапредоставянетонаобщатаи допълнителнатаподкрепазаличностно развитиенадецатаиученицитевдетскатаградинаиливучилището; 4. организираикоординирадейноститевъввръзкаспровежданетонасъбеседванетои насочването надетето или ученикавопределенаподготвителнагрупаназадължителното предучилищнообразованиеиливопределенкласнамалолетниинепълнолетничужденци,

3 търсещиилиполучилимеждународназакрила,приприеманетоимзаобучениевдетскаградина илиучилище. Глававтора. УСЛОВИЯИ РЕДЗАОСИГУРЯВАНЕНАОБЩАПОДКРЕПАЗАЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕНАДЕЦАТАИ УЧЕНИЦИТЕ РазделI. Раннооценяваненапотребноститеотподкрепазаличностноразвитиевпредучилищното образование Чл.8. (1) Раннотооценяваненапотребноститеотподкрепазаличностноразвитиена децатасеизвършвавпроцесанапредучилищнотообразование. (2) Раннотооценяванепоал.1 сеизвършваотпедагогическитеспециалистивдетската градина. (3) Раннотооценяваненапотребноститеотподкрепазаличностноразвитиенадецатав детскатаградинавключва: 1.раннооценяваненаразвитиетонадететоинарискаотобучителнизатруднения; 2. определяненанеобходимостотдопълнителнимодулизадецата,коитоневладеят българскиезик; 3. определяненанеобходимостотизвършваненаоценкаотекип заподкрепаза личностноразвитиенаиндивидуалнитепотребностизапредоставяненадопълнителнаподкрепа заличностноразвитиенадететопри: а)затруднениявъвфизическото,познавателното,езиковото,социалното,сензорното, емоционалнотоитворческоторазвитиенадететоспрямодецатаотсъщатавъзрастовагрупа; б)наличиенарисковифакторииобстоятелствавсредатанадетето; в)наличиенахроничнизаболявания,коитовъзпрепятстватобучениетоивключванетона дететовдейносттанадетскатаградина; г)наличиенаизявенисилнистранинадететовобласттанаизкустватаиспорта. Чл.9. (1) Раннотооценяванепочл.8, ал.3, т.1 сеизвършванадецатаот3 годинидо3 годинии6месецаприпостъпванезапървипътнадететовдетскатаградина. (2) Оценяванетопоал.1 сеизвършвачрезскринингзаопределяненарискотвъзникване наобучителнизатруднения. (3) Оценяванетопоал.1 сепровеждаиндивидуалнозавсякодетесписменотосъгласие народителяслединформиранетомузаначинанапровеждането. (4)Следпровежданенаоценяванетородителятсезапознавасрезултатитеотнего. (5) В зависимостотрезултатитеотоценяванетокоординаторътсъвместносродителя определязавсякодетедейностиотобщатаи/илиотдопълнителнатаподкрепазаличностно развитие. (6) Резултатитеотоценяванетосеизползватединственозаопределяненадейностиза подкрепазаличностноразвитиенадететоидотяхиматдостъпсамоучителитевгрупатаи останалитепедагогическиспециалистивдетскатаградина,коитосаизвършилиоценяването и/илиработятсдетето,кактоинеговитеродители. Чл.10. Надецатана5 и6 годинивподготвителнитегрупивдетскитеградиниилив училищата,накоитонееизвършенораннооценяванеот3 годинидо3 годинии6 месеца,се извършваоценканарискаотобучителнизатруднения. Чл.11. (1) Раннотооценяваненаразвитиетонадететои нарискаотобучителни затрудненияпочл.8, ал.3, т.1 сеизвършваследобучениенапедагогическитеспециалистив детскитеградиниилиучилищата,коитощеизвършватоценяването.обучениетосеорганизира

4 и/илипровеждаотспециалистинадържавниялогопедиченцентъринарегионалнитецентровеза подкрепанапроцесанаприобщаващотообразование. (2) Раннотооценяванепоал.1 сеподкрепяметодическиотспециалистинадържавния логопедиченцентъринарегионалнитецентровезаподкрепанапроцесанаприобщаващото образование.държавниятлогопедиченцентърирегионалнитецентровезаподкрепанапроцеса наприобщаващотообразованиеорганизирати/илипровеждатсупервизиянапедагогическите специалисти,коитоизвършватоценяването. Раздел I. Осигуряваненаобщаподкрепазаличностноразвитиевдетскатаградинаивучилището Чл.12. (1) Общатаподкрепазаличностноразвитиесеосигуряваотпостъпванетона дететовдетскатаградинаиливучилищетосъобразноиндивидуалнитемупотребности. (2) Общатаподкрепазаличностноразвитиеенасоченакъмразвиваненапотенциалана всякодетеилиучениквдетскатаградинаиливучилището. Чл.13. Общатаподкрепазаличностноразвитиевдетскатаградинаивподготвителните групизазадължителнопредучилищнообразованиевучилището,коятоенасоченакъмвсички децавгрупатаигарантираучастиетоиизяватаимвобразователнияпроцесивдейносттана детскатаградина,включва: 1.екипнаработамеждуучителитеидругитепедагогическиспециалисти; 2.заниманияпоинтереси; 3.грижазаздравето; 4.раннооценяваненапотребноститеипревенциянаобучителнитезатруднения; 5.поощряванесморалнииматериалнинагради; 6.дейностизапревенциянанасилиетоипреодоляваненапроблемнотоповедение; 7.логопедичнаработа. Чл.14. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина и в подготвителнитегрупи зазадължително предучилищно образованиев училището,която е насоченакъмпревенциятанаобучителнитезатруднения,включва: 1.обучениечрездопълнителнимодулизадеца,коитоневладеятбългарскиезик; 2.дейностизаприлаганенапрограмизапсихомоторно,познавателноиезиковоразвитие; 3. индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално-поведенчески,и/илисензорнизатруднения. (2) Обучениеточрездопълнителнимодулиенасоченокъмдеца,закоитобългарският езикнеемайчиниликоитоневладеятдобребългарскиезик. (3) Обучениеточрездопълнителнимодулипообразователнонаправление"Български език"задецавподготвителнитегрупизазадължителнопредучилищнообразование,закоито българскиятезикнеемайчин,езадължителноисеосъществявавпедагогическиситуациив съответствиесдържавнияобразователенстандартзаусвояванетонабългарскиякнижовенезик. (4) Обучениеточрездопълнителнимодулипообразователнонаправление"Български език"задеца,коитоневладеятдобребългарскиезик,сеосъществявавпедагогическитеситуации над минималния общ седмичен брой,определени за постигане на компетентностите в съответната възрастова група в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищнотообразование. (5) В съответствиесдокладапоал.7 обучениетопоал.2 можесепровеждаив допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителностнеповечеот10 астрономическичаса,разпределенивдвамодулапо30 минути дневно. (6) Запровежданенаобучениетопоал.5 директорътнадетскатаградина,съответно

5 училището,уведомявародителите,коитосазадълженидаосигурятприсъствиетонадетето. (7) Учителитевгрупатасъвместносостаналитепедагогически специалисти,които работятсдетето,установяватнапредъканавсякодете,коетоевключеновдейностипоал.1, два пътиврамкитенаучебнатагодина,възоснованаматериалиотдейносттаму- рисункиидруги творческиработинадетето,кактоиврезултатнаписменистановищаотлогопеда,психологаили отдругспециалистзаразвитиетонадетето.зарезултатитеотнапредъканадететоучителите изготвятдокладдодиректоравкраянаучебнатагодина.материалите,становищатаидокладът сесъхраняватвдетскотопортфолиоивличнотообразователноделонадетето. Чл.15. Общатаподкрепазаличностноразвитиевучилището,коятоенасоченакъм всичкиученицивкласа,гарантираучастиетоиизяватаимвобразователнияпроцесивдейността научилищетоивключва: 1.екипнаработамеждуучителитеидругитепедагогическиспециалисти; 2.допълнителнообучениепоучебнипредмети; 3.допълнителноконсултиранепоучебнипредмети; 4.кариерноориентираненаучениците; 5.заниманияпоинтереси; 6.библиотечно-информационнообслужване; 7.грижазаздравето; 8.осигуряваненаобщежитие; 9.поощряванесморалнииматериалнинагради; 10.дейностизапревенциянанасилиетоипреодоляваненапроблемнотоповедение; 11.дейностизапревенциянаобучителнитезатруднения; 12.логопедичнаработа. Чл.16.Екипнатаработамеждуучителитеидругитепедагогическиспециалистивключва: 1. обсъжданенадейноститезаобщаподкрепа,вкоитосевключватдецатаиученицитеобменнаинформацияинадобрипедагогическипрактикисцелподкрепанавсичкиучителиза подобряваненаработатаимсдецатавгрупатаилисученицитевкласа; 2.провежданенарегулярнисрещиза: а)прегледиобсъжданенаинформациязаобучениетоиразвитиетонадетеилиученик; б)определяненаконкретнидейностиотобщатаподкрепасамозаотделнидецаи ученици,насоченикъмпревенциянанасилиетоипреодоляваненапроблемнотоповедение; в)определяненаконкретнидейностиотобщатаподкрепасамозаотделнидецаи ученици,насоченикъмпревенциянаобучителнитезатруднения. Чл.17. (1) Допълнителнотообучениепоучебнипредметиенасоченокъмученици,които иматсистемнипропускиподаденучебенпредмет,коитосанапредналиподаденучебенпредмет и/илизакоитосепрепоръчватаковаобучениевпланазаподкрепа. (2) Потребноститеотдопълнителнотообучениесеопределятотучителяпопредметаи координаторапочл.7, азаученицитесъсспециалниобразователнипотребностиизаученицитес изявенидарби-отекипазаподкрепазаличностноразвитиенаконкретнияученик. (3) Когатодопълнителнотообучениепоучебенпредметсепровеждавучебнидниизвън часоветепоучилищнияучебенплан,тоесобщапродължителностдо80учебничасагодишно. (4) Допълнителнотообучениепоучебенпредметможедасепровеждаиповремена лятнатаваканциясобщапродължителностнеповечеот30учебничаса. (5) Запровежданенадопълнителнотообучениедиректорътнаучилищетоуведомява родителите,коитосазадълженидаосигурятприсъствиетонаученика. Чл.18. (1) Консултиранетопоучебнипредметиедостъпнозавсичкиученициисе провеждаизвънредовнитеучебничасовеотучителитепопредметиежеседмичноврамкитена учебнатагодина. (2) Директорътнаучилищетоутвърждаваграфикнепо-късноот15 октомвризапървия

6 учебенсрокинепо-късноот20 февруаризавторияучебенсрок,вкойтосеопределяприемно времеимястонавсекиучител,поставясенавидномястовсградатанаучилищетоисе публикуванаинтернетстраницатанаучилището. (3) Класнитеръководителиинформиратродителитезавъзможноститезадопълнително консултиранепоучебнитепредмети.времетозадопълнителноконсултиранеечастотработното временаучителите. Чл.19. (1) Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимно допълващи се дейности за информиране,диагностика,консултиране,посредничество и проследяванесогледподпомаганенаученицитевтехниясамостоятелениосъзнатизборна образованиеи/илипрофесияиосъществяваненавръзкамеждуучилищетоипазаранатруда. (2) Формитезакариерноориентираневучилищнотообразованиесаиндивидуалнотои груповотоинформиранеиконсултиране,индивидуалнатаигруповатаработаиработатапо програмизакариерноориентиране. (3)Информиранетосеотнасядо: 1. видовете подготовка в училищното образование,профилите,специалностите от професии; 2. институциите в системите на предучилищното и училищното образование, професионалнотообразованиеиобучениеивисшетообразованиеиусловиятаиредазаприемна ученициистуденти; 3.динамикатаипотребноститенапазаранатруда. (4)Консултиранетоенасоченокъм: 1.разкриваненаинтереси,нагласиимотивациязаизборанаобразованиеипрофесия; 2.формираненаумениязапланираненаучебнотоиличнотовреме; 3.формираненаумениязапланираненакариерноторазвитие; 4.преодоляваненагрешки,свързанисизборанаобразованиеипрофесияотучениците; 5. решаване на вътрешни и външни конфликти,свързани с възможностите за образователна,професионалнаиличностнареализация. (5)Индивидуалнатаигруповатаработасеосъществяваза: 1.подобряваненамотивациятанаученицитезаученеипрофесионалнареализация; 2.провежданенаинтерактивниупражненияпокариерноориентиране; 3. провежданенадискусии сученици и родители потеми,свързани сизборана образование,професияиработа; 4. провежданенатренингисученицизаформираненаумениязавземаненарешенияи търсененаработа. (6)Работатапопрограмизакариерноориентираневключвадейности: 1.сученициотIдоIVклас; 2. сученициотv доxii клас- заподготовказапреходкъм по-високастепенна образованиеилизаучастиенапазаранатруда; 3. сученициототделницелевигрупи- застрашениототпаданеотучилище,талантливи ученици,ученицисъсспециалниобразователнипотребности,ученициспроблемноповедениеи др.; 4.зареинтегрираненаотпадналитеотучилище; 5.заформираненановиумениязасоциалновключванеимобилност. (7) Впредучилищнотообразованиесеосъществяватвзаимнодопълващиседейностиза запознаванеспрофесиичрезформитенапедагогическотовзаимодействие,повременаиграина дейностипоизборнадетето,чрезпровежданенасрещисродителисразличнапрофесионална квалификацияидруги. Чл.20.Заниманиятапоинтересивключват: 1. дейностизастимулиранеразвитиетоналичностникачества,социалниитворчески

7 уменияиизявинаспособноститевобласттананауките,технологиите,изкуствата,спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиворазвитие,кактоизапридобиваненаумениязалидерство; 2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристическиучастияиизявипопроекти,програмиидругинаобщинско,областно, националноимеждународноравнище; 3. обучениепоучебнипредметиимодули,кактоиучастиевдейности,чрезкоитосе придобивадопълнителнаподготовкаотучениците,определенавсъответствиесчл.85, ал.3 ЗПУО. Чл.21. Заниманиятапоинтересиможедасепровеждатчрезразличниорганизационни педагогическиформи-клуб,състав,ансамбъл,секция,отборидруги. Чл.22. (1) Библиотечно-информационнотообслужванесеосигурявачрезучилищните библиотекии/иличрезучилищниинформационницентрове,коитоосигуряватсвободендостъп наученицитедоинформацияотразличнидокументалниизточницивбиблиотечнияфондив глобалнатамрежасцелизгражданенанавицизачетенеикомпетентностизатърсенеиползване наинформация. (2) Училищнатабиблиотекапредоставяуниверсалнаинформациячрезразличнипотип, вид,тематикаиезикдокументалниизточници. (3) Училищнатабиблиотекаформиравученицитекултураи умениязатърсенеи ползваненаинформация,изгражданавицизанепрекъснатосамообразование,подтиквакъм креативност,подпомагадостъпадокултурнииобразователнисъбития,мотивираличностното израстванеигражданскатаотговорност. Чл.23. (1) Грижатазаздраветосеосигурявачрезсъздаваненаусловиязадостъпна децатаиученицитедомедицинскообслужване. (2) Задецатаиученицитевдетскитеградинииучилищатасеорганизиратпрограми, свързанисъсздравнотообразование,здравословнотохранене,първадолекарскапомощ идруги. (3) Впровежданетонадейноститепоал.2 могатдасевключватиродителитенадецатаи учениците. (4) Родителятедлъжендапредоставяинформациязаздравословнотосъстояниенадетето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействиесмедицинския специалиств здравния кабинетв детскатаградинаили в училището. Чл.24.(1)Осигуряванетонаобщежитиевключва: 1.настаняваненаученицизаживеенеинощуване; 2. осигуряване на условия за организиране и провеждане на самоподготовка на учениците; 3.провежданенаконсултациипоучебнипредметиииндивидуалнаработа; 4.организиранеипровежданеназаниманияпоинтереси; 5.работасродители. (2) Осигуряванетонаобщежитиеможедасеосъществяваотучилищеилиотцентърза подкрепа на личностното развитите,включително от център за специална образователна подкрепа. Чл.25. Децатаиученицитесепоощряватсморалнииматериалнинаградизависоки постижениявобразователнатадейност,взаниманиятапо интереси и заприносаим към развитиетонаинституционалнатаобщностприусловиятаипореданачл Чл.26. (1) Превенциятананасилиетоипреодоляванетонапроблемнотоповедениесе изразявавъввключваненаотделнидецаиученицивсъответнидейностипочл.45 завъздействие върхувътрешнатамотивация,кактоиоказваненапсихологическаподкрепа. (2) Психологическата подкрепа по ал.1 е насочена към децата и учениците,

8 педагогическитеспециалистииродителите. (3)Психологическатаподкрепасеосъществяваотпсихологивключва: 1. създаваненаусловиязасътрудничествоиефективнакомуникациямеждувсички участницивобразователнияпроцес; 2. предоставяне на методическа помощ научителитезапревенция натормозаи насилиетоизапреодоляваненапроблемнотоповедениенадецатаиучениците; 3.извършваненагруповаработасдецаилиучениции/иликризиснаинтервенция; 4.работасъссредата,вкоятоедететоилиученикът-семейството,връстниците. Чл.27. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенциятанаобучителнитезатруднениясеизразявавъввключваненаотделниученицив дейности,като: 1. допълнителнообучениепоотделенучебенпредметсакцентвърхуобучениетопо българскиезик,включителноограмотяваненаученици,закоитобългарскиятезикнеемайчин; 2.консултациипоучебнипредмети,коитосепровеждатизвънредовнитеучебничасове; 3.логопедичнаработа. (2)Допълнителнотообучениепочл.27,ал.1,т.1енасоченокъмученици: 1.закоитобългарскиятезикнеемайчин,или 2. коитоиматсистемнипропускиподаденучебенпредмет,изразяващисевгодишна оценкаслаб(2), илинесапостигналиочакванитерезултати,заложеникатопраговастойностза успешностпри национално външно оценяване,както и заученици,които напредватпри обучениетоподаденучебенпредмет; 3. които срещат затруднения,индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователнитекущиоценкислаб(2); 4.закоитосепрепоръчватаковаобучениевпланазаподкрепа. (3) Допълнителнотообучениепобългарскиезикилитературазаученицитепоал.2, т.1 е задължителноисеосъществявачрездопълнителниучебничасовеизвънучилищнияучебенплан всъответствиесдържавнияобразователенстандартзаусвояванетонабългарскиякнижовенезик. (4) Потребноститеотдопълнителнотообучениезаученицитепоал.2, т.2, 3 и4 се определятотучителяпопредметаиоткоординаторапочл.7, азаученицитесъсспециални образователнипотребности-отекипазаподкрепазаличностноразвитие. (5) Когатодопълнителнотообучениепоучебенпредметсепровеждавучебнидниизвън часоветепоучилищнияучебенплан,тоесобщапродължителностдо80 учебничасагодишнозаслучаитепоал.2,т.1и2,идо10учебничаса-заслучаитепоал.2,т.3. (6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за ученицитепоал.2,т.4сеопределявпланазаподкрепа. (7) Допълнителнотообучениепоучебенпредметзаучениципоал.2, т.1 и2 можедасе провеждаиповременалятнатаваканциясобщапродължителностнеповечеот30учебничаса. (8) Запровежданенадопълнителнотообучениедиректорътнаучилищетоуведомява родителите,коитосазадълженидаосигурятприсъствиетонаученика. Чл.28. (1) Логопедичнатаработасеосъществяваотлогопедивдетскиградини,училища, центровезаподкрепазаличностноразвитие,държавниялогопедиченцентър,регионалните центровезаподкрепанапроцесанаприобщаващотообразованиеивключва: 1.превенциянакомуникативнитенарушенияинаобучителнитрудности; 2.диагностиканакомуникативнитенарушения; 3.терапевтичнадейностприустановенииндикациизакомуникативнинарушения; 4. консултативнадейностсучителииродителинадецаиученицискомуникативни нарушения. (2) Логопедичнатапревенциянакомуникативнитенарушенияиобучителнитрудности включва:

9 1.изследваненаписменатаречнаученицитеотначаленетап; 2.определяненапотребноститенадецатаиученицитеотлогопедичнаработа. (3)Логопедичнатадиагностиканакомуникативнитенарушениявключва: 1.диагностикапринарушениянаговора; 2. невропсихологичнадиагностиканавходноиизходноравнищенадецаот3 до6 години инаученициотначален,прогимназиален,първиивторигимназиаленетап; 3.диагностиканаезиковатакомпетентностнадецаот3до6години. (4) терапевтичнатадейностприустановенииндикациизакомуникативнинарушения включва: 1.изготвяненаиндивидуалнитерапевтичнипланове; 2. осъществяваненараннологопедичновъздействиепридецана3-4-годишнавъзрастс комплексникомуникативнинарушенияисрискотобучителнизатруднения; 3.провежданенатерапевтичнадейностсдецаиученицискомуникативнинарушения. (5)Консултативнатадейноствключва: 1. консултираненаучителизаособеноститеипотребноститенадецаиученицис комуникативнинарушенияипредоставяненаметодическаподкрепаприработатасдецаи ученицискомуникативнинарушения; 2. консултиране,подкрепа и мотивиране на родителите на децата и учениците с комуникативнинарушениязаактивноучастиевлогопедичнияпроцес. Чл.29. (1) Дейноститезацелитенапревенциятанаобучителнитезатруднениясе предоставятследобсъжданенаинформациятаотвходнитеравнищапоучебнипредмети,от индивидуалниянапредъквобучениетоиотнаблюдениетонаразвитиетонаотделнидецаили ученици,коитосрещатзатруднениявобучението. (2)Зацелитенаобсъжданетопоал.1могатдасеизползвати: 1.сведенияотпедагогическиспециалистизасилнитестранинадецатаиучениците; 2. сведенияотпедагогическиспециалистивдетскатаградинаилиучилищетоилиот другиспециалистизаналичиенавъзможнирисковифакторивсредатанатезидецаилиученици; 3. данниотинформацията,коятопридружаватезидецаиученициотдетскатаградина, включителнозапредоставянидейностипообщаподкрепазаличностноразвитиевдетската градина; 4. данниотустановяванетонаготовносттанатезидецазаучилище,отлогопедично изследване,материалиотпортфолиоидруги. (3) Обсъжданетонацялатаинформацияпоал.1 и2 сеправиотпедагогическите специалисти,които работятсдетето или ученика,като зарезултатитеотобсъждането се уведомявародителят. (4) Възоснованаобсъжданетозаотделнидецаиученицисеопределятдейностиот общатаподкрепазаличностноразвитиезацелитенапревенциятанаобучителнитезатруднения. (5) Възоснованаобсъжданетосеопределяттезидецаиученици,накоитоенеобходимо дасеизвършиоценканаиндивидуалнитеим потребностизапредоставяненадопълнителна подкрепазаличностноразвитие. Чл.30. (1) Дейностиотобщатаподкрепазацелитенапревенциятананасилиетои преодоляваненапроблемнотоповедениепочл.45, т.3, 4, 5 и7 изацелитенапревенциятана обучителните затруднения по чл.27 задължително сеосъществявати в неучебно време, включително през ваканциите,съобразно потребностите на децата и учениците с обща продължителностзаотделнодете/ученикилизагрупадеца/ученицинеповечеот30учебничаса. (2) Задейноститепоал.1 директорътнадетскатаградинаилинаучилищетовъзоснова надокладинаучителинагрупиилинакласниръководителиинарезултатитеотобразователния процесиздавазаповедзаопределяненадецатаиученицитеинаусловиятазапровежданена дейностите.

10 (3) Родителитесеинформиратзазаповедтанепо-късноот7 днипрединачалотона осъществяваненадейностите. (4) В случай черодителитенеосигуряватприсъствиетонадецатаили учениците, директорът на детската градина или училището писмено уведомява дирекция "Социално подпомагане"понастоящияадреснадететоилиученика. Чл.31. Учителите в групата или класният ръководител запознават родителя с предприетитеконкретнидейностизапревенциянанасилиетоипреодоляваненапроблемното поведениеи/илизапревенциянаобучителнитезатрудненияигоинформиратзарезултатитеот изпълнениетоим. Чл.32. В случаите,когатодетеилиученикполучаваобщаподкрепаинесеотчита напредъквразвитиетому,втримесеченсрокотпредоставянетоѝучителитевгрупатанадетето, съответно класният ръководител на ученика запознават родителя за необходимостта от извършваненаоценканаиндивидуалнитепотребностинадететоилиученика. Раздел I. Осигуряваненаобщаподкрепазаличностноразвитиевцентързаподкрепазаличностно развитие Чл.33. (1) Вцентроветезаподкрепазаличностноразвитие,сизключениенацентровете заспециалнаобразователнаподкрепа,кактоивнационалниядворецнадецатасеосъществява общаподкрепазаличностноразвитиенадецатаиучениците. (2) Общатаподкрепазаличностноразвитиевцентроветезаподкрепазаличностно развитиеможедавключва: 1. заниманияпоинтересизаразвитиенаинтересите,способноститеикомпетентностите надецатаиученицитевобласттананауките,технологиите,изкустватаиспортаиизявипо интереси; 2.кариерноориентираненаучениците; 3. педагогическаипсихологическаподкрепа,включителнодейностизапревенцияна насилиетоипреодоляваненапроблемнотоповедение; 4.грижазаздравето; 5.осигуряваненаобщежитие; 6.поощряванесморалнииматериалнинагради; 7.раннооценяваненапотребноститеипревенциянаобучителнитезатруднения; 8.логопедичнаработа; 9.екипнаработамеждуучителитеидругитепедагогическиспециалисти. (3) ОбщатаподкрепазаличностноразвитиевНационалниядворецнадецатавключва заниманияпоинтересизаразвитиенаинтересите,способноститеикомпетентноститенадецатаи ученицитевобласттананауките,технологиите,изкустватаиспортаиизявипоинтереси. (4)Общатаподкрепазаличностноразвитиепоал.2сеосъществявачрез: 1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни,спортнииспортно-туристическидейностинаобщинско,областно,националнои международноравнище,включителнопрезваканциите; 2. подпомаганенакариернотоориентираненаученицитечрездейности,насоченикъм стимулираненаразвитиетоналичностникачестваипридобиванетонасоциалникомпетентности; 3. участиенадецатаиученицитеворганизиранигрупизазаниманияпоинтересив областтананауките,технологиите,изкуствата,спорта,глобалното,гражданскотоиздравното образование,кактоизапридобиваненаумениязалидерство; 4. участиенадецатаиученицитевобщински,областни,националниимеждународни проекти,програми и форуми в областта на науките,технологиите,изкуствата и спорта,

11 кариернотоориентираненаучениците,превенциятананасилиетоипреодоляваненапроблемното поведение,педагогическатаипсихологическатаподкрепа,логопедичнатаработа; 5. поощряваненадецатаи ученицитесморални и материални награди зависоки постижениявобласттананауките,технологиите,изкустватаиспорта,кактоизаособенпринос къмразвитиетонацентъразаподкрепазаличностноразвитие,койтоработистях; 6. провежданенараннооценяваненаразвитиетонадететоинарискаотобучителни затруднения; 7. провежданенаработасъссредата,вкоятоедететоилиученикът- семейството, връстниците,запревенциянанасилиетоизапреодоляваненапроблемнотоповедениенадецатаи учениците; 8. мотивираненадецатаиученицитезаактивновключванеиучастиевдейносттана институцията; 9. осъществяваненапревенциянаобучителнитезатрудненияинакомуникативните нарушения; 10. настаняваненаученицивобщежитиеиосигуряваненаусловиязаорганизиранеи провеждане на самоподготовката им,провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуалнаработа,организиранеипровежданеназаниманияпоинтереси,работасродители. (5) Общатаподкрепазаличностно развитиев Националниядворец надецатасе осъществявачрез: 1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни,спортнииспортно-туристическидейностинаобщинско,областно,националнои международноравнище,включителнопрезваканциите; 2. участиенадецатаиученицитеворганизиранигрупизазаниманияпоинтересив областтананауките,технологиите,изкуствата,спорта,глобалното,гражданскотоиздравното образование,кактоизапридобиваненаумениязалидерство; 3. участиенадецатаиученицитевобщински,областни,националниимеждународни проекти,програмиифорумивобласттананауките,технологиите,изкустватаиспорта; 4. поощряваненадецатаи ученицитесморални и материални награди зависоки постижениявобласттананауките,технологиите,изкустватаиспорта,кактоизаособенпринос къмразвитиетонанационалниядворецнадецата. (6) Когатонадецаилиученицисепредоставяобщаподкрепапоал.2, т.3 отцентърза подкрепазаличностноразвитие,натезидецаилиученицинесепредоставятакавадейностот другиуслуги,включителноотсоциалниуслугипозаконазасоциалнотоподпомагане(зсп)и правилниказанеговотоприлагане(ппзсп). Чл.34. (1) Дейноститепоосъществяваненаобщаподкрепавцентроветезаподкрепаза личностноразвитиеивнационалниядворецнадецатасеорганизиратвучебнигодини. (2) УчебнатагодинавцентроветезаподкрепазаличностноразвитиеивНационалния дворецнадецатазапочвана1октомврииеспродължителност12месеца. (3) ДейноститевцентроветезаподкрепазаличностноразвитиеивНационалниядворец надецатасепровеждатвсъответствиесграфиказаучебнотовремеиваканциите,утвърденсъс заповеднаминистъранаобразованиетоинауката. Чл.35. (1) Дейноститезазаниманияпоинтересивцентроветезаподкрепазаличностно развитиеивнационалниядворецнадецатасеосъществяватвъзоснованапланзаобучение съгласнорамковиизискваниязаразработванетомупообразецсъгласноприложение 1. Планът заобучениесеутвърждаваотдиректоранацентъразаподкрепазаличностноразвитиеилиот директорананационалниядворецнадецата. (2) Планът за обучение разпределя времето за обучение по областите "Науки и технологии","изкуства"и"спорт"исъдържа: 1.бройнаседмицитезаобучение;

12 2. наименованиятанаобластитеинапрофилите,покоитосеформираторганизационните педагогическиформи; 3.годишенбройчасовeзаобучение. Чл.36. ДейноститевцентроветезаподкрепазаличностноразвитиеивНационалния дворецнадецатасепровеждаткато: 1.индивидуалнаработа; 2.работавразличниорганизационнипедагогическиформи; 3.масовипроявиипубличниизяви. Чл.37. (1) ОбучениетовцентроветезаподкрепазаличностноразвитиеивНационалния дворецнадецатасеосъществяваворганизационнипедагогическиформи,коитоработятпо утвърденотдиректорапланзаобучениеисаформиранисдецаиученициотеднаисъщаилиот различна възраст,разпределени в група/групи за обучение в зависимост от степента на подготовканадецатаиучениците. (2)Групитезаобучениепоал.1могатдабъдат: 1. постояннодействащи,вкоитосеобучаватдецаиучениципрезцялатаучебнагодина съгласнопланзаобучение; 2. временнодействащигрупипрезучебнатагодина,вкоитосеобучаватдецаиученици за участие в научни,културно-образователни и спортни изяви на общинско,областно, националноимеждународноравнище;заниманиятаможедасепровеждатдо4 седмицисъс седмичназаетостдо8 учебничасазавсякагрупа,катоучителитеръководятдо3 групипрез учебнатагодина; 3. временнодействащигрупипрезваканциите,вкоитосеобучаватдецаиученициза участиевнаучни,културно-образователнииспортниизявинаобщинско,областно,националнои международноравнище;продължителносттаназаниманиятазавсякагрупаедо2 седмицисъс седмичназаетостдо20учебничаса,катоучителитеръководятдо2групипрезваканциите. (3) Презваканциитезаниманиятавгруписдецаиученицисепровеждатвсъответствиес възможноститеиресурситенацентроветезаподкрепазаличностноразвитиеинанационалния дворецнадецата. Чл.38. (1) Целитеизадачитенаобучението,структуратаиобемътнасъдържаниетона дейностите,насоченикъмразвитиенаинтересите,способноститеикомпетентноститенадецата иучениците,кактоиочакванитерезултатисеопределятспрограмазаобучение,покоятоработи групата. (2) Програматазаобучениесеизготвяотучителя,койторъководигрупатавсъответната организационнапедагогическаформа,исеутвърждаваотдиректоранацентъразаподкрепаза личностноразвитиеилиотдиректорананационалниядворецнадецата. Чл. 39. (1) Продължителността на дейностите в различните организационни педагогическиформисеопределявучебничасове. (2)Учебниятчасе: 1.задецаизаученицидо Іклас-30минути; 2.заученициотІVдоХІклас-40минути. (3)Почивкатамеждуотделнитечасовееот10до30минути. Чл.40. Дейностите в организационните педагогически форми се осъществяват в съответствиесъс: 1.интересите,свободнотовремеивъзрастовитеособеностинадецатаиучениците; 2.планазаобучение; 3. правилниказаустройствотоидейносттанацентъразаподкрепазаличностноразвитие илинанационалниядворецнадецата. Чл.41. (1) Организационнитепедагогическиформиигрупитевтяхсесъгласуватс първостепенния разпоредител с бюджет и с началника на регионалното управление на

13 образованиетоисеутвърждаватотдиректоранацентъразаподкрепазаличностноразвитиеили отдиректорананационалниядворецнадецата. (2) Взависимостоторганизационнатапедагогическаформаиспецификатанадейността, осъществяванавнея,сепровеждатдопетучебничасавединден. (3) Вобласт"Спорт"приучебно-тренировъчнадейностсепровеждатнепо-малкоотдва учебничаса. Чл.42. Общатаподкрепазаличностноразвитиевцентроветезаподкрепазаличностно развитие-ученическиобщежития,включва: 1.настаняваненаученицизаживеенеинощуване; 2. осигуряване на условия за организиране и провеждане на самоподготовка на учениците; 3.провежданенаконсултациипоучебнипредметиииндивидуалнаработа; 4.организиранеипровежданеназаниманияпоинтереси; 5.работасродители. Чл.43. Общатаподкрепазаличностноразвитиевцентроветезаподкрепазаличностно развитие-астрономическиобсерваторииипланетариуми,включва: 1.обучителнидейности; 2.дейности,свързаниснаучноизследователскипроекти; 3.дейностизапопуляризираненаастрономиятаиприроднитенауки; 4.масовипроявиипубличниизяви. РазделIV. Изгражданенапозитивенорганизационенклиматинаподходящапсихологическасредав детскитеградини,училищатаицентроветезаподкрепазаличностноразвитие Чл.44. (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическасредавдетскитеградини,училищатаицентроветезаподкрепазаличностно развитие се основава на обща институционална политика и е изразна общата воля и координиранитеусилиянавсичкиучастницивобразователнияпроцес. (2) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за противодействиенатормозаи насилието еприлагането нацялостен подход,полаганена координираниипоследователниусилиязапредотвратяваненатормозаинасилиетоисъздаване напо-сигурнасредавобразователнатаинституция. (3) Дейноститепопревенцияиинтервенциянатормозаинасилиетосеразработватвъз основанамеханизъмзапротиводействиенатормозаинасилиетовинституциитевсистематана предучилищнотоиучилищнотообразованиеинаалгоритъмзанеговотоприлагане,утвърдени съсзаповедотминистъранаобразованиетоинауката. Чл.45. Запреодоляваненапроблемнотоповедениенадететоилиученикаизасправяне съсзатруднениятамусприобщаванетовобразователнияпроцесивинституционалнатасреда,с участиетомувдейносттанаинституциятаисповеденческитемупроявисеприлагатеднаили повечеотследнитедейностизавъздействиевърхувътрешнатамотивация: 1. обсъжданемеждуученикаикласнияръководителсцелизясняваненавъзникнал проблемиполучаваненаподкрепазаразрешаванетому; 2.използваненапосредникприрешаваненаконфликтвучилище; 3.консултираненадететоилиученикаспсихолог/педагогическисъветник; 4. създаваненаусловиязавключваненаученикавгрупазаповишаваненасоциалните умениязаобщуванеизарешаваненаконфликтипоненасилственначин; 5.насочваненадететоилиученикакъмзанимания,съобразениснеговитепотребности; 6.индивидуалнаподкрепазаученикаотличност,коятотойуважава(наставничество);

14 7. участиенаученикавдейностивползанапаралелкатаилиучилището,включително определяненавъзможностизаучастиенаученикавдоброволческиинициативи; 8.другидейности,определенивправилниказадейносттанаинституцията. Чл.46. (1) Дейносттапочл.45, т.1 сеприлагавслучайнанеобходимостотизясняване навъзникналконкретенпроблем. (2) Класниятръководителосъществяваразговорсучениказаустановяваненапричините, довелидовъзникванетонапроблема,приспазваненаетичниякодекснаучилищнатаобщност. (3) Врезултатотдейносттапоал.2 класниятръководителсъвместносученикаопределя дейности,коитодадоведатдопреодоляваненапроблема. (4) Класниятръководителоказваподкрепанаучениказаосъществяваненадейноститепо ал.3. Чл.47. (1) Дейносттапочл.45, т.2 сеосъществявавучилищетоотподготвенза разрешаваненаконфликтниситуацииучител,психологи/илипедагогическисъветник,койтонее страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаванетому. (2) Посредникътвконфликтапоал.1 провеждаразговорсвсичкистранивконфликтаза установяваненапричините,довелидовъзникванетому,приспазваненаетичниякодексна училищнатаобщност. (3) Следизясняваненапричинитезавъзникванетонаконфликтаученикътилиучениците получаватподкрепаотпосредникапоал.1заразрешаванетому. Чл.48. (1) Дейноститепочл.45, т.3 и5 сеосъществяватпопрепоръканаучителитена групата,накласнияръководителилинадругпедагогическиспециалист. (2) Дейносттапоал.1 сеизвършваследнаблюдениенадететоилиученикавпроцесана обучениетоивдейносттанадетскатаградинаилиучилищетоиустановяваненанеобходимостот провежданенаконсултацииспсихологилиспедагогическисъветникилизанасочванекъм занимания,съобразениснеговитеинтереси. (3) Консултациитесепровеждатотпсихологаилиотпедагогическиясъветниквъзоснова напотребноститенадететоилиученика. (4) Заниманиятапоинтересиможедасепровеждатчрезразличниорганизационни педагогическиформи- клуб,състав,ансамбъл,секция,отборидруги,ивключватдейностипочл. 20. Чл.49. (1) Дейносттапочл.45, т.4 сеосъществявапопрепоръканакласнияръководител илинадругпедагогическиспециалист. (2) Дейносттапоал.1 сеизвършваследнаблюдениенаученикавпроцесанаобучението ивдейносттанаучилищетоиустановяваненанеобходимостотвключваневгрупазаповишаване насоциалнитеумениязаобщуванеирешаваненаконфликти. (3) Групитепоал.2 сеорганизиратвучилището,апринеобходимостсепривличати външниспециалисти. Чл.50. (1) Дейносттапочл.45, т.6 сеосъществяваотличностпоизборнаученика, коятотойприемаиуважаваикоятоеизразиласъгласиезаучастиевиндивидуалнатаму подкрепа. (2) Индивидуалнатаподкрепанаученикапоал.1 можедабъдеосъщественаотучителот училището,отлицеотсемейството,отблизъкнаученикаилиотобщественоизявеналичност,на коятоученикътимадовериеиликоятопредставлявапримерзанегоиспомагазаразвитиетона силнитемустраниизацялостнотомуличностноразвитие. (3) Класниятръководителнаученикаорганизираосъществяванетонаиндивидуалната подкрепапоал.1,закоетоинформирародителя. Чл.51. (1) Дейносттапочл.45, т.7 сеосъществява,катоученикътсъвместноскласния ръководителизбираконкретнадейност,определенавправилниказадейносттанаучилището,

15 коятодаизвършивползанаучилищетоилипаралелката. (2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовитеособеностииздравословнотосъстояниенаученицитеиданеунижаватяхното достойнство. Чл.52. Дейносттапочл.45, т.7, свързанасопределяненавъзможностизаучастиена ученикавдоброволческиинициативи,сеосъществявапожеланиенаученикаследизборна такиваинициативиотучилището. Чл.53. (1) Завсичкипредприетидейностисдецатаилиученицитезапреодоляванена проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователнияпроцесивинституционалнатасреда,сучастиетовдейносттанаинституциятаи споведенческитеимпроявисеинформирародителят,азадейносттапочл.45, т.6 сеизискваи информиранотомусъгласие. (2) Родителятедлъжендасъдействаидаподпомагаучителитеидругитепедагогически специалистиприреализиранетонадейноститепочл.45. (3) Приотказотстрананародителядасъдействаидаподпомагареализиранетона дейноститепочл.45 директорътнаинституциятаписменосигнализирадирекция"социално подпомагане"понастоящияадреснадететоилиучениказапредприеманенадействияпри необходимостприусловиятаипореданазаконазазакриланадетето. (4) Директорътнадирекция"Социалноподпомагане"уведомявадиректоранадетската градинаилиучилищетозапредприетитедействияпоотношениенародителявсрокдо10 работнидниотпредприеманетоим. (5) Дейноститепочл.45 сепредприематисеосъществяватнезависимоотпредприетите действияпоал.4поотношениенародителя. Чл.54. (1) Децатаиученицитесепоощряватсморалнииматериалнинаградизависоки постижениявобразователнатадейност,взаниманиятапо интереси и заприносаим към развитиетонаинституционалнатаобщностпри: 1. постигнатиизключителниуспехивучебнатадейностизавърховипостиженияи класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни предметниобласти,натворческипроектиилинапроекти,свързанисиновациивобразованието; 2. класираненапризовиместаиполучаваненаотличиязазначимипостиженияв националниимеждународнисъстезания,олимпиади,конкурси,фестивалиидругифорумиза изяванаспособноститевобласттананауките,технологиите,изкустватаиспорта; 3. прояви награжданскадоблести участиевдоброволчески или благотворителни инициативиилиприучастиевдейностиизначимипроявизаприобщаваненадецатаиучениците къмнепреходнитенационалнозначимиидеалииценности. (2) Директорътнасъответнатаинституцияследрешениенапедагогическиясъветсъс заповедможедаучредяванаградизадецатаиучениците.взаповедтасеопределятиконкретни критерии,накоитотрябвадаотговарятдецатаиучениците,задабъдатудостоенисопределена награда. (3) Наградите,скоитосеудостояватдецатаи учениците,можедабъдатграмоти, сертификати,плакети,предметни награди и други в зависимост от възможностите на институциятаипостижениятанадецатаиучениците. (4) Предложениятазаудостояванеснаградисеправятдодиректоранасъответната институция от педагогически специалисти,от специалисти,осъществяващи занимания по интереси с деца и ученици,от родители,от ученици в институцията,от други лица и организации. (5) Предложениятасъдържаттритеименанадететоилиученика,групата/класа,вкойто сеобучава,мотивитезапредложениетоиинформациязаконкретнитепостижениянадететоили ученикавподкрепананаправенотопредложение.

16 (6)Постъпилитепредложениясеобсъждатназаседаниенапедагогическиясъвет. (7) Директорътвъзоснованарешениетонапедагогическиясъветсъсзаповедопределя децатаиучениците,коитосеудостояватснагради. (8) Наградитесевръчватназначиминационалнипразници,потържествениповодиили наспециалноорганизиранисъбития. (9) Награди задецатаи ученицитеможедабъдатопределяни и справилниказа дейносттанасъответнатаинституция. Чл.55. Началникътнарегионалнотоуправлениенаобразованиетоикметътнаобщината съсзаповедможедаучредяватрегионални,съответнообщинскинаградинадецатаиучениците. Взаповедтазаучредяванесеопределятпроцедуратаиконкретнитекритерии,накоитотрябвада отговарятдецатаиучениците,задабъдатудостоенисопределенанаграда. Чл.56. (1) Министърътнаобразованиетои наукатаможедаучредяванационални наградизадецатаиучениците.взаповедтазаучредяванесеопределятконкретнитеусловияи критерии,накоитотрябвадаотговарятдецатаиучениците,задабъдатудостоенисопределена награда. (2) Мотивиранитепредложениязаудостояванеснаградисеправятдоминистърана образованиетоинаукатаотначалницинарегионалниуправлениянаобразованието,отдиректори наинституции,отдругилицаиорганизации. (3) Завсякаучреденанаградаминистърътнаобразованиетоинаукатаопределясъс заповедкомисия,кояторазглеждапостъпилитемотивиранипредложенияипредлагадецатаи ученицитезанаграждаване. (4) Министърътнаобразованиетоинаукатавъзоснованапредложениетонакомисията поал.3съсзаповедопределядецатаиучениците,коитосеудостояватснагради. (5) Наградитесевръчватназначиминационалнипразници,потържествениповодиили наспециалноорганизиранисъбития. (6) Министърътнаобразованиетоинаукатаприсъждапочетноотличие"Национална диплома"назрелостници заотличен (6,00) успех по всички учебни предмети,вписани в дипломатазасреднообразование,изаизявениспособностивобласттананауките,технологиите, изкустватаиспорта.отличиетоимаморалнастойностиепризнаниезависокипостиженияна ученициотбългарскитеучилища. (7) Цялостната дейност по определянето на предложенията за награждаване на зрелостнициспочетнотоотличие"националнадиплома"засъответниярегионсеорганизираот началниканарегионалнотоуправлениенаобразованието. (8) ЕжегодновМинистерствотонаобразованиетоинаукатасесъздавакомисия,която разглежда постъпилите предложения от началниците на регионалните управления на образованиетозанаграждаванеспочетнотоотличие"националнадиплома". (9) Министърътнаобразованиетоинаукатапопредложениенакомисиятапоал.8 със заповедопределяносителитенапочетнотоотличие"националнадиплома"засъответнатагодина. (10) Министърътнаобразованиетоинаукатаежегодноприсъждаизванието"лауреат"на националнаолимпиаданаучениците,получилиоценкаотличен(6,00) отнационаленкръгна олимпиадаизавършващисреднообразованиепрезсъответнатаучебнагодина.удостоверението заприсъденозвание"лауреат"сеприсъждазаконкретнаучебнагодинанаученици,които завършватсреднообразованиевгодинатанапровежданетонанационалнатаолимпиада. Чл.57. (1) Ученицитеможедасеподпомагатсъсстипендии,определенисактна Министерскиясъвет. (2) ПриусловиятаипореданаНаредбатазаусловиятаиредазаосъществяванена закриланадецасизявенидарби(обн.,дв,бр.111 от2003 г.;изм.идоп.,бр.51 и89 от2005 г., бр.14 и37 от2006 г.,бр.79 от2009 г.,бр.107 от2011 г.,бр.48 и62 от2013 г.,бр.36 от2014 г., бр.28 от2016 г.ибр.22 от2017 г.)ученицитемогатдаполучаватстипендии,кактоидасе

17 поощряватседнократнофинансовоподпомагане. Главатрета. УСЛОВИЯИ РЕДЗАНАЛАГАНЕНАСАНКЦИИ НАУЧЕНИЦИТЕ Чл.58. За неизпълнение на задълженията на учениците,определени в ЗПУО,в подзаконовитенормативниактовепоприлаганетомуивправилниказадейносттанаучилището, можедасеналагатсанкциите,определенивчл.199, ал.1 ЗПУО,имеркитепочл.199, ал.2 и3 ЗПУО. Чл.59. (1) Освенналаганетонасанкциявзависимостотпричинитезапроблемнотому поведениенаученикасепредоставяпланиранаобщаподкрепазаличностноразвитиепочл.178, ал.1,т.12зпуо. (2) Видътнадейноститезаобщаподкрепапоал.1 сеопределяоткоординаторапочл.7 съвместноскласнияръководител,учителитенаученикаиродителя. (3) Запреодоляваненапроблемнотоповедениеизапревенциянаотпаданетоотучилище наученици,коитоизвършватнарушения,отсъстватпонеуважителнипричиниилисаврискот отпадане,класниятръководители/илипедагогическиятсъветниквучилищетоосъществяват връзкатаисътрудничествотомеждуучилището,семействотоиобкръжениетонаучениците. Чл.60. (1) Впроцедуратапоналаганенасанкциятамалолетниятучениксепредставлява отродителяилиотупълномощеноотродителялице,анепълнолетниятученикизвършвавсички действиялично,носъссъгласиетонародителяси. (2) Вслучайчеродителятщеотсъстваотнастоящиясиадресзасрокповечеотедин месец,тойуведомяваписменодиректоранаучилището,катопосочвалице,коетощеконтактувас училището за времето на отсъствието му по всички въпроси,свързани с училищното образование,сизключениенаотписваненаученикаотучилищетоилипромянанаформатана обучение,кактоинаадресиконтактиналицето. (3) Принеизпълнениеотстрананародителяназадължениятапоал.2, кактоив случаите,когатородителятилилицетопоал.2 немогатдабъдатоткритинапосоченияадрес, директорътнаучилищетосигнализирадирекция"социалноподпомагане"понастоящияадресна учениказапредприеманенадействияприусловиятаипореданазаконазазакриланадетето. Чл.61.(1)Отсъствиятанаученицитеотучилищесеотчитатвучебничасове. (2) Закъснениенаучениказаучебенчасдо20 минутисеотчитакатополовинотсъствие, азакъснениенаучениказаучебенчассповечеот20минути-катоедноотсъствие. (3) Акоученикътотсъстваотучилищеединучебенденинямаданни,чееналице уважителнапричинапочл.62, ал.1, класниятръководителедлъжендауведомизатовародителя списмо,поимейлиливтелефоненразговоридаобсъдиснеговъзможноститезаотстраняване напричинитезаотсъствието. (4) Броятнаотсъствиятанаученикасеотбелязвавдневниканакласа,авкраянавсеки учебенсроксевписвавученическатакнижканаученика. Чл.62. (1) Ученикътможедаотсъстваотучилищепоуважителнипричинивследните случаи: 1. помедицинскипричини,закоетопредставямедицинскидокументдо3 учебнидни следвръщанетосивучилище,издаденотобщопрактикуващ лекарилиотлекарвлечебно заведение; 2. порадиучастиевдругидейностиизвънпроцесанаучилищнотообразование,като състезания,конкурси,олимпиади,фестивали,концерти,спектакли,изложби и други,при представяненадокументотспортнияклуб,вкойтоученикътчленува,оторганизаторитена дейностите,отинституцията,отиметонакоятоучаствавтях,иследпотвърждениеотродителя; 3. до3 учебнидниведнаучебнагодинавъзоснованамотивиранописменозаявлениеот

18 родителядокласнияръководител; 4. до7 учебнидниведнаучебнагодинаспредварителноразрешениенадиректорана училищетовъзоснованамотивиранописменозаявлениеотродителя,вкоетоподробносе описватпричинитезаотсъствието. (2) Заявлениетопоал.1, т.3 сеподавапредиотсъствиетонаученика,аакотовае невъзможно,родителятуведомявакласнияръководителвтелефоненразговорилипоимейли подавазаявлениетодо3учебнидниследвръщанетонаученикавучилище. (3) Вслучайчезаявлениетопоал.1, т.4 неможедасеподадепредиотсъствиетона ученика,родителятуведомявазатовакласнияръководителвтелефоненразговорилипоимейли подавазаявлениетодо3 учебнидниследвръщанетонаученикавучилище.директорътна училището възоснованазаявлението вземарешениедали отсъствиятанаученикасапо уважителнипричини. (4) Заудостоверяваненауважителнитепричинипоал.1, т.1 заученицитевбългарските училищавчужбинасеприлагадействащотозаконодателствонастраната,вкоятоеоткрито училището. (5) Ученикможедаотсъствапоуважителнимедицинскипричиниотучебниячаспо учебния предмет физическо възпитание и спорт,когато е противопоказно физическото натоварванеи присъствието му вучебниячас.видътназаболяванетои заключениетоза освобождаванеотобучениепоучебнияпредметфизическовъзпитаниеиспортсеудостоверяватс медицинскидокумент. (6) Неможедаотсъстваотучебниячаспоучебнияпредметфизическовъзпитаниеи спортучениквслучаитепоал.5, закойтоепротивопоказнофизическонатоварване,нонеи присъствиетовучебниячас. (7) Вслучаитепоал.5, когатоосвобождаванетоезацелияучебенсрокилизаучебната година,ученикътнямаправоданапускатериториятанаучилищетоповременаучебниячас,а директорътвъзоснованапредставенитемедицинскидокументиопределясъсзаповедначинана уплътняванезаучениканавремето,определенозаучебнитечасове.заповедтасесъобщавана родителянаученика. Чл.63. Санкциите"преместваневдругоучилище"и"преместванеотдневнаформав самостоятелнаформанаобучение"можедасеналагатизадопуснатиповечеот15 отсъствияпо неуважителнипричинипрезучебнатагодина. Чл.64. (1) Директорътнаучилищетозадължителнописменоуведомявародителяили съответнотолицепочл.60, ал.1 или2 заоткриванетонапроцедурапоналаганенасанкция,ав случаите на налагане на санкция "предупреждение за преместване в друго училище", "преместваневдругоучилище"или"преместванеотдневнаформавсамостоятелнаформана обучение"-исъответнитетериториалниструктуризазакриланадетето. (2) Вуведомлениетопоал.1 сепосочватизвършенотоотучениканарушениеиусловията почл.60, ал.1 ичл.65, ал.2, прикоитородителятилиопределенотолицепочл.60, ал.2 можеда участвавпроцедуратапоналаганенасанкцията. (3) Връчванетонауведомлениетопоал.1 сеизвършваотслужителнаучилището,по пощатаиличрезкуриерскаслужбаспрепоръчанапраткасобратнаразписканаадресана родителяилиналицетопочл.60, ал.2. Съобщаванетопоал.1 можедасеизвършиинапосочен отродителяилилицетопочл.60, ал.2 електроненадрес,катовтозислучайвръчванетосе удостоверяваскопиеотелектронниязаписзатова. Чл.65. (1) Прединалаганенасанкциядиректорътилиупълномощеноотнеголице задължителноизслушваученикавприсъствиетонапсихологилинапедагогическисъветник и/илисезапознавасписменотообяснениенаучениканафактитеиобстоятелствата,свързанис конкретнотонарушение.наизслушванетоприсъстваисоциаленработниквсъответствиесчл. 15,ал.4отЗаконазазакриланадетето.

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за де

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за де САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл. 111. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно