ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков Председател ОбС 2. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за мандата година 3. Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2019 год. декември 2019 год. 4. Приемане на бюджета на Общината за 2019 година. 5. Приемане на празничен календар честване на годишнини и други празници в община Болярово през 2019 г. 6. Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите за 2018 г. 7. Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г. 8. Категоризиране на жилища общинска собственост, според предназначението им 9. Отдаване под наем за стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово 10. Изменение и допълнение на Наредба 11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово 11. Приемане на цени за маркиране на дървесина в Общински горски фонд на територията на община Болярово за 2019 г. 12. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите. Месец февруари 1. Приемане на програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г. 2. Годишен отчет за работата на комисията за закрила на детето за 2018 г. 1

2 3. Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 4. Приемане на отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2018 г. и общински годишен план за младежта за 2019 г. 5. Отчет за изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2018 г. 6. Отчет за дейността на съвета и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година. Докладва: Атанас Дженков Председател ОбС 7. Предоставяне под наем или аренда на пасища и мери общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2019/2020 година 8. Отдаване под наем за стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово 9. Одобряване размера на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметове на населени места 10. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите Месец март 1. Приемане на мрежата от училища и детски градини и утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в община Болярово за учебната 2019/2020 г. 2. Приемане на отчет за 2018 г. по програмата за развитие на туризма в община Болярово за периода година 3. Застраховане на имоти частна общинска собственост 4. Утвърждаване на наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2019/2020 година 5. Отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани от община Болярово. 6. Отчет за работата на кметство с. Стефан Караджово за периода г г. Докладва: кмет на с. Ст. Караджово 7. Отчет за работата на кмета на кметство с. Воден за периода г г. Докладва: Елена Анева кмет на с. Воден 8. Отчет за работата на кмета на кметство с. Попово за периода г г. Докладва: Ангел Апостолов кмет на с. Попово 9. Отчет за работата на кмета на кметство с. Малко Шарково за периода Докладва: Тодорка Метаксова кмет на с. М. Шарково 2

3 10. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Денница за периода Докладва: Димитринка Хаджиева км. нам. с. Денница 11. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Оман за периода Докладва: Мара Минева км. нам. на с. Оман 12. Отчет за работата на кметство с. Камен връх за периода г г. Докладва: кметски наместник на с. К. връх 13. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите Месец април 1. Одобряване на разходи за командировки на кмета и председателя на ОбС. 2. Актуализация на бюджета за 2018 г. 3. Отчет за дейността на читалищата през 2018 година 4. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г. 5. Отдаване под наем на общинска земеделска земя на територията на община Болярово за срок от пет стопански години 6. Отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за гражданската регистрация за 2018 г. 7. Отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и наредба за гробищните паркове на община Болярово 8. Отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл. 133, 134, 178 и други разпоредби за общините от закона за ветеринарно-медицинската дейност 9. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г. на територията на община Болярово 10. Приемане на годишен план за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Болярово 11. Маркиране на дървесина за нуждите на местното население за годишен план 2020 г. 12. Отчет за работата на кмета на кметство с. Шарково за периода Докладва: Иван Апостолов кмет на с. Шарково 13. Отчет за работата на кмета на кметство Голямо Крушево за периода Докладва: Костадин Иванов кмет на с. Г. Крушево 14. Отчет за работата на кметски наместник на с. Горска поляна за периода Докладва: Стоян Михов км. нам. на с. Г. поляна 15. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите 3

4 Месец май 1. Отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за културата 2. Организация на работата на общинската администрация по закона за военните паметници и закона за военноинвалидите и военнопострадалите 3. Отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметове и кметските наместници по закона за ветераните от войните. 4. Приемане на допълнителен годишен план за дървесина за 2019 година 5. Добив и продажба на добита дървесина по допълнителен годишен план за 2019 г. за нуждите на местното население 6. Отчет за работата на кмета на кметство Мамарчево за периода Докладва: Марчо Добрев кмет на с. Мамарчево 7. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Ружица за периода Докладва: Красимир Костов км. нам. на с. Ружица 8. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Вълчи извор за периода Докладва: Райка Николова км. нам. на с. Вълчи извор 9. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Златиница за периода Докладва: Димитър Бъчваров км. нам. на с. Златиница 10. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Дъбово за периода Докладва: Елена Апостолова км. нам. на с. Дъбово 11. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Ситово и с. Иглика за периода Докладва: Станка Табурова км. нам. на с. Ситово и с. Иглика 12. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Крайново за периода Докладва: Ангелина Иванова км. нам. на с. Крайново 13. Отчет за работата на кметски наместник на кметство с. Странджа за периода Докладва: Иванка Чалъмова км. нам. на с. Странджа 14. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите Месец юни 1. Актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 и 4 от Наредба 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. 2. Отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово. 3. Отдаване под наем чрез търг на пасища и мери общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2019/2020 година 4

5 4. Предоставяне на дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози от община Болярово 5. Отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за физическото възпитание и спорта за 2018 година 6. Отчет за дейността на РУ Полиция гр. Елхово участък гр. Болярово 7. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите Месец юли 1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 г. 2. Актуализация на бюджета за 2019 г. 3. Одобряване разходи за командировки на кмета и председателя на ОбС 4. Отчет за изпълнение на актовете /решенията/ на Общински съвет за първото шестмесечие 2019 г. 5. Отчет за дейността на съвета и неговите комисии за първото шестмесечие на 2019 година Докладва: Атанас Дженков Председател ОбС 6. Предложение за включване на детски градини и училища в списъка на защитените през 2019/2020 учебна година. 7. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите Месец септември 1. Информация за готовността за учебната 2019/2020 година. 2. Отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 г. 3. Състояние на земеделския отрасъл и мерки за неговото развитие на територията на община Болярово през стопанската 2018/2019 г. и организация на работата на общинска администрация по ЗСПЗЗ. Докладва: Нина Терзиева зам.кмет на общината 4. Организация на работата на общинска администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОССИ/ и административно наказателната практика за периода 2018 г. и до месец септември 2019 г. Докладва: Нина Терзиева зам.кмет на общината 5. Отчет за работата на вестник Крайгранична искра за 2019 г. 6. Отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово 5

6 7. Отчет за работата на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2019 година. 8. Приемане на годишен план за дървесина за 2020 г. за нуждите на местното население 9. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите м. януари 2019 год. гр. Болярово Председател на ОбС: /п/ /Атанас Дженков/ 6

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

Microsoft Word - protokol_44_467

Microsoft Word - protokol_44_467 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ======================================================= ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 44 от проведено заседание на 29.05.2015г. по точка шеста от дневния ред ОТНОСНО: Определяне на маломерни

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я З Е М Е Д Е Л И Е

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я З Е М Е Д Е Л И Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я З Е М Е Д Е Л И Е - Я М Б О Л ОБЩИНА ЯМБОЛ Приложение 1 по ред 1 гр.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 47 от заседанието на г. по точка 20 от дневния ред Относно: Приемане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 47 от заседанието на г. по точка 20 от дневния ред Относно: Приемане ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 47 от заседанието на 25.04.2019 г. по точка 20 от дневния ред Относно: Приемане на Годишен план 2020 г. и ползването на дървесина от

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД Изх. 9400-1687 /21.04.2016г. ГОСПОДИН(ГОСПОЖО).... На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от Правилника

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно