Приложение_1_Заявление по Образец 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение_1_Заявление по Образец 1"

Препис

1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице Указания за попълване и подаване

2 I. ПОПЪЛВАНЕ Заявлението за достъп до Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ) с КЕП на задълженото лице се състои от четири части: 1. Информация за задълженото лице - титуляр на КЕП: Първата част на заявлението съдържа информация за името и ЕИК/Код по Булстат/ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице (титуляр на КЕП), негов представител (поне един, максимум трима), адрес, телефон, факс, име/наименование на латиница и дата на създаване (за ЕТ и юридически лица). В случай че лицето вече е подавало декларации-форми и/или отчетни форми в БНБ, в тази част автоматично се извлича информацията за него от системата на БНБ. Имайте предвид, че е възможно тази информация да не е актуална. Тъй като не се позволява нейната редакция при попълване на заявлението, корекцията следва да бъде извършена от служител на БНБ преди подаване на заявлението. За целта е необходимо да бъде изпратен имейл с искане за актуализиране на информацията (с посочен идентификатор на субекта (ЕИК/код по БУЛСТАТ) и необходимите промени) на адрес След извършване на актуализациите, служителят на БНБ информира потребителят и той може да продължи с подаване на заявлението. Ако заявлението е било записано в редакция то следва да бъде изтрито чрез бутон Изтрий, за да може актуализираните данни да се генерират в него. Когато за лицето няма регистрация в системата на БНБ, тази част се попълва от него, като всички задължителни полета са отбелязани с (*).Полетата ЕИК/код по БУЛСТАТ и ЕГН/ЛНЧ са алтернативни попълва се едното от тях. 2. Информация за потребителя - автор на КЕП Във втората част от заявлението се попълват данните на физическото лице, на което е издаден КЕП (автор на КЕП). Посочват се три имена, ЕГН/ЛНЧ, позиция, електронна поща, телефон и факс. На имейла, който се посочва тук, се получават всички системни уведомления, в резултат на действията на потребителя в системата (напр. за успешно подаден документ, за резултатите от експертен контрол на отчетни форми, временна парола за достъп и т.н.). Имейлът може да бъде редактиран след получаване на достъп до Портала от меню Профил/Потребител. 3. Права за достъп 2

3 Чрез опциите в трета част от заявлението се маркират желаните от лицето права за достъп до индивидуалната статистическа информацията, налична в системата на БНБ. Правата се посочват поотделно за декларациите-форми и отчетените форми. Възможността за подаване на декларации и отчетни форми с КЕП не зависи от заявените права за достъп. Те се отнасят единствено до съхраняваната информация за отчетната единица в ИСИС. Подробна информация относно видовете достъп, можете да откриете в Глава Четвърта от Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ (Указанията). Ограничен достъп Ако не бъде маркирана нито една от дадените възможности за пълен или частичен достъп, потребителят получава достъп само до информацията, която сам е подал по 3

4 електронен път с посочения в заявлението КЕП. В този случай регистрацията се извършва автоматично и позволява непосредствено подаване на статистически форми и декларации. Пълен достъп Пълният достъп позволява на потребителя да вижда цялата подадена информация за задълженото лице след представяне на придружаващи документи, в случай че е необходимо, съгласно т. 12. от Указанията. Това включва информация, подадена от него, информация, подадена от други потребители, свързани със задълженото лице, и информация за задълженото лице, подадена на хартиен носител в Деловодството на БНБ. Посочването на пълен достъп изключва възможността за маркиране на някоя от опциите за частичен достъп. Частичен достъп В зависимост от попълненото условие, освен достъп до подадената от него по електронен път информация, потребителят може да получи и достъп до: Определен тип декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (напр. само до Декларации-форми за финансови кредити СПБ-1); Избран тип декларация се премахва от списъка с натискане на името ѝ под списъка за избор (СПБ-1). Конкретни декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (в този случай е необходимо посочване на регистрационни номера, дадени от БНБ при приемане на декларациите напр. до Декларация-форма СПБ-1 с регистрационен на БНБ 1/0048ХХХ/001); 4

5 Декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подадени от друг потребител, свързан със задълженото лице (посочват се трите имена и ЕГН на физическото лице, посочено като автор в удостоверението за КЕП); Определен тип отчетни форми, дължими по чл. 42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон (напр. до отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А и СПБ-5); Избран тип отчетна форма се премахва от списъка с натискане на името ѝ под списъка за избор ("Форма СПБ-4 Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над лв."). 5

6 Отчетни форми, дължими по чл. 42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон, подадени от друг потребител, свързан със задълженото лице (посочват се трите имена и ЕГН на физическото лице, посочено като автор в удостоверението за КЕП). Посочването на едно от изброените условия не ограничава възможността за посочване на друго. 4. Адрес за електронни изявления Посочва се задължително електронен адрес за приемане на електронни изявления на БНБ във връзка с подадените документи. На този имейл адрес се получават уведомленията за дължими форми и сроковете за тяхното подаване. Имейлът не може да бъде редактиран, освен чрез отменяне на одобрено заявление, в който е бил посочен. II. ПОДАВАНЕ Порталът на ИСИС позволява: 1) да запишете попълнено заявление без да го подавате (бутон ). При следващо отваряне на линка към съответния вид заявление, се визуализират последно записаните данни) 2) да проверите попълненото заявление без да го подавате (бутон ). Проверява се коректността на попълнените данни. За да може да подадете заявлението, е необходимо при проверка да получите следното съобщение: Въведените данни са коректни! 6

7 3) да подадете попълненото заявление (бутон ). Позволява се подаването само на правилно попълнено заявление. 4) да изтриете попълнената информация и самото заявление, ако е записано в редакция (бутон ). При успешно изтриване се връщате на началната страница и получавате съобщение: Заявлението беше изтрито успешно! 5) да се върнете директно на началната страница (бутон ) Подаването на коректно попълнено заявление преминава през следните стъпки: 1. Сваляне на PDF за подписване (генерираният PDF не се отваря преди да бъде записан на локалния компютър и не се записва отново, ако бъде отворен); 2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КЕП (задължително е създаването на подпис отделно от файла (detached signature) файл с разширение p7s); 3. Прикачване на подписа в системата. Допълнителна информация относно подаването на информация в ИСИС, както и примерни екрани, можете да откриете в приложението Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани към Указанията. Системата изпраща автоматични имейли на посочения в Заявлението имейл адрес при успешно подаване на заявлението, както и при неговото обслужване одобряване или отхвърляне. Възможните причини за неполучен имейл за успешно подадено Заявление са: Грешно попълнен имейл в Заявлението В този случай е необходимо подаване на ново Заявление с коректно попълнен имейл. Записване на Заявлението в редакция вместо подаване Необходимо е подаването на заявлението да бъде довършено. Получаване на имейлите от системата в СПАМ папка 7

8 III. ОБСЛУЖВАНЕ Обслужването на подадените заявления може да се проследи в страницата Подадени заявления. Заявленията могат да имат следните статуси: редакция В статус редакция е заявление, което е записано в системата. За да бъде обслужено, то трябва да бъде в статус подаден. Системата позволява записване само на едно заявление в статус редакция. подаден Статус подаден получават всички коректно попълнени и подадени към ИСИС на БНБ заявления, чието обслужване се извършва от служител на БНБ. автоматично потвърден Автоматично потвърждение получават единствено подадените заявления по Образец 1 без маркирана опция за пълен или частичен достъп, при които КЕП позволява недвусмислена идентификация на титуляря и автора на КЕП и връзката между тях. потвърден Потвърден статус се дава от служител на БНБ при обслужване на заявление, след проверка на представителната власт на автора на КЕП спрямо заявения достъп, съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са необходими) или друга публична официална информация. отхвърлен Статус отхвърлен получават заявленията, за които заявения достъп не може да бъде потвърден след проверка на представителната власт на автора на КЕП, съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са необходими) или друга публична официална информация. Причината за отхвърляне се описва в полето Коментар на експерт на БНБ. отменен Статус отменен получават заявленията, за които е подадено Уведомление по Образец 4 с попълнена секция за отнемане на упълномощаване. Уведомлението по Образец 4 се подава от задълженото лице отчетна единица на хартиен носител на място в БНБ, заверено нотариално (с изключение на случаите, в които БНБ разполага със спесимени на представляващите отчетната единица лица). 8

9 Заявленията за достъп, които не се обработват автоматично от системата, се обработват от служител на БНБ в срок от 5 работни дни: - от датата на подаването им, в случай че не е необходимо подаване на придружаващи документи; - от датата на входиране на изрядни придружаващи документи в Деловодството на БНБ, в случай че се изискват такива. 9

10 Регистрация чрез Заявление по Образец 1 (титулярят на КЕП е задълженото лице отчетна единица): Вид КЕП Автор на КЕП Вид достъп Обслужва се от Придружаващи документи Забележка Персонален Професионален законен представител на задълженото лице (единствен или с право да представлява самостоятелно) друг Ограничен Частичен Пълен Ограничен Частичен Пълен Ограничен Частичен Пълен Автоматично от системата Служител на БНБ Автоматично от системата Служител на БНБ Автоматично от системата Служител на БНБ Не Не Не Да Подаване на Заявление по Образец 1 с персонален КЕП, означава, че задълженото лице е физическото лице, автор на КЕП. Регистрация, направена по този начин, позволява подаване единствено на отчетна форма СПБ-8 за физически лица по чл. 10, ал. 2 от Валутния закон. В БНБ се подават: информация за номера на подаденото заявление и документи за изрично упълномощаване (алтернативно): Уведомление по Образец 4 (нотариално заверено, освен в случаите, когато БНБ разполага със спесимени на представляващите отчетната единица лица); или Оригинал и копие на нотариално заверено изрично пълномощно, по силата на което авторът на КЕП може да представлява задълженото лице пред БНБ (оригиналът служи за констатиране на идентичността на копието, което остава в БНБ); или Нотариален препис на изрично пълномощно, по силата на което авторът на КЕП може да представлява задълженото лице пред БНБ. 10

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Съдържание 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС... 4 2. Описание... 5 3. Вход в системата от клиент на... 6 4. Избор

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

СМЕТНА ПАЛАТА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019

СМЕТНА ПАЛАТА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019 СМЕТНА ПАЛАТА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019 Изборният кодекс (ИК) изисква участниците в изборите за членове на Европейския

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно