СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31, web: ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 171, ал. 3 и чл. 283, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 9, ал. 1 от ПМС 328 от г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и в изпълнение на решение на Педагогическия съвет /Протокол РД-04-1 от г./ УТВЪРЖДАВАМ: Предложенията на Комисията за стипендиите за първи срок на учебната 2018/2019 година /Протокол 1 от г./, приети с решение на Педагогическия съвет /Протокол РД-04-1 от г./, както следва: 1. Разпределение на средствата по видове стипендии: 1.1. За постигнати високи образователни резултати 49% от целевите средства за стипендии, делегираните от държавата За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 39% от целевите средства за стипендии Отпускането на стипендия на ученици без родители или с един родител и на ученици с трайни увреждания - 10% от целевите средства за стипендии Еднократни стипендии - 2% от целевите средства за стипендии. При недостиг на целевите средства, предвидени за стипендии, дофинансирането да се извършва от бюджета на училището. 2. Критерии за допускане на учениците до класиране за стипендии за постигнати високи образователни резултати и стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: До класиране за стипендии за постигнати високи образователни резултати и стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за първия срок на учебната 2018/2019 година се допускат ученици, които: 2.1. Не повтарят учебната година, с изключение на случаите, в които повтарят учебната година поради болест Нямат допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини за предходната учебна година Нямат наложена санкция с решение на Педагогическия съвет, която влиза в сила от началото на новата учебна година Не са били лишавани от правото да получават стипендия заради подадено заявление - декларация с невярно съдържание. 1

2 2.5. Имат среден успех от общообразователната/задължителна подготовка и разширената/задължителноизбираема подготовка, не по-нисък от отличен 5,50, когато кандидатстват за стипендия за постигнати високи образователни резултати Имат среден успех от общообразователната/задължителна подготовка и разширената/задължителноизбираема подготовка, не по-нисък от мн.добър 4,50 и среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не по-висок от 510,00 лв., когато кандидатстват за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането Подали са в срок всички необходими документи за участие в класирането. 3. Критерии и показатели за класиране на учениците за получаване на различните видове стипендии, необходими документи, условия и ред за отпускане: 3.1. Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати високи образователни резултати: Учениците, които през учебната 2017/2018 година са показали среден успех от общообразователната/задължителна подготовка и разширената/задължителноизбираема подготовка, не по-нисък от отличен 5,50 се класират в низходящ ред по средния успех. Необходими документи: Заявление декларация, приложение към 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС 328 от г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Заявлението - декларация не се попълва в частта й за доходите на член от семейството. Стипендиите се предоставят след класиране на учениците Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: Учениците, които имат среден успех от общообразователната/задължителна подготовка и разширената/ задължително-избираема подготовка, не по-нисък от мн.добър 4,50 и среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не по-висок от 510,00 лв. се класират във възходящ ред по месечен доход на член от семейството. При равен месечен доход на член от семейството учениците се класират в низходящ ред по среден успех. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца от м. април 2018 г. до м. септември 2018 г., включително. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: Доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица: доходи от трудови правоотношения; доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; доходи от друга стопанска дейност; доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; 2

3 доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЮЛ, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон. Пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи. Присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на ПМС 328 от г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него. Необходими документи: Заявление декларация, приложение към 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС 328 от г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Към заявление декларацията за дохода на семейството се прилагат следните документи: Служебни бележки, удостоверяващи месечния доход на семейството. Доходът се посочва по месечно за периода м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително. Служебна бележка за удостоверяване размера на полученото обезщетение от НОИ, ако родителят е ползвал отпуск по болест за периода м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително. Служебна бележка от Пенсионния отдел за удостоверяване размера на получавана от родителя пенсия за периода м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително. Служебна бележка от Бюрото по труда за удостоверяване размера на полученото обезщетение в случаите когато член от семейството получава обезщетение за безработица за периода м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително. Служебна бележка от дирекция Социално подпомагане, за удостоверяване на получените месечни добавки за деца, ако има такива, посочени по месечно за периода от м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително. Служебна бележка или уверение, издадени от съответното учебно заведение в което се обучават брат или сестра на ученика (в случай, че има такива) за удостоверяване, че същите са получавали стипендия за периода от м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително. 3

4 Документ от съда, удостоверяващ размера на присъдената издръжка при разведени родители. За доходи от други дейности двамата родители попълват декларации по образец. В случай, че за периода от м. април 2018 г. до м. септември 2018 г. включително член от семейството не е бил на работа, не е бил регистриран в Бюрото по труда и не е упражнявал свободна професия, същият удостоверява тези обстоятелства с декларация по образец, попълнена пред член от комисията и представя трудова книжка за справка. Заявление декларацията за дохода на семейството задължително се подписва и от родителя (попечителя) на ученика. Стипендиите се предоставят след класиране на учениците Условия за отпускане на стипендия на ученици без родители или с един родител и на ученици с трайни увреждания: Учениците да нямат допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини за предходната учебна година или към датата, към която е възникнало основанието за получаването им. На ученици без родители или с един родител се отпуска стипендия след представяне на смъртен акт за починалите родители и/или удостоверение за лишаване от родителски права или поставяне на родителя под пълно запрещение. На ученици с трайни увреждания се отпуска стипендия след представяне на медицински документи, удостоверяващи увреждането /ТЕЛК/. За отпускане на стипендия учениците подават заявление декларация, приложение към 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС 328 от г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Заявлението-декларация не се попълва в частта й за доходите на член от семейството. За отпускане на стипендиите не се извършва класиране Условия за отпускане на еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност: Учениците да нямат допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини за предходната учебна година или към датата на участието им в съответната изява. Еднократните стипендии могат да бъдат отпуснати за: постигнати представителни резултати на областен или републикански кръг на олимпиада; постигнати отлични резултати на общински, областни и републикански спортни състезания, фестивали, културни дейности, издигащи престижа на училището. Постигнатите високи резултати се удостоверяват с протокол за класиране на областен или национален кръг на ученически олимпиади или състезания, организирани от МОН, както и грамоти за постигнати високи резултати или спечелени престижни награди на общинско, областно или национално равнище. За отпускане на стипендиите не се извършва класиране. 4

5 Стипендиите се отпускат по мотивирано предложение на комисията за стипендии Условия за отпускане на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование: Еднократните стипендии могат да бъдат отпуснати при идентифицирани социални обстоятелства, водещи до риск от отпадане на ученика от училище. За един и същ ученик стипендията може да се отпуска само веднъж в рамките на учебния срок. За отпускане на стипендиите не се извършва класиране. Стипендиите се отпускат по мотивирано предложение на комисията за стипендии. 4. Размер на стипендиите по видове: 4.1. За постигнати високи образователни резултати лв. месечно За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за ученици с успех от мн. добър 4.50 до мн. добър лв. месечно За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за ученици с успех от мн. добър 5.01 до мн. добър лв. месечно За подпомагане на ученици с трайни увреждания, независимо от степента на инвалидност, които не ползват пълна държавна издръжка лв. месечно За подпомагане на ученици без родители или с един родител, независимо от месечния доход и успех лв. месечно. 5. Период, за който се отпускат стипендиите: 5.1. Стипендиите за постигнати високи образователни резултати и стипендиите за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на учебната година. Допускането на ученици до класиране за стипендия през втория учебен срок се определя от критериите за допускане, определени от комисията за стипендии за втория учебен срок. Стипендиите се изплащат месечно за периода на учебните месеци Стипендиите за подпомагане на ученици без родители или с един родител и за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им. Стипендиите се изплащат месечно за периода на учебните месеци. 6. Условия, при които учениците губят правото да получават стипендия Учениците губят правото да получават стипендия когато прекъснат обучението си или променят формата на обучение от дневна в самостоятелна форма на обучение Ученици, подали заявление - декларация с невярно съдържание, се лишават от стипендия до края на обучението си Ученици, които имат наложена санкция от Педагогическия съвет, се лишават от стипендия за постигнати високи образователни резултати до изтичане срока на санкцията За допуснати отсъствия по неуважителни причини учениците се лишават от стипендия за постигнати високи образователни резултати, както следва: 5

6 За допуснати 5 отсъствия по неуважителни причини за календарен месец се лишават от стипендия за този месец За допуснати 10 и повече от 10 отсъствия по неуважителни причини от началото на учебната година, стипендията се спира до края на учебната година, считано от месеца, в който са допуснати отсъствията. При установяване на обстоятелствата по т.6.4 класният ръководител писмено информира директора на училището. Срок за подаване на документите за кандидатстване: г. Копие от заповедта да се постави на информационното табло и се публикува на интернет страницата на училището. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на членовете на Комисията за стипендиите. /п/ Тошко Гетов Директор 6

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) 62-40-98, GSM: 0878120761 www.pmg-haskovo.org, e-mail: pmg_haskovo@abv.bg Утвърждава:...

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно