1 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 1"

Препис

1 1 1

2 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели са : изграждане на позитивен организационен климат, създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование. II.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ Общата подкрепа за личностно развитие включва: 1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 2. Допълнително обучение по учебни предмети; 3. Консултации по учебни предмети; 4.Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 5. Кариерно развитие на учениците; 6. Занимания по интереси; 7. Библиотечно-информационно обслужване; 8. Грижи за здравето; 9. Поощряване с морални и материални награди; 10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. III.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 1. Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти Обмяна на информация, опит и добри практики между преподавателите и другите педагогически специалисти. съветник Отг: учители по уч. предмети, педагогически 1.2. Изготвяне на План с конкретни мерки за всеки ученик с обучителни трудности. 2

3 3 Срок: Отг: учители по уч. предмети 2. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. Отг: учители по уч. предмети 2.2. Психологическа подкрепа на учениците и развиване на умения за учене. 3. Дейности, свързани с кариерното ориентиране на учениците Информиране на учениците от VII чрез брошури/листовки за възможностите за кандидатстване. Срок: март-април 2019 г. Отг.:директор, зам.-директори УД, пед.съветник 3.3. Провеждане на беседи с родители на ученици с различни професии в ЧК за учениците от IV и VII клас. Срок: в съответствие с плана на класния р-л Отг: класни ръководители 4.Дейности, свързани със занимания по интереси Обмяна на информация между учителите, педагогическия съветник и учениците за установяване на интересите на учениците. Отг:класни ръководители,педагогически съветник 4.2. Създаване на клубове по интереси. Отг: педагогически екип 4.3. Организиране на допълнителни културни, спортни и други дейности и инициативи. Отг: педагогически екип 4.4. Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия - тържества, конкурси,състезания, концерти. предмети Отг:класни ръководители,учители по уч. 3

4 4 5. Дейности, свързани с библиотечно-информационно обслужване Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични информационни ресурси с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. Отг: библиотекар 6.Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците Осигуряване на медицински и здравни грижи при необходимост. Отг: директор 6.2. Осигуряване на сигурна и безопасна материално-техническа база. Отг: директор, зам.- директор АСД 6.3. Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен начин на живот. Отг:мед.лице,класни и р-л,пед.съветник 6.4. Провеждане на тематични инструктажи. Отг: класни ръководители 6.5. Включване на учениците в спортни дейности и мероприятия, туризъм. Отг: учители по ФВС 7. Дейности, свързани с поощряване на ученици с морални и материални награди Съобщаване и похвала за високите постижения на отделни ученици в областта на науката, спорта, изкуството и др., за приноса им към развитието на училищната общност. Отг: учители по уч. предмети 7.2. Награждаване с грамоти и сертификати за отличен успех, високи постижения и принос към развитието на училището. Отг: директор, учители по 4 учебни предмети 7.3. Материални награди за високи постижения на отделни ученици.

5 5 Отг: директор 8. Дейности, свързани с превенция на насилието 8.1. Запознаване на учениците със Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето, както и с Конвенцията за правата на детето. съветник Отг: педагогически 8.2. Провеждане на регулярни срещи с Ръководството на училището и Педагогическия екип с цел информираност и целенасочена работа за подобряване на психологическия климат в класовете и утвърждаване на атмосфера на подкрепа и доверие. Отг: учил. ръководство, пед. съветник 8.3. Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на тормоз/насилие и ученици с агресивно поведение Разговори с родителите и осигуряване на своевременна психологическа подкрепа на учениците в риск Провеждане на лекции, беседи, презентации на теми, включени в плана на класния ръководител относно противодействие на насилието, агресивните прояви, кибертормоз, ненасилствена комуникация и разрешаване на конфликти, превенция на зависимостите. Отг: класни ръководители, пед.съветник 8.6. Сътрудничество с институции РПУ Първомай, ОЗД, МКБППМН. Отг.: учил.ръководство, пед.съветник, класни р-ли 8.7. Ангажиране на ученическия съвет в дейности, насочени към приобщаване на ученици в риск, ученици в неравностойно положение и подпомагането им да намерят и заемат своето място в училищния живот и обществото. Отг.: пед.съветник, ученически съвет 8.8. Проучване на климата в класа и на груповите взаимоотношения. Подпомагане на учениците при решаване на конфликти и създаване на отношения, основани на толерантност, емпатия, сътрудничество, екипност. Отг: психолог, пед. съветник 5

6 Използване на медиатор при разрешаване на конфликти в училище Провеждане на вътрешно-училищни консултации на учители за справяне с агресията на учениците. Отг: психолог, пед. съветник Включване на родителите в различни съвместни дейности с цел установяване на добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители. Отг: класни ръководители 9. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемно поведение. А) Дейности, свързани с мотивацията на учениците 9.1. Провеждане на наблюдения на учениците с цел подобряване на учебната среда и учебните постижения. Отг: учители по предмети, психолог/пед. съветник 9.3. Създаване на клубове и групови занимания по интереси. Отг: учители по уч. предмети 9.4. Провеждане на тематични училищни конкурси и мероприятия, осигуряващи възможности за изява на учениците. Отг: учители по уч. предмети,класни р-ли 9.7.Прилагане на конкретни мерки за подобряване на дисциплината в часовете с цел осигуряване на благоприятна атмосфера на работа: - Правила на класа; - Взаимното уважение като основен принцип на отношенията учител-ученик и ученик-ученик; - Изготвяне и спазване на критериите за оценяване; - Спазване на умерената дистанция учител-ученик; - Иновативни методи на преподаване; - Осъществяване на своевременна обратна връзка и конкретни препоръки от учителите по всички предмети; 6

7 7 - Отчитане на напредъка на ученика. Отг.: учители по уч. предмети Осигуряване на консултации по отделните предмети. Отг.:учители по уч. предмети Отчитане на индивидуалния напредък в обучението на всеки ученик и за придобитите компетентности-знания, умения и отношения. Отг.: учители по уч. предмети Установяване на силните страни на всеки ученик и на индивидуалните нагласи по отношение на ученето и участието в живота на общността. Отг.: учители по уч. предмети, класни р-ли Б) Дейности, свързани с мотивацията и преодоляване на проблемното поведение Събиране и предаване на информация към координатора за ученици със затруднения в усвояването на учебния материал по отделни учебни дисциплини и изготвяне на план за личностна подкрепа в случаите, които за ученика се планира допълнителна подкрепа. Планът за подкрепа влючва: - целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа за личностно развитие; - описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за включване и участие в образователния процес; - определяне срока на предоставяне на допълнителна подкрепа; - определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на ученика; - определяне начините на оценяване на напредъка на ученика; - определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за постигане на целите; - определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа; - описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на педагогическите специалисти и на родителя/настойника при предоставянето на допълнителната подкрепа; 7

8 8 - описание на необходимите ресурси за допълнителна подкрепа и за ефективен преход между институциите или между отделните етапи и степени на образование и на координацията на работа с учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие. Отг: координатор, учители по предмети, класни р-ли 9.3.Консултиране на ученика и/или родителите с педагогически съветник. Срок:постоянен 9.4. Включване на ученика в група за повишаване на социални умения за общуване и разрешаване на конфликти. 9.5.Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите интереси и потребности. Отг.: учители по предмети 9.6.Включване на ученика в дейности в полза на класа или училището, съобразени с неговите желания и възможности. Отг: класни р-ли,пед.съветник 9.7.Осигуряване на условия за включване на ученици с проблемно поведение в дейности и инициативи, основани на подхода връстници обучават връстници. Срок: целогодишен Отг.: педагогически съветник, ученически съвет 10. Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения Наблюдения и тестове с цел ранно разпознаване на обучителни затруднения при учениците по отделни учебни дисциплини. Отг.: учители по предмети, класни р-ли Определяне със заповед на Директора на координатор за организиране и координиране на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Срок: г. Отг.: директор Работа по конкретен случай се провежда от екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика в училището като се определя водещ на случая. Водещият на случая координира работата на специалистите и развива отношенията с ученика, които да стимулират неговото обучение, участието му в дейността на училището и личностното му развитие. 8

9 9 Отг.: Екип за подкрепа на личностното развитие/еплр/ Диагностициране на дефицитните области на учениците с обучителни затруднения. Отг.: учители по предмети, педагогически съветник Събиране и предаване на конкретна информация от класните р-ли към координатора относно ученици със затруднения и изготвяне на план за личностна подкрепа. Отг.: координатор, учители по предмети, класни р-ли Координаторът предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа на личностното развитие на учениците в случай на потребност от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Срок: целогодишен Отг: координатор Определените екипи осигуряват консултации по предмети, психологическа и социална подкрепа на нуждаещите се ученици. Отг.: ЕПЛР Насочване на ученици за индивидуална работа с педагогически съветник. Отг.: класни р-ли, педагогически съветник Координаторът предлага на директора в случай на необходимост да осигури допълнителни специалисти като организира и координира осигуряването ѝм в зависимост от индивидуалните потребности на ученика от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование,център за подкрепа на личностното развитие, включително център за специална образователна подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето. Отг.: директор, координатор Координаторът координира работата с родителя/наставника, включително по отношение включването му в работата на екипа за подкрепа на личностното развитие. Отг.: координатор, класни р-ли Координаторът координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа на личностното развитие. 9 Отг.: координатор

10 Координаторът съхранява документите на всеки ученик, за който е сформиран и работи екип за подкрепа на личностно развитие. Отг.: Координатор Координаторът координира предоставянето на методическа подкрепа от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и съдейства за провеждане на различни форми на обучение на педагогическите специалисти в училището. Отг.: Координатор След приключване на втория учебен срок на съответната година, координаторът изготвя и предоставя на педагогически съвет обобщен доклад-анализ за състоянието на процеса на приобщаващо образование в училището. Докладът се предоставя и на началника на съответното регионално управление на образованието. Срок: 30 юни 2019 г. Отг.: Координатор 10

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА Програмата е създаден

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА Програмата е създаден ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария; souv

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ дирекция, зам.дирекция; канцелария;  souv СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 102, тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария; e-mail:souvazovsz@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна Годишен отчет на педагогическите съветници Олга Георгиева и Цвета Балтакова-Стоянова за учебната 2017 2018 година Цел на дейността на педагогическите съветници: подкрепа за личностно развитие на учениците

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 Приложение 1 Информационен въпросник за училището Моля, попълнете въпросника максимално искрено. Той няма оценъчен, а самооценъчен характер. Не е необходимо да имате утвърдителен отговор към въпросите.

Подробно

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е

УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е УТВЪРДИЛ: М.Кунчев Директор на ПМГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Програмата е създаденa на основание чл. 263, ал. 1,т. 9, от Закона

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

П Р И Р О Д О- М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Г И М Н А З И Я "Я Н Е С А Н Д А Н С К И" гр. Гоце Делчев, ул."скопие" 4, тел: директор: (0751) 60306, секрет

П Р И Р О Д О- М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Г И М Н А З И Я Я Н Е С А Н Д А Н С К И гр. Гоце Делчев, ул.скопие 4, тел: директор: (0751) 60306, секрет П Р И Р О Д О- М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Г И М Н А З И Я "Я Н Е С А Н Д А Н С К И" гр. Гоце Делчев, ул."скопие" 4, тел: директор: (0751) 60306, секретар: 60308, факс: 60308, e-mail: pmg.direktor@pmggd.bg,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно