П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно заседание на Общински съвет Община Дългопол, Варненска област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника. Николай Христов - Председателстващ Общински съвет обяви, че заседанието е законно редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може да бъде открито. Присъстват: 1. Злати Станев Златев 2. Добромир Василев Иванов присъства 3. Катерина Димитрова Тончева - присъства 4. Радка Илиева Дукова Русева присъства 5. Александър Неделчев Александров присъства / от 09:22ч. до 09:30ч./ 6. Красен Петков Железов присъства / от 09:20ч. до 09:30ч./ 7. Недялка Диянова Филчева присъства 8. Николай Иванов Христов присъства 9. Даниела Маринова Костадинова присъства присъства присъства присъства 14.Маринка Димитрова Иванова присъства 15.Борислав Благоев Николов присъства 16.Руска Йорданова Иванова присъства 17.Гюлейдин Исмаил Кязим присъства Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. Питания и предложения от граждани 2.Докладна записка от Георги Георгиев кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол. Становище: ПК Здравеопазване и социални дейности 3.Докладна записка от Георги Георгиев кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба 32 Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в община Дългопол. Становище: ПК Финанси и бюджет 4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за одобряване изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план план за регулация) на с.аспарухово, общ. Дългопол в частта на УПИ V-48,44 кв.31, УПИ І-44,699,709 кв.30 и улична регулация между о.т.125 и о.т.126 и между о.т.124 и о.т.120. Докладчик: Емурла Емурла Зам.-кмет УТОС Становище: ПК Собственост и стопанство

2 5.Докладна записка от Георги Георгиев Кмет на община Дългопол, относно: Утвърждаване на награда в сферата на образованието и културата. Вносител: Георги Георгиев Кмет на община Дългопол Становище: ПК Образование, култура, младежки и спортни дейности 6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ. Становище: ПК Здравеопазване и социални дейности Н. Христов Председателстващ ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред, като към настоящия момент след добавената точка е структуриран в 7 точки. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува! ПРИЕМА СЕ. Приет Дневен ред: 1. Питания и предложения от граждани 2.Докладна записка от Георги Георгиев кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол. Становище: ПК Здравеопазване и социални дейности 3.Докладна записка от Георги Георгиев кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба 32 Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в община Дългопол. Становище: ПК Финанси и бюджет 4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за одобряване изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план план за регулация) на с. Аспарухово, общ. Дългопол в частта на УПИ V-48,44 кв.31, УПИ І-44,699,709 кв.30 и улична регулация между о.т.125 и о.т.126 и между о.т.124 и о.т.120. Докладчик: Емурла Емурла Зам.-кмет УТОС Становище: ПК Собственост и стопанство 5.Докладна записка от Георги Георгиев Кмет на община Дългопол, относно: Утвърждаване на награда в сферата на образованието и културата. Вносител: Георги Георгиев Кмет на община Дългопол Становище: ПК Образование, култура, младежки и спортни дейности 6.Докладна записка от Злати Златев Председател на Общински съвет - Дългопол, относно: Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на Медицински център І Дългопол ЕООД за 2018 година. Вносител: Злати Златев Председател на Общински съвет - Дългопол Докладчик: Веско Дражев Управител на Мед. Център І - Дългопол

3 Становище: Председателски съвет 7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ. Становище: ПК Здравеопазване и социални дейности ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани. Б. Николов Общински съветник: Взимам думата, за да изкажа своята благодарност, във връзка с перфектната работа на общинска администрация и разбира се на г-н Георгиев, тъй като в понеделник със заповед на Министъра на образованието и науката, нашето училище ще получи чисто нов автобус за превоз на ученици места, което ще облекчи транспортната схема и ще обезпечи опазването живота и здравето на учениците с новото превозно средство. В тази връзка искам да благодаря специално на отдел Образование, най-вече на г-н Георгиев и разбира се на правителството на ГЕРБ, без чиято намеса нямаше как това да се случи. Благодаря Ви! ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Георгиев кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол. Н. Христов Председателстващ ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК Здравеопазване и социални дейности? Н. Диянова Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде приета информацията. Н. Христов Председателстващ ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува! С 15 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл.21, ал.1. т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ 56-2 Общински съвет Дългопол приема информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол. ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба 32 Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в община Дългопол. Н. Христов Председателстващ ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК Финанси и бюджет? Н. Христов Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение. Н. Христов Председателстващ ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува! С 15 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3 от АПК, Общински съвет Дългопол прие:

4 РЕШЕНИЕ 56-3 Изменя и допълва Наредба 32 Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в община Дългопол, както следва: 1. В чл.8, ал. (3) се ДОБАВЯ нова т.3 със следния текст: Когато няма подадени заявления по т.1 или т. 2, средствата се прехвърлят за разпределение между спортните клубове, подали заявление в срок за финансиране и отговарящи на критериите за финансово подпомагане. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за одобряване изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план план за регулация) на с. Аспарухово, общ. Дългопол в частта на УПИ V-48,44 кв.31, УПИ І- 44,699,709 кв.30 и улична регулация между о.т.125 и о.т.126 и между о.т.124 и о.т.120. Н. Христов Председателстващ ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК Собственост и стопанство? Х. Исмаилов Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение. Н. Христов Председателстващ ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува! С 15 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ 56-4 ОДОБРЯВА изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план план за регулация) на с. Аспарухово, общ. Дългопол в частта на УПИ V-48,44 кв.31, УПИ І-44,699,709 кв.30 и улична регулация между о.т.125 и о.т.126 и между о.т.124 и о.т.120, като от УПИ І-44,699,709 в кв.30 се обособяват единадесет нови УПИ II-709, III-44, IV-44, V-44, VI-445, VII-699, VIII-699, IX- 699, X-699, XI-699 и XII-699, а от УПИ V-48,44 в кв.31 и от част от предвидената улична регулация на улица между о.т.125 и о.т.126 се обособява нов УПИ XXI-44 в кв.31. Новообразуваните УПИ са с отреждане за жилищно застрояване. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта, чрез Кмета на Община Дългопол до Административен съд - Варна в 30 - дневен срок от обнародването му в Държавен вестник. В седемдневен срок от влизане в сила на решението за одобряване на плана, същото да се изпрати за обнародване в Държавен вестник. ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев Кмет на община Дългопол, относно: Утвърждаване на награда в сферата на образованието и културата. Н. Христов Председателстващ ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК Образование, култура, младежки и спортни дейности? Ал. Александров Предс. на ПК ОКМСД: Предлага на ОбС да утвърди носител на наградата в сферата на културата Найденка Добрева Янчева. В област образование не се присъжда награда. Н. Христов Председателстващ ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде присъдена награда Община Дългопол в сферата на културата на Найденка Добрева Янчева, моля да гласува!

5 С 15 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Дългопол, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ 56 5 Присъжда награда Община Дългопол в сферата на културата на Найденка Добрева Янчева - НЧ Никола Йонков Вапцаров град Дългопол. ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Злати Златев Председател на Общински съвет - Дългопол, относно: Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на Медицински център І Дългопол ЕООД за 2018 година. Н. Христов Председателстващ ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Становището на Председателски съвет е да бъде приет отчетът на Медицинския център. съгласен да бъде приет финансово-счетоводният отчет и отчета за дейността на Медицински център І Дългопол ЕООД за 2018 година, моля да гласува! 2. Добромир Василев Иванов Против 5. Александър Неделчев Александров 6. Красен Петков Железов Възд. се Възд. се 14.Маринка Димитрова Иванова Против 15. Борислав Благоев Николов Против 16. Руска Йорданова Иванова Против 17. Гюлейдин Исмаил Кязим Възд. се ЗА 8 гласа; ПРОТИВ 4 гласа; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 3 гласа. С 8 гласа ЗА, ПРОТИВ 4, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 3, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ Не приема финансово-счетоводния отчет и отчета за дейността на Медицински център І Дългопол ЕООД за 2018 година.

6 2. Не освобождава от отговорност Управителя на Медицински център І Дългопол ЕООД. В 09:20 часа Красен Железов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински съветника. ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ. Н. Диянова Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 4 заявления за социално подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на заявление с Вх / г. от Здравко Великов Янакиев, адрес гр. Дългопол за погребение. съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Здравко Великов Янакиев, моля да гласува! 2. Добромир Василев Иванов 5. Александър Неделчев Александров 6. Красен Петков Железов 14.Маринка Димитрова Иванова 15. Борислав Благоев Николов 16. Руска Йорданова Иванова 17. Гюлейдин Исмаил Кязим ЗА 14 гласа; С 14 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ Отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Здравко Великов Янакиев жител на гр. Дългопол. 2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението. В 09:22 часа Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински съветника.

7 Н. Диянова Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на заявление с Вх / г. от Димитър Христов Желязков, адрес гр. Дългопол за лекарства. съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Димитър Христов Желязков, моля да гласува! 2. Добромир Василев Иванов 5. Александър Неделчев Александров 6. Красен Петков Железов 14.Маринка Димитрова Иванова 15. Борислав Благоев Николов 16. Руска Йорданова Иванова 17. Гюлейдин Исмаил Кязим ЗА 13 гласа; С 13 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ Отпуска еднократна помощ в размер на 200 лв. на Димитър Христов Желязков жител на гр. Дългопол. 2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението. Н. Диянова Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на заявление с Вх / г. от Ивелина Петрова Тодорова, адрес гр. Дългопол за подпомагане на абитуриентка в тежко материално положение. съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Ивелина Петрова Тодорова, моля да гласува! 2. Добромир Василев Иванов 5. Александър Неделчев Александров 6. Красен Петков Железов

8 14.Маринка Димитрова Иванова 15. Борислав Благоев Николов 16. Руска Йорданова Иванова 17. Гюлейдин Исмаил Кязим ЗА 13 гласа; С 13 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ Отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Ивелина Петрова Тодорова жител на гр. Дългопол. 2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението. Н. Диянова Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на заявление с Вх. ОС -114/ г. от Анифе Халил Ахмед, адрес с. Партизани за лекарства. съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Анифе Халил Ахмед, моля да гласува! 2. Добромир Василев Иванов 5. Александър Неделчев Александров 6. Красен Петков Железов 14.Маринка Димитрова Иванова 15. Борислав Благоев Николов 16. Руска Йорданова Иванова 17. Гюлейдин Исмаил Кязим

9 ЗА 13 гласа; С 13 гласа ЗА, ПРОТИВ 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие: РЕШЕНИЕ Отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Анифе Халил Ахмед жител на с. Партизани. 2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението. Поради изчерпване на Дневния ред Председателстващият Николай Христов закри заседанието на Общински съвет - Дългопол в 09:30 ч. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС - ДЪЛГОПОЛ: /НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/ ПРОТОКОЛЧИК: /Д. ТОНЧЕВА/

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 27.09.2018 г. Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно

Подробно

П Р О Т О К О Л 75 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр

П Р О Т О К О Л 75 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр П Р О Т О К О Л 75 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, 28.08.2015 г. Днес, 28.08.2015 г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр.дългопол от 10:00 часа, се проведе 75-то редовно заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л 20 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр

П Р О Т О К О Л 20 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, г. Днес, г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр П Р О Т О К О Л 20 от заседание на Общински съвет Дългопол гр.дългопол, 12.01.2017 г. Днес, 12.01.2017 г. в гр.дългопол, в залата на Общински съвет гр.дългопол от 14:00 часа, се проведе 20-то редовно заседание

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т В А Р Н А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т В А Р Н А Гласуване 1 / 1. Питания и отговори на питания./ Дата/час: 29.04.2013 09:57 Гласуване на Решение... Гласували: 28 За: 28 Против: 0 Въздържал се: 0 Отсъстващи: 20 Аврам Иванов Тодоров: За Андрей Николаев

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН

О Б Щ И Н С К И Препис-извлечение! С Ъ В Е Т - В А Р Н А П Р О Т О К О Л 33 от заседание, проведено на г. по точка първа от дневния ред ОТН по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация за изразяване на съпричастността и готовността на общинските съветници мандат 2011-2015 г. при Общински съвет Варна да извършат лични дарения

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

Microsoft Word - R_pr_2_ g.

Microsoft Word - R_pr_2_ g. 3 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет Айтос ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2011-2015

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: , Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: ,  Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе Р Е Ш Е Н И Е 1 Относно: Избор на Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет -. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Правилника

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП Прието по Искане от група общински съветници ОбС гр.неделино, Вх. 427/16.04.2015г. ОТНОСНО: Провеждане на закрито заседание Общински съвет гр. Неделино прие 616 На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно